Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Innkjøpsordning - ny norsk sakprosa for barn og unge

Se vedtakslister

Viktig melding:

Fra 1. oktober 2020 skal p-bøker leveres til ny adresse:

Biblioteksentralen
OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

Søknadsfrist

des

02

2020

Kl. 13:00

Føremål

Føremålet med innkjøpsordninga for ny norsk sakprosa for barn og unge er at det blir skapt, gjeve ut, spreidd og lese ny norsk sakprosa av høg kvalitet for barn og unge.

Innkjøpsordninga garanterer forlaga eit minstesal på 1720 eller 1750 eksemplar (hhv. 1650 p-bøker for barn og unge t.o.m. 4 trinn og 1680 p-bøker for barn og unge f.o.m. 5. trinn, samt 70 e-bøker). Ordninga er selektiv, det vil seie at det er budsjettet som avgjer kor mange sakprosabøker som kan kjøpast inn årleg. Dei innkjøpte bøkene blir distribuerte til alle folkebiblioteka i landet. 

Åpne alle

Kva kan kjøpast inn?

Ordninga gjeld litterære verk som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringar om røynda og som har barn og unge som målgruppe.

Ordninga omfattar ikkje:

 • lærebøker for grunnskulen og den vidaregåande skulen
 • bøker som først og fremst har interesse for eit lokalt eller avgrensa publikum
 • reine hobbybøker som ikkje samstundes formidlar generell kunnskap om eit fenomen eller emne

Ei utgjeving skal framstå som eit heilskapeleg litterært verk. Dette gjeld òg illustrerte bøker.

Kven kan søkje?

Norske forlag og utgjevarar kan søkje om innkjøp av ferdige bøker som er utgjevne i søknadsåret eller av bøker som skal gjevast ut. Dette inkluderer bøker omsett frå samisk til norsk av forfattarar busett i Noreg, men det første originalverket på samisk kan ikkje vere meir enn tre år gammalt på søknadstidspunktet. 

Søknadsskjema

Ein søknad består av søknadsskjema og enten ferdig bok eller trykkeklar fil av utgjevinga.

Les utlysningsteksten og retningsliner for innkjøpsordninga for sakprosa for barn og unge nøye før du byrjar å fylla ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lesa alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?». 

Har du problem med å registrera deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg? 

Sjå brukarstøtte

Tilrådde nettlesarar

For at skjemaet skal vere mest mogleg brukarvenleg tilrår vi følgjande nettlesarar: MAC = Safari 6 eller nyare. PC = Internet Explorer 9 eller nyare

Søknadsfristen er endeleg, og søknader som kjem inn etter fristen vil bli avvist, eventuelt handsama på neste runde innanfor same kalenderår dersom søknaden elles tilfredsstillar krava i ordninga retningslinjer.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Sende inn vedlegg

Ein søknad består av søknadsskjema og enten ferdig bok eller trykkeklar fil av utgjevinga.

Dersom vurderingsmaterialet til søknaden er utskrift av trykkeklart manus, skal det sendast i fire eksemplar per post til Kulturrådets fagadministrasjon. Er den påmelde boka utgjeve til søknadsfristen, skal eit eksemplar av papirboka sendast direkte til kvart av medlemmene i vurderingsutvalet og til Kulturrådets fagadministrasjon.

Vedlegg i fysisk format skal merkast med «Vurderingseksemplar, Innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for barn og unge». Vedlegga må vera poststempla seinast samme dag som søknadsfristen.
 

Adressa til Kulturrådets administrasjon:

Norsk kulturråd
Postboks 4808 Nydalen
0422 Oslo

Adressene til medlemmane

Sjå vurderingsutvalet for ny norsk sakprosa for barn og unge

Vurdering av søknaden

Påmeldte titler som innfrir dei formelle krava, blir handsama av  Vurderingsutvalet for ny norsk sakprosa for barn og unge. Utvalet kan òg innhente faglege konsulentfråsegner, til dømes i samband med vurderinga av utgjevingar omsett frå samisk.

I diskusjonene om kvalitet skal utvalet medan anna leggje vekt på om verka:

 • framstår som heilskapelege litterære verk
 • har innhalds- og formidlingsmessige kvalitetar
 • har språklege og handverksmessige kvalitetar
 • er tilrettelagt for barn og unge som målgruppe
 • har vore underlagd eit naudsynt redaksjonelt arbeid

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra boken blir påmeldt og sendt til bibliotekene til den blir kjøpt inn.

Slik behandles søknaden om innkjøp av bøker

Rutiner etter innkjøp

Når ein søknad er handsama av vurderingsutvalet, vil forlaget få melding om boka blir kjøpt inn eller ikkje. Dersom ho blir kjøpt inn, skal ho så raskt som mogleg, og seinast innan seks veker frå vedtaksdato, bli levert til Kulturrådet. Eit standard innkjøp vil seie at Kulturrådet kjøper inn hhv. 1650 trykte bøker for barn og unge t.o.m. 4 trinn og 1680 trykte bøker for barn og unge f.o.m. 5. trinn samt 70 e-boklisensar. Søknad om innkjøp av e-bøker må markerast særskild av forlaget på søknadsskjemaet.

Levering av trykte bøker

Hhv. 1650 trykte eksemplar for barn og unge t.o.m. 4 trinn og 1680 trykte eksemplar for barn og unge f.o.m. 5. trinn av tittelen skal leverast til Biblioteksentralen, som sørger for å sende bøkene ut til norske folkebibliotek.Leveringsadresse er:

Biblioteksentralen
OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

Varemottaket ligg under tak på sørsida av bygget, så man må ta innkjøyringa helt nord og kjøyre rundt bygget.

Dersom vurderingsmaterialet til søknaden var utskrift av trykkeklart manus, skal eit eksemplar av den ferdigtrykte boka sendast direkte til kvar av medlemmane i vurderingsutvalet og til Kulturrådets administrasjon. Dette gjeld berre for dei innkjøpte bøkene.

Her er adressene til medlemane i vurderingsutvalet for ny norsk sakprosa for barn og unge

Adressa til Kulturrådets administrasjon:

Norsk kulturråd
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo

Merk sendinga med «Rapporteringseksemplar». 

Levering av e-bøker

Dersom tittelen også er kjøpt inn som e-bok, har Kulturrådet rett til å gjere denne tilgjengeleg for folkebiblioteka i totalt 70 lisensar. Lisensane blir fordelt på fylkesnivå.

Biblioteksentralen ved underleverandøren Bibliotekenes IT-senter er ansvarleg for å ta imot e-bøkene frå forlaga, og skal syte for å levere dei vidare via dei utlånssystema som biblioteka nyttar.

Bibliotekenes IT-senter treng ein kontaktperson frå forlaget som er ansvarleg for overføringa. Denne kontaktpersonen skal ta kontakt med Bibliotekenes IT-senter: drift@bibits.no

Betaling

Forlaget skal sende faktura til Kulturrådet for kvar innkjøpte tittel. Bøker (både trykte bøker og e-bøker) må være leverte hos Biblioteksentralen før forlaget sender faktura, og forfallsdato skal vere 30 dagar.

Faktura må sendast elektronisk i EHF-format. Elektronisk fakturaadresse til Kulturrådet er organisasjonsnummeret 891 991 762. Elektronisk faktura er ikkje pdf-fil i e-post eller link til fakturahotell. For meir informasjon om EHF-faktura, sjå www.dfo.no/efb.

Fakturaen må innehalde følgjande informasjon:

 • IO-nummer
 • Kva for ein innkjøpsordning boka er meldt på
 • Namn på forlag, forfattar og tittel
 • Målgruppe: Vaksne eller barn og unge
 • Målform: Bokmål eller nynorsk
 • ISBN-nummer for trykt bok
 • Evt. ISBN-nummer for e-bok
 • Beløp for innkjøp av trykt bok, evt. innkjøp av e-bok og forfattarroyalty

Kulturrådet har standardsatser for innkjøp, og fakturaen skal innehalde inntil tre spesifiserte posteringar:

1) Innkjøp av hhv. 1650 trykte eksemplar t.o.m. 4 trinn og 1680 trykte eksemplar f.o.m. 5. trinn 

Alle titlar blir kjøpt inn i hhv. 1650 trykte eksemplar t.o.m. 4 trinn og 1680 trykte eksemplar f.o.m. 5. trinn. I tillegg til antall eksemplar, kjem beløpet óg an på kva for målform boka er skreve på. Med illustrert bok meiner Kulturrådet ei bok der illustrasjonane til saman utgjer minst 25 prosent av omfanget. 

Dei ulike beløpa kjem fram i følgjande tabell:

Sjanger

Målform

Antall eks.

Beløp

Prosa

Bokmål

1650

162 500

Prosa

 

Bokmål

1680

165 000

Illustrert bok

Bokmål

1650

179 500

Illustrert bok

Bokmål

1680

182 000

Prosa Nynorsk 1650 173 000
Prosa Nynorsk 1680 176 000
Illustrert bok Nynorsk 1650 190 000
Illustrert bok Nynorsk 1680 194 000

NB! Nye satsar for titlar påmelde i 2020.

For titlar påmelde i 2019, skal desse betalingstabellane brukast

 

2) Innkjøp av av 70 e-boklisensar

Dersom forlaget har søkt om innkjøp av e-bok, vil Kulturrådet automatisk også kjøpe ho inn i dette formatet. 

Beløp

 

11 000

 

3) Forfattarroyalty

Forfattaren skal ha utbetalt forfattarroyalty via forlaget. Storleiken på forfattarroyaltyen kjem an på målform. Dei ulike beløpa kjem fram i følgjande tabell:

Målform

Antall eks.

Beløp

Bokmål

1650

119 000

Bokmål

1680 121 000
Nynorsk 1650 125 000
Nynorsk 1680 127 000

Innbaka i forfatteroyaltyen ligg det òg eventuelle honorar til illustratør, fotograf og/eller andre opphavspersonar. Eventuell fordeling av honorar frå innkjøpsordninga følgjer det som er avtalt i kontrakten mellom forlaget og dei forskjellige opphavspersonane.

Eit døme på oppsett av faktura:

IO-101
Innkjøpsordninga for sakprosa for barn og unge
Forlaget Bok
Mikkel Bekk: Vi spiste mat
Målform: Nynorsk
ISBN trykt bok: 123-45-678-9101-1
ISBN e-bok: 123-45-678-9101-2

M. Bekk: Vi spiste mat – 1680 trykte bøker barn og unge, prosa, nynorsk    176 000
Mikkel Bekk: Vi spiste mat – 70 e-bøker 11 000
Forfattarroyalty Mikkel Bekk  127 000
TOTALT 314 000