Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kunstløftet (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne ordningen er avsluttet. Kunstløftet hadde siste søknadsfrist 2. september 2015. Søkere henvises til andre støtteordninger under Norsk kulturfond.

Formål

Kunstløftet er et utviklingsprosjekt for perioden 2012-2015. Målet er interessante og relevante kunstprosjekter for barn, ungdommer og unge voksne i alle kunstformer. 

Kunstløftet har egne nettsider der man finner utdyping av målsettinger, artikler, kunnskapsstoff, omtale av prosjekter m.m.

Åpne alle

Tidligere utlysningstekst

Hva kan få støtte

 • Kunstproduksjoner for barn og ungdom i alle kunstformer
 • Prosjekter som har som mål å etablere eller videreutvikle produksjonsarenaer med rom for utprøvende og nyskapende kunstproduksjoner for barn og ungdom.
 • Prosjekter som fremmer dialog, debatt, forsøk og økt kunnskap blant kunstfeltenes aktører om vilkår og utfordringer knyttet til produksjon og formidling av ny kunst for barn og ungdom.
 • Kunstprosjekter som forsker i eller genererer refleksjon om maktforhold, relasjoner eller andre vilkår knyttet til barn, barndom eller oppvekst.
 • Gjestespill eller tilsvarende formidlingstiltak på andre kunstområder med målgruppe barn og ungdom (inn- og utland).

Det gis ikke tilskudd til:

 • Prosjekter som primært har et pedagogisk formål
 • Filmproduksjon
 • Turnéstøtte

Det er ikke anledning til å søke tilskudd fra både Kunstløftet, prosjektstøtte barn og unge og barne- og ungdomsblader til ett og samme prosjekt.

Hvem kan søke:

 • kunstnere, kunstnergrupper, kuratorer, formidlere og arrangører
 • virksomheter i det prosjektbaserte kunstfeltet
 • kunst- og utdanningsinstitusjoner
 • kunstnerorganisasjoner

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Kulturrådet legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for området vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for barne- og ungdomskultur, oppnevnt av Kulturrådet, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets og støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta ofte krevende prioriteringer som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller mindre støtte enn det er søkt om.

Søknad til Kulturrådet må sendes inn før prosjektet settes i gang.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Det kan normalt ikke søkes støtte til samme prosjekt mer enn én gang innenfor samme budsjettår.