Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Litteratur­festivaler (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne ordningen er avviklet. Ny struktur for litteraturstøtte er vedtatt. Søkere henvises til støtteordningen for litteraturformidling

Formål

Ordningen har som formål å bidra til at litteraturfestivaler på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Åpne alle

Tidligere utlysningstekst

Hva kan få støtte

Med litteraturfestivaler forstår vi tilbakevendende litteraturarrangement som varer minst to påfølgende dager, og som tilbyr et bredt program for ulike publikumsgrupper. Litteraturkvelder, -uker, -spill, mushaira osv. vil komme inn under definisjonen, likedan arrangement innenfor tidsskrift- og tegneseriemiljøene.

Hva kan ikke få støtte 

Litteraturfestivaler som mottar støtte direkte fra Kulturdepartementet, kan ikke få støtte fra Norsk kulturråd.

Hvem kan søke

Litteraturfestivaler som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region (fylkeskommune, kommune) kan søke. Det kan også søkes om tilskudd til oppstart av nye festivaler. I fordelingen av midler prioriterer Kulturrådet festivaler som har åpne litteraturarrangementer, og som har et styre som er ansvarlig for drift og en organisasjon som sikrer kontinuitet.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer (enkeltmannsforeteak, BA, AS, etcetc), men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for litteraturområdet vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

For denne ordningen legges det særlig vekt på

 • kunstnerisk profil og program
 • formidlingsevne og publikumsoppslutning
 • vilje til å ta ansvar for de respektive sjangrers utviklingsmuligheter og evne til nytenking
 • festivalens rolle som tradisjonsbærer og dens kunstneriske visjon
 • festivalorganisasjonens soliditet, effektivitet, stabilitet og profesjonalitet
 • festivalens særtrekk i forhold til andre litteraturtilbud
 • festivalens forankring i egen region, geografiske beliggenhet eller betydning for prioriterte målgrupper

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for litteratur oppnevnt av rådet, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Krav til søknaden

Obligatoriske vedlegg til søknaden for Litteraturfestivaler

 • Program for forrige festival
 • Program/programskisse for festivalen det søkes støtte til. Endelig program skal ettersendes.

Utover dette er det ingen obligatoriske vedlegg for litteraturfestivalstøtte, men det er viktig at søknaden redegjør godt for de elementene det legges vekt på ved vurderingen av søknaden. 

For denne ordningen legges det særlig vekt på

 • kunstnerisk profil og program
 • formidlingsevne og publikumsoppslutning
 • vilje til å ta ansvar for de respektive sjangrers utviklingsmuligheter og evne til nytenking
 • festivalens rolle som tradisjonsbærer og dens kunstneriske visjon
 • festivalorganisasjonens soliditet, effektivitet, stabilitet og profesjonalitet
 • festivalens særtrekk i forhold til andre litteraturtilbud
 • festivalens forankring i egen region, geografiske beliggenhet eller betydning for prioriterte målgrupper

Krav til utfylling av det elektroniske søknadsskjemaet

Veiledning rettet spesifikt mot litteraturfestivalordningen. For punktene som ikke er kommentert benyttes hjelpetekstene i søknadsskjemaet (merket med «?»).

For venstremenyvalget «Søknadsinformasjon» i søknadsskjemaet:

Tittel: Tittelen bør inneholde navn på festivalen og tidspunkt for gjennomføring.

Sammendrag: Festivalens hva, hvor og når.

Sjanger/stilart: Velg den sjangerkategorien som passer. Dersom prosjektet involverer litteratur i flere enn én av de oppgitte sjangerkategoriene, velg punktet «Litteratur annet».

Se for øvrig hjelpetekst i søknadsskjema (merket med «?»)

For venstremenyvalget «Om virksomheten» i søknadsskjemaet:

Organisasjonsform og driftsmodell: Dersom festivalen har et styre, opplys om det her, men legg inn navn og omtale under punktet «Medvirkende og samarbeidspartnere».

Statistikk foregående år: Her legges tallopplysninger om antall arrangementer og publikum for foregående år inn.

Antall solgte billetter/antall solgte festivalpass: Sponsorbilletter, fribilletter, billetter der inntektene tilfaller andre enn arrangøren m.m., skal ikke tas med, kun reelt solgte billetter der arrangøren sitter igjen med inntektene. Kulturrådet og Riksrevisjonen kan kontrollere at opplysningene stemmer.

Se for øvrig hjelpetekst i søknadsskjema (merket med «?»)

For venstremenyvalget «Beskrivelse av arrangør/virksomhet» i søknadsskjemaet:

Produksjons-/program-/formidlingsplaner i perioden: Her bør det redegjøres for programprofil, evt. overordnet tema, hovedgjester og andre sentrale gjester, informasjons- og markedsføringstiltak, arrangementer som gjennomføres sammen med en samarbeidspartner o.l. Programskisse/program skal i tillegg legges ved. Dersom ikke alle arrangementer er fastlagt eller navn på alle medvirkende forfattere foreligger på søknadstidspunktet, må det likevel informeres så konkret som mulig om planlagte arrangementer. (Ta evt. i bruk punktet «Prosjektbeskrivelse» dersom du trenger mer plass).

Visninger: Oppgi det totale antallet arrangementer som er planlagt under festivalen.

Det kan søkes om flerårig tilskudd. Festivaler som søker om flerårig tilskudd, må i søknaden redegjøre for planlagt virksomhet for alle årene det søkes for, i den grad det er mulig.

Se for øvrig hjelpetekst i søknadsskjema (merket med «?»)

For venstremenyvalget «Medvirkende og samarbeidspartnere» i søknadsskjemaet:

Kunstnerisk/faglig medvirkende/ansvarlige og samarbeidspartnere: Registrer navn på sentrale medvirkende i festivalvirksomheten og beskriv hva slags rolle de innehar. Det kan for eksempel være enkeltpersoner eller grupper som er sentrale/ansvarlige for kunstnerisk innhold (kuratering/programmering/booking), formidling (gjennomføring/praktisk), administrasjon/økonomi m.m.

Navn på sentrale samarbeidspartnere som bidrar til gjennomføringen av festivalen eller deler av den, skal også legges inn i søknadsskjemaet.

Navn på medvirkende forfattere/andre kunstnere legges inn under punktet «Produksjons-/program-/formidlingsplaner» (under venstremenyvalget «Beskrivelse av arrangør/virksomhet»), og skal i tillegg fremkomme i programskissen/programmet. Det er derfor ikke nødvendig å legge inn denne informasjonen på nytt her.

Se for øvrig hjelpetekst i søknadsskjema (merket med «?»)

For venstremenyvalget «Framdriftsplan» i søknadsskjemaet:

Legg inn start- og sluttdato for festivalen det søkes om tilskudd for. Det er også mulig å søke om flerårig tilskudd, normalt inntil tre år. Da legger du inn startdato for festivalen det første året, og sluttdato skal da være sluttdato for festivalen det siste året. Oppgi deretter (ca) tidspunkt/varighet for den enkelte festivalgjennomføringen under «Hovedaktiviteter og milepæler». Det kan ikke søkes om tilskudd til festivaler som avholdes før den aktuelle søknadsfristen.

Se for øvrig hjelpetekst i søknadsskjema (merket med «?»)

For venstremenyvalget «Økonomi» i søknadsskjemaet:

Det vil kun være mulig å fylle ut kolonnene (inntekter og utgifter) som er innenfor den valgte prosjektperioden (under venstremenyvalget «Framdriftsplan»).

Se for øvrig hjelpetekst i søknadsskjema (merket med «?»)

For venstremenyvalget «Vedlegg» i søknadsskjemaet:

Obligatoriske vedlegg til søknaden om litteraturfestivalstøtte er

 • Program for forrige festival
 • Program/programskisse for festivalen det søkes støtte til. Endelig program skal ettersendes.

Aktuelle valgfrie vedlegg kan være:

 • Detaljert budsjett med finansieringsplan og begrunnelse for beregnet søknadsbeløp

Ingen vedlegg skal erstatte informasjon som gis i søknadsskjema. Vedlegg skal kun legges ved for å utdype eller dokumentere opplysninger som også er gitt i selve søknadsskjemaet.

Se for øvrig hjelpetekst i søknadsskjema (merket med «?»)