Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Se vedtakslister

Viktig melding:

Siste søknadsfrist for kompensasjon til kulturarrangement fra og med 01.10.2020 til og med 31.12.2020 var mandag 26. april kl. 13.00.

Beregningen av kompensasjonsbeløpet er nå korrigert i skjema. Tidligere innsendte søknader har allerede fått ny utregning. Les under hva det betyr for deg som ny eller tidligere søker.

Formål

Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Åpne alle

Til søknadsfristen 26. april

For deg som allerede har levert søknad:

 • Tidligere innsendte søknader har fått ny utregning av kompensasjonsgrunnlaget i vårt saksbehandlingssystem.
 • Hvis du har fått sendt inn søknad tidligere er det ingen grunn til å sende inn en ny.

For deg som ikke fikk sendt inn søknad i forrige runde:

 • Du kan nå søke ved å opprette et nytt skjema.
 • Den oppdaterte utregningen vil kunne lede til at søknader som tidligere kom under minstebeløpet nå kan sendes inn.

OBS: Tapte inntekter eller merutgifter må utgjøre minimum 12 500 kroner til sammen for alle avlyste arrangement planlagt avholdt i perioden 1. til 31. oktober, og/eller 25 000 kroner til sammen for alle arrangement i perioden 1. november til 31. desember.

Hvem kan søke?

Arrangører og underleverandører til kulturarrangementer som er stengt eller avlyst som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, kan få kompensasjon. 

Det gis ulik kompensasjon avhengig av hvilken periode arrangementene skulle vært gjennomført i, og det stilles ulike vilkår for arrangører og underleverandører.

Med arrangør menes virksomhet som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten, og den som er ansvarlig for gjennomføring av arrangement det søkes kompensasjon for. Eksempler er konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere. 

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, som for eksempel litteratur-, konsert- og kulturhus.  

Eksempler på aktører som ikke omfattes av ordningen er filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører.

Man kan ikke søke både som arrangør og underleverandør til samme arrangement. Det kan imidlertid være flere søkere til samme arrangement, for eksempel kan både arrangør og flere underleverandører søke kompensasjon for tap fra samme avlyste festival. Alle søker om sitt eget tap/sine egne merutgifter.

Krav til søker

Arrangører

Arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten kan søke om kompensasjon når følgende vilkår er oppfylt:

 • Arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 12. mars 2020.
 • Arrangøren har planlagt å avholde kulturarrangement åpent for allmennheten i Norge fra og med 1. oktober til og med 31. desember 2020, og kulturarrangementet var planlagt før 5. november 2020.
 • Kulturarrangementene det søkes om er avlyst eller stengt som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.
 • Arrangørens tapte billettinntekter eller merutgifter må utgjøre minimum 12 500 kroner til sammen for alle avlyste arrangement planlagt avholdt i perioden 1. til 31. oktober, og/eller kr 25 000 til sammen for alle arrangement i perioden 1. november til 31. desember.
 • Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon. 

Arrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret omfattes ikke av denne ordningen.

Kommunale foretak, kommunale underenheter eller deler av fylkeskommunal eller kommunal forvaltning omfattes heller ikke av denne ordningen.

Underleverandører

Underleverandører til kulturarrangementer kan søke om kompensasjon når følgende vilkår er oppfylt:

 • Underleverandøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 12. mars 2020.
 • Underleverandøren skulle levert tjenester/innhold til kulturarrangement åpent for allmennheten i Norge fra og med 1. oktober til og med 31. desember 2020, og kulturarrangementet var planlagt før 5. november 2020.
 • Kulturarrangementene det søkes om er avlyst eller stengt som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.
 • Underleverandøren har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent i kalendermånedene det søkes kompensasjon for i perioden fra og med 1. oktober til og med 31. desember 2020, sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019, forutsatt at underleverandøren var registrert i Enhetsregisteret på det tidspunktet.
 • Underleverandørens tapte inntekter eller merutgifter må utgjøre minimum 12 500 kroner til sammen for alle avlyste arrangement planlagt avholdt i perioden 1. til 31. oktober, og/eller kr 25 000 til sammen for alle arrangement i perioden 1. november til 31. desember.
 • Underleverandøren er ikke under konkursbehandling.

Underleverandør som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon.

Merk at en underleverandør som oppfyller kriteriene for ordningen, kan motta kompensasjon selv om arrangører ikke gjør det. Vilkåret om maksimalt 60 prosent offentlig tilskudd gjelder den enkelte søker, ikke arrangementet. Underleverandører som ikke mottok 60 prosent offentlig tilskudd i 2019, kan dermed søke selv om arrangøren mottok 60 prosent offentlig tilskudd i 2019, og motsatt. 

Underleverandører som er registrert i Frivillighetsregisteret omfattes ikke av denne ordningen.

Kommunale foretak, kommunale underenheter eller deler av fylkeskommunal eller kommunal forvaltning omfattes heller ikke av denne ordningen.

Hvilke typer arrangementer kan det søkes kompensasjon for?

Hva menes med kulturarrangementer?

Det kan kun søkes om kompensasjon for kulturarrangementer. Eksempler på kulturarrangementer er konserter, teater, stand up, filmvisninger, sirkus, litteraturarrangementer, danseforestillinger og kunstutstillinger, samt formidlingstiltak i museum.
Eksempler på arrangementer som ikke regnes som kulturarrangementer er arrangementer knyttet til mat, drikke, natur, friluftsliv, reiseliv, dyr og landbruk, og idrettsarrangementer, MC- og bilmesser, hage-, park- og anleggsmesser, tivoli, bingo og quizarrangement. Heller ikke kurs og seminarer regnes som kulturarrangementer.

Hva menes med åpent for allmenheten?

Med åpent for allmenheten menes at arrangementet ikke er et lukket arrangement, men at alle har mulighet til å kjøpe billett og delta. Arrangementer som er målrettet for barn og unge, personer med funksjonsnedsettelser eller minoritetsgrupper, kan regnes som åpent for allmenheten såfremt det ville ha vært åpent for alle i målgruppen å delta. Lukkede bedriftsarrangementer omfattes ikke av ordningen. 

Hvilke tap eller utgifter kan det gis kompensasjon for?

For arrangører

Det kan gis kompensasjon for netto tapte billettinntekter og merutgifter ved avlysning eller stenging av kulturarrangementer som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. 

Merutgifter

Med merutgifter menes utilsiktede utgifter som oppstår som en direkte følge av avlysning eller stenging. Det kan for eksempel være kostnader knyttet til refusjon av billetter som arrangøren var avtalerettslig forpliktet til å refundere eller kostnader for å avbestille varer eller tjenester. I tillegg kan det kompenseres for tap som følge av at innkjøpte varer eller tjenester ikke kan benyttes når arrangementet avlyses, som for eksempel markedsføringskostnader og forhåndsbetalt leie av lokale for arrangementet.

Ordinære utgifter som påløper uavhengig av avlysning eller stenging av kulturarrangementet regnes ikke som merutgifter. Det vil si at kostnader som husleie, strøm, personalkostnader, administrasjonskostnader, innkjøpte varer og tjenester o.l. ikke kan regnes som en merutgift for arrangement som er avlyst eller stengt.

Den samme utgiften skal aldri føres to ganger. Utgifter som i søknadsskjemaet føres opp som faktiske kostnader skal ikke i tillegg tas med som merutgifter eller motsatt.

Netto tapte billettinntekter

Med netto tapte billettinntekter menes differansen mellom arrangørens faktiske billettinntekter for kulturarrangementet det søkes kompensasjon for, og gjennomsnittet av arrangørens faktiske billettinntekter for tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement avholdt i 2017–2019.
Du skal kun oppgi faktiske billettinntekter. Det betyr at du ikke skal legge inn billettinntekter som om det var et opprinnelig arrangement med for eksempel 600 betalende. Det er kun det faktiske antall billetter som kan legges inn. Refunderte billetter skal ikke medregnes.

For arrangører med planlagte kulturarrangementer i 2020 uten tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangementer i foregående år, eller arrangører som har gjort vesentlige endringer i kulturarrangement det søkes kompensasjon for, utgjør netto tapte billettinntekter differansen mellom arrangementets budsjetterte billettinntekter og arrangementets faktiske billettinntekter.

Hovedregelen er at det søkes kompensasjon på grunnlag av gjennomsnittlige billettinntekter og resultat for tilsvarende eller sammenlignbare arrangement gjennomført mellom 2017 og 2019. Eksempel på en situasjon hvor det likevel kan søkes på grunnlag av budsjett er dersom en arrangør hadde lagt ut et vesentlig større antall billetter til sin festival enn foregående år. Dersom det søkes på grunnlag av budsjettert overskudd, og det ikke kan dokumenteres saklig grunn for avviket, vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt.

Billettinntekter er som hovedregel unndratt merverdiavgift ref. Lov om merverdiavgift (meravgiftsloven) § 3-7 mv. Inngår mat, drikke, overnatting e.l. i billettinntektene er det den avgiftsfrie andelen av billettinntektene som her skal legges til grunn. 

Kulturrådet kan vurdere kulturarrangementenes budsjetterte resultat opp mot overskudd for kulturarrangementer i tidligere år eller lignende kulturarrangementer. Ved større avvik mellom et arrangements budsjetterte resultat knyttet til billettinntekter og resultat fra billettinntekter for tidligere eller liknende kulturarrangementer, vil det avvikende beløpet trekkes fra ved beregning av kompensasjon eller kreves tilbakebetalt hvis kompensasjon allerede er tildelt, med mindre arrangøren kan dokumentere saklig grunn for avviket.

Tapte billettinntekter og merutgifter som har blitt dekket av offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen, kompenseres ikke. Tapte billettinntekter og merutgifter som har blitt dekket eller kan dekkes av arrangørens forsikringsordning eller avtale med videre, dekkes heller ikke.

For underleverandører

Det kan gis kompensasjon for netto tapte inntekter og merutgifter ved avlysning eller stenging av kulturarrangementer som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. 

Merutgifter

Med merutgifter menes utilsiktede utgifter som oppstår som en direkte følge av avlysning eller stenging. Det kan for eksempel være kostnader knyttet til avbestilling av varer eller tjenester når arrangementet avlyses. I tillegg kan det kompenseres for tap som følge av at innkjøpte varer eller tjenester ikke kan benyttes, som for eksempel markedsføringskostnader og forhåndsbetalt leie av lokale for arrangementet.

Ordinære utgifter som påløper uavhengig av avlysning eller stenging av kulturarrangementet regnes ikke som merutgifter. Det vil si at kostnader som husleie, strøm, personalkostnader, administrasjonskostnader, innkjøpte varer og tjenester o.l. ikke kan regnes som en merutgift for arrangement som er avlyst eller stengt.

Netto tapte inntekter

Med netto tapte inntekter menes differansen mellom underleverandørens faktiske inntekter fra kulturarrangementet det søkes kompensasjon for, og gjennomsnittet av underleverandørens faktiske inntekter for tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement avholdt i 2017–2019. 
Er det store endringer i de kontraktfestede inntektene for de aktuelle arrangementene, kan kompensasjonen i stedet beregnes ut fra budsjetterte beløp.

Kulturrådet kan vurdere de kontraktsfestede inntektene opp mot inntekter fra tidligere eller lignende kulturarrangementer. Ved større avvik mellom de kontraktsfestede inntektene og inntekter fra tidligere eller liknende kulturarrangementer, vil det avvikende beløpet trekkes fra før beregning av kompensasjon eller kreves tilbakebetalt hvis kompensasjon allerede er tildelt, med mindre underleverandøren kan dokumentere saklig grunn for avviket.

Tapte inntekter og merutgifter som har blitt dekket av offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen, kompenseres ikke. Tapte inntekter og merutgifter som har blitt dekket eller kan dekkes av underleverandørens forsikringsordning eller avtale med videre, dekkes heller ikke.

Krav til søknaden

Søker med tap eller merutgifter knyttet til flere kulturarrangementer bes sende samlet søknad for alle kulturarrangementene i perioden det søkes kompensasjon for.

For arrangører

Arrangører skal oppgi følgende opplysninger i søknadsskjemaet

 • bekreftelse på at vilkårene for å søke er oppfylt
 • oversikt over tap og merutgifter som søkes kompensert
 • informasjon om hvorvidt arrangementet er et samarbeid mellom flere arrangører
 • bekreftelse på at kompensasjon ikke har blitt dekket eller kan dekkes på annen måte
 • opplysninger om netto tapte billettinntekter sammen med det faktiske resultat for det avlyste eller stengte kulturarrangementet,  vil overstige arrangørens gjennomsnittlige resultat for tilsvarende eller sammenlignbare arrangement i 2017–2019, eller opplysninger om netto tapte billettinntekter  sammen med det faktiske resultatet for avlyst og stengt kulturarrangement vil overstige arrangementets budsjetterte resultat før avlysning eller stenging.

Dersom et arrangement er et samarbeid mellom flere arrangører, skal den enkelte arrangøren søke om kompensasjon for sin andel av tapte inntekter og eventuelle merutgifter.

Kulturrådet kan be om ytterligere opplysninger som er nødvendige for behandling av søknader etter ordningens forskrift.

For underleverandører

Underleverandører skal oppgi følgende opplysninger i søknadsskjemaet

 • bekreftelse på at vilkårene for å søke er oppfylt
 •  oversikt over tap og merutgifter som søkes kompensert
 • bekreftelse på at kompensasjon ikke har blitt dekket eller kan dekkes på annen måte
 • opplysninger om netto tapte inntekter sammen med det faktiske resultatet for det avlyste og stengte kulturarrangementet, vil overstige underleverandørens gjennomsnittlige resultat for tilsvarende eller sammenlignbare arrangement i 2017–2019, eller opplysninger om netto tapte inntekter sammen med det faktiske resultatet for avlyst og stengt kulturarrangement overstiger underleverandørens budsjetterte resultat før avlysning eller stenging.

Dersom flere underleverandører er part i samme kontrakt eller i underliggende kontrakt, skal hver enkelt underleverandør kun søke om kompensasjon for sin andel av tapte inntekter og merutgifter.

Kulturrådet kan be om ytterligere opplysninger som er nødvendige for behandling av søknader etter ordningens forskrift.

Hvor mye kompensasjon kan jeg få?

For arrangører

Netto tapte billettinntekter skal sammen med det faktiske resultatet for avlyst og stengt kulturarrangement ikke overstige arrangørens gjennomsnittlige resultat for tilsvarende eller sammenlignbare arrangement i 2017–2019, eller budsjettert resultat dersom det ikke eksisterer tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangementer fra foregående år.

I slike tilfeller vil Kulturrådet trekke fra det overskytende beløpet ved beregning av kompensasjon. Ved beregning av det faktiske resultatet for avlyste og stengte kulturarrangement skal bortfalte kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til covid-19 trekkes fra.

For avlyst eller stengt kulturarrangement kompenseres arrangør for

 • inntil 70 prosent av netto tapte billettinntekter etter eventuelle avkortninger og inntil 70 prosent av merutgifter, for kulturarrangement planlagt avholdt i perioden fra og med 1. oktober til og med 31. oktober 2020, og
 • inntil 50 prosent av netto tapte billettinntekter etter eventuelle avkortninger og inntil 50 prosent av merutgifter, for kulturarrangement planlagt avholdt i perioden fra og med 1. november til og med 31. desember 2020.

Maksimal kompensasjon er 3,5 millioner kroner samlet per arrangør for perioden 1. oktober til og med 31. desember 2020. 

Det utbetales ikke kompensasjon dersom det innen utbetalingen blir åpnet konkurs hos arrangøren.

For underleverandører

For underleverandører som søker på grunnlag av gjennomsnittlige inntekter skal netto tapte inntekter sammen med det faktiske resultatet for avlyst og stengt kulturarrangement ikke overstige underleverandørens gjennomsnittlig resultat fra tilsvarende eller sammenlignbar kulturarrangement i 2017–2019. I slike tilfeller vil Kulturrådet trekke fra det overskytende beløpet ved beregning av kompensasjon.

For underleverandører som søker på grunnlag av budsjetterte eller kontraktsfestede inntekter skal netto tapte inntekter sammen med det faktiske resultatet for avlyst og stengt kulturarrangement ikke overstige underleverandørens budsjetterte resultat før avlysning eller stenging. I slike tilfeller vil Kulturrådet trekke fra det overskytende beløpet ved beregning av kompensasjon.

Ved beregning av det faktiske resultatet for avlyste og stengte kulturarrangement skal bortfalte kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til covid-19 trekkes fra.

For levering av tjenester eller innhold til avlyst eller stengt kulturarrangement kompenseres underleverandør for

 • inntil 50 prosent av netto tapte inntekter etter eventuell avkortning og inntil 70 prosent av merutgifter, for kulturarrangement planlagt avholdt i perioden fra og med 1. til og med 31. oktober 2020, og 
 • inntil 50 prosent av netto tapte inntekter etter eventuell avkortning og inntil 50 prosent av merutgifter, for kulturarrangement planlagt avholdt i perioden fra og med 1. november til og med 31. desember 2020.

Maksimal kompensasjon er 3,5 millioner kroner samlet per underleverandør for perioden 1. oktober til og med 31. desember 2020.

Maksimal kompensasjon for selvstendig næringsdrivende underleverandører er 432 971 kroner på årsbasis, inkludert kompensasjon tildelt fra kompensasjonsordningene i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet for mai til august og for september. Tidligere mottatt kompensasjon for selvstendig næringsdrivende må opplyses om i skjema.

Det utbetales ikke kompensasjon dersom det innen utbetalingen blir åpnet konkurs hos underleverandøren.
 

Søknadsskjema

Les nøye gjennom veiledningen på denne siden før du fyller ut søknadsskjemaet.

 Se også svar på ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen.

Vi anbefaler alle søkere å sørge for at varslinger er aktivert på aktuell aktør i Altinn slik at søker varsles ved spørsmål til søknad eller vedtak i saken.

Se våre brukerstøttesider for blant annet hjelp til Altinn.

Søknaden er offentlig. Retten til innsyn i saksdokumenter reguleres i første rekke av offentleglova. Hovedregelen etter offentleglova § 3 sier at alle saksdokumenter i offentlige virksomheter er åpne for innsyn. Det gjøres imidlertid viktige unntak fra hovedregelen. Eksempelvis skal det ikke gis innsyn i taushetsbelagt informasjon, herunder opplysninger om personlige forhold og forretningshemmeligheter. Forvaltningen kan også gjøre unntak for innsyn i dokumenter utarbeidet for egen saksforberedelse.

Du kan lese mer om retten til innsyn her.

Endring og trekking av søknad

Du kan ikke endre en søknad som er sendt inn. Er det nødvendig å gjøre endringar, må du sende inn en ny søknad og trekke den første du sendte inn.

Gå til skjema for å trekke søknad

I skjemaet trenger du kun å fylle inn referansenummeret du fikk fra Altinn på søknaden din. Referansenummeret ser slik ut: "AR123456789".

Vurdering av søknaden

Kulturrådet vil ikke legge kunstfaglige vurderinger til grunn i tildelingen. Alle søkere som oppfyller kriteriene vil få kompensasjon.

Når får jeg svar på søknaden?

Saksbehandling og utbetaling starter etter søknadsfristens utløp.

Vi publiserer en liste over søkere og søknadssummer etter fristens utløp.

Dokumentasjon

Søkere må på forespørsel kunne dokumentere

 • ytterligere opplysninger og spesifikasjon av kulturarrangementene som inngår i søknaden
 • tapet eller merutgiftene som søkes kompensert, for eksempel ved å legge frem regnskap fra tidligere års sammenlignbare kulturarrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og/eller annen relevant informasjon som viser kostnader, inntekter og eventuelt overskudd
 • budsjetterte inntekter og utgifter for arrangementet før beslutning om avlysning eller stenging
 • kontrakter på leveranse av tjenester/innhold til kulturarrangement for underleverandører
 • faktiske inntekter og utgifter for arrangementet etter beslutning om avlysning eller stenging
 • at tapet eller merutgiftene ikke er blitt dekket eller kan dekkes på annen måte
 • at det ble gitt pålegg fra offentlige myndigheter om avlysning eller stenging av arrangementet, samt datoen arrangementet ble avlyst eller stengt
 • at kulturarrangement som inngår i søknad var planlagt av arrangør før 5. november 2020

Budsjett og regnskap skal på forespørsel bekreftes av daglig leder eller styreleder.

Søkes det om kompensasjon for tap eller merutgifter over 1 million kroner, skal det på forespørsel kunne fremlegges revisorattestestasjon for beregningen av kompensasjonsbeløpet.

Etterkontroll og tilbakebetaling

Kulturrådet kontrollerer at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt. Det gjennomføres etterhåndskontroll av søkere som får kompensasjon basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering.

Søker plikter på forespørsel å fremlegge alle opplysninger som er nødvendige for at Kulturrådet kan føre kontroll. Søker skal oppbevare all dokumentasjon om at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt i ti år beregnet fra året etter søknadsåret.

Dersom en søker gir ufullstendige eller feilaktige opplysninger i søknaden om kompensasjon, og dette medfører at det utbetales uberettiget eller for høy kompensasjon, kan beløpet helt eller delvis kreves tilbakebetalt. Dersom kompensasjonen ennå ikke er utbetalt, kan beløpet holdes helt eller delvis tilbake eller bortfalle.

Dersom det utbetales for høy kompensasjon på grunn av feil fra forvalters side, kan den uberettigede andelen av kompensasjonen kreves tilbakebetalt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om hvordan du sender inn din søknad, eller opplever tekniske problemer underveis? Ta kontakt med vår brukerstøtte, så svarer vi deg så raskt vi kan