Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet 152 søknader om tilskudd til 1 514 konserter. Utvalget tildelte 49 tilskudd til 610 konserter.

Om ordningen

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon slik at musikk av høy kvalitet blir tilgjengelig for flest mulig. Ordningen skal bidra til å gi musikere og musikkensembler profesjonelle rammer og mulighet for utvikling. Ordningen retter seg mot profesjonelle musikere og artister, ensembler og band innen alle sjangre.

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler er sammen med tilskuddsordning for bestillingsverk og produksjonsstøtte den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Fra ordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte gis det tilskudd til komponering og utvikling av repertoar og materiale. Fra ordningen for musikere og musikkensembler gis det tilskudd til innøving, preproduksjon og turnering. Konserter og turnéer som foregår både i Norge og i utlandet støttes, men virksomhet i Norge blir særlig vektlagt i den overordnende prioriteringen.

Tildelingene

Det ble gitt tilskudd til 32 % av søknadene. Søknader og bevilgninger fordelte seg slik på sjanger:

Sjanger Søknader Tilddelinger Tild.% av totalt antall  Tild.% innen hver sjanger
Jazz/impro 51 17 35 % 33 %
Klassisk/samtid 30 10 20 % 33 %
Populær 48 13 27 % 27 %
Tradisjon 13 6 12 % 46 %
Verden 10 3 6 % 30 %
Totalsum 152 49 100 %

32 %

 

 

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen av søknadene ble det særlig lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Aktivitetsomfang
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Hvorvidt konsertene foregår i Norge eller i utlandet
 • Turnérutens geografiske profil (i Norge)
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • Prosjekts og budsjettets realisme
 • God turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv

Klima og miljø:

Utvalget registrerte at det i 39 av søknadene i denne tildelingsrunden på ulike måter var reflektert rundt miljø og klima. Eksempler på konkrete tiltak som søkere viste til ifbm turné var at de velger tog og bil fremfor fly, at de spiser vegansk fremfor kjøtt, at de dropper plastflasker, at de leier el-leiebil eller at de velger kortreist mat. I ett tilfelle har dessuten søker kommentert at hun dropper konserter i USA av klimahensyn, selv om det er der hun har høyest strømmetall. Andre søkere viser til at de legger opp sammenhengende turnéruter eller velger å samarbeide med utøvere fra egen region.

Lengre planleggingshorisont:

Selv om det fortsatt er en del søkere som er sent ute med å søke om tilskudd til planlagte turneer, ser det ut til å være en tendens til at stadig flere har en litt lengre planleggingshorisont. For eksempel har enkelte søkere som normalt ville søkt ved hovedsøknadsfristen i september, oppdaget muligheten for å søke på et tidlligere tidspunkt så lenge søknadsbeløpet er på under kr 500 000. Også andre søkere søker om tilskudd til aktivitet frem i tid. Tendensen til tidligere planleggingshorisont er muligens også deler av forklaringen på at søknadsantallet er relativt høyt i denne søknadsrunden sammenlignet med tilsvarende søknadsrunder i 2017 og 2018.

Bestillingsverk:

Det er interessant å se at flere har fått med seg Kulturrådets oppfordring om å søke Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler om turnéstøtte for videre fremføring av bestillingsverk. I denne tildelingsrunden var bestillingsverk del av eller hele programmet i søknader innen både klassisk/samtid (bl.a. Ensemble KammerKlang, tildelt kr 50 000), tradisjon (På geitevis/Perleskum med Kvernberg/Boksasp/Herskedal/Roaldsnes, tildelt kr 50 000) og jazz (Significant time, tildelt kr 30 000). Utvalget prioriterer ikke automatisk tilskudd i disse sakene, og søknader har også blitt avslått. Utvalget synes uansett det er positivt å se at stadig flere bestillingsverk får et videre liv etter urfremføringen.

Unge, klassiske utøvere:

Innen feltet klassisk/samtid var det i denne søknadsrunden mange søknader fra unge, relativt nyutdanna utøvere. Utvalget synes det er positivt at flere unge nå ser ut til å være oppmerksomme på mulighetene som ligger i ordningen.

Tunérute og strømmetall:

Strømming og tilgang til strømmetall har gitt mange utøvere nye muligheter til å målrette konsertaktiviteten sin mot steder og land der de har gode strømmetall. Flere søkere har i de siste søknadsrundene vist til strømmetall når de har valgt turnéområde.

Konserter i utlandet

Jazz- og populærfeltet planlegger flest konserter i utlandet. Den internasjonale interessen for norske utøvere innen disse sjangrene har vært økende de siste årene, noe som har gjort det naturlig for mange utøvere å operere i et mer internasjonalt marked. Selv om virsomhet i Norge blir særlig vektlagt i den overordnede prioriteringen på ordningen, støttes et nokså stort antall konserter i utlandet fordi utvalget vurderer det som viktig å gi utøvere støtte til å spille der de har et marked.

Søknader som har blitt behandlet tidligere:

Som vanlig kom det inn flere søknader som har vært til behandling i tidligere søknadsrunder i 2019. Der det ikke fremkom vesentlige endringer, avslo utvalget søknaden. I de justerte retningslinjene med virkning fra søknadsfristen 3. september er det presisert at det ikke kan søkes tilskudd til «Søknader som tidligere har blitt vurdert og som ikke inneholder vesentlige endringer.». Det blir interessant å følge med på om denne formuleringen vil føre til færre søknader av denne typen. Fremover vil det dessuten være mulig å avvise denne typen søknader.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 152

Søknadssum: 17 569 334

Antall tildelinger: 49

Tildelingssum: 4 793 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 27. - 28.8.2019

 • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Terje Nohr - Høst 2019 TERJE NOHR OLSEN Populær Nordland 2019 60000 28.8.2019 Avslått 0 1997 FOREVER - høst 2019 IT'S GONNA HAPPEN AS Populær Troms 2019 150000 28.8.2019 Avslått 0 The Jan Holberg Project - vår 2020 Jan Erling Holberg Jazz/impro Trøndelag 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 TRIO VARIO - høst 2019 Astrid Giæver Marvik Klassisk/samtid Akershus 2019 40000 28.8.2019 Avslått 0 Moyezz - Årstall PISÓN RECORDS MUSIC / MUSIC PRACTICE PLACE MOISES CABRERA TELLEZ Jazz/impro Oslo 2019 425000 28.8.2019 Avslått 0 Mathilde G. Viddal, FriEnsemblet ft Naïssam Jalal - høst 2019 Mathilde Grooss Viddal Jazz/impro Akershus 2019 300000 28.8.2019 Avslått 0 Per Arne Glorvigen og Apollon Musagète Quartet - januar 2020 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Klassisk/samtid Oppland 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 Lie, HåkonBjerga, SindreBjerga, Lie - høst 2019 Håkon Lie Jazz/impro Vestfold 2019 30000 28.8.2019 Avslått 0 DANGERFACE - høst 2019 DANGERFACE SA Populær Rogaland 2019 30000 28.8.2019 Avslått 0 Udi Shlomo - The Diaspora House - Høst 2019 Ehud Shlomo Jazz/impro Trøndelag 2019 34000 28.8.2019 Avslått 0 Moyka - Høst 2019 MUSIC ARTIST DRAMA ENTERTAINMENT AS Populær Hordaland 2019 80000 28.8.2019 Avslått 0 Bragernes Barokk, enFem - vår 2020 Matthias Anger Klassisk/samtid Buskerud 2019 80000 28.8.2019 Avslått 0 Universal Indians + Joe McPhee - høst 2019 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2019 70000 28.8.2019 Avslått 0 Bokassa - høst 2019 BOKASSA AS Populær Trøndelag 2019 400000 28.8.2019 Avslått 0 Aila trio - vår 2020 Aila Georgia Mae Wartel Collins Jazz/impro Trøndelag 2019 90000 28.8.2019 Avslått 0 Sverre Indris Joner - høst 2019 INDRIS PRO AS Verden Oslo 2019 40000 28.8.2019 Avslått 0 Tollef Østvang - Chicago Connections Vol. 7 - Vår 2020 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2019 50000 28.8.2019 Avslått 0 Attan - Høst 2019 ATTAN MATHISEN Populær Oslo 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 Mathisen, Wakenius, Husband, gjest Bulatkin. høst 2019. Per Mathisen Jazz/impro Buskerud 2019 59500 28.8.2019 Avslått 0 Elisabeth Turmo - høst 2019 ELISABETH TURMO Klassisk/samtid Oslo 2019 28180 28.8.2019 Avslått 0 Mikoo - Høst 2019/vår 2020 ANTALOVA MUSIC Jazz/impro Oslo 2019 110000 28.8.2019 Avslått 0 Jørgen Nøvik m.fl. - 2020 Carl Jørgen I Burud Nøvik Verden Buskerud 2019 360000 28.8.2019 Avslått 0 Trio no Treble - høst 2019 - vår 2020 TRIO NO TREBLE DA Klassisk/samtid Trøndelag 2019 340000 28.8.2019 Avslått 0 Emilie Heldal Lidsheim - høst 2019 EMILIE HELDAL LIDSHEIM Populær Oslo 2019 30000 28.8.2019 Avslått 0 Even Jenssen - høst 2019 EVEN MOEN JENSSEN Populær Trøndelag 2019 64000 28.8.2019 Avslått 0 Pythagoras - høst 2019 - vår 2020 MAGNAR HEIMDAL Verden Vestfold 2019 30000 28.8.2019 Avslått 0 Per BASS VIKING Mathisen - høst 2019 Per Mathisen Jazz/impro Buskerud 2019 123900 28.8.2019 Avslått 0 Oak - høst 2019 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Hordaland 2019 20000 28.8.2019 Avslått 0 Oddgeir Berg Trio -høst 2019 Oddgeir Berg Jazz/impro Akershus 2019 62310 28.8.2019 Avslått 0 O - Høsten 2019 INGA MARGRETE AAS Jazz/impro Oslo 2019 30000 28.8.2019 Avslått 0 KEiiNO - høst 2019 HUGOWORLD AS Populær Vest-Agder 2019 80000 28.8.2019 Avslått 0 Oslo Strings og Sigrid Moldestad - oktober 2019 OSLO STRINGS SAMVIRKEFORETAK Tradisjon Oslo 2019 130000 28.8.2019 Avslått 0 DAME og Silje Aker Johnsen, sanger, koreograf - høst 2019 - vår 2020 Julia Selina Blank Klassisk/samtid Oslo 2019 300000 28.8.2019 Avslått 0 Somebody's Quartet feat. Tortusa - høst 2019 - vår 2020 SVEIN RIKARD MATHISEN Jazz/impro Oslo 2019 160000 28.8.2019 Avslått 0 Vilde Iris Hartveit Kolltveit - Høst 2019 STANDING OVATION AS Populær Hordaland 2019 150000 28.8.2019 Avslått 0 Fredrik William Olsen og Jodie Marie - Oktober 2019 Fredrik William Olsen Populær Nordland 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 Taake - juni 2019 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Hordaland 2019 40000 28.8.2019 Avslått 0 Dr. Kay and his Interstellar Tone Scientists - høst 2019 Adrian Fiskum Myhr Jazz/impro Oslo 2019 72000 28.8.2019 Avslått 0 Audrey Horne - 2019 AUDREY HORNE DA Populær Hordaland 2019 120000 28.8.2019 Avslått 0 Østvang, Williams - Vår 2020 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2019 75000 28.8.2019 Avslått 0 Friland turné Nord-Norge - Vår 2020 ANNE GRETE LUNNER Tradisjon Oslo 2019 64000 28.8.2019 Avslått 0 Doomsday Preppers - Høst 2019 Håkon Norby Bjørgo Jazz/impro Buskerud 2019 38000 28.8.2019 Avslått 0 Julie Bergan - høst 2019 - høst 2020 Julie Bergan Populær Oslo 2019 178700 28.8.2019 Avslått 0 Ary Morais og Band - Høst 2019 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verden Oslo 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 Rasmus Rohde - høst 2019 ROHDE & AASS PRODUKSJONER AS Populær Trøndelag 2019 40000 28.8.2019 Avslått 0 Einherjer - Høst 2019 FG MEDIA Frode Glesnes Populær Rogaland 2019 87000 28.8.2019 Avslått 0 Bare Barbéra - høst 2019 HARALD RELLING NIELSEN Jazz/impro Trøndelag 2019 70000 28.8.2019 Avslått 0 Kvedarkvintetten, Sundstøl, Dietrichson, Hulbækmo - desember 2019 KVEDARKVINTETTEN ANS Tradisjon Buskerud 2019 150000 28.8.2019 Avslått 0 Kristiansand Kammerorkester - høst 2019 - vår 2020 Loussine Azizian Idsøe Klassisk/samtid Vest-Agder 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 TeleGram - høst 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Populær Telemark 2019 120000 28.8.2019 Avslått 0 Sturle Dagsland - 2019 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 OJKOS - Hausten 2019 - våren 2020 ØSTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Oslo 2019 500000 28.8.2019 Avslått 0 Regnvær - Høst 2019 Øyvind Mentzoni Skjervold Populær Nordland 2019 77525 28.8.2019 Avslått 0 THE NAVEBLUES - Høst 2019 Irene Lilletvedt Populær Hordaland 2019 80000 28.8.2019 Avslått 0 Oslo Kammerkor - høst 2019 - vår 2020 OSLO KAMMERKOR Klassisk/samtid Oslo 2019 120000 28.8.2019 Avslått 0 Insimul - høst 2019 - vår 2020 INSIMUL Klassisk/samtid Rogaland 2019 192250 28.8.2019 Avslått 0 Chrome Hill - januar 2020 ASBJØRN E LERHEIM MUSIKK Jazz/impro Oslo 2019 70000 28.8.2019 Avslått 0 Trio Stisica - høst 2019 Siril Aufles Valberg Klassisk/samtid Nordland 2019 68530 28.8.2019 Avslått 0 Ragne Marie Døble, Salmefryd - juni 2019 til juni 2020 RAGNE MARIE DØBLE Tradisjon Rogaland 2019 25000 28.8.2019 Avslått 0 Cecilie Grundt Quintet - Høst 2019 Cecilie Grundt Jazz/impro Rogaland 2019 40000 28.8.2019 Avslått 0 Marit Kristine Risnes og Duo Gvito - Høst 2019 MARIT RISNES SOPRAN Klassisk/samtid Rogaland 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 Petter Wettre Quintet Turne - Høst 2019 Petter Wettre Jazz/impro Oslo 2019 102360 28.8.2019 Avslått 0 Sigurd Hole - Februar 2020 SIGURD HOLE Jazz/impro Oslo 2019 80000 28.8.2019 Avslått 0 VASSVIK - mars 2020 Jo Einar Tobias Sterten Jansen Tradisjon Troms 2019 190000 28.8.2019 Avslått 0 Ballister (Nilssen-Love, Rempis, Lonberg-Holm) - høst 2019 JON OLAV KRINGELAND Jazz/impro Oslo 2019 40000 28.8.2019 Avslått 0 Erling Ramskjell - høst 2020 - vår 2021 ERLING RIIBE RAMSKJELL Populær Nordland 2019 200000 28.8.2019 Avslått 0 Malmedal Hauge, Jerve, Lødøen, Morland, Ferstad - desember 2019 Sondre Ferstad Jazz/impro Møre og Romsdal 2019 80000 28.8.2019 Avslått 0 ATS og Syntax Terrorkester - Oktober 2019 Julius Lind Jazz/impro Oslo 2019 70000 28.8.2019 Avslått 0 Elle Melle - Høst 2019 MANGO MUSIC JON KONRAD STRØM Populær Hedmark 2019 40000 28.8.2019 Avslått 0 Marthe Valle - høst 2019 - vår 2020 Marthe Christine Valle Populær Hordaland 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 Siril Aufles Valberg - høst 2019 Siril Aufles Valberg Klassisk/samtid Nordland 2019 25020 28.8.2019 Avslått 0 Lasse Passage - Høst 2019 THE CORPORATE PASSAGE Lasse Passage Nøsted Populær Oslo 2019 67000 28.8.2019 Avslått 0 Azusa - Høst 2019 Christer Espevoll Populær Vestfold 2019 50000 28.8.2019 Avslått 0 Berven,Mathisen,Vespestad,Fiske - september 2019 Mads Falck Berven Jazz/impro Hordaland 2019 43513 28.8.2019 Avslått 0 Steinar Raknes - høst 2019 RECKLESS AS Populær Oslo 2019 150000 28.8.2019 Avslått 0 Årabrot - Vår 2019 KJETIL NERNES Populær Rogaland 2019 42000 28.8.2019 Avslått 0 Sudan Dudan + Kirsten B. Berg og Johanne Flottorp - 2020 TELEMARK FOLKEMUSIKKSENTER Tradisjon Telemark 2019 161855 28.8.2019 Avslått 0 Darya Katyba og Meteorosensemblet - høst 2019 Johannes Borchgrevink Klassisk/samtid Oslo 2019 86021 28.8.2019 Avslått 0 BS. Glorvigen, Å. Svalastog, R. Kjorstad - Januar 2020 GLORVIGEN MUSIKK Bjørn S Glorvigen Tradisjon Oslo 2019 50000 28.8.2019 Avslått 0 Farantimm - Vår 2019 DARIO FARIELLO Jazz/impro Oslo 2019 12000 28.8.2019 Avslått 0 Trio TrIvA - Vår 2020 IDA FUGLERUD Klassisk/samtid Buskerud 2019 90000 28.8.2019 Avslått 0 Vefsn-Ensemblet - høst 2019 Johanna-Franziska Wika Klassisk/samtid Nordland 2019 160000 28.8.2019 Avslått 0 I am K - høst 2019 Nicholas Oscar Van Eck Populær Vest-Agder 2019 10000 28.8.2019 Avslått 0 The Source: of Christmas med KORK - 16.12-20.12-2019 Øyvind Brække Verden Oslo 2019 200000 28.8.2019 Avslått 0 Steffensen (NO) Rabe (DE) Skalstad (NO) - Høst 2019 Audun Aschim Steffensen Jazz/impro Akershus 2019 150000 28.8.2019 Avslått 0 Mosambique - Høst 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2019 110000 28.8.2019 Avslått 0 Makkmat - 2019 - 2020 Øyvind Skutle Populær Hordaland 2019 97328 28.8.2019 Avslått 0 Verdensmusikkensemblet Ellayali 15 år. - Høst 2019 BERIT BAGØIEN Verden Akershus 2019 90000 28.8.2019 Avslått 0 Nivalis Barokk - høst 2019 - høst 2020 NIVALIS BAROKK ANS Klassisk/samtid Hedmark 2019 410000 28.8.2019 Avslått 0 Biobarokk - høst 2019 Kristin Janset Klassisk/samtid Akershus 2019 39000 28.8.2019 Avslått 0 Kosmik Boogie Tribe - Høst 2019 DRABANT MUSIC AS Populær Oslo 2019 60000 28.8.2019 Avslått 0 Speaker Park - Vår 2020 HISTORY DISPOSAL UNIT Klassisk/samtid Hordaland 2019 63000 28.8.2019 Avslått 0 Whoredom Rife - høst 2019 FRUKT BART INC Torgrim Øyre Populær Hordaland 2019 130000 28.8.2019 Avslått 0 Gro-Marthe Dickson - høst 2019 GRO-MARTHE V. DICKSON Jazz/impro Oslo 2019 40000 28.8.2019 Avslått 0 Baker Hansen - høst 2019 TORE FLATJORD Jazz/impro Vestfold 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 Hey Gloria - høst 2019 HÅKON KVAM Populær Trøndelag 2019 170000 28.8.2019 Avslått 0 Tim Frederiksen og Ålesund strykekvartett - høst 2019 - vår 2020 STRYKEKVARTETTEN Klassisk/samtid Møre og Romsdal 2019 118000 28.8.2019 Avslått 0 HALVSØSTRA - Høst 2019+vår 2020 Hege Rimestad Populær Oslo 2019 89450 28.8.2019 Avslått 0 Live Foyn Friis - høst 2019 - vår 2020 LIVE FOYN FRIIS AS Jazz/impro Akershus 2019 50000 28.8.2019 Avslått 0 The Modern Times - høst 2019 RHS MUSIC DA Populær Troms 2019 100000 28.8.2019 Avslått 0 Inger Nordvik - høst 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Populær Telemark 2019 60000 28.8.2019 Avslått 0 Majaz - 2019 SALEH MAHFOUD Verden Oslo 2019 190000 28.8.2019 Avslått 0 Else Olsen S. - haust 2019 - haust 2020 ELSE OLSEN STORESUND Klassisk/samtid Hordaland 2019 60000 28.8.2019 Avslått 0 DIE A LEGEND - høst 2019 IT'S GONNA HAPPEN AS Populær Troms 2019 40000 28.8.2019 Bevilget 40000 Sver - September 2019 SVERFOLK ANS Tradisjon Trøndelag 2019 50000 28.8.2019 Bevilget 50000 Matilda Rolfsson - høst 2019 Anna Ida Matilda Rolfsson Jazz/impro Trøndelag 2019 30000 28.8.2019 Bevilget 30000 Elin Furubotn ensemble - Vår 2020 Elin Furubotn Populær Oslo 2020 100000 28.8.2019 Bevilget 80000 Håvard Stubø Quartet - Turné i Skandinavia - vår 2020 Håvard Aasan Stubø Jazz/impro Nordland 2020 63258 28.8.2019 Bevilget 60000 Øivind Farmen og Håvard Svendsrud - oktober 2019 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Klassisk/samtid Oslo 2019 60000 28.8.2019 Bevilget 60000 Hovedøen Social Club - høst 2019 INDRIS PRO AS Verden Oslo 2019 60000 28.8.2019 Bevilget 60000 Skogmo, Haanshus - Høst 2019 GITARIST JØRGEN SKOGMO Tradisjon Trøndelag 2019 40000 28.8.2019 Bevilget 30000 The Real Thing - høst 2019 THE REAL THING DA Jazz/impro Oslo 2019 58000 28.8.2019 Bevilget 58000 ASSU - Vår 2020 Høst 2019 Harald Skullerud Verden Nordland 2020 130000 28.8.2019 Bevilget 65000 Tonje Unstad - Vår 2020 Tonje Unstad Populær Nordland 2020 130000 28.8.2019 Bevilget 130000 Significant Time - Høst 2019 SIGNE IRENE TIME Jazz/impro Rogaland 2019 30000 28.8.2019 Bevilget 30000 Mathias Eick Quintet - Høst 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2019 140000 28.8.2019 Bevilget 140000 Husby, Lande - Høst 2019 Per Husby Jazz/impro Oslo 2019 45000 28.8.2019 Bevilget 45000 Honningbarna - Høst 2019 BEYOND MANAGEMENT AS Populær Oslo 2019 150000 28.8.2019 Bevilget 150000 Rasmus og verdens beste band - høst 2019 ROHDE & AASS PRODUKSJONER AS Populær Trøndelag 2019 100000 28.8.2019 Bevilget 100000 Marion Ravn - høst 2019 BLACKBIRD MUSIC AS Populær Oslo 2019 108000 28.8.2019 Bevilget 100000 Espen T. Hangård, Robin Crafoord, Carsten Aniksdal - høst 2019 Espen Tørressen Hangård Populær Oslo 2019 30000 28.8.2019 Bevilget 30000 Hegge konserter i Norge og Europa - 2020 Bjørn Marius Hegge Jazz/impro Trøndelag 2020 291800 28.8.2019 Bevilget 150000 I.P.A - vår 2020 Atle Nymo Jazz/impro Østfold 2020 109000 28.8.2019 Bevilget 80000 Chrome Hill - Mars 2020 ASBJØRN E LERHEIM MUSIKK Jazz/impro Oslo 2020 70000 28.8.2019 Bevilget 50000 Stavanger Barokk - 2020 STAVANGER BAROKKENSEMBLE Klassisk/samtid Rogaland 2020 300000 28.8.2019 Bevilget 250000 Skarbø Skulekorps - 2020 ØYVIND SKARBØ Jazz/impro Hordaland 2020 450000 28.8.2019 Bevilget 200000 Frode Gjerstad Trio - 2020 FRODE GJERSTAD Jazz/impro Rogaland 2020 320000 28.8.2019 Bevilget 150000 BEAM SPLITTER - høst 2019 - vår 2020 Henrik Munkeby Nørstebø Jazz/impro Trøndelag 2019 60000 28.8.2019 Bevilget 60000 The Switch - høsten 2019 - våren 2020 SWITCH ADMIN DA Populær Oslo 2019 200000 28.8.2019 Bevilget 80000 Erlend Ropstad - Høst 2019 POLAR ARTIST AS Populær Trøndelag 2019 45000 28.8.2019 Bevilget 45000 OWL(Emmeluth, Bjorå) - Vår 2020 Signe Krunderup Emmeluth Jazz/impro Oslo 2020 60000 28.8.2019 Bevilget 60000 Ida Jenshus - høst 2019 POLAR ARTIST AS Populær Trøndelag 2019 60000 28.8.2019 Bevilget 60000 Julietnorth - Høst 2019 JULIE ALAPNES NORMANN MUSIKK Tradisjon Troms 2019 90000 28.8.2019 Bevilget 90000 OratorieSolistene - Høst 2019 ORATORIESOLISTENE DA Klassisk/samtid Oslo 2019 100000 28.8.2019 Bevilget 75000 Valkyrien Allstars - Vår 2020 POLAR ARTIST AS Tradisjon Trøndelag 2020 400000 28.8.2019 Bevilget 200000 Kristin Bolstad og medvokalistar - haust 2019 og vår 2020 KRISTINLJOD BOLSTAD Klassisk/samtid Oslo 2019 200000 28.8.2019 Bevilget 200000 Kvernberg, Boksasp, Herskedal, Roaldsnes - Vår 2020 JORUN MARIE RYPDAL KVERNBERG Tradisjon Møre og Romsdal 2020 50000 28.8.2019 Bevilget 50000 Thea Hjelmeland - vår 2020 KULLA PRODUCTIONS AS Populær Hordaland 2020 200000 28.8.2019 Bevilget 200000 Ensemble KammerKlang - Høst 2019 Roger Arve Vigulf Klassisk/samtid Vestfold 2019 59834 28.8.2019 Bevilget 50000 Bendik Giske - høst 2019 - vår 2020 Bendik Hvamen Giske Jazz/impro Oslo 2019 200000 28.8.2019 Bevilget 200000 The Kaleidoscope Band - vår 2020 INGEBORG CHRISTOPHERSEN Klassisk/samtid Akershus 2020 30000 28.8.2019 Bevilget 30000 PARALLAX - 2020 Stian Omenås Jazz/impro Østfold 2020 295000 28.8.2019 Bevilget 200000 Aiming for Enrike - høst 2019 - vår 2020 AIMING FOR ENRIKE DA Populær Oslo 2019 200000 28.8.2019 Bevilget 200000 Tortusa - Breistein - 2020 Inge Weatherhead Breistein Jazz/impro Hordaland 2020 100000 28.8.2019 Bevilget 100000 Ensemble Temporum - vår 2020 Jonas Lie Skaarud Klassisk/samtid Oslo 2020 160000 28.8.2019 Bevilget 140000 FAE Kvartetten og Kristina Socanski - Vår 2020 KRISTINA SOCANSKI Klassisk/samtid Oslo 2020 40000 28.8.2019 Bevilget 40000 Solfrid Molland Ensemble - Våren 2020 SOLFRID MOLLAND Verden Oslo 2020 80000 28.8.2019 Bevilget 80000 Hanne Hukkelberg - høst 2019 Hanne Hukkelberg Populær Oslo 2019 100000 28.8.2019 Bevilget 100000 BRIDGES with Seamus Blake - høst 2019 - høst 2020 AMP MUSIC & RECORDS AS Jazz/impro Oslo 2019 380000 28.8.2019 Bevilget 150000 Vulkan Quartet - høst 2019 - vår 2020 Kaja Pernille Østervold Klassisk/samtid Oslo 2019 108000 28.8.2019 Bevilget 30000 MjøsFolk - 2020 CAMILLA GRANLIEN Tradisjon Oppland 2020 270000 28.8.2019 Bevilget 200000 Dimitris Kostopoulos - høst 2019 KOSTOPOULOS PRODUCTIONS Klassisk/samtid Oslo 2019 15000 28.8.2019 Bevilget 15000