Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet 216 søknader om tilskudd til 3 670 konserter. Utvalget gav 129 tilskudd til 2 515 konserter. Både søknader om turnéstøtte og virksomhetsstøtte ble behandlet i denne søknadsrunden.

Bakgrunn

Støtteordning for musikere og musikkensembler (MME) ble opprettet i 2017 etter en sammenslåing av Støtteordning for musikkensembler og Musikerordningen. Støtteordningen bidrar til finansiering av virksomhet til musikere, artister, musikkgrupper, ensembler, kor og orkestre innen alle sjangre. Konserter og turnéer som foregår både i Norge og i utlandet støttes, men virksomhet i Norge blir særlig vektlagt i den overordnende prioriteringen. Støtteordningen er den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Den er avgjørende for at det finnes musikkproduksjon på et profesjonelt og høyt kunstnerisk nivå utenfor institusjonene i Norge, og den gjør det mulig for et stort antall musikere å ha en profesjonell karriere utenfor institusjonene.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen av søknadene ble det særlig lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Virksomhetens omfang
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Hvorvidt konsertene foregår i Norge eller i utlandet
 • Turnérutens geografiske profil (i Norge)
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser

Tilskuddsnivå

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte (heretter omtalt som utvalget) har i de tidligere søknadsrundene i 2018 hatt som mål å imøtekomme søknadssummen når tilskuddets størrelse har blitt fastsatt. Denne søknadsrunden har imidlertid vært preget av mange og store virksomhetssøknader med høye søknadsbeløp, og i flere tilfeller har ikke søknadsbeløpene blitt innfridd. Dette hovedsakelig på grunn av den begrensede budsjettrammen, men også fordi utvalget i noen saker har valgt å avgrense tilskuddet til deler av aktiviteten som er omsøkt.

Estetiske beskrivelser i søknadene

Utvalget har verdsatt søknader der de kunstneriske planene har blitt skildret på en estetisk og kontekstualiserende måte, og der søker har reflektert rundt fremføringspraksiser, samarbeidspartnere og arenaer der prosjektet skal realiseres. De har samtidig savnet denne typen utdypning i mange søknader. Særlig i flerårige søknader skulle utvalget gjerne sett at søkerne la mer vekt på å beskrive prosjektet selv om det ikke foreligger konkrete planer om datoer, fremføringsarenaer o.l. Bedre beskrivelser i søknadene kan fungere som et supplement til lydvedleggene.

Mangfold innen sjangerne

Utvalget observerer at det i søknadsbunken er relativt lite mangfold innen flere sjangrer, og kunne ønske seg et bredere sjangerspekter blant søkere. Det er antakelig mange potensielle søkere, kanskje særlig innen populærmusikkfeltet, som ikke er oppmerksomme på at støtteordningen kan være aktuell for dem. Det er uansett behov for mer informasjon om støtteordningen til utøverfeltet.

Forutsigbarhet for søker

Utvalget mener det er behov for en viss grad av stabilitet og forutsigbarhet for særlig de større virksomhetssøkerne. Samtidig hadde utvalget en diskusjon rundt i hvilke tilfeller det kan være aktuelt å fase virksomheter ut fordi de ikke har vist tilstrekkelig kunstnerisk utvikling. Til tross for mange gjengangere på ordningen, har det vært rom for å prioritere inn nye virksomhetstilskudd når gode søknader har dukket opp. Utvalget er likevel tilbakeholdne med oppstartstøtte til nye ensembler. De anser det som støtteordningens rolle å i hovedsak bidra til å bygge ensembler etter at de er etablert.

Kor og vokalensembler

Blant søkerne fra kor- og vokalfeltet har utvalget prioritert tilskudd til profesjonelle kor- og vokalensembler. Det ble behandlet 17 søknader og bevilget til sammen kr 18 250 000 kroner for 2019 til 13 kor og vokalensembler. De fleste amatørkor på særlig høyt nivå søker nå Norges korforbund sine støtteordninger.

Barn og unge

Utvalget behandlet totalt 19 søknader som helt eller delvis har som mål å henvende seg til barn og unge. Av de 13 søkerne som fikk tilskudd, hadde kun fire søkere formidling til barn og unge som hovedaktivitet (60-100% av den totale aktiviteten).

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte retter seg mot det offentlige konsertfeltet, og blant annet skolekonserter har ikke blitt prioritert på ordningen. I denne tildelingsrunden er det imidlertid gitt støtte til barnehagekonserter som gjennomføres på offentlige arenaer.

Utvalget ønsker seg flere søknader fra barn- og ungefeltet med et større konsertomfang og en tydeligere beskrivelse av prosjektet og målsettingen.

Miljøhensyn

Utvalget har i behandlingen av søknadene hatt et ekstra blikk på turnéruter der det gjennomføres enkeltkonserter i flere ulike land ifbm utenlandsturneer - dette både i et kostnads- og miljøperspektiv. Denne typen turnéruter anser utvalget som uheldig, og ønsker at søker oppgir en særskilt begrunnelse for et slikt valg. Utvalget ønsker å se nærmere på muligheter for å i retningslinjene til ordningen stimulere til godt planlagte turnéruter som også vil være bra i et miljøperspektiv.

Kjønnsbalanse

Utvalget ønsker også å se nærmere på muligheten for å stimulere til mer kjønnsbalansert virksomhet. De mener det er potensiale for større bevissthet enn det er per i dag rundt kjønnsbalanse når utøvere inngår kunstneriske samarbeid.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 216

Søknadssum: 137 362 031

Antall tildelinger: 129

Tildelingssum: 58 896 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 28.11.2018

 • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Hildegunn ØISETH - høst 2018-høst 2019 Aud Hildegunn Øiseth Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 100000 28.11.2018 Bevilget 100000 ARY - høst 2018 SONICA MUSIC SONIA LOINSWORTH Populærmusikk Vest-Agder 2019 490000 28.11.2018 Avslått 0 Friends and Neighbors - 2019 - 2020 TOLLEF ØSTVANG Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 300000 28.11.2018 Bevilget 270000 Lisa Uhlen - høst 2018 Lisa Uhlen Ryssevik Populærmusikk Oslo 2019 20168 28.11.2018 Avslått 0 Friends and Neighbors - 2019 - 2020 TOLLEF ØSTVANG Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2020 300000 28.11.2018 Bevilget 270000 Ilmi Åse Mathiesen - høst 2018, vår 2019 Ilmi Anna Åse Mathiesen Palm Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 28.11.2018 Avslått 0 Susanne Lundeng - 2019 STRØK AS Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 650000 28.11.2018 Bevilget 300000 Bendik Baksaas - høst 2018 BENDIK AMADOU JAWO BAKSAAS Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 160000 28.11.2018 Avslått 0 Helge Lien Trio - 2019 - 2020 Helge Lien Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 310000 28.11.2018 Bevilget 270000 Trøndelag Big Band (TRBB) - 2019 - 2020 TRØNDELAG BIG BAND Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 640000 28.11.2018 Avslått 0 Helge Lien Trio - 2019 - 2020 Helge Lien Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 310000 28.11.2018 Bevilget 300000 Trøndelag Big Band (TRBB) - 2019 - 2020 TRØNDELAG BIG BAND Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2020 640000 28.11.2018 Avslått 0 Erlend Apneseth Trio - 2019-2020 Erlend Apneseth Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2019 300000 28.11.2018 Bevilget 250000 Sunniva Lundh - høst 2018 SUNNIVA LUNDH Populærmusikk Oslo 2019 76080 28.11.2018 Avslått 0 Erlend Apneseth Trio - 2019-2020 Erlend Apneseth Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2020 300000 28.11.2018 Bevilget 270000 Vertavo strykekvartett - 2019 VERTAVO STRYKEKVARTETT ANS Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 500000 28.11.2018 Bevilget 500000 Per Oddvar Johansen - høst 2018 PER ODDVAR EIDE JOHANSEN Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 20000 28.11.2018 Avslått 0 Engegårdkvartetten - 2019-2020 ENGEGÅRDKVARTETTEN Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 550000 28.11.2018 Bevilget 500000 Emmeluth's Amoeba - høst 2018 Signe Krunderup Emmeluth Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 30000 28.11.2018 Avslått 0 Engegårdkvartetten - 2019-2020 ENGEGÅRDKVARTETTEN Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 550000 28.11.2018 Bevilget 500000 SOL-V - høst 2018 - vår 2019 Solveig Måløy Populærmusikk Hedmark 2019 92830 28.11.2018 Avslått 0 Gard Nilssen´s Acoustic Unity - 2019 GARD NILSSEN Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 571890 28.11.2018 Bevilget 320000 Jonas Sjøvaag et. al. - 2019 - 2020 JONAS HOWDEN SJØVAAG Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 274015 28.11.2018 Avslått 0 Cortex - 2019 - 2020 Thomas Johansson Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2019 300000 28.11.2018 Bevilget 250000 Jonas Sjøvaag et. al. - 2019 - 2020 JONAS HOWDEN SJØVAAG Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 274015 28.11.2018 Avslått 0 Cortex - 2019 - 2020 Thomas Johansson Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2020 300000 28.11.2018 Bevilget 250000 Jonas Sjøvaag - høst 2018 JONAS HOWDEN SJØVAAG Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 121760 28.11.2018 Avslått 0 SISU slagverksensemble - 2019 SISU PERCUSSION AS Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 1000000 28.11.2018 Bevilget 550000 Bare Barbéra - Høst 2018 HARALD RELLING NIELSEN Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 80000 28.11.2018 Avslått 0 Trio Mediæval - 2019 TRIO MEDIÆVAL AS Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 1000000 28.11.2018 Bevilget 550000 Bandet Sweden - Høsten 2018 Jon-Kristian Furuheim Populærmusikk Oslo 2019 25000 28.11.2018 Avslått 0 Current - 2019 Gudrun Faleide Fristad Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 270000 28.11.2018 Bevilget 150000 Doomsday Preppers - høst 2018 Johannes Fosse Solvang Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 60000 28.11.2018 Avslått 0 Magnetic Music - 2019 MAGNETIC MUSIC Jon Balke Verdensmusikk Oppland 2019 504000 28.11.2018 Bevilget 400000 Indie Recordings Labelturné - Høst 2018 INDIE RECORDINGS AS Populærmusikk Oslo 2019 120000 28.11.2018 Avslått 0 Nordic Voices - 2019 NORDIC VOICES Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 2609500 28.11.2018 Bevilget 2000000 Yandsen, Meaas Svendsen, Nilssen-Love - Sørøst-Asia, høst 2018 CHRISTIAN MEAAS SVENDSEN Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 35000 28.11.2018 Avslått 0 Klang av Oldtid - 2019 KLANG AV OLDTID DA Verdensmusikk Oslo 2019 250000 28.11.2018 Bevilget 150000 Voksne Herrers Orkester - 2019 OLE MARIUS SANDBERG Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 549700 28.11.2018 Avslått 0 Needlepoint - høst 2018 Bjørn Klakegg Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 66292 28.11.2018 Bevilget 50000 Andreas Haddeland Trio - vår 2019 ANDREAS HADDELAND Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 Fauna Vokalkvintett - 2019 FAUNA VOKALKVINTETT DA Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 774563 28.11.2018 Bevilget 200000 Ottar Big Hand Johansen - Våren 2019 Ottar Johansen Populærmusikk Oslo 2019 100000 28.11.2018 Avslått 0 Eirik Hegdal - 2019 Eirik Hegdal Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 600000 28.11.2018 Bevilget 200000 Eikanger-Bjørsvik Musikklag - 2019 EIKANGER-BJØRSVIK MUSIKKLAG Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 800000 28.11.2018 Avslått 0 Trio no Treble - 2018 TRIO NO TREBLE DA Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2018 220000 28.11.2018 Bevilget 100000 Terje Rypdal - 2019 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 200000 28.11.2018 Avslått 0 Kjetil Mulelid Trio - 2019 ANDREAS SKÅR WINTHER Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 175000 28.11.2018 Bevilget 155000 Salto Mortale - høst 2018 CSSE RECORDS DA Verdensmusikk Oslo 2019 95000 28.11.2018 Avslått 0 Jenny Hval - 2019 FEMALE VAMPIRE AS Populærmusikk Oslo 2019 500000 28.11.2018 Bevilget 350000 Måndag - Høst 2018 MÅNDAG MUSIKK DA Populærmusikk Oslo 2019 300000 28.11.2018 Avslått 0 Honest John - høst 2018 - vår 2019 Klaus Ellerhusen Holm Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2018 120000 28.11.2018 Bevilget 120000 Timani Kammerorkester - høst 2018 - vår 2019 ELISABETH TURMO Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 200000 28.11.2018 Avslått 0 Thomas Strønen Samleband 2019 THOMAS STRØNEN Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 321000 28.11.2018 Bevilget 280000 Marie Vangen - Høst 2018 MARIE VANGEN ENK Populærmusikk Troms 2019 32950 28.11.2018 Avslått 0 The Thing - 2019 JON OLAV KRINGELAND Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 500000 28.11.2018 Bevilget 300000 Sinikka Langland Ensemble - 2019 Anne Sinikka Langeland Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hedmark 2019 650000 28.11.2018 Avslått 0 Large Unit - 2019 JON OLAV KRINGELAND Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 900000 28.11.2018 Bevilget 400000 Moon Relay - Høst 2018 vår 2019 Håvard Reite Volden Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 120000 28.11.2018 Avslått 0 Irabagon, Hegre, Drønen 2019 NILS ARE DRØNEN Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 250000 28.11.2018 Bevilget 80000 Supersilent - 2019 SUPERSILENT AS Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 502945 28.11.2018 Avslått 0 Jonas Cambien Trio - 2019 JONAS CAMBIEN Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 130000 28.11.2018 Bevilget 70000 Skogmo, Haanshus - høst 2018 + 2019 Jørgen Skogmo Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 165000 28.11.2018 Avslått 0 Arktisk Sinfonietta - 2019 ARKTISK SINFONIETTA Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 750000 28.11.2018 Bevilget 300000 GKN5 - Høst 2018 5B.NO AS Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 241000 28.11.2018 Avslått 0 Song Circus - 2019-2020 RUNESDATTER Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 400000 28.11.2018 Bevilget 350000 Per Arne Glorvigen - 2019 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2019 500880 28.11.2018 Avslått 0 Haakon Graf Trio med Harvey Mason - vår 2019 LMUSIC - LASSE MELLINGSÆTHER Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 140000 28.11.2018 Avslått 0 Song Circus - 2019-2020 RUNESDATTER Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2020 500000 28.11.2018 Bevilget 400000 Larsen Olsen Gitarduo - Vår 2019 MORTEN ANDRE LARSEN Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 30000 28.11.2018 Avslått 0 Isungset Terje. Iceman Is. - 2019 ALL ICE AS Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 500000 28.11.2018 Bevilget 200000 Farao - Høst 2018 KARI KAMRUD JAHNSEN Populærmusikk Akershus 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada - 2019 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 3200000 28.11.2018 Bevilget 2700000 Vestoppland Kammerkor - Høst 2018 VESTOPPLAND KAMMERKOR Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2019 122000 28.11.2018 Avslått 0 Oslo Ess - Høst 2018 Anders Nordengen Populærmusikk Oslo 2018 93280 28.11.2018 Bevilget 60000 Baker Hansen - høst 2018 Sigurd Rotvik Tunestveit Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 60000 28.11.2018 Avslått 0 Building Instrument - 2019 Åsmund Flakstad Weltzien Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 400000 28.11.2018 Bevilget 250000 Currentes - 2019 CURRENTES JOSTEIN GUNDERSEN Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 300000 28.11.2018 Bevilget 250000 Gaahls WYRD - høst 2018 FRUKT BART INC Torgrim Øyre Populærmusikk Hordaland 2019 80000 28.11.2018 Avslått 0 Ellen Miles - vår 2019 ELLEN TVEITA Populærmusikk Oslo 2019 100000 28.11.2018 Bevilget 100000 Oslo Fat String Quartet - høst 2018 Patrick Andrew Wilder Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 20000 28.11.2018 Avslått 0 All Included - 2019 TOLLEF ØSTVANG Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 200000 28.11.2018 Avslått 0 Sinfonietta Innlandet - 2019 SINFONIETTA INNLANDET Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2019 1000000 28.11.2018 Bevilget 400000 Sturle Dagsland - Høst 2018 - Vår 2019 STURLE DAGSLAND Populærmusikk Rogaland 2019 90000 28.11.2018 Avslått 0 Ensemble Denada - 2019 ØSTNORSK JAZZSENTER Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 1500000 28.11.2018 Bevilget 1000000 Ballrogg (Holm, Arntzen, Stackenäs) - høst 2018 ROGER ARNTZEN Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 60000 28.11.2018 Avslått 0 Vokal Nord - 2019 VOKAL NORD Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 4200000 28.11.2018 Bevilget 3650000 TERJUNGENSEMBLE - vår 2019 TER JUNG LARS ERIK Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 200000 28.11.2018 Avslått 0 Christiania Mannskor - 2019 CHRISTIANIA MANNSKOR Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 1500000 28.11.2018 Bevilget 800000 Into The Wild Hills - høst 2018 - vår 2019 Morten Halle Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 71030 28.11.2018 Avslått 0 Trondheim Barokk-Orkester Nord - 2019-2020 TRONDHEIM BAROKK Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 1400000 28.11.2018 Bevilget 1000000 Flunk - Høst 2018 Ole Kristian Wetten Populærmusikk Oslo 2019 35000 28.11.2018 Avslått 0 Trondheim Barokk-Orkester Nord - 2019-2020 TRONDHEIM BAROKK Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2020 1500000 28.11.2018 Bevilget 1100000 Oslo Kammerakademi David Friedemann Strunck - År 2019 DAVID FRIEDEMANN STUNCK Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 179500 28.11.2018 Avslått 0 The Touchables - 2019 - 2020 GURO SKUMSNES MOE Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 147000 28.11.2018 Avslått 0 The Touchables - 2019 - 2020 GURO SKUMSNES MOE Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 400000 28.11.2018 Avslått 0 Sapere Aude Guitar Duo - vår 2019 SAPERE AUDE GUITAR DUO DA Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 21000 28.11.2018 Avslått 0 Transcription of an error - Høst 2018 DARIO FARIELLO Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 6000 28.11.2018 Avslått 0 OWL (Signe Emmeluth,Karl Bjorå) - høst 2018 Signe Krunderup Emmeluth Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 15000 28.11.2018 Avslått 0 I LIKE TO SLEEP - Vår 2019 NORSK JAZZFORUM Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 70000 28.11.2018 Avslått 0 Oslo 14 - 2019 ØSTNORSK JAZZSENTER Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 600000 28.11.2018 Avslått 0 Loud Jazz Band - høst 2018 Miroslaw Tomasz Kaczmarczyk Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 15000 28.11.2018 Avslått 0 BRIDGES with Seamus Blake - 2019 AMP MUSIC & RECORDS AS Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 180000 28.11.2018 Avslått 0 Sonia Loinsworth - 2019 SONICA MUSIC SONIA LOINSWORTH Verdensmusikk Vest-Agder 2019 150000 28.11.2018 Avslått 0 Brenn. - høst 2018 REINJAM AS Populærmusikk Oslo 2019 60000 28.11.2018 Avslått 0 SNNE - DET STORE NORDNORSKE ENSEMBLET - høst 2019 STIFTELSEN NORDNORSK JAZZSENTER Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 430000 28.11.2018 Avslått 0 One Tail, One Head - høst 2018 FRUKT BART INC Torgrim Øyre Populærmusikk Hordaland 2019 80000 28.11.2018 Avslått 0 The Brazz Brothers - 2019-2021 BRAZZ BROS AS Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 1055309 28.11.2018 Avslått 0 The Brazz Brothers - 2019-2021 BRAZZ BROS AS Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2020 1055309 28.11.2018 Avslått 0 The Brazz Brothers - 2019-2021 BRAZZ BROS AS Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2021 1055309 28.11.2018 Avslått 0 Universal Indians - 2019 TOLLEF ØSTVANG Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 100000 28.11.2018 Avslått 0 Drolsum Stasjon - 2018 DROLSUM STASJON SA Populærmusikk Buskerud 2019 42000 28.11.2018 Avslått 0 Hanne Tveter konserter i Norge, México og Spania - Nov 2018 til Juni 2019 MUSIKKMAKERIET Hanne Tveter Verdensmusikk Oslo 2019 55000 28.11.2018 Avslått 0 Baardsen - høst 2018 - vår 2019 OUT OF THE CITY PRODUCTIONS TROND HELGE BÅRDSEN Populærmusikk Oslo 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 Astrosaur - høst 2018 - vår 2019 YUGEN DA Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 Duo Cordoba - høst 2018 Trond Folstad Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 14300 28.11.2018 Avslått 0 Mandarinsaft - Høst 2018 MANDARINSAFT DA Populærmusikk Trøndelag 2019 110000 28.11.2018 Avslått 0 JSB-ensemble Oslo - Vår 2019 HALVOR FESTERVOLL MELIEN Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 310000 13.12.2018 Avslått 0 Duoen Vestavill - 2019-2020 Marita Kjetland Rabben Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 349842 28.11.2018 Avslått 0 Duoen Vestavill - 2019-2020 Marita Kjetland Rabben Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 167856 28.11.2018 Avslått 0 Kvelertak -2019 til 2021 KVELERTAK AS Populærmusikk Oslo 2019 600000 28.11.2018 Avslått 0 Kvelertak -2019 til 2021 KVELERTAK AS Populærmusikk Oslo 2020 600000 28.11.2018 Avslått 0 Kvelertak -2019 til 2021 KVELERTAK AS Populærmusikk Oslo 2021 600000 28.11.2018 Avslått 0 Espen T. Hangård - Høst 2018 Espen Tørressen Hangård Populærmusikk Oslo 2019 40342 28.11.2018 Avslått 0 Stian Tønnesen og Anders Lillebo duo. - Høst 2018 TØNNESEN STIAN Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2019 12000 28.11.2018 Avslått 0 Ole Bull Kammerkor - 2019 OLE BULL KAMMERKOR Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 150000 28.11.2018 Avslått 0 Miman - 2019 AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 300000 28.11.2018 Avslått 0 Nordic Harmony - Høst 2018 - Vår 2019 NORDIC HARMONY AS Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 750000 28.11.2018 Avslått 0 Marthe Susann Åndahl - Vår 2019 MARTHE SUSANN ÅNDAHL Populærmusikk Oslo 2019 84000 28.11.2018 Avslått 0 Ljodahått ensemblet - høst 2018 - høst 2019 LJODAHÅTT Populærmusikk Buskerud 2019 300000 28.11.2018 Avslått 0 elle melle - vår 2019 Jon Konrad Strøm Populærmusikk Hedmark 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 Admiral P - høst 2018 ADMIRAL P AS Verdensmusikk Oslo 2019 150000 28.11.2018 Avslått 0 OJKOS - Orkesteret for jazzkomponistar i Oslo - 2019-2020 ØSTNORSK JAZZSENTER Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 700000 28.11.2018 Avslått 0 OJKOS - Orkesteret for jazzkomponistar i Oslo - 2019-2020 ØSTNORSK JAZZSENTER Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 700000 28.11.2018 Avslått 0 Sphere - 2019 Marius Strand Populærmusikk Oslo 2019 75000 28.11.2018 Avslått 0 NOR59 - høst 2018 - vår 2019 Christer Falck Populærmusikk Oslo 2019 256715 28.11.2018 Avslått 0 NOR59 - høst 2018 - vår 2019 Christer Falck Populærmusikk Oslo 2020 256715 28.11.2018 Avslått 0 In its own tempo - Høst 2018 DARIO FARIELLO Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 6000 28.11.2018 Avslått 0 Melis Jaatinen - høst 2018 - vår 2019 Melis Irmeli Jaatinen Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 145000 28.11.2018 Avslått 0 Ondt Blod - Høst 2018 Aslak Heika Hætta Bjørn Populærmusikk Oslo 2019 100000 28.11.2018 Avslått 0 Dimitris Kostopoulos - Vår 2019 KOSTOPOULOS PRODUCTIONS Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 Nicolay Leganger og Bergenskvartetten - 2019 GOD UTVIKLING AS Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 200000 28.11.2018 Avslått 0 Uraño og Hamre split turnè - vår 2019 JONAS FLEMSÆTER HAMRE Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 37300 28.11.2018 Avslått 0 Oslo messingkvintett - 2019-2020 OSLO MESSINGKVINTETT DA Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 200000 28.11.2018 Avslått 0 Oslo messingkvintett - 2019-2020 OSLO MESSINGKVINTETT DA Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 300000 28.11.2018 Avslått 0 Krakow - høst 2018 KRAKOW ANS Populærmusikk Hordaland 2018 50000 28.11.2018 Bevilget 50000 Barren Womb - høst 2018 EDDA MUSIC AS Populærmusikk Hordaland 2018 50000 28.11.2018 Bevilget 50000 Pom Poko - høst 2018 POM POKO DA Populærmusikk Trøndelag 2018 40000 28.11.2018 Bevilget 32000 Unni Boksasp Ensemble - 2019 Unni Boksasp Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 250000 28.11.2018 Bevilget 100000 Misty Coast - vår 2019 LINN FRØKEDAL Populærmusikk Hordaland 2019 65000 28.11.2018 Bevilget 65000 Arild Andersen ensemble - 2019 Arild Andersen Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 426400 28.11.2018 Bevilget 250000 Mathias Eick- Turne USA-Europa -vår 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2019 160000 28.11.2018 Bevilget 130000 Ragnhild Furholt trio og Garnås-Kåsa-Fjeld - vår og haust 2019 TELEMARK FOLKEMUSIKKSENTER Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 137000 28.11.2018 Bevilget 100000 Ferstad, Hauge, Jerve - høst 2018 Sondre Ferstad Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 45355 28.11.2018 Bevilget 45000 ENSEMBLE NEON - 2019 ENSEMBLE NEON SA Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 310000 28.11.2018 Bevilget 250000 Audrey Horne - høst 2018 AUDREY HORNE DA Populærmusikk Hordaland 2018 150000 28.11.2018 Bevilget 120000 John Pål Inderberg Trio - 2019 Trygve Waldemar Fiske Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 300100 28.11.2018 Bevilget 150000 Hanna Paulsberg Concept - 2019 Trygve Waldemar Fiske Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 377000 28.11.2018 Bevilget 260000 Barokksolistene - 2019 BAROKKSOLISTENE AS Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 2768800 28.11.2018 Bevilget 1900000 Amgala Temple - høst 2018 ATOMIC SOUL (BOOKING) AS Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 70000 28.11.2018 Bevilget 70000 Harpreet Bansal Band - 2019 Harpreet Bansal Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 200000 28.11.2018 Bevilget 190000 Oslo strykekvartett - 2019 OSLO STRYKEKVARTETT DA Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 600000 28.11.2018 Bevilget 400000 Ensemble Freithoff - høst 18 - vår 2019 Daniel Rene Sagstuen Sæther Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 180204 28.11.2018 Bevilget 180000 Monoswezi - 2019 HALLVARD MIDTTUN GODAL Verdensmusikk Oslo 2019 266469 28.11.2018 Bevilget 200000 Henrik Munkeby Nørstebø - høst 2018 Henrik Munkeby Nørstebø Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2018 20000 28.11.2018 Bevilget 20000 Eldbjørg Raknes med ulike - 2019 ELDBJØRG RAKNES / MYRECORDINGS Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 251000 28.11.2018 Bevilget 200000 Frode Gjerstads Trio - 2019 FRODE GJERSTAD Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 300000 28.11.2018 Bevilget 150000 Volt Ensemble - 2019 ODA VOLTERSVIK Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 34000 28.11.2018 Bevilget 34000 Amund Maarud og Lucky Lips - høst 2018 AMUND MAARUD Populærmusikk Akershus 2018 126225 28.11.2018 Bevilget 120000 Scheen jazzorkester - 2019-20 Finn Arne Dahl Hanssen Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2019 1900000 28.11.2018 Bevilget 900000 Scheen jazzorkester - 2019-20 Finn Arne Dahl Hanssen Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2020 1900000 28.11.2018 Bevilget 900000 Eplemøya Songlag- Turneer i Norge og Tyskland - 24.02.2019- 20.10.2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 120000 28.11.2018 Bevilget 100000 Aksiom og Njyd - Vår 2019 Martin Rane Bauck Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 60000 28.11.2018 Bevilget 60000 Årabrot - høst 2018 Kjetil Nernes Populærmusikk Utlandet 2018 150000 28.11.2018 Bevilget 120000 Bergen Barokk - 2019 BERGEN BAROKK AS Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 437384 28.11.2018 Bevilget 350000 VildeogInga, Alnæs, Aas - 2019 VILDE&INGA AS Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 594120 28.11.2018 Bevilget 300000 Telemark Kammerorkester - 2019 TELEMARK KAMMERORKESTER Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2019 700070 28.11.2018 Bevilget 550000 NoXaS, Lien, Zimmermann Olsen, Holme, Wiik. - Vår 2019 NOXAS ANS Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 241324 28.11.2018 Bevilget 160000 Bergen Big Band - 2019 BERGEN BIG BAND Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 1200000 28.11.2018 Bevilget 700000 Ary Morais Band - vår 2019 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verdensmusikk Oslo 2019 80000 28.11.2018 Bevilget 80000 Kitchen Orchestra - 2019 KITCHEN ORCHESTRA Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 990000 28.11.2018 Bevilget 500000 Trondheim Voices - 2019-2020 STIFTELSEN MIDTNORSK JAZZSENTER Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 2300000 28.11.2018 Bevilget 2200000 Trondheim Voices - 2019-2020 STIFTELSEN MIDTNORSK JAZZSENTER Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2020 2450000 28.11.2018 Bevilget 2200000 Trondheim jazzorkester (TJO) - 2019 STIFTELSEN MIDTNORSK JAZZSENTER Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 2400000 28.11.2018 Bevilget 2400000 Gjertruds Sigøynerorkester - 2019 GJERTRUDS SIGØYNERORKESTER Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 770000 28.11.2018 Bevilget 250000 Kim Myhr og Christian Wallumrød - høst 2018 og vår 2019 Christian Wallumrød Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 85902 28.11.2018 Bevilget 85000 Norwegian World Orchestra - Javid Afsari-Rad - 2019 JAVID AFSARI-RAD Verdensmusikk Oslo 2019 500000 28.11.2018 Bevilget 300000 Espen Eriksen Trio - 2019 Espen Eriksen Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 300000 28.11.2018 Bevilget 300000 Jan Junker - Høst 2018 Jan Vesa Ernst Junker Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 27714 28.11.2018 Bevilget 25000 Marthe Valle - høst 2018 Marthe Christine Valle Populærmusikk Hordaland 2018 100000 28.11.2018 Bevilget 100000 Christian Wallumrød Ensemble - 2019 Christian Wallumrød Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 155350 28.11.2018 Bevilget 140000 John Derek Bishop (Tortusa) og Inge Breistein - Vår 2019 John Derek Bishop Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 50000 28.11.2018 Bevilget 50000 Ensemble Ernst - 2019 ENSEMBLE ERNST Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 1720000 28.11.2018 Bevilget 800000 Earlybird Stringband - Våren 2019 Erlend Viken Populærmusikk Akershus 2019 60000 28.11.2018 Bevilget 60000 Finity - Høst 2018 ANJA LAUVDAL Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 100000 28.11.2018 Bevilget 100000 Kviven duo - 2019 Britt Pernille Frøholm Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 40000 28.11.2018 Bevilget 40000 POING - 2019 POING ANS Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 536900 28.11.2018 Bevilget 450000 Vocal art - 2019 VOCALART Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 3000000 28.11.2018 Bevilget 1750000 Oslo Circles - 2019 ASTRID KIRSCHNER, CIRCLES Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 292000 28.11.2018 Bevilget 240000 PUST - 2019 PUST Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 800000 28.11.2018 Bevilget 450000 På geitevis - Jorun Marie Kvernberg - 2019 JORUN MARIE RYPDAL KVERNBERG Folkemusikk/tradisjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 60000 28.11.2018 Bevilget 60000 MoE - 2019 Guro Skumsnes Moe Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 300000 28.11.2018 Bevilget 300000 Ragnhild Furebotten - Høst 2019 Ragnhild Furebotten Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2019 120000 28.11.2018 Bevilget 100000 Great News - Høst 2018 EDDA MUSIC AS Populærmusikk Hordaland 2018 70000 28.11.2018 Bevilget 70000 Ugress, Krakow, 9 grader nord, Ali Omar, Børsheim - 2019 Gisle Martens Meyer Populærmusikk Hordaland 2019 100000 28.11.2018 Bevilget 100000 Nils Petter Molvær - 2019 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 500000 28.11.2018 Bevilget 250000 MONSTERJAZZ - Vår og høst 2019 TONE GERMAINE MARTINSEN Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 120000 28.11.2018 Bevilget 120000 Jo Berger Myhre og Ólafur Björn Ólafsson - høst 2018 JO BERGER MYHRE Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 45000 28.11.2018 Bevilget 45000 Hilde Selvikvåg - Høst 2018 Hilde Selvikvåg Populærmusikk Rogaland 2018 50000 28.11.2018 Bevilget 40000 Ensemble Allegria - 2019 ENSEMBLE ALLEGRIA Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 1230000 13.12.2018 Bevilget 600000 Agder Camerata - høst 2019 AUST-AGDER MUSIKKRÅD Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2019 195000 28.11.2018 Bevilget 170000 Fay Wildhagen - Høst 2018 ARTIST VISION Populærmusikk Buskerud 2018 120000 28.11.2018 Bevilget 120000 Terje Berg og Fredrik William Olsen - Høst 2018 Fredrik William Olsen Populærmusikk Nordland 2018 50000 28.11.2018 Bevilget 50000 Barokkanerne Norwegian Baroque Ensemble - 2019 NORSK BAROKKORKESTER Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 3000000 28.11.2018 Bevilget 2200000 Marja Mortensson - November 2018-2019 MARJA HELENA FJELLHEIM MORTENSSON Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hedmark 2018 150000 28.11.2018 Bevilget 150000 ATOMIC - 2019, 2020 Ingebrigt Håker Flaten Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 500000 28.11.2018 Bevilget 300000 ATOMIC - 2019, 2020 Ingebrigt Håker Flaten Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2020 500000 28.11.2018 Bevilget 300000 Majorstuen (Majorstuen Fiddlers Company AS) - 2019 MAJORSTUEN FIDDLERS COMPANY AS Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sogn og Fjordane 2019 350000 28.11.2018 Bevilget 270000 Oslo Domkor - 2019 STIFTELSEN OSLO DOMKOR Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 1286037 28.11.2018 Bevilget 1000000 Slagr - 2019 - vår 2020 SLAGR Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 200000 28.11.2018 Bevilget 150000 Espen Berg Trio - 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2019 600000 28.11.2018 Bevilget 200000 Alpaca Ensemble - 2019 TRIO ALPACA DA Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 800000 28.11.2018 Bevilget 500000 NyNorsk Messingkvintett - 2019 TUBAIST BERGER IVER FÆRDER Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 350000 28.11.2018 Bevilget 300000 Sulheim, Odde, Brimi - Vår 2019 BJØRN KÅRE ODDE Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 60000 28.11.2018 Bevilget 60000 Amanda Delara - Høst 2018 UP FRONT ARTISTS AS Populærmusikk Hordaland 2018 100000 28.11.2018 Bevilget 100000 Thea Hjelmeland - Haust 2018 KULLA PRODUCTIONS AS Populærmusikk Hordaland 2018 100000 13.12.2018 Bevilget 70000 Trondheim Vokalensemble - 2019 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 4700000 28.11.2018 Bevilget 3400000 Mariann Fjeld-Solberg og Ilmi-Åse-Mathiesen - vår 2019 Mariann Fjeld-Solberg Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 117800 28.11.2018 Bevilget 100000 Bushmans Revenge - 2019 Rune Nergaard Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 170000 28.11.2018 Bevilget 120000 Moskus - 2019-2020 HANS HULBÆKMO Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2019 200000 28.11.2018 Bevilget 150000 Moskus - 2019-2020 HANS HULBÆKMO Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2020 200000 28.11.2018 Bevilget 150000 Eivind Lønning - Høst 2018 - vår 2019 Eivind Nordset Lønning Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 86512 28.11.2018 Bevilget 60000 22 - Høst 2018 Magnus Børmark Populærmusikk Trøndelag 2018 200000 28.11.2018 Bevilget 200000 Moskus - Høst 2018 Fredrik Luhr Dietrichson Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 50000 28.11.2018 Bevilget 50000 Leprous - Høst 2018 LEPROUS DA Populærmusikk Oslo 2018 200000 28.11.2018 Bevilget 200000 Trygve Seim Ensemble - 2019 TRYGVE SEIM Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 500000 28.11.2018 Bevilget 200000 Kilden Vokalensemble - 2019 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 3000000 28.11.2018 Bevilget 1800000 Mistral blåsekvintett - Våren 2019 SIRI HOVDE NORDBØ Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 100000 28.11.2018 Bevilget 100000