Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Litteraturformidling

Se vedtakslister

Søknadsfrister

mar

02

2022

Kl. 13:00

jun

02

2022

Kl. 13:00

sep

02

2022

Kl. 13:00

des

02

2022

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen for litteraturformidling skal bidra til at en stor bredde av litteratur primært på norsk eller samisk blir profesjonelt formidlet til det allmenne publikum.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Skriftlig, muntlig, levende («live»), audiovisuell og digital formidling av litteratur til et allment publikum, for eksempel gjennom enkeltarrangementer, arrangementsrekker, formidlingsturneer, litteraturfestivaler, seminarer, konferanser, publikasjoner (faglitteratur om litteratur), dokumentarfilmer, nettsider og andre type tiltak. Formidlingen skal foregå i Norge eller være beregnet på et norsk publikum.

Det kan kun søkes om støtte til bestillingsverk/oppdragsverk dersom dette er satt inn i en formidlings-sammenheng.

Hvem kan søke?

Forfattere, oversettere,  litteraturfestivaler, bibliotek, skoler og andre arrangører og formidlere kan søke om tilskudd.

Søknader fra bibliotek vil bli behandlet, men vil særlig vurderes opp mot Nasjonalbibliotekets utlysning av utviklingsmidler.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om  Norsk kulturråd § 1.

Det kan heller ikke søkes om tilskudd til det som i hovedsak kan oppfattes som markedsføringstiltak, forskningskonferanser og tiltak som i sin helhet er lukket for allmennheten.

Søknader til formidlingstiltak som har fått avslag, vil normalt ikke bli behandlet på nytt innen samme budsjettår.

Som hovedregel støttes ikke tiltak som er avholdt eller satt i produksjon før søknad om støtte er innsendt.

Krav til søknaden

Søknaden leveres via Altinn innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist.

Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal fylles ut og veiledningsteksten må leses grundig.

Les også hjelpetekstene i søknadsskjemaet. Disse er merket med «?».

Søknader må inneholde:

For søknader om muntlig og levende («live») formidling må det legges ved et program eller en programskisse der det tydelig fremgår hvilke deltakere og programposter som er bekreftede, foreløpige eller ikke forespurte. I prosjektbeskrivelsen må det fremgå hva som er søkerens kunstneriske profil, programmerings- og formidlingsstrategi og hvilke formidlingsmetoder som skal benyttes. Dersom tiltaket har vært gjennomført tidligere, som for eksempel et gjentagende enkelt-arrangement, en litteraturfestival eller en arrangementsrekke som fortsetter i et nytt år, bør program fra siste gjennom-føring/år også legges ved.

For søknader som gjelder faglitteratur om litteratur eller annen skriftlig formidling, skal trykkeklart manus vedlegges søknaden.

For søknader om audiovisuell eller digital formidling må relevant vurderingsmateriale legges ved.

I søknadens budsjett skal det fremgå at tilskuddsmottaker vil honorere kunstnere og fagpersoner med utgangspunkt i gjeldende minstesatser og vederlagsordninger.

Ved eventuell søknad om flerårig støtte (to eller tre år) må det presenteres konkrete planer for hele perioden det søkes om støtte til, i form av programmerings- og formidlingsstrategi og programskisse.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline. 

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader om støtte fra Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Manglende rapportering kan føre til at Kulturrådet ikke behandler eventuelt nye søknader fra tilskuddsmottaker.

Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av søknaden:

  • Begrunnelse for og formål med tiltaket.
  • Søkers erfaring og tidligere formidlingsvirksomhet. Herunder vil evne til fornyelse og utvikling bli vektlagt.
  • Organisering.
  • Kunstnerisk profil.  
  • Programmerings- og formidlingsstrategi, med vekt på hvorvidt nyskapende og originale formidlingsgrep tas i bruk.
  • Hvorvidt sjangre, titler og forfatterskap som får lite oppmerksomhet i offentligheten og/eller av markedet, formidles. Herunder vektlegges også formidling av litteratur på nynorsk og av forfattere med minoritetsspråklig bakgrunn.
  • Betydning for særskilte målgrupper.
  • Særtrekk sammenlignet med andre formidlingstiltak.
  • Geografisk beliggenhet og forankring i egen region.
  • Øvrige finansieringskilder. Kulturrådet vil kunne stille krav til tilskuddsmottaker om delfinansierng fra lokale og regionale myndigheter. Dette vil særlig gjelde ved tildeling av høye tilskudd.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet. Faglig utvalg for litteratur vurderier søknaden på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med formålene til Norsk kulturfond og tilskuddsordningen for litteraturformidling.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter. Hvis en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet kunne bli redusert deretter. Midler kan også øremerkes til deler av et prosjekt, dersom det er aktuelt.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20 %, utbetales når rapport og regnskap er sendt inn og godkjent.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond. 

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. 

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Generelt skal tilskuddsmottaker, senest tre måneder etter gjennomføring, sende inn en faglig rapport og et regnskap som viser hvordan tilskuddet fra Kulturrådet er benyttet.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Publikasjoner og dokumentarfilmer er unntatt fra den generelle bestemmelsen ovenfor om innsending av rapport. Tilskuddsmottaker skal kun sende prosjektregnskap og ett eksemplar av boken/filmen som har fått innvilget støtte, til Norsk kulturråds fagadministrasjon.

Regnskapet må settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett og finansieringsplan.

Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Dersom det ikke er avtalt utsettelse av tiltaket med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

For tilskudd over kr 200 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.