Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Markedsføring av kortfilm / dokumentarfilm

Se vedtakslister

Viktig melding:

Fra og med 2021 har tilskuddsordningen markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm fire søknadsfrister i året. Se aktuelle frister under.

Søknadsfrist

nov

02

2021

Kl. 13:00

Formål

Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte kortfilmer og dokumentarfilmer. 

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Markedsføringsprosjekter som gjelder allerede ferdig produsert film.
 

Fond for lyd og bilde innvilger ikke tilskudd til:

Søkere som ikke har registrert bosted / virksomhet eller hovedsakelig har sitt virke i Norge. Jfr. Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde.

 • Arrangører kan normalt ikke søke.
 • Virksomheter med betydelig offentlig driftstilskudd/grunnfinansiering.
 • Seminarer, studiereiser, andre reiser eller utgifter til kurs/utdanning.
 • Innkjøp, vedlikehold og drift av utstyr og instrumenter.
 • Produksjon og lansering av spill.
 • Forprosjekter, piloter og research.

Det gis ikke tilskudd til amatørvirksomhet, men det kan gis tilskudd til de profesjonelles bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.

Hvem kan søke?

Filmskapere, produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar overfor ferdig produkt og som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde informasjon vi ber om i det elektroniske søknadsskjemaet som:

 • Opplysninger om søker/prosjektansvarlig og de medvirkende.
 • Kunstnerisk målsetting for prosjektet og en prosjektbeskrivelse.
 • Markedsføringsplan med detaljert oversikt over PR/markedsføringsaktivitetene
 • og en framdriftsplan for tiltak det søkes om.
 • Budsjett og finansieringsplan. Oppgi hvis det søkes om tilskudd fra andre finansiører og hvilke ordninger dette gjelder, NFI, regionale filmsentere etc.
 • Flere finansielle bidragsytere vil være et signal om gjennomføringsevne.

Vedlegg

Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder etter at søknaden er sendt. Bruk feltet for nettlenker i søknadsskjema. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i kommentarfeltet.

Lenker til skytjenester som for eksempel Dropbox eller Google Drive skal ikke benyttes.

Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Obligatoriske vedlegg:

 • Filmen som skal markedsføres må vedlegges som lenke til Vimeo eller annen digital tjeneste. Husk å skrive passord i søknaden. En låst klipp aksepteres.
  Lenker til skytjenester som for eksempel Dropbox eller Google Drive skal ikke benyttes.
 • CV eller omtale av medvirkende/kunstnerisk ansvarlige.

Søker skal ikke vedlegge presseomtale, anmeldelser, attester og anbefalinger som ikke konkret vedrører markedsføringsprosjektet det søkes tilskudd til.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se tips til søkere.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Gå til søknadsskjema

Vurdering av søknaden

Det forutsettes høy kunstnerisk kvalitet på produktet som skal markedsføres.

Markedsføringsprosjektet vurderes opp mot produkt og målgruppe.

Søknadene vurderes av et underutvalg i styret, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn og i samsvar med fondets og ordningens formål.

Se medlemmer i underutvalget for markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm

Endelig beslutning fattes av styret for Fond for lyd og bilde.

Se medlemmer i styret for Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at styre og fagutvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Når behandles søknaden

Behandlingstiden for søknader til Fond for lyd og bilde er ca. tre måneder etter hver søknadsfrist i 2021. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. 

Kulturrådets kalender viser møtedatoer for Styret i Fond for lyd og bilde som behandler søknadene.

Se Kulturrådets kalender

Vedtakslistene legges ut på nettsidene så snart disse er klare i etterkant av styremøtene. 

Se vedtakslister

Rapportering og regnskap

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Se definerte rapporteringskrav for ordningene i Fond for lyd og bilde (PDF)

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Tilskudd utbetales i to rater. Før andre rate utbetales, må søker ha innsendt dokumentasjon på det ferdige produkt eller en annen form for bekreftelse på at prosjektet er fullført. Regnskapet skal være underskrevet og legges frem før siste del av midlene utbetales.

For tildelinger over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Lovdata: Forskrift om Fond for lyd og bilde

Generelt

Alle som mottar tilskudd fra Fond for lyd og bilde må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Tildelingen skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom tildelt tilskudd ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Fond for lyd og bilde kreve at midlene blir tilbakebetalt. Første rate av tilskudd utbetales med krav om at rapport og regnskap for prosjektet skal sendes inn for godkjenning av saksbehandler før utbetaling. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres på via Altinn.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk.

Les artikkel om strengere oppfølging

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til etter at rapporteringsfristen er gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Fond for lyd og bilde, og komme andre prosjekter til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.