Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Litteraturprosjekt

Se vedtakslister

Viktig melding:

Det kan nå søkes tilskudd til oversettelse av litteratur fra samisk til norsk på tilskuddsordningen for litteraturprosjekt.

 

Det kan ikke lenger søkes tilskudd til minoritetstidsskrift under tilskuddsordningen for litteraturprosjekt. Disse tidsskriftene skal nå søke tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk.

 

Søknadsfrist

des

02

2021

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter skal bidra til at norske forlag og utgivere kan initiere og utvikle prosjekter som er av høy kvalitet og gir en større bredde i norsk litteratur og offentlighet.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

a) Større utviklingsprosjekt som omfatter flere planlagte bokutgivelser i en sammenheng og der bokutgivelsene skal skje innenfor en avgrenset tidsperiode, som for eksempel en redaksjonell satsing som fremmer litteratur på nynorsk, oversettelser av verk fra et spesifikt språkområde eller innenfor et tema eller edisjonsfilologisk arbeid knyttet til nyutgivelser av norske klassikere.

b) Utgivelse/tilgjengeliggjøring av ny norsk skjønnlitteratur og sakprosa, som utelukkende finnes digitalt.

c) Oversettelse til norsk av litterære manus skrevet av minoritetsspråklige forfattere som er bosatt i Norge, og der originalutgivelsen skal gis ut på norsk.

d) Distribusjon av tilrettelagt litteratur med enkelt innhold. Eventuelt tilskudd vil gis i form av innkjøp av et nærmere bestemt antall eksemplarer til folkebibliotekene.

e) Oversettelse til norsk av litterære verk skrevet på samisk av forfattere bosatt i Norge. Det forutsettes at forlaget har inngått avtale med både forfatter og oversetter om å gjennomføre oversettelsen.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som ikke er positivt nevnt i § 3 eller som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Søknader til prosjekter som har fått avslag, vil ikke bli behandlet på nytt innen samme budsjettår. Hovedregelen er at Kulturrådet ikke støtter prosjekter som inkluderer verk som allerede er gitt ut ved søknadsfristens utløp.

Hvem kan søke?

Norske utgivere kan søke Norsk kulturråd om tilskudd fra Norsk kulturfond. Det er en forutsetning at søker og kunstnerisk medvirkende i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd eller driftstilskudd fra en annen støtteordning under Norsk kulturfond kan ikke søke om tilskudd under denne ordningen. Unntak kan vurderes bl.a. for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. De er merket med «?».

Søknaden leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknader må inneholde:

Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal fylles ut og veiledningstekstene må leses grundig.

  • Søkere for prosjekter til skjønnlitteratur og sakprosa som utelukkende finnes digitalt må legge ved relevant materiale, slik at Kulturrådet kan gjøre en vurdering av selve prosjektet, som for eksempel bokmanus, teksutdrag, illustrasjoner eller lignende.
  • Søkere for prosjekter til oversettelser til norsk av litterære verk skrevet av minoritetsspråklige forfattere må legge ved relevant materiale, som for eksempel bokmanus, teksutdrag, illustrasjoner eller lignende.
  • Søkere for prosjekter til distribusjon av tilrettelagt litteratur med enkelt innhold må  legge ved bokmanus og eventuelle illustrasjoner. Alterantivt kan ferdig bok sendes inn som vedlegg til søknaden.
  • Søkere for prosjekter til oversettelser til norsk av litterære verk skrevet på samisk av forfattere bosatt i Norge, må legge ved originalutgivelsen på samisk.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknader til denne støtteordningen legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknader til denne ordningen vektlegges også geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Manglende rapport/regnskap eller forsinkelser som det ikke er gitt beskjed om innenfor oppgitte frister i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av søknaden:

  • Begrunnelse for og formål med prosjektet.
  • Hvorvidt prosjektet er nyskapende og utprøvende.
  • Søkers erfaring og tidligere virksomhet.
  • Målform.
  • Hvorvidt sjangre, titler og forfatterskap som får lite oppmerksomhet i offentligheten og/eller i markedet, utgjør en del av prosjektet.
  • Betydning for særskilte målgrupper. Tiltak for barn og unge vil bli særlig prioritert.

Hvem vurderer søknadene?

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet. Faglig utvalg for litteratur vurderer søknaden på grunnlag av faglig kunstnerisk skjønn i samsvar med formålene til Norsk kulturfond og tilskuddsordningen for litteraturprosjekt.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter. Hvis en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet kunne bli redusert deretter.

Midler kan også øremerkes til deler av et prosjekt, dersom det er aktuelt.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling vil normalt skje to ganger i året. Første 80 % av første års tilskudd utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert. Siste del av første års tilskudd, 20 %, utbetales når rapport og regnskap er sendt inn og godkjent.

Første 80 % av årsbeløpet for øvrige år utbetales ved begynnelsen av året etter mottatt foreløpig regnskapsoversikt for foregående år og oppdatert arbeidsbudsjett og prosjektplan for gjeldende år. Siste del, 20 %, utbetales når rapport og regnskap for foregående år er sendt inn og godkjent.

Dette gjelder ikke for tilskudd under e) distribusjon av tilrettelagt litteratur med enkelt innhold. For denne typen tilskudd skal faktura for innkjøpet sendes til Kulturrådet. Kulturrådet betaler ett beløp direkte til forlaget for hele innkjøpet. Beløpet følger betalingsmodellene på Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur. Forlaget skal sende bøker til Biblioteksentralen som distribuerer videre til norske folkebibliotek. Pengene blir utbetalt når distributøren har gitt beskjed til Kulturrådet om at de har mottatt bøkene.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist:

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond. 

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. 

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturråd § 10 beskriver regler om rapportering. Generelt skal tilskuddsmottaker senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet, sende en rapport til Norsk kulturråd om gjennomføringen av tiltaket og prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet er brukt.

Tilleggskrav:

Større utviklingsprosjekter: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av ferdig trykte bøker til Norsk kulturråds fagadministrasjon.

Skjønnlitteratur og sakprosa som utelukkende finnes digitalt: Tilskuddsmottaker skal gi Norsk kulturråds fagadministrasjon tilgang til verket.

Oversettelser til norsk av litterære verk skrevet av minoritetsspråklige forfattere: Tilskuddsmottaker skal sende ett eksemplar av ferdig trykt bok til Norsk kulturråds fagadministrasjon.

Distribusjon av tilrettelagt litteratur er unntatt fra den generelle bestemmelsen om rapportering. Ved innvilget søknad, skal bøker i et nærmere bestemt antall eksemplarer sendes til Norsk kulturråds distributør. Faktura for innkjøpet sendes til Kulturrådet.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

For tilskudd over kr 200 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Kontaktpersoner

Hilde Fossanger

E-post: hilde.fossanger@kulturradet.no   
Telefon: 952 99 099

Mari Klette

E-post: mari.klette@kulturradet.no 
Telefon: 474 81 201