Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kulturnæringer (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Ordningen er avsluttet. Se to nye støtteordninger:

Regional bransjeutvikling

Næringsutvikling

Det blir ikkje utlysing av  støtteordninga for kulturnæringar i 2016.

Åpne alle

Tidligere utlysningstekst

Som ein del av regjeringas satsing på kultur og næring har Kulturrådet sidan 2013 forvalta tilskotsordninga til kulturnæringar. Ordninga blei evaluert i 2015, og som ei oppfølging av denne evalueringa har Kulturdepartementet bede Kulturrådet om å gi innspel til korleis satsinga på kulturnæringar skal vidareførast i 2016. 

Formålet med ordningen er å styrke grunnlaget for næringsutvikling hos kulturaktører. Ordningen støtter ulike former for samarbeid gjennom samlokaliseringer og nettverk mellom aktører som har som mål å utvikle ny, god og varig virksomhet innenfor kulturnæringen.

Samlokaliseringer og nettverk gir arenaer for å dele kompetanse og faglige ressurser, og å prøve ut forretningsmodeller, ideer og aktiviteter sammen med andre aktører, både innenfor og utenfor kulturnæringene. Det er et mål med ordningen å stimulere til nye og tverrfaglige arbeidsformer og samarbeidskonstellasjoner som får en varighet ut over prosjektperioden. Det er videre et mål å synliggjøre overførbarhet, det vil si at kunnskap fra tiltakene kan gjøres tilgjengelig og tas i bruk av andre aktører.

Ordningen har en ramme på kr 4,9 millioner.

Kr 300.000 er øremerket samiske kulturnæringer. Vi viser også til Sametingsrådets handlingsplan om kulturnæring.

Hva kan en søke støtte til?

Eksempler på aktiviteter innen kulturnæringene man kan søke tilskudd til:

 • Utvikle nye samarbeidsformer, for eksempel langs verdikjeder, på tvers av næringer, eller over geografisk avstand.
 • Utvikle og/eller tilpasse nye modeller for forretningsutvikling.
 • Utvikle, tilpasse og/eller teste metodikk og verktøy.
 • Utvikle kompetanse og/eller dele kunnskap og erfaringer, internt og/eller eksternt.
 • Etablere eller utvikle inkubatorer og lignende samlokaliseringer.
 • Utvikle og/eller tilpasse modeller for å skape avledede virksomheter («spin-offs») fra kulturvirksomheter og -institusjoner.
 • Utvikle nye konsepter/modeller for tjenester, for eksempel digitale tjenester.
 • Samarbeid om bruk av digitale nettverk, sosiale medier og åpne kulturdata.

Prosjektene skal utføres av en gruppe samarbeidende aktører. Disse kan gjerne ha ulik fagbakgrunn og kompetanse på tvers av sjanger, næring og/eller sektor. Hovedvekten av aktørene skal være fra kulturnæringen.

Det kan søkes tilskudd til både forprosjekter og hovedprosjekter.

Det er mulig å søke om tilskudd til flerårige prosjekter, men det gis kun støtte for ett år. Søknader som knytter seg til flerårige prosjekter kan derfor med fordel defineres som delprosjekter.

Det gis ikke støtte til:

 • Ordinær drift
 • Innholdsproduksjon / kunstnerisk produksjon
 • Arrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger)
 • Forskning
   

Hvem kan søke?

Primært samarbeidende aktører, samlokaliseringer og nettverk innen kulturnæringer og kulturbaserte næringer. I tillegg kan aktører innen andre næringer inngå i samarbeidet.

Offentlige institusjoner (det vil si virksomheter som i hovedsak finansieres over offentlige budsjetter) kan delta i samarbeidskonstellasjonene som søker, men kan ikke være hovedsøker.

Søker skal fortrinnsvis være selve samarbeidet eller nettverket dersom dette er etablert som egen juridisk aktør. Alternativt kan en hovedpartner i samarbeidet søke, men da må det synliggjøres hvordan samarbeidet er forankret hos de andre deltagerne.
 

Budsjett og finansiering

Kulturrådet ønsker å gi rom for prosjekter av ulik karakter og i ulik størrelsesorden.

Det er en styrke om prosjektene det søkes støtte til kan dokumentere egenfinansiering samt privat, lokal og/eller regional medfinansiering.

Vi gjør oppmerksom på at søker må holde seg innenfor rammen for statsstøtte og EØS-reglene for offentlig støtte, jf. EØS-avtalens regler om offentlig støtte (se punkt 6.1). Det betyr at samlet offentlig støtte ikke kan overstige 200.000 euro over siste tre regnskapsår.

Vurdering av søknaden

Søknadene om prosjekter innen samlokalisering og samarbeid i nettverk for kulturnæringer vil bli vurdert på bakgrunn av:

 • Prosjektideen: Selve innholdet i det samarbeidet eller nettverket man søker om.
 • Potensial for kulturnæringsutvikling: At man kan synliggjøre hvordan prosjektet skal bidra til bærekraftig økonomisk virksomhet.
 • Nyhetsverdi: At samarbeidet eller nettverket har et element av nyskapning eller tar i bruk kjent kunnskap på nye områder.
 • Tydelige mål: Prosjektet må ha mål som det er mulig å vurdere om man har nådd eller ikke innenfor prosjektperioden; dette kan både være prosessmål (gjennomføringen) og produktmål (resultatet).
 • Gjennomføringsevne: Sammensetning av partnerskapet, at prosjektet er godt forankret hos partnerne, tidligere gjennomførte prosjekter.
 • Faglig kvalitet: Kvaliteten både på den kunstneriske og kulturfaglige kjernen, og på den kunnskapen man skal bruke og dele i nettverket.
 • Overføringsverdi: At resultater fra prosjektet har relevans for andre kulturnæringsaktører, og gjøres tilgjengelig for videre bruk.

Det er en styrke om prosjektene det søkes støtte til kan dokumentere egenfinansiering samt privat, lokal og/eller regional medfinansiering.