Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kunstnerassistent

Se vedtakslister

Søknadsfrist

mar

05

2019

Kl. 13:00

Formål

Kunstnerassistentordningen skal gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i en 50 prosent stilling i ett år. Assistenten vil samtidig kunne opprettholde egen kunstnerisk praksis og motta andre typer tilskudd.

Ordningen skal bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter. 

Åpne alle

Ny ordning fra 2017

Kulturrådet har etablert en ny Kunstnerassistentordning, basert på et forslag fra Unge Kunstneres Samfund (UKS). I 2018 er det bevilget kr 4 108 000 til formålet og dette tilsvarer 14 stillinger à kr 293 000. For mer informasjon, se opptak fra: Informasjonsmøte om kunstnerassistent-ordningen 30. august 2017

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til en assistentstilling i 50 prosent i ett år, med mulighet til forlengelse i inntil ett år.

Tilskuddet skal gå til lønn for 12 måneder i 50 prosent stilling, lønnstrinn 50 i hovedlønnstabell for statlige arbeidstakere. I tillegg dekker tildelingen arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og yrkesskadeforsikring, samt regnskapsfører/administrative utgifter.

Hva det ikke kan søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter eller tiltak som faller utenfor kunstnerassistentordningens formål.

Tilskuddet omfatter utgifter til ansettelse og det kan ikke søkes om reisestøtte eller produksjonsmidler.

Hvem kan søke?

Det er den etablerte kunstneren som søker Norsk kulturfond.

Kunstnerassistentordningen retter seg mot visuelle kunstnere i etableringsfasen med bachelor- eller mastergrad fra en kunsthøyskole, eller tilsvarende relevant erfaring. Etableringsfasen regnes inntil fem år etter endt utdanning.

Visuelle kunstnere omfatter billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer.

Den etablerte kunstneren som ønsker assistent skal ha minst fem års erfaring som aktiv visuell kunstner. 

Begge skal i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om at den etablerte kunstneren holder til og har sitt virke i Norge.

Krav til søknaden

Krav til søknaden fremkommer av hjelpetekstene i søknadsskjemaet. Her vil du kunne se hjelp og feilmeldinger underveis i utfyllingen. Trykk på et ?-ikon for å se hjelp om den aktuelle delen eller feltet i skjemaet. 

For teknisk hjelp til utfylling av søknadsskjema, kontakt support@kulturradet.no

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. 

Kunstneren som ønsker å ansette assistent er avsender av søknaden. Kulturrådets mal for søknader skal brukes, hvor det blant annet skal fremgå formål og begrunnelse for samarbeidet, samt konkrete planer for perioden. Motivasjonsbrev fra assistenten, intensjonsavtale mellom etablert kunstner og assistent, samt utfyllende CV for begge, legges ved søknaden. 

Søknader må mottas innen oppsatt frist og må falle inn under ordningen for å bli behandlet. Øvrige søknader blir avvist. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurdering av alle søknader til Norsk kulturfond blir det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning og bredde i uttrykk, stemmer og sjangre. 

Det legges vekt på muligheter for å styrke profesjonalitet, produktivitet og inntektsmulighet, samt utvikling av kunstnerskap for begge. Kunstnerens refleksjon over det å ha en assistent blir også vektlagt.

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker der søkeren har fått tildeling, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Hvem vurderer søknadene?

Søknadane blir vurdert av arrangørutvalget for visuell kunst

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Tilskuddet utbetales til den etablerte kunstneren som ansetter assistent. 

Tilskuddet skal gå til assistents lønn, samt til arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og yrkesskadeforsikring. Overskytende midler brukes til regnskapsfører/annen administrasjon. Kunstneren som ansetter assistent er ansvarlig for utbetaling av lønn med skattetrekk, opparbeidede feriepenger, arbeidsgiveravgift og yrkesskadeforsikring. 

50 prosent av tilskuddet utbetales når kopi av signert arbeidsavtale med vilkår og planer for samarbeidet mellom etablert kunstner og assistent er mottatt. De resterende 50 prosentene utbetales på anmodning etter seks måneder. Da skal også en kort statusrapport fra den etablerte kunstneren og regnskap for det første halve året legges ved. 

Dersom arbeidet skal utføres andre steder enn oppgitt adresse, skal assistentens reiseutgifter dekkes av den etablerte kunstneren.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fastsatt frist. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i avtalen mellom etablert kunstner og assistent, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Logo kan lastes ned fra Norsk kulturråds nettsider

Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker (den etablerte kunstner) skal sende inn rapport senest tre måneder etter sluttdatoen for ansettelsesforholdet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av planer som fremgår i avtale. Assistenten lager en egen rapport som vedlegg.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av ordningen plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.