Hopp til innhold
Vedtaksliste

Historiske spel

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tilskuddsordningen er prosjektmidler som skal bidra til utvikling av nye spel og gi etablerte spel mulighet til kontinuitet og økt kvalitet. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse.

Historiske spel er regionale og lokale oppsetninger som tar utgangspunkt i fjern eller nær fortid. Tematikken i spelet skal ha tilknytning til spillestedet og hentes fra myter, sagn eller skriftlige fortellinger om en (eller flere) historisk(e) hendelse(r).

Det kan søkes om tilskudd inntil 300 000 kroner til etablering av nye spel i det første oppsetningsåret eller videreutvikling av etablerte spel.

Det ble oppnevnt et eget fordelingsutvalg for tilskuddsordningen i 2019 som ble gjenoppnevnt i 2020. Fordelingsutvalget består av tre personer med kulturfaglig kompetanse innen historiske spel

Det blir gitt tilsagn i forkant av tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet som kommer i juli/august. Dersom Kulturrådet mottar et mindre beløp til fordeling enn antatt, vil alle tilskuddene bli redusert. Dersom beløpet til fordeling blir høyere enn antatt, vil tilskuddene bli høynet deretter. Sannsynligheten for at tildelte beløp endres er stor, og det gjøres derfor to vedtak i forvaltningsprosessen for denne tilskuddsordningen. Først vedtas avslag og tilsagn med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål det aktuelle år, og deretter gjøres et endelig vedtak der tilskuddsmottakerne får tilsendt kontrakt.

Tendenser og trekk i søknadene

Tidsperioden 1600-1905 dominerer fremdeles tematisk. Dette inkluderer spel om den store nordiske krigen, tettstedsutvikling, nasjonsbygging og spel basert på lokale myter og sagn. I årets søknadsrunde er 13 fylker representert, med flest søknader fra Trøndelag (14).

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 49

Søknadssum: 9 235 250

Antall tilrådinger: 46

Antall avslåtte: 3

Tilrådingssum: 3 760 000

Relevant statistikk - Geografisk fordeling

Fylke Antall søknader Antall bevilgninger
Akershus 4 4
Buskerud 1 1
Hedmark 6 6
Hordaland 4 3
Møre og Romsdal 4 4
Oppland 3 3
Oslo 1 1
Sogn og Fjordane 2 2
Telemark 1 1
Troms 1 1
Trøndelag 14 12
Vestfold 3 3
Østfold 5 5
Totalt 49 46

Det er for 2020 budsjettert med 3 760 000 kroner til historiske spel og friluftsspel. Med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2020, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen, blir det gitt tilsagn for 2020 til følgende prosjekter:

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.12.2019 kl. 13:00

  • Administrativ behandling: Dato ikke satt

  • Vedtak: Dato ikke satt