Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Markedsføring av kortfilm / dokumentarfilm

Se vedtakslister

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Formål

Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte kortfilmer og dokumentarfilmer. 

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Markedsføringsprosjekter som gjelder ferdig produsert film.
Det gis ikke tilskudd til lansering av spill. 

Hvem kan søke?

Filmskapere, produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar overfor ferdig produkt og som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke.

Krav til søknaden

Se informasjon om krav til søknaden i:

Retningslinjene for markedsføringsstøtte fra Fond for lyd og bilde (PDF)

Søknaden må inneholde informasjon vi ber om i det elektroniske søknadsskjemaet (opplysninger om søker/prosjektansvarlig og medvirkende, prosjektbeskrivelse, framdriftsplan etc.).

Søknaden skal inneholde budsjett, finansieringsplan og en markedsføringsplan med detaljert oversikt over markedsføringsaktivitetene.

Filmen som skal markedsføres må vedlegges som lenke til Vimeo eller annen digital tjeneste.  

Vedlegg

Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i kommentarfeltet. Det skal ikke lenkes til passordbelagt Dropbox. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

  • Produktet som skal markedsføres (tilgjengelig lenke eller produktet i sin helhet som digital fil)
  • CV eller omtale medvirkende/kunstnerisk ansvarlige

Andre vedlegg (presseomtale, attester og anbefalinger) som ikke konkret vedrører prosjektet det søkes tilskudd til, skal ikke sendes inn.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Gå til søknadsskjema

Vurdering av søknaden

Det forutsettes høy kunstnerisk kvalitet på produktet som skal markedsføres.

Markedsføringsprosjektet vurderes i forhold til produkt og målgruppe.

Søknadene vurderes av et underutvalg i styret, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn og i samsvar med fondets og ordningens formål.

Se medlemmer i underutvalget for markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm

Endelig beslutning fattes av styret for Fond for lyd og bilde.

Se medlemmer i styret for Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at styre og fagutvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Når behandles søknadene?

Søknader behandles i hvert styremøte, og det er vanligvis 7 styremøter i året.

Søknader mottatt innen 15. april 2019 får vedtak i styremøtet 20. mai.

Søknader mottatt innen 12. juni 2019 får vedtak i styremøtet 21. august.

Søknader mottatt innen 17. september 2019 får vedtak i styremøtet 21. oktober.

Søknader mottatt innen 29. oktober 2019 får vedtak i styremøtet 3. desember.

For datoer:

Se Kulturrådets kalender

Rapportering og regnskap

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Tilskudd blir normalt utbetalt i to rater. Før restbeløpet eller støtten i sin helhet kan utbetales, må søker ha innsendt et eksemplar av det ferdige produkt eller en annen form for bekreftelse på at prosjektet er fullført. Regnskapet skal være underskrevet og legges frem før siste del av midlene utbetales. For støttebeløp over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Lovdata: Forskrift om Fond for lyd og bilde

Generelt

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Støtten skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt. I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres på via Altinn.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk.

Les artikkel om strengere oppfølging

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.