Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Musikere og musikkensembler

Se vedtakslister

Viktig melding:

Vi oppfordrer de som har mottatt tilskudd til Bestillingsverk og produksjonsstøtte til å søke tilskudd til videre konsert- og turnéformidling av sine verk og produksjoner.

Bestillingsverk og produksjonstøtte

 

Nye klima- og miljøinsentiver 

Norsk kulturråd har som mål i sin nye strategi å bidra til økt bærekraft i kulturfeltet. Søkere oppfordres til å beskrive og reflektere over hvilke grep de kan og vil ta for å redusere miljø- og klimabelastningen og hvordan man arbeider med bærekraft i prosjekter og egen virksomhet. Dette gjøres i søknadsskjemaets prosjektbeskrivelsesfelt.

 

Rådet har satt av noe ekstra midler til at søkere kan forbedre miljø- og karbonfotavtrykket i prosjekter og virksomheter de søker støtte til. I tilfeller der miljøtiltak fører til økte kostnader, kan det skrives inn i søknadsbudsjettene og reflekteres i søknadsbeløpet. Kostnadsøkningen fra tidligere år må forklares og dokumenteres.

 

Mer informasjon finner du i artikkelen Kulturrådet med nye klima- og miljøinsentiver

Søknadsfrister

sep

03

2019

Kl. 13:00

des

03

2019

Kl. 13:00

Formål

Støtteordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Støtteordningens målgruppe er profesjonelle utøvere, artister, grupper, vokal- og instrumentalensembler innen alle sjangre. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Hva kan få støtte?

I søknadsskjemaet vil du få to valgalternativer der du må velge enten turnéstøtte eller virksomhetsstøtte. 

Turnéstøtte (søknadsfrister i mars, juni, september, desember)

Du kan fire ganger i året søke om tilskudd til offentlig konsert- og turnevirksomhet for en tidsperiode på inntil ett år. Du kan søke støtte til alt fra mindre enkeltstående turnéer til konsertvirksomhet gjennom et helt år. Aktiviteten du søker støtte til må foregå etter søknadsfrist. Søknaden må ha konkrete konsert- og/eller turnéplaner. Selv om det ikke er krav om inngåtte avtaler mellom arrangører og utøvere på søknadstidspunktet, må aktuelle perioder, konsertsteder og områder være beskrevet.

Virksomhetsstøtte (søknadsfrist i september)

Én gang i året kan du også søke om virksomhetsstøtte for hele kalenderår, inntil tre år. Aktiviteten du søker om støtte til må foregå i det påfølgende året og kan ikke inneholde aktivitet i inneværende år. Søknaden må inneholde en fullstendig virksomhetsplan med all relevant aktivitet for året/årene det søkes for. Søknaden skal også inneholde en kort oppsummering av aktiviteten for inneværende år. Virksomhetsstøtte er aktuelt for de som har kontinuerlig drift og aktivitet gjennom hele året.

Oppfyller du ett eller flere av følgende punkter skal du søke virksomhetsstøtte:

 • Du søker om kroner 500 000 eller mer til virksomhet gjennom et helt år.
 • Du søker om flerårig støtte (to eller tre år).
 • Du har vesentlige utgifter knyttet til fast lokalleie, kontordrift o.l.
 • Du har administrativt ansatte på fast basis i en stillingsprosent på 50 prosent eller mer.

Hva kan du ikke søke støtte til?

 • Produksjoner/turneer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.
 • Innspillings- og utgivelseskostander. Her er det egne tilskuddsordninger for fonograminnspilling og publiseringsstøtte.
 • Investering i utstyr.
 • En enkeltstående konsert.
 • Konsertvirksomhet som ikke er offentlig og/eller ikke honorert.
 • Ensembler med fast statlig støtte.
 • Utøvere under utdanning.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Norsk kulturråd. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, som faller utenfor ordningen, eller er ufullstendig vil bli avvist. Ordningen har fire søknadsfrister i året. For søknader om virksomhetstilskudd er det én frist i året.

Søknaden må ha en eller flere konkrete konsert- og/eller turnéplaner. Selv om det ikke er krav om inngåtte avtaler mellom arrangører og utøver på søknadstidspunktet, må aktuelle perioder, konsertsteder og områder være beskrevet. For virksomhetstilskudd må søknaden inneholde en fullstendig virksomhetsplan med all relevant aktivitet for ett eller flere kalenderår. Søknaden skal også inneholde kort statusbeskrivelse for inneværende år.

Obligatoriske vedlegg

Artistens lydopptak – det skal legges ved 3-5 representative og relevante lydeksempler. Lydfiler skal være i mp3-format og navngis slik: artist_spornavn_årstall.mp3

Budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede inntekter (honorar, billettinntekter, salg av effekter og lignende) og utgifter i forbindelse med driften av ensemblet.

Veiledende liste over poster i budsjettet:

Utgifter:

 • konserthonorarer til medlemmer av ensemblet
 • honorarer for innstudering/øving/preproduksjon/materialutvikling
 • leie øvingslokale/studio
 • reise- og turnéutgifter
 • tekniske utgifter til egen konsertproduksjon (lys, lyd, utstyr, framføringsarena)
 • produsent/management
 • promotering/markedsføring
 • administrative kostnader

Inntekter:

 • honorar fra arrangør/oppdragsgiver
 • billettinntekter og salg
 • tilskudd fra Norsk kulturråd
 • tilskudd fra andre offentlige organer (tilskuddsordninger/fond)
 • sponsorinntekter

NB! Alle søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil bli avvist og ikke behandlet

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Søknadene behandles i Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte, som oppnevnes av Norsk kulturråd.

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. For denne ordningen legges det særlig vekt på utøvere med et personlig uttrykk og utøvere som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Det legges vekt på kontinuitet og virksomhetsnivå, og at utøverne innen de forskjellige musikksjangrene har ulike måter å skape og utøve musikk på. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning av formidlingen, aktivitetsomfang og sjangermangfold.

Konsertvirksomheten kan foregå både i inn- og utland, men Norge vil særlig vektlegges i den overordnede prioriteringen.

Se også Kulturrådets strategi

Beregning av tilskudd

Norsk kulturråd fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter og det forutsettes at det budsjetteres med andre finansieringskilder. Tilskuddets størrelse fastsettes på grunnlag av faglig skjønn og vurdering av søknaden. Hvis et tilskudd er lavere enn søknadssum kan Kulturrådet avgrense tilskuddet til deler av aktiviteten beskrevet i søknaden eller forutsette at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for musiker og ensembleordningen skjer i rater.

For bevilgninger til konsertproduksjon og turneer vil de første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert og når det er nødvendig for gjennomføring. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Utbetaling av tilskudd til virksomhet og drift vil normalt skje to ganger i året. Første halvdel av tilskuddet utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert og når det er nødvendig for gjennomføring av virksomhetsplanen. Andre halvdel av tilskuddet kan utbetales når rapport og regnskap for foregående år er sendt Kulturrådet. Det må sendes skriftlig anmodning om restutbetaling.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Dersom det er vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må det søkes skriftlig godkjenning fra Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av budsjett, rapport og regnskap.

Søkere om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi akkreditering til konserter til minimum to representanter fra Norsk kulturråd.

Rapportering og regnskap

Fristen for rapportering for bevilgninger til konsertproduksjon og turneer er senest tre måneder etter at prosjektet er gjennomført.

Fristen for rapportering for tilskudd til virksomhet og drift er 1. juni påfølgende år.

Krav til forvaltning av tilskuddet, rapportering og regnskap framgår av tilsendt kontrakt.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor. Unntatt fra dette kravet er virksomheter som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.

Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.