Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kompetansehevende tiltak - scenekunst

Se vedtakslister

Viktig melding:

Nye klima- og miljøinsentiver 

Norsk kulturråd har som mål i sin nye strategi å bidra til økt bærekraft i kulturfeltet. Søkere oppfordres til å beskrive og reflektere over hvilke grep de kan og vil ta for å redusere miljø- og klimabelastningen og hvordan man arbeider med bærekraft i prosjekter og egen virksomhet. Dette gjøres i søknadsskjemaets prosjektbeskrivelsesfelt.

 

Rådet har satt av noe ekstra midler til at søkere kan redusere miljøbelastningen for prosjekter og virksomheter de søker støtte til. I tilfeller der miljøtiltak fører til økte kostnader, kan det skrives inn i søknadsbudsjettene og reflekteres i søknadsbeløpet. Kostnadsøkningen fra tidligere år må forklares og dokumenteres.

 

Mer informasjon finner du i artikkelen Kulturrådet med nye klima- og miljøinsentiver

Søknadsfrist

des

03

2019

Kl. 13:00

Formål

Ordningen skal gi støtte til tiltak innen scenekunstområdet som bidrar til det profesjonelle feltets faglige utvikling.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Aktuelle prosjekter kan være kurs, seminarer, workshops eller støtte til dokumentasjonsprosjekter og manuskriptutvikling for fagbøker.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Utdanningsformål
  • Deltagelse på kurs, seminarer, workshops og andre kompetansehevende tiltak
  • Produksjon av scenekunst

Søknad om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i ny søknad.

Vedlegg må begrenses og ha aktualitet for det omsøkte prosjektet.

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører og andre profesjonelle aktører kan søke.

Krav til søknaden

Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Krav til prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde opplysninger om prosjektets faglige målsetting.

Når søknaden gjelder konferanser, kurs, seminarer, workshops og andre arrangementer der kunstneriske erfaringer presenteres eller utveksles skal det opplyses om navn på kurs- og seminarledere, foredragsholdere og andre aktører som inngår i prosjektet.

I søknader om dokumentasjonsprosjekter og i søknader om manuskriptutvikling, skal det komme klart fram hvem som har det redaksjonelle ansvaret for prosjektet og kort informasjon om bidragsytere/samarbeidspartnere.

Obligatoriske vedlegg konferanser, kurs, seminarer, workshops og andre arrangementer der kunstneriske erfaringer presenteres

  • Kort CV for de faglige aktørene.

Obligatoriske vedlegg ved manuskriptutvikling

  • Synopsis og påbegynt manuskript
  • Kort cv for forfatter(ne)
  • Beskrivelse/plan for distribusjon og formidling av publikasjonen

Obligatorisk vedlegg for utgivelse (søknader fra forlag)

  • Et eksemplar av manuskript
  • Dummy eller skisse til dummy som viser oppslag
  • Kopi av tilbud fra trykkeri med informasjon om opplagets størrelse

Andre aktuelle vedlegg

Intensjonsavtaler med arrangør, forlag, faglige aktører eller andre samarbeidspartnere, vil bidra til å styrke søknaden.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Du kan søke støtte fra støtteordningen én gang for hvert prosjekt.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for scenekunstfeltet vurderes også. Andre hensyn som kan tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene vurderes av medlemmer fra Faglig utvalg for scenekunst. Disse er oppnevnt av rådet. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn. Fagutvalget fatter vedtak i sakene ut i fra en samlet vurdering av de innkomne søknader.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd.

Logo kan lastes ned her

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Ordningen fikk nytt navn i desember 2016

Denne støtteordningen het tidligere Andre scenekunsttiltak, men endret navn til Kompetansehevende tiltak i desember 2016 fordi det tidligere navnet ikke var tilstrekkelig dekkende for hva det kan søkes tilskudd til.