Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Museumsprogrammer (Avsluttet)

Se vedtakslister

Denne ordningen er avviklet

Søkere henvises til støtteordningene:

Digitalisering og digital samlingsforvaltning

Forskning i museer

Samfunnsrolle makt og ansvar

Åpne alle

Tidligere utlysningstekst

Program for Digital utvikling - utlysning 2016

2015 lanserte Kulturrådet et utviklingsprogram for digital utvikling. Innenfor programmet kan det i 2016 søkes om både ett- og toårige prosjekter, dvs. med tildelinger både i 2016 og i 2017. Utlysningen for 2016 bygger på dette programmet, og kriteriene er noe spisset i retning av felles systemer og infrastruktur, forbedring av datakvaliteten og tilgjengeliggjøring av museumsdata. 

Se utlysningsteksten for programmet "Digital utvikling - fellesløsninger, økt kvalitet, rikere opplevelser" for 2016

Fordi det innenfor de andre tre programmene ble gitt mange tilsagn til flerårige prosjekter (dvs. utbetalinger i 2015, 2016 og 2017), blir det ingen ny utlysning innenfor disse programmene i 2016.

Formål

Museumssektoren er endret etter flere års reform og institusjonsbygging, med utvikling av sterkere institusjoner og økt profesjonalitet. Det er imidlertid fortsatt store behov for utvikling og samordning av museumsfaglige oppgaver, og å styrke museene som aktører der bevisste valg og prioriteringer gir grunnlag for dialog og refleksjon. Programmene skal bidra til at museene har kompetanse, organisasjon, verktøy og arbeidsmetoder for å nå disse målene.

I programperioden 2015 til 2017 har Kulturrådet følgende fire programmer:

  • Museenes samfunnsrolle; demokrati, menneskerettigheter og refleksjon
  • Digital utvikling; fellesløsninger, økt kvalitet, rikere opplevelser
  • Samlingsforvaltning; koordinering og prioritering i samlinger
  • Sikring; Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og sikringsplan

Museene som får programtilskudd skal bidra aktivt inn i programmets aktiviteter, som koordineres av Kulturrådet. Prosjektene skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Gjennom seminarer, informasjon og publikasjoner skal deltakerne i fellesskap bidra til kunnskapsutvikling- og utveksling, og bidra til at resultatene kommer museumssektoren til gode. Programmenes aktiviteter tilpasses de deltakende prosjekter og programmets karakter.

Hva kan få tilskudd?

Kulturrådet inviterer innenfor programområdene til prosjekter med tydelig overføringsverdi, som bidrar til å løfte kvalitet, kunnskap og kompetanse i hele eller store deler av museumssektoren.

Søknader kan være forskningsprosjekter, formidlingsmetodikk, kompetansehevende tiltak, utvikling av verktøy, standarder og veiledninger.

Det er en styrke om prosjektene kan dokumentere en vesentlig egenfinansiering. Det gis normalt ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver. Unntaket her kan være prosjekter for utvikling av metoder og standarder, der prosjektene også kan knyttes til konkrete oppgaver ved museet.

Det kan søkes om prosjekter med varighet inntil 3 år. For flerårige søknader kan Kulturrådet gi tilsagn om tilskudd for hele perioden, uten ny søknad hvert år. Forutsetningene for deltakelse i program, samt rapportering underveis av status og framdrift, vil framgå i tilskuddsbrev.

Gjennomføring av programmene skjer med forbehold om Kulturdepartementets videre fordeling av spillemidler til kulturformål, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen.

Tilskuddsordningen er delt i fire programmer

Museenes samfunnsrolle; demokrati, menneskerettigheter og refleksjon

Prosjekter som handler om hvordan museene bidrar til å sette mennesket i sentrum, og om hvordan museene i sterkere grad kan delta i den offentlige debatten. Les mer om programmet

Digital utvikling; fellesløsninger, økt kvalitet, rikere opplevelser

Prosjekter som bidrar til tilgjengeliggjøring og formidling av digitalt museumsinnhold med høy kvalitet.  Les mer om programmet og utlysningen 2015

Samlingsforvaltning; koordinering og prioritering i samlinger

Prosjekter som bidrar til kvalitet og samordning i forvaltningen av museenes samlinger gjennom utvikling og implementering av metoder, standarder og verktøy. Les mer om programmet

Sikring; Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og sikringsplan

Prosjekter som prøver ut og implementerer «Veiledning for ROS-analyse i norske museer» eller andre relevante standarder for risikovurderinger, for utarbeidelse og oppdatering av sikringsplan. Les mer om programmet

Hvem kan søke?

Utgangspunktet er søknader fra museer, faglige museumsnettverk, samarbeid mellom flere museer, og museer i samarbeid med forskningsmiljøer og andre relevante aktører.

 

 

Vurdering av søknaden

Prosjektet skal ha tydelig overføringsverdi, som bidrar til å løfte kvalitet, kunnskap og kompetanse i hele eller store deler av museumssektoren.

Søknader kan for eksempel være forskningsprosjekter, formidlingsmetodikk, kompetansehevende tiltak, utvikling av verktøy, standarder og veiledninger.

Samarbeid mellom flere museer, og museer i samarbeid med forskningsmiljøer og andre relevante aktører er en styrke.

Prosjekter i regi av de faglige museumsnettverkene blir prioritert.

Det er en styrke om prosjektene kan dokumentere en vesentlig egenfinansiering.

Det gis normalt ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver. Unntaket her kan være prosjekter for utvikling av metoder og standarder, der prosjektene også kan knyttes til konkrete oppgaver ved museet.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til museum
 

Rapportering

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned her.

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Støtten skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt. I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i vedtaksbrev fra Kulturrådet og eventuelle vedlegg til dette.