Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet 211 søknader om tilskudd til 3 565 konserter. Utvalget besluttet å gi 133 tilskudd til 2 345 konserter.

Om ordningen

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler er den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Ordningen stimulerer til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon og gjør at publikum årlig kan oppleve et stort antall kvalitetskonserter over hele landet. Tilskudd gir musikere og musikkensembler profesjonelle rammer og mulighet for utvikling. Søkere er profesjonelle musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat innen alle sjangre.

Hovedsøknadsfrist

Søknadsfristen 2. september var en hovedsøknadsfrist på ordningen, der det også var anledning til å søke om beløp på over kr 500 000 og/eller betydelige utgifter til drift, samt til flerårig virksomhet.

Utvida rammer

På grunn av koronasituasjonen har rammene på ordningen ifbm søknadsfristene både 2. juni og 2. september vært midlertidig utvidet til også å inkludere ulike typer kunstnerisk fordypningsarbeid som er relevant for ordningen. I tillegg til konsert- og turnévirksomhet kunne det søkes om tilskudd til

 • utvikling og kuratering av programmer og produksjoner.
 • materialutvikling, arrangering og annen musikalsk tilrettelegging og skaping av kunstnerisk materiale.
 • innøving, preproduksjon og konsertvirksomhet.

Det kunne ikke søkes om tilskudd til ovennevnte aktiviteter isolert. Alle søknader måtte inneholde konsert- og turnévirksomhet.

Stimuleringsmidler til ordningen

Tilskuddsordningen ble i november 2020 tilført 9 millioner kroner, som del av regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet. Beløpet skulle fordeles i de to siste søknadsrundene med søknadsfrister i 2020: Fristen 2. september (denne søknadsrunden) og fristen 2. desember. Ordningen ble, sammen med tilskuddsordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte, tilført disse midlene fordi den særlig retter seg mot rettighetshaveres økonomi og produksjon under koronakrisen. Utvalget valgte å fordele seks av de ni tilførte millionene i denne tildelingsrunden.

Tall i søknader og tildelinger

Sjangerfordeling:

Sjanger Søknader Tildelinger Tild.% av totalt antall Tild.% innen hver sjanger
Jazz/impro 77 47 35% 61%
Klassisk/samtid 56 42 32% 75%
Populær 38 15 11% 39%
Tradisjon 13 7 5% 54%
Verden 12 9 7% 75%
Vokal 15 13 10% 87%
Totalsum 211 133 100% 63%

Det kom som vanlig inn flest søknader innen jazz/impro- og populærmusikkfeltet. I denne tildelingsrunden var det også et ekstra høyt antall søknader fra klassisk/samtid-feltet, da det er mange større virksomheter som søker om store og flerårige tilskudd i denne fjerde tildelingsrunden. Vokalfeltet har den høyeste tildelingsprosenten, noe som har sin naturlige forklaring i vokalfeltets historikk på ordningen med øremerkede midler til profesjonelle kor over statsbudsjettet.

Fylkesfordeling

Det kom inn søknader fra, og det ble gitt tilskudd til, søkere fra alle landets fylker. Flest søknader kom fra Oslo, Vestland, Viken og Trøndelag. Søknadsmaterialet gir likevel et bilde av aktive utøvermiljøer i store deler av landet.

Konserthonorarer

Flertallet av søkerne (ca 70%) tar utgangspunkt i en honorarstørrelse som ligger nært opp til Creos anbefalte minstesats i næring, som pr i dag er på kr 4 700. Det fremstår som om Creos satser har blitt en mal for de fleste for hva som er et akseptabelt minstehonorar. En del søkere har nok også blitt påvirket til å benytte disse satsene ved at de i søknadsskjemaet blir bedt om å besvare om utgiftene til honorarer i søknadsbudsjettet avviker fra gjeldende satser.

Kjønn

Fordelingen kvinnelige og mannlige utøvere var i søknadsmaterialet og i tildelingene på henholdsvis ca 35% og 65%. Mens det innen klassisk/samtidfeltet og tradisjonsfeltet var noenlunde lik andel kvinner og menn, så var andelen kvinner betydelig lavere innen jazz/impro- og populærfeltet (80% menn og 20% kvinner innen populær). Det må på den andre siden påpekes at det innen populærfeltet er mange kvinnelige artister og frontfigurer – men som samtidig gjerne har et band bestående av menn.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Utvalget tok i behandlingen av søknadene utgangspunkt i koronasituasjonen slik den fremstod på søknadstidspunktet. De vurderte søknadene ut fra ordningens generelle retningslinjer og de utvida rammene på ordningen. Det ble tatt hensyn til redusert inntektsgrunnlag for mange ifbm koronapandemien, og konsertvirksomhet i Norge ble også sterkere vektlagt enn før, jf utlysningen. Det ble videre lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var

 • musikalsk profil
 • kunstnerisk utvikling
 • formidlingsvolum
 • gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • besetning og størrelse
 • hvorvidt konsertene foregår i Norge eller i utlandet
 • turnérutens geografiske profil
 • sjangermessig mangfold
 • utøveres ulike ressursbehov
 • utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • prosjekts og budsjettets realisme
 • god turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv

Økte tilskudd, og tilskudd til flere

De ekstra tilførte stimuleringsmidlene preget denne søknadsrunden, som endte med en uvanlig høy tildelingsprosent (63% - mot 52% i 2019). Med en romsligere økonomisk ramme kunne utvalget både tildele tilskudd til flere og tildele mer til flere. Seks av de ni ekstra tilførte millionene ble delt ut i denne søknadsrunden. Midlene ble fordelt til søkere som bidrar til stimulering av norske rettighetshavere gjennom repertoarvalg eller utvikling/komponering av musikk.

Flerårige tilskudd

Det var ved denne søknadsfristen anledning til å søke om flerårig tilskudd for inntil tre år. Flerårige tilskudd ble prioritert til søkere som har mottatt tilskudd på ordningen og vist soliditet og utvikling over tid, i kombinasjon med at søknadene inneholdt detaljerte planer og detaljert budsjett for hele søknadsperioden. Det ble gitt 14 flerårige tilskudd.

Konserter i Norge og utlandet

Konsertvirksomhet i Norge ble sterkere vektlagt enn tidligere. Etter koronautbruddet har muligheten til å spille på internasjonale arenaer blitt dramatisk redusert. Det internasjonale klubb- og konsertmarkedet har vært viktig for svært mange musikere, som nå må vende seg til det norske konsertmarkedet. Samtidig var det i denne søknadsrunden noe mer optimisme knyttet til muligheter for utenlandskonserter enn i førre søknadsrunde. Av de 2 345 konsertene det ble gitt tilskudd til, skulle 25% gjennomføres i utlandet og 75% i Norge.

Gode søknader og høye søknadsbeløp

Det kom inn mange gode søknader i denne søknadsrunden - både når det gjaldt profil på prosjekter, kunstnerisk nivå og søknadstekniske detaljer. Det var likevel forbedringspotensiale hos fleire, bl.a. når det gjaldt refleksjon rundt koronasituasjonen. Jf utlysningen på nettsidene, skulle søknaden inneholde en vurdering av konsertenes gjennomførbarhet sett opp mot koronasituasjonen.

Merbruk av nye verk og programmer

Det var i denne søknadsrunden utstrakt merbruk av nye verk i planlagte konsertprosjekter. Det ser ut til å være stadig større bevissthet rundt merbruk av nye verk etter at tilskuddsordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte (BST) har fremhevet konsertformidling som en vektlagt faktor, og både BST og MME har vist til mulighetene for tilskudd til videre formidling av bestillingsverk på musiker- og ensembleordningen.

Utvalget savner fortsatt en tilsvarende bevisstheten rundt merbruk av hele konsertprogrammer, selv om de også aner tendenser til endring der. Utvalget mener det er potensiale for å fremføre konsertprogrammer flere ganger for de fleste, feks ved å legge opp til lite kostnadskrevende konserter i nærområdet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 211

Søknadssum: 129 911 162 *

Antall tildelinger: 133

Tildelingssum: 74 071 000*

* Inkluderer flerårige søknadssummer og flerårige tildelingssummer

Prosess:

 • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 23. - 24.11.2020

 • Vedtak i rådsmøte: 15. - 16.12.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Coastlines - Høst 2020 Jan Magne Abel Opsahl Populær Oslo 2021 37000 24.11.2020 0 Øystein Torp og Karoline Barbøl - Høst 2020 TORP FIOLINIST OG UNDERVISNING Klassisk/samtid Viken 2021 50000 24.11.2020 0 Vestnorsk Jazzensemble - 2021 - 2023 STIFTELSEN VESTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Vestland 2021 400000 24.11.2020 0 Vestnorsk Jazzensemble - 2021 - 2023 STIFTELSEN VESTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Vestland 2022 450000 24.11.2020 0 Vestnorsk Jazzensemble - 2021 - 2023 STIFTELSEN VESTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Vestland 2023 500000 24.11.2020 0 The Young Mothers - Vår 2021 NO EARPLUGS MALWINA WITKOWSKA Jazz/impro Oslo 2021 150000 24.11.2020 0 DINOSAUS - høst 2020 - vinter 2021 Heidi Solheim Populær Agder 2021 40000 24.11.2020 0 Laupsa Lokomotiv - Høst 2020 LAUPSA MUSIC Jazz/impro Viken 2021 104476 24.11.2020 0 steinar raknes - Høst 2020 + Vår 2021 Steinar Raknes Populær Oslo 2021 200000 24.11.2020 0 Bente Illevold og Bernhard Greter - Vår og sommer 2021 Bente Illevold Klassisk/samtid Viken 2021 80000 24.11.2020 0 Bjorn Charles Dreyer - 2021 Bjørn Charles Dreyer Jazz/impro Agder 2021 484234 24.11.2020 0 Rebekka Bakken - 23.09 - 22.12 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Jazz/impro Vestland 2021 130000 24.11.2020 0 Arild Fredriksen, H Hefte, M Steinsland og ork - Høsten 2020 Arild Fredriksen Verden Agder 2021 90000 24.11.2020 0 Elin Rosseland,Johannes Eick duo - 2021-2022 Elin Rosseland Jazz/impro Oslo 2021 100000 24.11.2020 0 Norsk Jazzorkester - Høst 2020 NORSK JAZZ ORKESTER DA Jazz/impro Oslo 2021 100000 24.11.2020 0 Mikrokosmos - Høst 2021 ÅGE REITE Populær Oslo 2021 50000 24.11.2020 0 Harald Troøyen - høst og vinter Harald Troøyen Populær Troms og Finnmark 2021 80000 24.11.2020 0 Nordic Black Voices, Trina Coleman - Director - 2021 - 2022 Trina Bass Coleman Verden Oslo 2021 20900 24.11.2020 0 Myrbakken, Illevold, Berntzen - 2021 Gry Oda Ulvmoen Myrbakken Klassisk/samtid Innlandet 2021 75000 24.11.2020 0 BÅL, Størdal, Reite, Skeie - 2021 Helga Johanne Størdal Populær Viken 2021 100000 24.11.2020 0 Trio no Treble - 2020-2021 TRIO NO TREBLE DA Klassisk/samtid Trøndelag 2021 160000 24.11.2020 0 Mjøsen Janitsjar - November 2020 MJØSEN JANITSJAR Populær Innlandet 2021 50000 24.11.2020 0 Tango project orchestra - 2021 Darya Kren Klassisk/samtid Oslo 2021 350000 24.11.2020 0 Madelén Guttormsen - Høst 2020 MADELÉN GUTTORMSEN Populær Troms og Finnmark 2021 50000 24.11.2020 0 Storm Weather Shanty Choir - 2.9.2020 - 30.08.2021 VATLE KULTUR AS Tradisjon Vestland 2021 50000 24.11.2020 0 Why Kai - Høst 2020 Kai Heløe Von Der Lippe Jazz/impro Oslo 2021 64634 24.11.2020 0 Friland kirkekonsertturné Østlandet 2021 - Vår 2021 ANNE GRETE LUNNER Tradisjon Oslo 2021 61000 24.11.2020 0 bitterfoyn, SINK, Hannisdal - 2021 NORA HANNISDAL Klassisk/samtid Oslo 2021 123815 24.11.2020 0 Ssens Trio, Sigerland, Landaas, Flesjø - 2021-2023 SØLVE SIGERLAND Klassisk/samtid Oslo 2021 450000 24.11.2020 0 Kakkmaddafakka - Høst 2020 BRILLIANCE AS Populær Vestland 2021 90000 24.11.2020 0 Lukas Claude - Høst 2020 SIVERT SIVERTSEN - MUSICIAN & SONGWRITER Populær Oslo 2021 124500 24.11.2020 0 Hjemve - Høst 2020 Synnøve Brøndbo Plassen Tradisjon Innlandet 2021 20000 24.11.2020 0 Hedda Mae - Høst 2020 BRILLIANCE AS Populær Vestland 2021 90000 24.11.2020 0 Braaten-Fransson - Høst 2020 JOSTEIN BRAATEN Jazz/impro Innlandet 2021 54000 24.11.2020 0 Universal Indians + Joe McPhee - Vår 2021 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2021 100000 24.11.2020 0 So Are We - Vår og sommer 2021 Guro Maria Vikingstad Populær Viken 2021 100000 24.11.2020 0 Oslo Klarinettkvartett - Høst 2020 Natalia Samborska Klassisk/samtid Oslo 2021 59870 24.11.2020 0 Sturle Dagsland - 2021, Vår og Høst. STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2021 150000 24.11.2020 0 Mandagsjazz på Smia - Høsten 2020 Håkon Norby Bjørgo Jazz/impro Oslo 2021 11500 24.11.2020 0 Oskar Johnsen Rydh YAWN - Høst 2020 Oskar Johnsen Rydh Jazz/impro Oslo 2021 120000 24.11.2020 0 Andreas Haddeland Trio - Okt 2020 - nov 2021 ANDREAS HADDELAND Jazz/impro Viken 2021 180000 24.11.2020 0 DAMANA - Høst 2020 DAG MAGNUS NARVESEN MUSIKK Jazz/impro Rogaland 2021 70000 24.11.2020 0 Jan Junker, fløyte Kammersolistene - Høst 2020 Jan Vesa Ernst Junker Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 31672 24.11.2020 0 Kristin Minde - november - desember 2020 KRISTIN MINDE Populær Oslo 2021 100000 24.11.2020 0 Bats of Congress - Høst 2020 Magnus Tornensis Populær Troms og Finnmark 2021 110000 24.11.2020 0 Eivind Lønning - Turné i Belgia, 2020 Eivind Nordset Lønning Jazz/impro Oslo 2021 99500 24.11.2020 0 Flaten - Nilssen-Love +1 - 2021 PAAL NILSSEN-LOVE Jazz/impro Oslo 2021 300000 24.11.2020 0 Eivind Aarset - Høst 2020 og vår 2021 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestland 2021 200000 24.11.2020 0  Heløy ,Strand, Stepanov, Heløy trio - Høst 2021  sept oktober KRISTIN ALSOS STRAND Populær Nordland 2021 120000 24.11.2020 0 Marthe Wang - Høst 2020 Marthe Haaland Wang Populær Oslo 2021 200000 24.11.2020 0 Kielland, Norbakken, Mortensen, Nystabakk - 5.-22. desember MARIANNE BEATE KIELLAND Klassisk/samtid Oslo 2021 90000 24.11.2020 0 Skeive Stemmer - Høst 2020 Eldrid Lundnes Gorset Klassisk/samtid Oslo 2021 100500 24.11.2020 0 Odin Staveland - høst 2020 og vår 2021 STAUA PRODUKSJONER AS Populær Rogaland 2021 104000 24.11.2020 0 vokalensemblet DAME - September 2021 Julia Selina Blank Vokal Oslo 2021 200000 24.11.2020 0 Ye, Sennels Jenssen - 2020-2021 Julie Yuqing Ye Klassisk/samtid Viken 2021 32000 24.11.2020 0 Hegge  - Virksomhet 2021 - 2023 BJØRN MARIUS HEGGE Jazz/impro Trøndelag 2021 270000 24.11.2020 0 OratorieSolistene - Vår 2020 ORATORIESOLISTENE DA Vokal Oslo 2021 300000 24.11.2020 0 Trøndelag Big Band - 2021 TRØNDELAG BIG BAND Jazz/impro Trøndelag 2021 500000 24.11.2020 0 Trøndelag Big Band - 2021 TRØNDELAG BIG BAND Jazz/impro Trøndelag 2022 500000 24.11.2020 0 Trøndelag Big Band - 2021 TRØNDELAG BIG BAND Jazz/impro Trøndelag 2023 500000 24.11.2020 0 Håkon Høye - 2021 HÅKON HØYE Populær Oslo 2021 90000 24.11.2020 0 Baker Hansen - 2021 TORE FLATJORD Jazz/impro Vestfold og Telemark 2021 222105 24.11.2020 0 Hasse Farmen - Vinter 2021- høst 2021 FARMEN GRAMOFON HANS KRISTIAN RAABE Populær Oslo 2021 79650 24.11.2020 0 Kyrre Evjenth Slind - Høst 2020 KYRRE EVJENTH SLIND Tradisjon Møre og Romsdal 2021 45845 24.11.2020 0 elle melle  - Høst 2020 Jon Konrad Strøm Populær Innlandet 2021 40000 24.11.2020 0 Ensemble LYDR - 01.01.2021 - 30.06.2021 NORA SCHRØDER Jazz/impro Oslo 2021 150000 24.11.2020 0 Bare Barbéra - Desember 2020 HARALD RELLING NIELSEN Jazz/impro Oslo 2021 90000 24.11.2020 0 Dahl, Flaten, Johansen - 01.10.2020-30.06.2021 NORVALD DAHL Jazz/impro Rogaland 2021 80000 24.11.2020 0 Mønnich, Sørvåg, Myklebust, Johansen - Vår 2021 SAGAQUEEN ANN KRISTIN SØRVÅG Klassisk/samtid Rogaland 2021 100000 24.11.2020 0 Mette Henriette - 2021-2023 MHM AS Jazz/impro Oslo 2021 800000 24.11.2020 0 Mette Henriette - 2021-2023 MHM AS Jazz/impro Oslo 2022 800000 24.11.2020 0 Mette Henriette - 2021-2023 MHM AS Jazz/impro Oslo 2023 800000 24.11.2020 0 OZAS - 15.10 - 17.10.2020 SARA MARIELLE GAUP Tradisjon Troms og Finnmark 2021 95000 24.11.2020 0 Barokk Boreal - 2021 CATHRINE JANE BOTHNER-BY Tradisjon Oslo 2021 160000 24.11.2020 0 The Sverre Sverre - Korkonserter 2021 SVERRE THORSTENSEN Populær Viken 2021 240000 24.11.2020 0 Kanaan - Nov 2020 - april 2021 Eskild Myrvoll Jazz/impro Oslo 2021 80000 24.11.2020 0 Eldbjørg Raknes med fleire 2021 - 2021 ELDBJØRG RAKNES / MYRECORDINGS Jazz/impro Trøndelag 2021 206000 24.11.2020 0 Lukas Zabulionis - Vår 2021 LUKAS ZABULIONIS Jazz/impro Vestfold og Telemark 2021 90000 24.11.2020 0 Åsmund Skuterud,Tuva Ferden,Bacary Sagna,Andresen - Des 2020 COMPANY B. VALIENTE Verden Oslo 2021 70000 24.11.2020 0 Chris Holsten - Live 2021 CIRCLE MANAGEMENT AS Populær Oslo 2021 193250 24.11.2020 0 Pakten - 2021 MAGNUS SKAVHAUG NERGAARD Jazz/impro Oslo 2021 200000 24.11.2020 0 Yun-Han Hung - Vår 2021 Yun Han Hung Klassisk/samtid Oslo 2021 129300 24.11.2020 0 Øyvind Brække Sextet - HØST 2020 Øyvind Brække Jazz/impro Oslo 2021 22300 24.11.2020 0 Mikoo  - 2021 ANTALOVA MUSIC Jazz/impro Oslo 2021 160000 24.11.2020 160000 Bjørn Kåre Odde, Aslak Brimi, Mari Midtli m.fl. - Vår 2021 ASLAK OPSAHL BRIMI Tradisjon Oslo 2021 90000 24.11.2020 90000 JUNO - Høst 2020 Aila Georgia Mae Wartel Collins Populær Trøndelag 2021 106000 24.11.2020 100000 Engegårdkvartetten - 2021-2023 ENGEGÅRDKVARTETTEN Klassisk/samtid Oslo 2021 550000 24.11.2020 550000 Engegårdkvartetten - 2021-2023 ENGEGÅRDKVARTETTEN Klassisk/samtid Oslo 2022 550000 24.11.2020 550000 Engegårdkvartetten - 2021-2023 ENGEGÅRDKVARTETTEN Klassisk/samtid Oslo 2023 550000 24.11.2020 550000 Arne Torvik - 2021 Arne Torvik Jazz/impro Møre og Romsdal 2021 56200 24.11.2020 55000 Jenny Hval - 2021 FEMALE VAMPIRE AS Populær Oslo 2021 500000 24.11.2020 500000 Størdal Helga Johanne, Trio Serafin - Høst 2020 Helga Johanne Størdal Klassisk/samtid Viken 2021 56870 24.11.2020 55000 Mandarinsaft - Vår 2021 MANDARINSAFT DA Populær Trøndelag 2021 76000 24.11.2020 76000 Music for a while med Tora Augestad - 2021 Pål Hausken Jazz/impro Oslo 2021 330000 24.11.2020 250000 Current (Abelseth, Henriksen, Fristad, Varhaug)  - 2021 Silje Eckhoff Varhaug Klassisk/samtid Viken 2021 240000 24.11.2020 240000 Telemark messingensemble - 2021 TELEMARK MESSINGENSEMBLE Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 250000 24.11.2020 250000 Jul på Sunnmørsk - 11. - 21. desember 2020 Sondre Ferstad Jazz/impro Møre og Romsdal 2021 80000 24.11.2020 80000 Magnetic Music: Siwan og Batagraf - 2021 MAGNETIC MUSIC Jon Balke Verden Innlandet 2021 490000 24.11.2020 490000 Eirik Hegdal - 2021 Eirik Hegdal Jazz/impro Trøndelag 2021 300000 24.11.2020 200000 Oslo Circles - 2021 ASTRID KIRSCHNER, CIRCLES Klassisk/samtid Viken 2021 743000 24.11.2020 350000 Microtub - 01.01.2021 - 31.12.2021 Martin Taxt Klassisk/samtid Oslo 2021 150000 24.11.2020 80000 Brutter - 010121 - 300621 Christian Wallumrød Jazz/impro Oslo 2021 111520 24.11.2020 110000 Susanne Lundeng Trio - Høst 2021 , aug-des STRØK AS Tradisjon Oslo 2021 200000 24.11.2020 200000 Mikrokosmos og Iben Sandemose - Høst 2021 ÅGE REITE Populær Oslo 2021 90000 24.11.2020 90000 Taffelpikene - 2021 TAFFELPIKENE AS Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 185000 24.11.2020 150000 Supersilent - 2021 SUPERSILENT AS Jazz/impro Trøndelag 2021 295345 24.11.2020 150000 Skarbø Skulekorps - Mars-desember 2021 ØYVIND SKARBØ Jazz/impro Vestland 2021 450000 24.11.2020 230000 Kjetil Mulelid - høst 2020 - høst 2021 Kjetil Andre Mulelid Jazz/impro Oslo 2021 110000 24.11.2020 60000 Vor Suplicas  - april-august 2021 KULTIVATOR AS Tradisjon Innlandet 2021 110000 24.11.2020 90000 Song Circus - 2021 og 2022 RUNESDATTER Vokal Rogaland 2021 400000 400000 Mathias Eick - 2021 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestfold og Telemark 2021 200000 24.11.2020 150000 Erlend Apneseth Trio - 2021-2023 ERLEND APNESETH TRIO DA Jazz/impro Viken 2021 300000 24.11.2020 300000 Erlend Apneseth Trio - 2021-2023 ERLEND APNESETH TRIO DA Jazz/impro Viken 2022 300000 24.11.2020 300000 Misty Coast - Vår 2021 LINN FRØKEDAL Populær Vestland 2021 80000 24.11.2020 80000 Arild Andesen - 2021 Arild Andersen Jazz/impro Oslo 2021 232000 24.11.2020 200000 Minor Majority trio og duo - Høsten 2020 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2021 76075 24.11.2020 75000 Gard Nilssen Acoustic Unity - 2021-2022 Gard Nilssen Jazz/impro Oslo 2021 907440 24.11.2020 300000 Daniel Herskedal Ensemble - 01.02 2021-31.12. 2023 DANIEL HERSKEDAL Verden Trøndelag 2021 200000 24.11.2020 200000 Daniel Herskedal Ensemble - 01.02 2021-31.12. 2023 DANIEL HERSKEDAL Verden Trøndelag 2022 300000 24.11.2020 250000 Cortex - 2021 - 2023 Thomas Johansson Jazz/impro Vestfold og Telemark 2021 300000 24.11.2020 250000 Christian Wallumrød Ensemble - 010121 - 311221 Christian Wallumrød Jazz/impro Oslo 2021 321500 24.11.2020 250000 "Under Stjernone" - Haust 2021 Edvard Askeland Jazz/impro Oslo 2021 213850 24.11.2020 200000 PUST - 2021 PUST Vokal Oslo 2021 800000 24.11.2020 450000 Thom Hell - September - november 2020 RONNY YTTREHUS Populær Viken 2021 110000 24.11.2020 70000 Trondheim jazzorkester - 2021 STIFTELSEN MIDTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Trøndelag 2021 2500000 24.11.2020 2500000 Kontrabasskvartett, kontrabassduett - 01.11.2020- 31.102021 Nikolai Hatløy Matthews Klassisk/samtid Oslo 2021 47340 24.11.2020 45000 JSB-Ensemble Oslo - Høsten 2021 Halvor Festervoll Melien Vokal Oslo 2021 304768 24.11.2020 150000 Audrey Horne - Høst2020 AUDREY HORNE DA Populær Vestland 2021 100000 24.11.2020 50000 Povilas Syrrist-Gelgota - 2021 Povilas Syrrist-Gelgota Klassisk/samtid Viken 2021 85000 24.11.2020 50000 Espen Berg Trio - 2021 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestfold og Telemark 2021 280000 24.11.2020 280000 Gjertruds Sigøynerorkester - 2021 GJERTRUDS SIGØYNERORKESTER Tradisjon Vestfold og Telemark 2021 790000 24.11.2020 450000 Bergen Barokk - 1.1.2021-31.12.2021 BERGEN BAROKK AS Klassisk/samtid Vestland 2021 492944 24.11.2020 400000 POING, Thelin, Nystrøm, Haltli - 2021 POING ANS Klassisk/samtid Oslo 2021 501916 24.11.2020 500000 SEMJE - 2021-2022 ALMIR MESKOVIC Verden Oslo 2021 280000 24.11.2020 280000 Real Ones - november og desember 2020 REAL ONES DA Populær Vestland 2021 160000 24.11.2020 150000 Ensemble Allegria - 2021 - 2022 ENSEMBLE ALLEGRIA Klassisk/samtid Oslo 2021 850000 24.11.2020 750000 Ensemble Allegria - 2021 - 2022 ENSEMBLE ALLEGRIA Klassisk/samtid Oslo 2022 1000000 24.11.2020 750000 Agder Camerata - Oktober-november 2021 AGDER MUSIKKRÅD Klassisk/samtid Agder 2021 270000 24.11.2020 200000 Emilie Lidsheim - Høst 2020 og vår 2021 EMILIE HELDAL LIDSHEIM Populær Oslo 2021 25000 24.11.2020 25000 Ingrid Vetlesen og Marita Kjetland Rabben - mars 2021-september 2021 Ingrid Vetlesen Klassisk/samtid Agder 2021 80000 24.11.2020 65000 LILJA  - Høst 2020 + vår 2021 Oddrun Lilja Jonsdottir Verden Oslo 2021 80000 24.11.2020 80000 Atomic  - 2021 - 2022 Ingebrigt Håker Flaten Jazz/impro Trøndelag 2021 450000 24.11.2020 350000 Atomic  - 2021 - 2022 Ingebrigt Håker Flaten Jazz/impro Trøndelag 2022 450000 24.11.2020 350000 Norbakken, Eide, Strand, Shevtsov - 2-9 mai, 2021 KRISTIN ALSOS STRAND Klassisk/samtid Nordland 2021 110000 24.11.2020 110000 Maren Elle, Gunnhild Tønder og Gunnar Hauge - Høst 2020, Vår 2021 Maren Elle Klassisk/samtid Viken 2021 100000 24.11.2020 100000 Camilla Hole Trio - Februar 2021 Camilla Hole Jazz/impro Oslo 2021 32000 24.11.2020 30000 Vertavo strykekvartett - 2021-2022 VERTAVO STRYKEKVARTETT ANS Klassisk/samtid Viken 2021 500000 24.11.2020 500000 MoE - 2021 GURO SKUMSNES MOE Jazz/impro Oslo 2021 300000 24.11.2020 300000 Jonas Cambien Trio - 2021-2023 JONAS CAMBIEN Jazz/impro Oslo 2021 140000 24.11.2020 140000 Jonas Cambien Trio - 2021-2023 JONAS CAMBIEN Jazz/impro Oslo 2022 140000 24.11.2020 140000 Ensemble Ernst - 2021 ENSEMBLE ERNST Klassisk/samtid Agder 2021 1660000 24.11.2020 900000 Kitchen Orchestra - 2021 KITCHEN ORCHESTRA Jazz/impro Rogaland 2021 800000 24.11.2020 550000 Friends and Neighbors - 2021 - 2023 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2021 300000 24.11.2020 300000 Friends and Neighbors - 2021 - 2023 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2022 300000 24.11.2020 300000 Trio Mediæval - 2021 TRIO MEDIÆVAL AS Vokal Oslo 2021 500000 24.11.2020 500000 Oslo Messingkvintett - 2021-2022 OSLO MESSINGKVINTETT DA Klassisk/samtid Oslo 2021 250000 24.11.2020 250000 Building instrument - 2021-2023 Åsmund Flakstad Weltzien Jazz/impro Vestland 2021 300000 24.11.2020 250000 Bodil Rørtveit - Vår 2021 BODIL LUNDE RØRTVEIT Jazz/impro Vestland 2021 120000 24.11.2020 100000 Klang av Oldtid - 2021-2023 KLANG AV OLDTID DA Klassisk/samtid Oslo 2021 250000 24.11.2020 200000 OJKOS - 2021 ØSTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Oslo 2021 892000 24.11.2020 300000 All Included - 2021 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2021 160000 24.11.2020 140000 Vox Nidrosiensis - 2021 TRONDHEIM BAROKK Vokal Trøndelag 2021 500000 24.11.2020 300000 Large Unit - 2021 - 2023 PAAL NILSSEN-LOVE Jazz/impro Oslo 2021 800000 24.11.2020 600000 Blood Command - des 2020 til aug 2021 YNGVE ANDERSEN Populær Vestland 2021 300000 24.11.2020 100000 Scheen jazzorkester - 2021-2022 SCHEEN JAZZORKESTER Jazz/impro Vestfold og Telemark 2021 1800000 24.11.2020 900000 Scheen jazzorkester - 2021-2022 SCHEEN JAZZORKESTER Jazz/impro Vestfold og Telemark 2022 1800000 24.11.2020 0 Doomsday Preppers - Oktober 2020 Håkon Norby Bjørgo Jazz/impro Oslo 2021 28000 24.11.2020 28000 VildeogInga - 2021 VILDE&INGA AS Klassisk/samtid Oslo 2021 725130 450000 Susanna - 2021 SUSANNASONATA AS Jazz/impro Oslo 2021 350000 24.11.2020 350000 Harpreet Bansal Band - 2021 Harpreet Bansal Verden Oslo 2021 130000 24.11.2020 130000 Telemark Kammerorkester - 2021 TELEMARK KAMMERORKESTER Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 1000000 24.11.2020 650000 Oslo Kammerakademi - 2021 OSLO KAMMERAKADEMI AS Klassisk/samtid Viken 2021 618362 24.11.2020 200000 Neon Ion - 2021-2022 Natalie Sandtorv Populær Oslo 2021 390000 24.11.2020 200000 Majaz - 2021-2022-2023 SALEH MAHFOUD Verden Oslo 2021 150000 24.11.2020 150000 Currentes - 2021 CURRENTES JOSTEIN GUNDERSEN Klassisk/samtid Vestland 2021 300000 24.11.2020 250000 Oslo Sinfonietta og Cikada - 2021 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Klassisk/samtid Oslo 2021 2950000 24.11.2020 2950000 NyNorsk Messingkvintett - 2021 NYNORSK MESSINGKVINTETT ANS Klassisk/samtid Oslo 2021 500000 24.11.2020 400000 Nordic Voices - 2020 - 2021 NORDIC VOICES Vokal Oslo 2021 2200000 24.11.2020 2200000 Barokksolistene - 2021 BAROKKSOLISTENE AS Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 2742830 1900000 Oslo Domkor - 2021 STIFTELSEN OSLO DOMKOR Vokal Oslo 2021 1925463 1400000 Thomas Strønens Samleband 2021-23 - 2021-2023 THOMAS STRØNEN Jazz/impro Oslo 2021 300000 24.11.2020 300000 Kristin Asbjørnsen - 2021 Kristin Asbjørnsen Verden Viken 2021 560000 24.11.2020 400000 Bergen Big Band - 2021 BERGEN BIG BAND Jazz/impro Vestland 2021 900000 24.11.2020 900000 Djupet -Jo Berger Myhre og Erlend Viken - 15-29 mars 2021 Erlend Viken Tradisjon Viken 2021 95000 24.11.2020 95000 Mollestad Music - 2021 HEDVIG MOLLESTAD THOMASSEN Jazz/impro Oslo 2021 400000 24.11.2020 300000 Trondheim Sinfonietta - 2021, 2022, 2023 TRONDHEIM SINFONIETTA Klassisk/samtid Trøndelag 2021 1852794 24.11.2020 1300000 Trondheim Sinfonietta - 2021, 2022, 2023 TRONDHEIM SINFONIETTA Klassisk/samtid Trøndelag 2022 1918620 24.11.2020 1200000 Trondheim Sinfonietta - 2021, 2022, 2023 TRONDHEIM SINFONIETTA Klassisk/samtid Trøndelag 2023 1967122 24.11.2020 1300000 Espen Eriksen Trio - 2021-2023 Espen Eriksen Jazz/impro Oslo 2021 290000 24.11.2020 290000 Espen Eriksen Trio - 2021-2023 Espen Eriksen Jazz/impro Oslo 2022 280000 24.11.2020 280000 Nils Petter Molvær - 2021 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestland 2021 305000 24.11.2020 200000 Orkester Nord - 2021 TRONDHEIM BAROKK Klassisk/samtid Trøndelag 2021 2000000 24.11.2020 1200000 Barokkanerne Norwegian Baroque Ensemble - 2021 NORSK BAROKKORKESTER Klassisk/samtid Oslo 2021 2700000 24.11.2020 2300000 Kilden Vokalensemble - 2021 KILDEN TEATER OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Vokal Agder 2021 2900000 1700000 BIT20 Ensemble - 2021 STIFTELSEN BIT20 ENSEMBLE Klassisk/samtid Vestland 2021 4295000 24.11.2020 3300000 John Pål Inderberg Trio - 2021, 2022 og 2023 Trygve Waldemar Fiske Jazz/impro Oslo 2021 289400 24.11.2020 150000 Vetlesen - Eirik Dørsdal - Halvorsen - Høst og Jul 2020 EIRIK DØRSDAL Klassisk/samtid Agder 2021 17000 24.11.2020 17000 Sverre Idris Joner "Electrotango" - Februar-oktober 2021 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestland 2021 200000 24.11.2020 200000 Terje Isungset Iceman is - 2021 ALL ICE AS Verden Vestland 2021 400000 24.11.2020 250000 Christiania Mannskor - 2021 CHRISTIANIA MANNSKOR Vokal Oslo 2021 950000 24.11.2020 750000 Stiftelsen Vokal Nord - 01.01.2021-31.12.2023 STIFTELSEN VOKAL NORD Vokal Troms og Finnmark 2021 4540000 24.11.2020 3700000 Oslo jazzensemble - 2021 - 2023 ØSTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Oslo 2021 2500000 24.11.2020 1200000 Electric Audio Unit - Vår 2021 ELECTRIC AUDIO UNIT Klassisk/samtid Oslo 2021 407700 24.11.2020 300000 Sinfonietta Innlandet - 2021-2023 SINFONIETTA INNLANDET Klassisk/samtid Innlandet 2021 850000 450000 Trondheim Voices - 2021-2023 STIFTELSEN MIDTNORSK JAZZSENTER Vokal Trøndelag 2021 2400000 24.11.2020 2300000 Trondheim Voices - 2021-2023 STIFTELSEN MIDTNORSK JAZZSENTER Vokal Trøndelag 2022 2400000 24.11.2020 2300000 Aksiom - 2021 FORENINGEN AKSIOM Klassisk/samtid Oslo 2021 370000 24.11.2020 250000 Kåre Conradi, PA Glorvigen, GLO2020,Dansarar - haust 2021 vinter 2022 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Klassisk/samtid Innlandet 2022 250000 24.11.2020 160000 Vocal art - 010121-311221 VOCALART Vokal Nordland 2021 2600000 24.11.2020 1750000 Wako - 2021 Kjetil Andre Mulelid Jazz/impro Oslo 2021 300000 24.11.2020 300000 SISU slagverksensemble - 2021-2022 SISU PERCUSSION AS Klassisk/samtid Oslo 2021 800000 24.11.2020 700000 SISU slagverksensemble - 2021-2022 SISU PERCUSSION AS Klassisk/samtid Oslo 2022 725000 24.11.2020 600000 Trondheim Vokalensemble - 2021 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN Vokal Trøndelag 2021 4700000 24.11.2020 3500000 Ola Kvernbergs Steamdome - 2021 - 2022 POLAR ARTIST AS Jazz/impro Trøndelag 2021 20000 24.11.2020 200000 Ola Kvernbergs Steamdome - 2021 - 2022 POLAR ARTIST AS Jazz/impro Trøndelag 2022 20000 24.11.2020 200000 Øy, Eraker, Lislegaard - 2021 Kristoffer Lislegaard Jazz/impro Oslo 2021 153990 24.11.2020 100000 Sinikka Langeland - mai-august 2021 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestland 2021 200000 24.11.2020 200000 Javid Afsari-Rad - 2021 JAVID AFSARI-RAD Verden Oslo 2021 400000 24.11.2020 300000 Paper Crown - Februar 2021 Johanne-Margrethe Kippersund Nesdal Populær Innlandet 2021 100000 24.11.2020 100000 Aiming for Enrike - 2021-2023 AIMING FOR ENRIKE DA Populær Oslo 2021 200000 24.11.2020 200000 Aiming for Enrike - 2021-2023 AIMING FOR ENRIKE DA Populær Oslo 2022 200000 24.11.2020 200000 Norbakken (et) Nystabakk - Januar-desember 2021 Kåre Solmund Sætrevik Nystabakk Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2021 155000 24.11.2020 150000 Moon Relay - Høsten 2020 Ola Høyer Jazz/impro Oslo 2021 77369 24.11.2020 75000 Insimul - Vår 2021 INSIMUL Klassisk/samtid Rogaland 2021 337000 24.11.2020 250000 Østerlide - August-september 2021 ANDREAS HADDELAND Tradisjon Viken 2021 80000 24.11.2020 80000 BareBarokk - 2021 BAREBAROKK DA Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 211200 24.11.2020 100000 Trygve Seim - 2021 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestland 2021 450000 24.11.2020 300000 Jaga Jazzist - 2021 JAGA JAZZIST AS Jazz/impro Oslo 2021 1003563 24.11.2020 750000 Marja-Liisa Orgelsuite - 2021 MARIANN TORSET Tradisjon Troms og Finnmark 2021 450000 24.11.2020 300000 Opera di Setra - 2021-2023 S.E.H.F - Solo: Eva Holm Foosnæs Klassisk/samtid Trøndelag 2021 170000 24.11.2020 170000 Opera di Setra - 2021-2023 S.E.H.F - Solo: Eva Holm Foosnæs Klassisk/samtid Trøndelag 2022 170000 24.11.2020 170000 Opera di Setra - 2021-2023 S.E.H.F - Solo: Eva Holm Foosnæs Klassisk/samtid Trøndelag 2023 170000 24.11.2020 170000 Alpaca Ensemble - 2021 TRIO ALPACA DA Klassisk/samtid Trøndelag 2021 740000 24.11.2020 740000 Enslaved - 01.01.2021-31.12.2021 ENSLAVED DA Populær Vestland 2021 800000 24.11.2020 500000