Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet 235 søknader om tilskudd til 3 671 konserter. Utvalget besluttet å gi 122 tilskudd til 2 227 konserter.

I denne fjerde tildelingsrunden var det anledning til å søke om tilskudd til både mindre turnéprosjekter, til konsertvirksomhet gjennom et år og til flerårig virksomhet. Det var også anledning til å søke om beløp som overstiger kr 500 000.

Om ordningen

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon slik at musikk av høy kvalitet blir tilgjengelig for flest mulig. Ordningen skal bidra til å gi musikere og musikkensembler profesjonelle rammer og mulighet for utvikling. Ordningen retter seg mot profesjonelle musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat innen alle sjangre.

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler er sammen med tilskuddsordning for bestillingsverk og produksjonsstøtte den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Fra ordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte gis det tilskudd til komponering og utvikling av repertoar og materiale. Fra ordningen for musikere og musikkensembler gis det tilskudd til innøving, preproduksjon og turnering. Konserter og turnéer som foregår både i Norge og i utlandet støttes, men virksomhet i Norge blir særlig vektlagt i den overordnende prioriteringen.

Justerte retningslinjer for ordningen ble vedtatt i rådsmøte 18.06.2019 og trådte i kraft fra og med denne søknadsrunden.

Tildelingene

Det ble gitt tilskudd til 52 % av søknadene. Søknader og bevilgninger fordelte seg slik på sjanger:

Sjanger Søknader Tildelinger Tild.% av totalt antall Tild.% innen hver sjanger
Jazz/impro 75 40 33 % 53 %
Klassisk/samtid 55 33 27 % 60 %
Populær 60 21 17 % 35 %
Tradisjon 18 12 10 % 67 %
Verden 14 7 6 % 50 %
Vokal 13 9 7 % 69 %
Totalsum 235 122 100 % 52 %

Det kom som vanlig inn flest søknader innen jazz/impro- og populærmusikkfeltet. I denne tildelingsrunden var det også et ekstra høyt antall søknader fra klassisk/samtid-feltet, da det er mange større virksomheter som søker om store og flerårige tilskudd i denne fjerde tildelingsrunden. Det var også klassisk/samtidsfeltet som mottok høyest tilskuddsum i denne tildelingsrunden med 39% av den totale potten.

Klassisk/samtid, tradisjon og vokal har høyeste tildelingsprosent innen sin sjanger, med vokal på topp med 69% (9 av 13 søknader innvilget). Sistnevnte har sin naturlige forklaring i vokalfeltets historikk på ordningen med øremerkede midler over statsbudsjettet. Norsk kulturråd og Norges korforbund har jevnlig dialog om vokalfeltet og om hvordan tilskuddsordningene deres innrettes mot feltet. Norsk kulturråd gir tilskudd til de profesjonelle vokalensemblene/korene gjennom Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler, mens Aktivitetsmidler for kor retter seg mot amatørkor og amatørkor på særlig høyt nivå. Det virker som om dette skillet har blitt tydelig for de fleste korene.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen av søknadene ble det særlig lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Formidlingsvolum
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Hvorvidt konsertene foregår i Norge eller i utlandet
 • Turnérutens geografiske profil
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • Prosjekts og budsjettets realisme
 • God turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv

Høy kvalitet innen en begrenset budsjettramme
Utvalget vurderte kvaliteten på søknadene i denne tildelingrunden som stort sett høy – både når det gjelder profil på prosjekter, kunstnerisk nivå og søknadstekniske detaljer. Mange av søknadsbeløpene var høye, og utvalget stilte høye krav til kunstnerisk kvalitet, kontinuitet og utvikling før de gav nye, større tilskudd. Det lot seg ofte ikke gjøre å innfri søknadsbeløpene pga den begrensede budsjettrammen.

Flerårige tildelinger

Utvalget prioriterte å gi flerårig tilskudd til fem søkere. I de flerårige søknadene vektla de tydelige planer for flere år og en søkerhistorikk med høy kvalitet og god gjennomføringsevne. Flerårig tilskudd vil imidlertid ikke alltid være til søkers gunst. Når planene for påfølgende år er utydelige, kan en ny og bedre søknad på et senere tidspunkt øke mulighetene for feks et økt tilskudd.

Grensegang MME og BST

Med ordningens justerte retningslinjer ble grensegangen mellom Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler (MME) og tilskuddsordningen Bestillingsverk og produksjonsstøtte (BST) tydeligere trukket opp (jf «Om ordningen»). Utvalget observerte at flere søkere som tidligere delvis har inkludert skapende arbeid i søknaden sin til MME, i denne fjerde søknadsrunden ser ut til å ha fanget opp endringene i retningslinjene og heller søkt BST om tilskudd til de skapende prosessene.

Gjenbruk av bestillingsverk og programmer

Utvalget la i denne tildelingsrunden merke til utstrakt gjenbruk av bestillingsverk i planlagte konsertprosjekter. Det er ikke så overraskende, da mange søkere med større helårlig virksomhet har bestilling av nye verk som en naturlig del av virksomheten. En viss gjenbruk av disse er forholdsvis vanlig. Men likevel ser det ut til å være en økt bevissthet rundt gjenbruk av bestillingsverk etter at BST har fremhevet konsertformidling som en vektlagt faktor, og både BST og MME har vist til mulighetene for tilskudd til videre formidling av bestillingsverk på musiker- og ensembleordningen.

Utvalget skulle gjerne også sett den samme bevisstheten rundt gjenbruk når det gjelder konsertprogrammer. Innen klassisk/samtids-feltet er det tradisjon for å utvikle stadig nye programmer, som ofte bare spilles én eller få ganger. Stort produksjonsvolum er ressurskrevende og fremstår også i flere tilfeller som innadvendt, da musikken kun blir tilgjengelig for en begrenset gruppe mennesker. Utvalget skulle i flere tilfeller gjerne sett at konsertprogrammer ble gjenbrukt og turnert med i større grad.

Kirkemusikk

Kirkemusikkordningen er lagt om med virkning fra og med 2020, og deler av avsetningen tilfaller Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler. Utvalget hadde derfor i denne tildelingsrunden et særlig blikk på søknader som gjelder kirkemusikkfeltet. Det ble gitt flere tilskudd for 2020 til søkere som tidligere har mottatt tilskudd fra kirkemusikkordningen.

Klima og miljø

I de justerte retningslinjene på Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler er god turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv ett av flere momenter som blir nevnt som vektlagt i vurderingen av søknaden. Dette, sammen med Kulturrådets klima- og miljøinsentivmidler, har bidratt til at mange av søkerne har reflektert rundt egen klimabelastning, og planlegger grep som å spille flere konserter i samme område, bruk av tog og bil fremfor fly, krav til arrangører om å blant annet unngå engangsbestikk og plastflasker, m.m. Kun i 13 av søknadene var det presisert en konkret sum for økte kostnader til klimatiltak, og seks av disse ble tildelt midler fra miljø- og klimainsentivmidlene for 2019 .

I noen tilfeller ble tilskudd avgrenset til konserter i Europa eller i Norge, men konserter på andre kontinenter ble også støttet i tilfeller særlig der søker hadde booket flere konserter og hadde et tydelig marked. Utvalget diskuterte mulige virkemidler for å øke utøveres bevissthet rundt eget klimaavtrykk ifbm turnering, uten å konkludere med noen konkrete virkemidler.

Knappe søknader avslått

Utvalget verdsatte beskrivelser av repertoarvalg, av hvordan søkerne jobber med ulike uttrykk og av sammenhengen musikken inngår i. Det kom inn mange utfyllende søknader i denne tildelingsrunden. Men enkelte søknader var også svært kortfattede, der prosjektet var svært knapt presentert. Selv om enkeltmedlemmer i utvalget i noen tilfeller hadde god kjennskap til søker fra før, ble søknaden avslått, da utvalget forventer at søkerne skriver en utfyllende presentasjon av prosjektet sitt.

Kjønnsbalanse

Utvalget hadde et blikk på kvinneandelen i søknadene - både blant utøvere og med tanke på repertoarvalg. Det ble ikke blitt gjort noen systematiske registreringer, men hovedinntrykket er at det er en mannstung slagside både blant utøvere og innen repertoarvalg.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 235

Søknadssum: 131 986 270

Antall tildelinger: 122

Tildelingssum: 54 159 000

 

Prosess:

 • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 18. - 19.11.2019

 • Vedtak i rådsmøte: 11. - 12.12.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Ensemble Entre Amigos - Høst 2019 og hele 2020 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Verden Oslo 2020 119000 19.11.2019 Avslått 0 Sara Aimee Smiseth - Høsten 2019 SARA AIMÉE SMISETH Klassisk/samtid Oslo 2020 52000 19.11.2019 Avslått 0 marOder - Høst 2019 ASLAG GUTTORMSGAARD Populær Akershus 2020 60000 19.11.2019 Avslått 0 Combos - Høst 2019 Andreas Kjøl Berg Populær Trøndelag 2020 30000 19.11.2019 Avslått 0 Jakob Ogawa - Oktober 2019 PAPERCLIP AS Populær Hordaland 2020 70000 19.11.2019 Avslått 0 Inger-Kristine Riber, Reidun Horvei - vår 2020 Inger-Kristine Riber Klassisk/samtid Hordaland 2020 90000 19.11.2019 Avslått 0 Konsert-forestilling "Spor av dråper og røde nebb" - Desember 2019 - Juni 2020 SARAH CAMILLE OSMUNDSEN Verden Oslo 2020 126360 19.11.2019 Avslått 0 Doomsday Preppers - September-oktober 2019 Håkon Norby Bjørgo Jazz/impro Buskerud 2020 38000 19.11.2019 Avslått 0 Christian Grøvlen - 2020 Christian Hundsnes Grøvlen Klassisk/samtid Oslo 2020 310000 19.11.2019 Avslått 0 Mot Jul - 15. - 24. november BJØRN HOLUM Jazz/impro Møre og Romsdal 2020 25000 19.11.2019 Avslått 0 Sturle Dagsland - Høst 2019, Vår 2020 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2020 80000 19.11.2019 Avslått 0 Utøvere tilknyttet Barokk-kooperativet - 2020-2021 Daniel Rene Sagstuen Sæther Klassisk/samtid Oslo 2020 111200 19.11.2019 Avslått 0 Utøvere tilknyttet Barokk-kooperativet - 2020-2021 Daniel Rene Sagstuen Sæther Klassisk/samtid Oslo 2021 128800 19.11.2019 Avslått 0 Daniel Herskedal ensemble - 15.04.2020-31.21.2021 Daniel Herskedal Jazz/impro Hedmark 2020 160000 19.11.2019 Avslått 0 Daniel Herskedal ensemble - 15.04.2020-31.21.2021 Daniel Herskedal Jazz/impro Hedmark 2021 220000 19.11.2019 Avslått 0 Trio TrIvA søker støtte til konserterturné 2020 - Vår-sommer 2020 IDA FUGLERUD Klassisk/samtid Buskerud 2020 30000 19.11.2019 Avslått 0 Dr. Høivik´s magiske musikkbalsam - September, 2019 Sven Olav Høivik Populær Trøndelag 2020 35681 19.11.2019 Avslått 0 Rendezvous Point - Høst 2019 RENDEZVOUS POINT DA Populær Vest-Agder 2020 150000 19.11.2019 Avslått 0 Pål-Kåres Elektroshop - 2020 Pål Hausken Jazz/impro Oslo 2020 300000 19.11.2019 Avslått 0 The Naveblues - 2020 NORSK BLUESUNION Populær Oslo 2020 269000 19.11.2019 Avslått 0 Exo Kids - 14.09.2019 - 12.01.2020 OUT OF THE CITY PRODUCTIONS TROND HELGE BÅRDSEN Populær Oslo 2020 50000 19.11.2019 Avslått 0 Taffelpikene - 2020-2022 TAFFELPIKENE AS Klassisk/samtid Telemark 2020 230000 19.11.2019 Avslått 0 Taffelpikene - 2020-2022 TAFFELPIKENE AS Klassisk/samtid Telemark 2021 230000 19.11.2019 Avslått 0 Taffelpikene - 2020-2022 TAFFELPIKENE AS Klassisk/samtid Telemark 2022 230000 19.11.2019 Avslått 0 Ljodahått - Ensemblet - høst 2019 LJODAHÅTT Populær Buskerud 2020 200000 19.11.2019 Avslått 0 Rebekka Bakken Band - 2019-2020 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Populær Hordaland 2020 155000 19.11.2019 Avslått 0 Per BASS VIKING Mathisen. - 17.09.2019 - 28.10.2019. Per Mathisen Jazz/impro Buskerud 2020 152750 19.11.2019 Avslått 0 The Brazz Brothers - 2020 BRAZZ BROS AS Jazz/impro Møre og Romsdal 2020 828032 19.11.2019 Avslått 0 Port Almond - Høst 2019 Rune Andrè Ringbakken Simonsen Populær Troms 2020 30000 19.11.2019 Avslått 0 DATAROCK - 2020-2021 DATAROCK AS Populær Hordaland 2020 150000 19.11.2019 Avslått 0 Trio no Treble - Høst 2019 og vår 2020 TRIO NO TREBLE DA Klassisk/samtid Trøndelag 2020 350000 19.11.2019 Avslått 0 Jan Gunnar Hoff Group feat. Mike Stern - 22.04.2020-16.05.2020 MAGMA MUSIC AS Jazz/impro Nordland 2020 100000 19.11.2019 Avslått 0 Østfold Serenadeensemble - Des 2019 - Des 2020 IGESUND LARS Klassisk/samtid Oslo 2020 210000 19.11.2019 Avslått 0 Camilla Hole Trio - Haust 2019 Camilla Hole Jazz/impro Oslo 2020 50000 19.11.2019 Avslått 0 Bokassa - November-Desember 2019 BOKASSA AS Populær Trøndelag 2020 490000 19.11.2019 Avslått 0 Ketil Hansen - 06.02.20-25.06.20 Ketil Hansen Populær Akershus 2020 50000 19.11.2019 Avslått 0 Candela - høst 2019 Trond Folstad Verden Oslo 2020 46500 19.11.2019 Avslått 0 Bente Illevold - Februar 2020 Bente Illevold Klassisk/samtid Buskerud 2020 110000 19.11.2019 Avslått 0 The Wayne Brasel- Rick Margitza Quintet - 2019- 2020 Wayne Thomas Brasel Jazz/impro Rogaland 2020 150000 19.11.2019 Avslått 0 Universal Indians + Joe McPhee - Desember 2019 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2020 50000 19.11.2019 Avslått 0 Jesper Jenset + SVAL - Høsten 2019 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2020 100000 19.11.2019 Avslått 0 Jorunn Undheim og Bjørge Verbaan - 2020 Jorunn Åshild Austrumdal Undheim Populær Akershus 2020 87775 19.11.2019 Avslått 0 Universal Indians - 2020 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2020 100000 19.11.2019 Avslått 0 LIV er et Norsk - Fransk samarbeidsprosjekt - 17.10 2019 til 13.10 2020 Øystein Bjørn Blix Verden Troms 2020 75000 19.11.2019 Avslått 0 Magnus Hestegrei med ensemble - Desember 2019 MKH ALLSERVICE MAGNUS HESTEGREI Verden Trøndelag 2020 138452 19.11.2019 Avslått 0 All Included - 2020 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2020 200000 19.11.2019 Avslått 0 Izakaya Heartbeat - 14 - 26 Sep HANDMADE RECORDS Kenneth Amundsen Populær Oslo 2020 173565 19.11.2019 Avslått 0 Oriental Winds of the Baroque - Jan 2020 - Des 2020 IGESUND LARS Verden Oslo 2020 55000 19.11.2019 Avslått 0 Granlund, Norum - 2020-2021 Terje Norum Populær Østfold 2020 339000 19.11.2019 Avslått 0 Granlund, Norum - 2020-2021 Terje Norum Populær Østfold 2021 300000 19.11.2019 Avslått 0 Sâver - 01.10.2019 til 01.11.2019 ETTERSTAD DOOM&BASS OLE CHRISTIAN HELSTAD Populær Oslo 2020 40000 19.11.2019 Avslått 0 Summers Silvola Kvam Lognvik m. Åsmund Nordstoga - 2020 INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT Tradisjon Oslo 2020 50000 19.11.2019 Avslått 0 Ingi Bjarni Skúlason Quintet - 24. - 29. september TORE LJØKELSØY Jazz/impro Oslo 2020 50000 19.11.2019 Avslått 0 Duo Cordoba - Høst 2019 - Vår 2020 Trond Folstad Klassisk/samtid Oslo 2020 14000 19.11.2019 Avslått 0 Erik Lukashaugen og Annar By - Sommer 2020 ERIK LUKASHAUGEN Populær Hedmark 2020 80000 19.11.2019 Avslått 0 Synne Meland - 2020 SYNNE MELAND Populær Nordland 2020 433020 19.11.2019 Avslått 0 Marthe Susann - releasekonserter - Oktober 2019 MARTHE SUSANN ÅNDAHL Populær Oslo 2020 27000 19.11.2019 Avslått 0 Vidar Eldholm med band og Marianne Juvik Sæbø - 2020 MARIANNE JUVIK SÆBØ Tradisjon Hordaland 2020 89240 19.11.2019 Avslått 0 Mette Henriette - 2020 – 2021 MHM AS Jazz/impro Oslo 2020 250000 19.11.2019 Avslått 0 Mette Henriette - 2020 – 2021 MHM AS Jazz/impro Oslo 2021 250000 19.11.2019 Avslått 0 Ole Jørn Myklebust - Februar 2020 MYKLEBUST MUSIC Populær Buskerud 2020 24600 19.11.2019 Avslått 0 Erling Ramskjell - 2020 høst ERLING RIIBE RAMSKJELL Populær Nordland 2020 150000 19.11.2019 Avslått 0 Le Corbeau - Høst 2019 HANDMADE RECORDS Kenneth Amundsen Populær Oslo 2020 214860 19.11.2019 Avslått 0 Marius Neset Quintet - 04.10.2019 - 23.11.2019 Marius Søfteland Neset Jazz/impro Oslo 2020 49147 19.11.2019 Avslått 0 Resjemheia - 2020 Dag Mattis Kleppen Tradisjon Trøndelag 2020 123610 19.11.2019 Avslått 0 Mall Girl - høst 2019 POLAR ARTIST AS Populær Trøndelag 2020 30000 19.11.2019 Avslått 0 camilla vatne barratt-due - 25.09.2019-15.2.2020 Camilla Vatne Barratt-Due Klassisk/samtid Akershus 2020 100120 19.11.2019 Avslått 0 Wolves Like Us - 01.12.19 - 12.12.19 WOLVES LIKE US DA Populær Akershus 2020 50000 19.11.2019 Avslått 0 David Cariano Timme - Høst 2020 David Cariano Timme Klassisk/samtid Oslo 2020 104670 19.11.2019 Avslått 0 Maren Myrvold og Marita Kjetland Rabben - Høst 2020 MAREN MYRVOLD Klassisk/samtid Oslo 2020 80000 19.11.2019 Avslått 0 Bjerregaards Skaal! - 2020 KULTIVATOR AS Klassisk/samtid Oppland 2020 60000 19.11.2019 Avslått 0 Wardruna - 2020 AISA NORDICS AS Populær Hordaland 2020 300000 19.11.2019 Avslått 0 Through The Canopy - November 2019 KRISTIAN DRIVENES MINERAL & METAL Populær Trøndelag 2020 30000 19.11.2019 Avslått 0 The Touchables - 2020-2021 THE TOUCHABLES Klassisk/samtid Oslo 2020 340000 19.11.2019 Avslått 0 The Touchables - 2020-2021 THE TOUCHABLES Klassisk/samtid Oslo 2021 370000 19.11.2019 Avslått 0 Emmeluth's Amoeba - høst 2019 - vår 2020 Signe Krunderup Emmeluth Jazz/impro Oslo 2020 150000 19.11.2019 Avslått 0 Early Voices - 2020 EARLY VOICES Vokal Oslo 2020 338000 19.11.2019 Avslått 0 elle melle - Høst 2019 Jon Konrad Strøm Populær Hedmark 2020 40000 19.11.2019 Avslått 0 Kim Myhr - You | me - 2020 Kim Fiskum Myhr Jazz/impro Oslo 2020 400000 19.11.2019 Avslått 0 Marit Sehl og Ingunn Stræte - 2020 MARIT SEHL MUSIKK Tradisjon Buskerud 2020 30000 19.11.2019 Avslått 0 White Ascot - Vinteren 2020 WHITE NOISE MUSIC DA Populær Troms 2020 150000 19.11.2019 Avslått 0 Lina Lambertz - vår 2020 Lina Lambertz Jazz/impro Akershus 2020 56000 19.11.2019 Avslått 0 Turné med Bárut oktober 2020 - 3. - 12.oktober 2020 ASBJØRN BERSON Verden Trøndelag 2020 100000 19.11.2019 Avslått 0 Torskangerpoll musikklag - vår 2020 TORSKANGERPOLL MUSIKKLAG Tradisjon Sogn og Fjordane 2020 150000 19.11.2019 Avslått 0 Kvelertak - 2020 - 2022 Vidar Landa Populær Oslo 2020 600000 19.11.2019 Avslått 0 Kvelertak - 2020 - 2022 Vidar Landa Populær Oslo 2021 600000 19.11.2019 Avslått 0 Kvelertak - 2020 - 2022 Vidar Landa Populær Oslo 2022 600000 19.11.2019 Avslått 0 In the Country, Knut Reiersrud,Solveig Slettahjell - Våren 2020 IN THE COUNTRY DA Jazz/impro Oslo 2020 110000 19.11.2019 Avslått 0 Mathias Eick- Konserter Norge og Europa - 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2020 200000 19.11.2019 Avslått 0 Gunnar Halle Kvartett - 9. Okt - 24. Okt 2019 GUNNAR HALLE Jazz/impro Oslo 2020 45000 19.11.2019 Avslått 0 Nivalis Barokk - 2020-2021 NIVALIS BAROKK ANS Klassisk/samtid Hedmark 2020 145000 19.11.2019 Avslått 0 Nivalis Barokk - 2020-2021 NIVALIS BAROKK ANS Klassisk/samtid Hedmark 2021 30000 19.11.2019 Avslått 0 Ensemble Wirakocha - Desember 2019-januar 2020 LAILA FINVIK PETTERSEN Klassisk/samtid Akershus 2020 234000 19.11.2019 Avslått 0 Norvald Dahl - høst 2019 NORVALD DAHL Jazz/impro Rogaland 2020 25000 19.11.2019 Avslått 0 Vokalensemblet Oslo 14 - 2020 ØSTNORSK JAZZSENTER Vokal Oslo 2020 400000 19.11.2019 Avslått 0 Ole Bull Kammerkor - 2020 OLE BULL KAMMERKOR Vokal Hordaland 2020 100000 19.11.2019 Avslått 0 Svein Rikard Mathisen og John Derek Bishop - Vår 2020 Svein Rikard Mathisen Jazz/impro Oslo 2020 40000 19.11.2019 Avslått 0 Thea Hjelmeland - 2020 KULLA PRODUCTIONS AS Populær Hordaland 2020 250000 19.11.2019 Avslått 0 Oker - 2020 Torstein Lavik Larsen Jazz/impro Oslo 2020 90000 19.11.2019 Avslått 0 Tromsø Storband - 2020-2022 TROMSØ STORBAND Jazz/impro Troms 2020 40000 19.11.2019 Avslått 0 Tromsø Storband - 2020-2022 TROMSØ STORBAND Jazz/impro Troms 2021 100000 19.11.2019 Avslått 0 Tromsø Storband - 2020-2022 TROMSØ STORBAND Jazz/impro Troms 2022 360000 19.11.2019 Avslått 0 Hanna Nydal - November 2019 HANNA NYDAL Jazz/impro Oslo 2020 5000 19.11.2019 Avslått 0 Gaahls WYRD - 31.10.19-07.12.19 MM PRODUCTIONS (MAPLEDURHAM MILL PRODUCTIONS) Wergeland Populær Hordaland 2020 150000 19.11.2019 Avslått 0 Fariello-Sagstuen - Høst 2019 DARIO FARIELLO Jazz/impro Oslo 2020 13000 19.11.2019 Avslått 0 Årabrot - Desember 2019 KJETIL NERNES Populær Rogaland 2020 170000 19.11.2019 Avslått 0 Terjungensemble - 2020 TER JUNG LARS ERIK Klassisk/samtid Oslo 2020 445000 19.11.2019 Avslått 0 Building Instrument m.fl. - 31.10.2019-06.11.2019 VIBE AGENCY DA Jazz/impro Oslo 2020 100000 19.11.2019 Avslått 0 Lyse Netter - Høst 2019 LYSE NETTER AS Populær Nordland 2020 40000 19.11.2019 Avslått 0 Høisæter, Fremmerlid, Rønning Kvam, Birkeland - 2020-2021 Lars Notto Birkeland Klassisk/samtid Oslo 2020 162000 19.11.2019 Avslått 0 Høisæter, Fremmerlid, Rønning Kvam, Birkeland - 2020-2021 Lars Notto Birkeland Klassisk/samtid Oslo 2021 138000 19.11.2019 Avslått 0 Osmosis Kvartett - 2020 IGESUND LARS Jazz/impro Oslo 2020 106300 19.11.2019 Avslått 0 Jul på Romsdalsk - Desember 2019 Malin Dahl Ødegård Jazz/impro Trøndelag 2020 30000 19.11.2019 Avslått 0 Kakkmaddafakka - Høst 2019 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2020 90000 19.11.2019 Avslått 0 Sciardac - Høst 2019 DARIO FARIELLO Jazz/impro Oslo 2020 9000 19.11.2019 Avslått 0 Liv Ulvik, Andreas Haddeland, Ulrik Ibsen Thorsrud - høst 2019 og vår 2020 ANDREAS HADDELAND Tradisjon Akershus 2020 80000 19.11.2019 Avslått 0 NMK ENSEMBLE - 2020 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE Klassisk/samtid Oslo 2020 180000 19.11.2019 Avslått 0 The band called Oh - 13.04.20-09.05.20 NORTH OF DA Populær Troms 2020 300000 19.11.2019 Avslått 0 Roger Arve Vigulf - Januar 2020 Roger Arve Vigulf Klassisk/samtid Vestfold 2020 47000 19.11.2019 Avslått 0 JSB-Ensemble Oslo - Høsten 2020 Halvor Festervoll Melien Vokal Oslo 2020 288200 19.11.2019 Avslått 0 Klangen av Hoem - 1.4-5.10 2020 INE KRISTINE HOEM Jazz/impro Oslo 2020 357296 19.11.2019 Avslått 0 Siril Malmedal Hauge - Høst + Vinter 2019-2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2020 100000 19.11.2019 Avslått 0 Vulkan Quartet - høst 2019 og vår 2020 VULKAN QUARTET DA Klassisk/samtid Oslo 2020 50000 19.11.2019 Avslått 0 NEKROM og HOTBOX - 2020 og 2021 MORTEN MINOTHI MUSIKK Kristiansen Jazz/impro Oslo 2020 190000 19.11.2019 Avslått 0 NEKROM og HOTBOX - 2020 og 2021 MORTEN MINOTHI MUSIKK Kristiansen Jazz/impro Oslo 2021 200000 19.11.2019 Avslått 0 Hilde Selvikvåg - Høst 2019 Hilde Selvikvåg Populær Rogaland 2020 60000 19.11.2019 Avslått 0 Propan - Høst 2019 - Vår 2020 INA KRISTINE E. SAGSTUEN Jazz/impro Oppland 2020 234965 19.11.2019 Avslått 0 Pom Poko - Sept til og med nov 2019 POM POKO DA Populær Trøndelag 2019 90000 19.11.2019 Bevilget 90000 Mari Boine - høst 2019 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Tradisjon Oslo 2020 150000 19.11.2019 Bevilget 140000 Arild Andersen - 2020 Arild Andersen Jazz/impro Oslo 2020 399000 19.11.2019 Bevilget 265000 Håvard Svendsruds ensemble og trio - 2020-2021 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Tradisjon Oslo 2020 175000 19.11.2019 Bevilget 150000 Meg og kammeraten min - 2020-2021 MEG OG KAMMERATEN MIN AS Populær Oslo 2020 200000 19.11.2019 Bevilget 200000 Meg og kammeraten min - 2020-2021 MEG OG KAMMERATEN MIN AS Populær Oslo 2021 200000 19.11.2019 Bevilget 200000 Jenny Hval - 2020 FEMALE VAMPIRE AS Populær Oslo 2020 500000 19.11.2019 Bevilget 500000 Gjertruds Sigøynerorkester - 2020 GJERTRUDS SIGØYNERORKESTER Tradisjon Telemark 2020 800000 12.12.2019 Bevilget 350000 Sindre Bjerga - Oktober 2019 Sindre Bjerga Jazz/impro Rogaland 2019 15000 19.11.2019 Bevilget 15000 Gard Nilssen Acoustic Unity - 2020-2021 Gard Nilssen Jazz/impro Oslo 2020 940440 19.11.2019 Bevilget 280000 Bergen Big Band (BBB) - 2020 BERGEN BIG BAND Jazz/impro Hordaland 2020 1200000 19.11.2019 Bevilget 800000 Susanne Lundeng trio - høst 2020 STRØK AS Tradisjon Oslo 2020 200000 19.11.2019 Bevilget 150000 Chrome Hill - 5.11.2020-21.11.2020 ASBJØRN E LERHEIM MUSIKK Jazz/impro Oslo 2020 60000 19.11.2019 Bevilget 60000 Nordic Voices - 1.1.20 - 31.12.20 NORDIC VOICES Vokal Oslo 2020 2500000 19.11.2019 Bevilget 2000000 Music for a while med Tora Augestad - 2020-2021 Pål Hausken Jazz/impro Oslo 2020 330000 19.11.2019 Bevilget 250000 KARL SEGLEM BAND - 1.1.2020 - 31.12.2021 KARL SEGLEM Verden Oslo 2020 500000 19.11.2019 Bevilget 462500 KARL SEGLEM BAND - 1.1.2020 - 31.12.2021 KARL SEGLEM Verden Oslo 2021 600000 19.11.2019 Bevilget 487500 Eldbjørg Raknes - 2020 ELDBJØRG RAKNES / MYRECORDINGS Jazz/impro Trøndelag 2020 251000 19.11.2019 Bevilget 200000 Telemark messingensemble - 2020 TELEMARK MESSINGENSEMBLE Klassisk/samtid Telemark 2020 250000 19.11.2019 Bevilget 200000 Nils Petter Molvær - Januar - august 2020 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Hordaland 2020 300000 19.11.2019 Bevilget 200000 SLØTFACE - November 2019 ANGST AS Populær Rogaland 2019 100000 19.11.2019 Bevilget 100000 Christian Wallumrød Ensemble - 2020 Christian Wallumrød Klassisk/samtid Oslo 2020 311400 19.11.2019 Bevilget 250000 Telemark Kammerorkester - 2020 TELEMARK KAMMERORKESTER Klassisk/samtid Telemark 2020 750000 19.11.2019 Bevilget 550000 Møster! - 2020 Kjetil Traavik Møster Jazz/impro Hordaland 2020 171550 19.11.2019 Bevilget 170000 Oslo Circles - 2020 ASTRID KIRSCHNER, CIRCLES Klassisk/samtid Akershus 2020 754000 19.11.2019 Bevilget 300000 Lights Out Trio - vår og høst 2020 BOYES MUSIKKOMPANI Klassisk/samtid Oslo 2020 60000 19.11.2019 Bevilget 60000 Erlend Apneseth Fragmentarium - Februar 2020 Erlend Apneseth Jazz/impro Buskerud 2020 100000 19.11.2019 Bevilget 100000 Current - 2020 Gudrun Faleide Fristad Klassisk/samtid Troms 2020 200000 19.11.2019 Bevilget 150000 Trondheim Sinfonietta - 2020 og 2021 TRONDHEIM SINFONIETTA Klassisk/samtid Trøndelag 2020 1742167 19.11.2019 Bevilget 1100000 Fredrik William Olsen - Oktober 2019 Fredrik William Olsen Populær Nordland 2020 60000 19.11.2019 Bevilget 60000 Hollywood - Høsten 2019 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2019 108620 19.11.2019 Bevilget 80000 Oslo strykekvartett - 2020-2022 OSLO STRYKEKVARTETT DA Klassisk/samtid Oslo 2020 650000 19.11.2019 Bevilget 400000 Oslo strykekvartett - 2020-2022 OSLO STRYKEKVARTETT DA Klassisk/samtid Oslo 2021 650000 19.11.2019 Bevilget 450000 Vox Nidrosiensis - 2020 TRONDHEIM BAROKK Vokal Trøndelag 2020 300000 19.11.2019 Bevilget 300000 Eirik Hegdal - 2020 Eirik Hegdal Jazz/impro Trøndelag 2020 250000 19.11.2019 Bevilget 150000 Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada - 2020-2021 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Klassisk/samtid Oslo 2020 3200000 19.11.2019 Bevilget 2500000 Lemur ANS - 2020-2022 LEMUR ANS Klassisk/samtid Oslo 2020 812820 19.11.2019 Bevilget 350000 Lemur ANS - 2020-2022 LEMUR ANS Klassisk/samtid Oslo 2021 808860 19.11.2019 Bevilget 350000 VildeogInga - 2020 VILDE&INGA AS Klassisk/samtid Oslo 2020 638544 19.11.2019 Bevilget 300000 Kitchen Orchestra - 01.01.2020-31.12.2020 KITCHEN ORCHESTRA Jazz/impro Rogaland 2020 730000 19.11.2019 Bevilget 500000 TRIO MEDIÆVAL - 2020-2021 TRIO MEDIÆVAL AS Vokal Oslo 2020 1200000 19.11.2019 Bevilget 500000 Microtub - 2020-2021 Martin Taxt Klassisk/samtid Oslo 2020 130000 19.11.2019 Bevilget 80000 Tuvaband - Vår 2020 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2020 90000 19.11.2019 Bevilget 90000 POING - 2020 POING ANS Klassisk/samtid Oslo 2020 535000 19.11.2019 Bevilget 450000 Espen Eriksen Trio - 2020 Espen Eriksen Jazz/impro Oslo 2020 350000 19.11.2019 Bevilget 300000 Lars Andreas Haug band - 2020-2022 Lars Andreas Haug Jazz/impro Aust-Agder 2020 407457 19.11.2019 Bevilget 100000 Vestavill og Henning Sommerro - Haust 2020 Marita Kjetland Rabben Klassisk/samtid Oslo 2020 40000 19.11.2019 Bevilget 40000 Digital Seter - 2020 ORPHEUS PRODUCTIONS Gaute Vikdal Tradisjon Rogaland 2020 200000 19.11.2019 Bevilget 100000 Ensemble neoN - 2020 ENSEMBLE NEON SA Klassisk/samtid Oslo 2020 354750 19.11.2019 Bevilget 250000 Hanna Paulsberg Concept - 7 mars - 14 november Hanna Paulsberg Jazz/impro Oslo 2020 143300 19.11.2019 Bevilget 100000 Amund Maarud - Høsten 2019 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2019 36092 19.11.2019 Bevilget 30000 Barokksolistene - 2020 BAROKKSOLISTENE AS Klassisk/samtid Vestfold 2020 2617880 19.11.2019 Bevilget 1900000 Lisa Skoglund - Vår 2020 ALOMAKERIET AS Populær Troms 2020 150000 19.11.2019 Bevilget 150000 Christiania Mannskor - 2020 CHRISTIANIA MANNSKOR Vokal Oslo 2020 900000 19.11.2019 Bevilget 750000 Morgonrode - Høst 2019 - Vår 2020 Fredrik Luhr Dietrichson Tradisjon Oslo 2019 90000 19.11.2019 Bevilget 90000 Kristin Asbjørnsen - 2020 Kristin Asbjørnsen Verden Akershus 2020 500150 19.11.2019 Bevilget 310000 Erlend Viken - Sastrugi - vår 2020 Erlend Viken Tradisjon Akershus 2020 114000 19.11.2019 Bevilget 110000 Ary Morais Band - Vår 2020 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verden Oslo 2020 100000 19.11.2019 Bevilget 70000 Oslo Kammerakademi - 2020 OSLO KAMMERAKADEMI AS Klassisk/samtid Akershus 2020 493100 19.11.2019 Bevilget 150000 Harpreet Bansal Band - 01.01.2020 – 31.12.2020 Harpreet Bansal Verden Oslo 2020 300000 19.11.2019 Bevilget 250000 Jonas Cambien Trio - 2020-2022 JONAS CAMBIEN Jazz/impro Oslo 2020 120000 19.11.2019 Bevilget 100000 Large Unit - 2020-2022 JON OLAV KRINGELAND Jazz/impro Oslo 2020 800000 19.11.2019 Bevilget 400000 Majaz - 2020-2021-2022 SALEH MAHFOUD Tradisjon Oslo 2020 177500 19.11.2019 Bevilget 150000 Anders Lønne Grønseth m.fl. - Multiverse - 30.10.2019-30.10.2020 Anders Lønne Grønseth Jazz/impro Oslo 2020 127350 19.11.2019 Bevilget 70000 Leprous - Høst 2019 LEPROUS DA Populær Oslo 2019 200000 19.11.2019 Bevilget 150000 Sigurd Hole - 2020-2021 SIGURD HOLE Jazz/impro Oslo 2020 425000 19.11.2019 Bevilget 280000 Flaten - Nilssen-Love Trio - 2020 JON OLAV KRINGELAND Jazz/impro Oslo 2020 300000 19.11.2019 Bevilget 200000 Arktisk Sinfonietta - 2020 ARKTISK SINFONIETTA Klassisk/samtid Troms 2020 820000 19.11.2019 Bevilget 500000 NyNorsk Messingkvintett - 2020 NYNORSK MESSINGKVINTETT ANS Klassisk/samtid Oslo 2020 400000 19.11.2019 Bevilget 250000 Pål-Are Bakksjø - Vår 2020 PÅL-ARE BAKKSJØ Populær Nordland 2020 20000 19.11.2019 Bevilget 20000 PUST - 2020 PUST Vokal Oslo 2020 800000 19.11.2019 Bevilget 400000 Årabrot - 2020-2021 KJETIL NERNES Populær Rogaland 2020 850000 19.11.2019 Bevilget 150000 John Pål Inderberg Trio - 2020 Trygve Waldemar Fiske Jazz/impro Oslo 2020 284800 19.11.2019 Bevilget 150000 Susanna - 2020-2022 SUSANNASONATA AS Jazz/impro Oslo 2020 350000 19.11.2019 Bevilget 300000 Currentes - 2020 CURRENTES JOSTEIN GUNDERSEN Klassisk/samtid Hordaland 2020 275000 19.11.2019 Bevilget 200000 MoE - 2020 GURO SKUMSNES MOE Jazz/impro Oslo 2020 300000 19.11.2019 Bevilget 300000 Espen Berg Trio - 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2020 400000 19.11.2019 Bevilget 250000 Falkevik - 14.10.19-31.05.20 TUNGEVÅG MUSIKK Jazz/impro Oslo 2020 20000 19.11.2019 Bevilget 20000 KALLE - 2020 Karl Hjalmar Nyberg Jazz/impro Oslo 2020 138040 19.11.2019 Bevilget 80000 Vertavo strykekvartett - 2020-2021 VERTAVO STRYKEKVARTETT ANS Klassisk/samtid Akershus 2020 500000 19.11.2019 Bevilget 500000 Sigrid Moldestad Band - 2020 Sigrid Terese Moldestad Tradisjon Hordaland 2020 200000 19.11.2019 Bevilget 150000 Tord Gustavsen Ensemble - 2020 Tord Gustavsen Jazz/impro Oslo 2020 175000 19.11.2019 Bevilget 170000 Ensemble Ernst - 2020 ENSEMBLE ERNST Klassisk/samtid Vest-Agder 2020 1500000 19.11.2019 Bevilget 800000 Vreid - Mars - Desember 2020 VREID AS Populær Oslo 2020 215000 19.11.2019 Bevilget 150000 Agder Camerata - høst 2020 AUST-AGDER MUSIKKRÅD Klassisk/samtid Aust-Agder 2020 277000 19.11.2019 Bevilget 150000 Klang av Oldtid - 2020-2022 KLANG AV OLDTID DA Klassisk/samtid Oslo 2020 250000 19.11.2019 Bevilget 150000 SNNE - DET STORE NORDNORSKE ENSEMBLET - 2020, JAN - DES STIFTELSEN NORDNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Nordland 2020 550000 19.11.2019 Bevilget 400000 SISU Slagverksensemble - 2020 SISU PERCUSSION AS Klassisk/samtid Oslo 2020 800000 19.11.2019 Bevilget 550000 Pip - 2020 Torstein Lavik Larsen Jazz/impro Oslo 2020 80000 19.11.2019 Bevilget 80000 Trondheim jazzorkester - 2020-2022 STIFTELSEN MIDTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Trøndelag 2020 2500000 19.11.2019 Bevilget 2400000 Ola Kvernbergs Steamdome - høst 2019 POLAR ARTIST AS Jazz/impro Trøndelag 2020 60000 19.11.2019 Bevilget 60000 Ensemble Freithoff - høst 2019 og vår 2020 Daniel Rene Sagstuen Sæther Klassisk/samtid Oslo 2020 270000 19.11.2019 Bevilget 200000 Oslo Domkor - 2020 STIFTELSEN OSLO DOMKOR Vokal Oslo 2020 1715620 19.11.2019 Bevilget 1400000 Gundelach - Høsten 2019 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2019 158150 19.11.2019 Bevilget 100000 Ensemble Musikfabrik og Ingar Zach - høst 2020 Ingar Zach Klassisk/samtid Oslo 2020 90182 19.11.2019 Bevilget 75000 Marja Mortensson - 01.01.2020 - 31.12.2021 Marja Helena Fjellheim Mortensson Tradisjon Hedmark 2020 130000 19.11.2019 Bevilget 130000 BIT20 Ensemble - 2020-2022 STIFTELSEN BIT20 ENSEMBLE Klassisk/samtid Hordaland 2020 4244000 19.11.2019 Bevilget 3100000 Alpaca Ensemble - 2020 TRIO ALPACA DA Klassisk/samtid Trøndelag 2020 823000 19.11.2019 Bevilget 600000 Ensemble Denada (nytt navn kommer i 2020) - 2020-2021 ØSTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Oslo 2020 2000000 19.11.2019 Bevilget 1150000 Kjetil Mulelid Trio - 2020 Kjetil Andre Mulelid Jazz/impro Akershus 2020 240000 19.11.2019 Bevilget 160000 Majorstuen - 2020 MAJORSTUEN FIDDLERS COMPANY AS Tradisjon Sogn og Fjordane 2020 350000 19.11.2019 Bevilget 300000 Kilden Vokalensemble - 2020 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Vokal Vest-Agder 2020 3000000 19.11.2019 Bevilget 1700000 Vokal Nord - 2020 VOKAL NORD Vokal Troms 2020 4200000 19.11.2019 Bevilget 3700000 Ensemble Allegria - 2020 ENSEMBLE ALLEGRIA Klassisk/samtid Oslo 2020 1000000 19.11.2019 Bevilget 650000 Woodland - Høsten 2019 Hallvar Haugdal Populær Trøndelag 2019 55000 19.11.2019 Bevilget 55000 Safario - Høst 2019 og vinter 2020 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2019 79800 19.11.2019 Bevilget 70000 Trygve Seim - januar - desember 2020 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Hordaland 2020 600000 19.11.2019 Bevilget 400000 Jaga Jazzist - 2020-2022 JAGA JAZZIST AS Jazz/impro Oslo 2020 1362440 19.11.2019 Bevilget 750000 Abbath - 27.09.2019 til 15.02.20 MM PRODUCTIONS (MAPLEDURHAM MILL PRODUCTIONS) Wergeland Populær Hordaland 2019 200000 19.11.2019 Bevilget 200000 Samleband - Thomas Strønen - 2020-2022 THOMAS STRØNEN Jazz/impro Oslo 2020 350000 19.11.2019 Bevilget 200000 Barokk Boreal - 2020 CATHRINE JANE BOTHNER-BY Tradisjon Oslo 2020 150000 19.11.2019 Bevilget 100000 Monoswezi - 2020 HALLVARD MIDTTUN GODAL Verden Oslo 2020 304105 19.11.2019 Bevilget 100000 Barokkanerne - Norwegian Baroque Ensemble - 2020 NORSK BAROKKORKESTER Klassisk/samtid Oslo 2020 2500000 19.11.2019 Bevilget 2300000 ensemble Paulus Barokk - 2020-2021 ENSEMBLE PAULUS BAROKK Klassisk/samtid Akershus 2020 733000 19.11.2019 Bevilget 550000 ensemble Paulus Barokk - 2020-2021 ENSEMBLE PAULUS BAROKK Klassisk/samtid Akershus 2021 767000 19.11.2019 Bevilget 550000 Trondheim Vokalensemble - 2020 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN Vokal Trøndelag 2020 4640000 19.11.2019 Bevilget 3500000 Bergen Barokk - 2020 BERGEN BAROKK AS Klassisk/samtid Hordaland 2020 442944 19.11.2019 Bevilget 350000 Ingeborg Oktober - Høsten 2019 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2019 86600 19.11.2019 Bevilget 80000 Ondt Blod - vinter 2019 og 2020 Aslak Heika Hætta Bjørn Populær Oslo 2019 100000 19.11.2019 Bevilget 100000 Stian Westerhus - Høsten 2019 - Våren 2020 PITCH BLACK STAR SPANGLED AS Jazz/impro Trøndelag 2020 100000 19.11.2019 Bevilget 100000 Javid Afsari Rad Ensemble - 2020 JAVID AFSARI-RAD Verden Oslo 2020 400000 19.11.2019 Bevilget 250000 Terje Isungset. Iceman is - 2020 til og med 2022 ALL ICE AS Verden Hordaland 2020 600000 19.11.2019 Bevilget 175000 Eivind Austad Trio - Vinter, vår 2020 EIVIND AUSTAD Jazz/impro Hordaland 2020 43100 19.11.2019 Bevilget 30000 Astrosaur - 4. oktober-5. desember YUGEN DA Jazz/impro Oslo 2020 20000 19.11.2019 Bevilget 20000 Enslaved - 2020 ENSLAVEDUNION DA Populær Hordaland 2020 900000 19.11.2019 Bevilget 500000 Mandarinsaft - Høst 2019 og Vår 2020 MANDARINSAFT DA Populær Trøndelag 2019 77000 19.11.2019 Bevilget 77000 LASSEN - 2020 Harald Hagen Lassen Jazz/impro Oslo 2020 190000 19.11.2019 Bevilget 160000