Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Innkjøpsordning - ny norsk sakprosa for vaksne

Se vedtakslister

Viktig melding:

Fra 1. oktober 2020 skal p-bøker leveres til ny adresse:

Biblioteksentralen
OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

 

I 2020 blir møta haldne på desse datoane:

19. oktober
7. desember

Søknaden må sendast inn seinast ein månad før møtet for å kome med i den aktuelle søknadsrunden.

 

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Føremål

Føremålet med innkjøpsordninga for ny norsk sakprosa er at det blir skrive, gjeve ut, spreidd og lese ny norsk sakprosa av høg kvalitet.

Innkjøpsordninga garanterer forlaga eit minstesal på 773 eksemplar av bøker for vaksne (703 p-bøker og 70 e-bøker). Ordninga er selektiv, det vil seie at det er budsjettet som avgjer kor mange sakprosabøker som kan kjøpast inn årleg. Dei innkjøpte bøkene blir distribuerte til alle folkebiblioteka i landet.

Åpne alle

Kva kan kjøpast inn?

Ordninga gjeld ny norsk sakprosa for vaksne, skriven i ei essayistisk, forteljande, resonnerande, opplysande eller argumenterande form, av ein eller fleire forfattarar og for eit allment publikum. Ordninga er regulert av retningsliner som søkjarane må setje seg inn i.

Kven kan søkje?

Alle norske forlag/utgivarar kan søkje om innkjøp av bøker som kjem inn under ordninga, same år som boka blir gjeven ut. Dette inkluderer bøker omsett frå samisk til norsk av forfattarar busett i Noreg, men det første originalverket på samisk kan ikkje vere meir enn tre år gammalt på søknadstidspunktet. Kulturrådet krev ikkje innbetaling av gebyr for handsaminga av søknadene.

Søknadsskjema

En søknad består av søknadsskjema vedlagt trykkeklart manus. Søknad skal sendes inn før bokas utgivelsesdato og manus skal være språkvasket og korrekturlest.

Ordninga har ikkje faste fristar. Vurderingsutvalet har åtte møte i året, og samlar før kvart møte opp manus som er sendt inn sidan førre møte.

Les utlysningsteksten og retningslinene for innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for vaksne (PDF) nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?». 

Har du problem med å registrere deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg? 

Sjå brukarstøtte 

Tilrådde nettlesarar

For at skjemaet skal vere mest mogleg brukarvenleg tilrår vi følgjande nettlesarar: MAC = Safari 6 eller nyare. PC = Internet Explorer 9 eller nyare

Gå til søknadsskjema

Hvordan sende inn vedlegg?

En søknad består av søknadsskjema vedlagt trykkeklart manus. Søknad skal sendes inn før bokas utgivelsesdato og manus skal være språkvasket og korrekturlest.

Trykkeklart manus skal lastes opp som et vedlegg sammen med søknaden i Altinn.

Vurdering av søknaden

Vurderingsutvalet for sakprosa vurderer dei innkomne manusa. Alle manus blir lesne av minst to medlemer, dei andre gjer ei oversynslesing. Vurderingsutvalet  har åtte møte i året og er vedtaksmyndig.

Sjå medlemer i Vurderingsutvalet for sakprosa

Utvalet skal etter beste skjønn vurdere om ein tittel høyrer heime på ordninga og om ho har dei naudsynte litterære, språklege, innhaldsmessige og formidlingsmessige krava som gjeld for å få ei bok kjøpt inn. Utvalet kan velje å la ein tittel falle utanfor ordninga ved å vise til retningslinene, eller å utsetje søknadar til neste pulje eller til slutten av året. Utvalet arbeider innanfor årlege, faste budsjettrammer. Desse økonomiske omsyna avgjer kor mange titlar som kan kjøpast inn årleg.

Vurderingsutvalet har fem medlemer og to varamedlemer, alle er oppnemnde av Kulturrådet. Utvalet kan og knytte til seg ekstern konsulenthjelp i særskilde høve, til dømes i samband med vurderinga av utgjevingar omsett frå samisk.

Rutiner etter innkjøp

Når ein søknad er handsama av vurderingsutvalet, vil forlaget få melding om boka blir kjøpt inn eller ikkje. Dersom ho blir kjøpt inn, skal ho så raskt som mogleg, og seinast innan seks veker frå vedtaksdato, bli levert til Kulturrådet. Eit standard innkjøp vil seie at Kulturrådet kjøper inn 703 trykte bøker og 70 e-boklisensar. Søknad om innkjøp av e-bøker må markerast særskild av forlaget på søknadsskjemaet.

Levering av trykte bøker

703 trykte eksemplar av tittelen skal leverast til Biblioteksentralen, som sørger for å sende bøkene ut til norske folkebibliotek.

Leveringsadresse er:

Biblioteksentralen
OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

Varemottaket ligg under tak på sørsida av bygget, så man må ta innkjøyringa helt nord og kjøyre rundt bygget.

Kulturrådets fagadministrasjon skal ha tilsendt eitt rapporteringseksemplar av boka.

Leveringsadresse er:

Innkjøpsordningen for sakprosa for vaksne
Norsk kulturråd
Postboks 4808 Nydalen
0422 Oslo

Dei fem medlemane i Vurderingsutvalet for sakprosa for vaksne skal ha tilsendt kvart sitt eksemplar av boka.

Namn og adresser:

Vurderingsutvalet for sakprosa

Levering av e-bøker

Dersom tittelen også er kjøpt inn som e-bok, har Kulturrådet rett til å gjere denne tilgjengelig for folkebiblioteka i totalt 70 lisensar. Lisensane blir fordelt på fylkesnivå.

Biblioteksentralen ved underleverandøren Bibliotekenes IT-senter er ansvarleg for å ta imot e-bøkene frå forlaga, og skal syte for å levere dei vidare via dei utlånssystema som biblioteka nyttar.

Bibliotekenes IT-senter treng ein kontaktperson frå forlaget som er ansvarleg for overføringa. Denne kontaktpersonen skal ta kontakt med Bibliotekenes IT-senter: drift@bibits.no

Betaling

Forlaget skal sende faktura til Kulturrådet for kvar innkjøpte tittel. Bøker (både trykte bøker og e-bøker) må være leverte hos Biblioteksentralen før forlaget sender faktura, og forfallsdato skal vere 30 dagar.

Faktura må sendast elektronisk i EHF-format. Elektronisk fakturaadresse til Kulturrådet er organisasjonsnummeret 891 991 762. Elektronisk faktura er ikkje pdf-fil i epost eller link til fakturahotell. For meir informasjon om EHF-faktura, sjå Elektronisk faktura for statlige virksomheter, Direktoratet for økonomistyring

Fakturaen må innehalde følgjande informasjon:

  • IO-nummer
  • Kva for ein innkjøpsordning boka er kjøpt inn under
  • Namn på forlag, forfattar og tittel
  • Målform: Bokmål eller nynorsk
  • Type bok: Glattsats eller illustrert
  • ISBN-nummer for trykt bok
  • Evt. ISBN-nummer for e-bok
  • Beløp for innkjøp av trykt bok, evt. innkjøp av e-bok og forfattarroyalty

Kulturrådet har standardsatser for innkjøp, og fakturaen skal innehalde inntil tre spesifiserte posteringar:

1. Innkjøp av 703 trykte eksemplar

Alle titlar blir kjøpt inn i 703 eksemplar, og beløpet kjem an på kva for målform boka er skreve på og om ho er ei standard utgiving, eller ei utgiving som krev ekstra høge utgifter til produksjon eller trykk, grunna omfattande bruk av illustrasjonar eller eit særskildt behov for flerfarga trykk. 

Dei ulike beløpa kjem fram i følgjande tabell:

Type bok Målform Beløp
Glattsats Bokmål 130 000
Glattsats Nynorsk 141 000
Ekstra kostnadskrevende Bokmål 179 000
Ekstra kostnadskrevende Nynorsk 189 000

NB! Nye satsar for titlar påmelde i 2019.

For titlar påmelde i 2019, skal desse betalingstabellane brukast

 

2. Innkjøp av av 70 e-boklisensar

Dersom forlaget har søkt om innkjøp av e-bok, vil Kulturrådet automatisk også kjøpe ho inn i dette formatet. For 70 e-boklisensar betaler Kulturrådet kr 27 500.

3. Forfattarroyalty

Forfattaren skal ha utbetalt forfattarroyalty via forlaget. Storleiken på forfattarroyaltyen har to standardsatsar, og kjem an på målform. Royaltyen er den same for glattsats og ekstra kostnadskrevende:

Målform Beløp
Bokmål 87 000
Nynorsk 92 000

 

Innbaka i forfatteroyaltyen ligg det òg eventuelle honorar til illustratør, fotograf og/eller andre opphavspersonar. Eventuell fordeling av honorar frå innkjøpsordninga følgjer det som er avtalt i kontrakten mellom forlaget og dei forskjellige opphavspersonane.

Eit døme på oppsett av faktura:

IO-101
Innkjøpsordninga for sakprosa for vaksne
Forlaget Bok
Mikkel Bekk: Matkultur for voksne
Type bok: Glattsats
Målgruppe: Bokmål
ISBN trykt bok: 123-45-678-9101-1
ISBN e-bok: 123-45-678-9101-2

Bekk: Matkultur for voksne – 703 trykte bøker glattsats bokmål    130 000
Bekk: Matkultur for voksne – 70 e-bøker    27 500
Forfattarroyalty Bekk    87 000

TOTALT    244 500

Kontaktperson

Jone Erøy

E-post:  jone.eroy@kulturradet.no  
Telefon: 404 11 650