Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet 152 søknader om tilskudd til 1 595 konserter. Utvalget besluttet å gi 49 tilskudd til 552 konserter.

Om ordningen

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler er den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Ordningen stimulerer til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon og gjør at publikum årlig kan oppleve et stort antall kvalitetskonserter over hele landet. Tilskudd gir musikere og musikkensembler profesjonelle rammer og mulighet for utvikling.

Søkere er profesjonelle musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat innen alle sjangre. Tilskuddsordningen rommer alt fra mindre turnéprosjekter til mer omfattende virksomhet med behov for langsiktige tilskudd over ett eller flere år.

Konserter og turnéer som foregår både i Norge og i utlandet støttes, men aktivitet i Norge blir særlig vektlagt. Sammenlignet med mange andre land er publikumsgrunnlaget i Norge nokså lite og spredt over et langstrakt land. Dette gjør turnering kostnadskrevende, særlig for større ensembler. Det internasjonale klubb- og konsertmarkedet er viktig, men har en relativt svak økonomisk yteevne. Tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler gjør det mulig for musikere og artister å gjennomføre flere spilleoppdrag og å nå ut til et større publikum i Norge og i utlandet.

Tall i søknader og tildelinger

Sjangerfordeling:

Søknader og tildelinger fordelte seg slik på sjanger:

Sjanger Søkn. Tild.  Tild.% av totalt ant. tild. Tild.% innen hver sjanger
Jazz/impro 42 12 24 % 29 %
Klassisk/samtid 23 8 16 % 35 %
Populær 53 15 31 % 28 %
Tradisjon 17 10 20 % 59 %
Verden 13 2 4 % 15 %
Vokal 4 2 4 % 50 %
Totalsum 152 49 100 % 32 %

Fylkesfordeling:

Det kom inn søknader fra alle 11 fylker med Oslo, Trøndelag, Vestland, Rogaland og Viken som fylkene med størst søknadsantall. Tilskudd ble gitt til søkere fra åtte fylker.

Konserter i Norge og utlandet:

Av de 552 konsertene som det ble gitt tilskudd til, skulle 71% gjennomføres i Norge og 29% i utlandet. Andelen konserter i Norge var i denne tildelingsrunden betydelig høyere enn ved forrige tildeling (66%), og også sammenlignet med tildelingene i 2019, som samlet var på ca 60%. Det forholdsmessig økte antallet tildelinger til konserter i Norge kan delvis ha sammenheng med at utvalget nå i økende grad vurderer turnéplaner ut fra et kostnads- og klimaperspektiv. Et annet delvis sammenfallende moment kan være det store presset på ordningens avsetning, som i flere tilfeller gjør avgrensning opp mot konserter i utlandet til en naturlig prioritering. I tillegg må det tillegges noe tilfeldighet i at prosjekter med større andel konserter i Norge ble prioritert i denne tildelingsrunden.

Kjønnsfordeling:

Blant utøverne i søknadene var det samlet sett 69% menn og 31% kvinner. I tildelingene var det 65% menn og 35 % kvinner. Mens det innen klassisk/samtidfeltet var noenlunde lik andel kvinner og menn, så var andelen kvinner betydelig lavere innen jazz/impro- og populærfeltet (83% menn og 12% kvinner innen populær). Det må samtidig påpekes at det likevel for eksempel innen populærfeltet er mange kvinnelige artister og frontfigurer.

Konserthonorarer:

68% av søkerne benyttet seg i søknadens budsjett av konserthonorarer tett opp mot Creos anbefalte minstesats på 4 545 kroner. Konsertmarkedet er ikke regulert av noen tariffavtale, men Creos satser for musikerhonorarer har de siste årene for mange blitt en mal for hva som er et akseptabelt minstehonorar. Søkere til ordningen bes om å svare på om utgiftene til honorarer avviker fra gjeldende satser i sine søknadsbudsjetter.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Søknadene ble behandlet som før

Søknadene som kom inn ved fristen 3. mars ble, til tross for koronasituasjonen, behandlet på bakgrunn av den foreliggende søknaden og forutsetningene som gjaldt på søknadstidspunktet. De som mottok tilskudd har grunnet koronasituasjonen anledning til å utsette, endre og omdisponere, jf info på ordningens nettside.

Hva ble vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknadene ble det særlig lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Formidlingsvolum
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Hvorvidt konsertene foregår i Norge eller i utlandet
 • Turnérutens geografiske profil
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • Prosjekts og budsjettets realisme
 • God turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv

Stort press på avsetningen

Det er stort press på avsetningen til Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler, og utvalget måtte også i denne tildelingsrunden foreta harde prioriteringer for ikke å sprenge de økonomiske rammene på ordningen. Som vanlig var det flere enn de innvilga prosjektene som var støtteverdige.

Kirkemusikk

I 22 av søknadene var kirker konsertarenaer og/eller repertoaret/tekstmaterialet var knyttet til kirken. Utvalget hadde et særlig blikk på disse søknadene, grunnet denne ordningens økte ansvar for kirkemusikkfeltet etter at kirkemusikkordningen ble lagt om. Det ble gitt tilskudd til åtte av disse søkerne. Flere av søkerne er utøvere som også mens kirkemusikkordningen eksisterte sannsynsligvis ville søkt Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 152

Søknadssum: 15 611 864

Antall tildelinger: 49

Tildelingssum: 4 328 000

 

Prosess:

 • Søknadsfrist: 3.3.2020 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 11.5.2020

 • Vedtak i rådsmøte: 10. - 11.6.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
marOder - Vår 2020 ASLAG GUTTORMSGAARD Populær Viken 2020 40000 13.5.2020 Avslått 0 Sverre André Nordli Stenersen - Høsten 2020 Sverre André Nordli Stenersen Populær Vestfold og Telemark 2020 20000 13.5.2020 Avslått 0 Synne Meland - 08.03.2020 - 31.08.2020 SYNNE MELAND Populær Nordland 2020 90750 13.5.2020 Avslått 0 Nilsen's Southern Harmony - 25 mars til 6 april 2020 Bjørn Sverre Nilsen Populær Oslo 2020 50000 13.5.2020 Avslått 0 So Are We - Høst 2020 Guro Maria Vikingstad Populær Viken 2020 60000 13.5.2020 Avslått 0 Vulture Industries - 2020 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Vestland 2020 148000 13.5.2020 Avslått 0 SWMM - Sometimes We Make Music - 2021 Danny Valle Johannesen Populær Vestfold og Telemark 2020 60000 13.5.2020 Avslått 0 Sunship Balloon - Vår 2020 Tord Øverland Knudsen Populær Viken 2020 70000 13.5.2020 Avslått 0 Jacobsen, Andreassen - vår 2020 Odd Arne Jacobsen Jazz/impro Oslo 2020 50000 13.5.2020 Avslått 0 Kvarts - 2020-2021 KVARTS ANS Tradisjon Innlandet 2020 135000 13.5.2020 Avslått 0 Brandal, Haslum og Engeseth - Vår 2020 Olav Egge Brandal Klassisk/samtid Møre og Romsdal 2020 20000 13.5.2020 Avslått 0 MjøsFolk - Høst 2020 - vår 2021 CAMILLA GRANLIEN Tradisjon Innlandet 2020 250000 13.5.2020 Avslått 0 Blood Command - Vår 2020 YNGVE ANDERSEN Populær Vestland 2020 119825 13.5.2020 Avslått 0 Duo Cordoba - Mars - november 2020 Trond Folstad Klassisk/samtid Oslo 2020 18500 13.5.2020 Avslått 0 Monoswezi - Februar 2021 HALLVARD MIDTTUN GODAL Verden Oslo 2020 100000 13.5.2020 Avslått 0 Emma Rowena Hansen - April 2020 - Okt 2020 EMMA ROWENA HANSEN Jazz/impro Viken 2020 15000 13.5.2020 Avslått 0 Lyder Røed Kvintett - 12-14 august 2020 Lyder Øvreås Røed Jazz/impro Oslo 2020 30000 13.5.2020 Avslått 0 Marthe Susann - Mai 2020 MARTHE SUSANN ÅNDAHL Populær Oslo 2020 30000 13.5.2020 Avslått 0 EERA - April og Mai 2020 Anna Lena Kirsten Bruland Populær Viken 2020 40000 13.5.2020 Avslått 0 Trio no Treble, Hølås, Heier, Brødreskift - 2020 TRIO NO TREBLE DA Klassisk/samtid Trøndelag 2020 240000 13.5.2020 Avslått 0 Thomessen Spekhorst Duo - 21-28. mai 2020 Øystein Thomessen Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2020 20000 13.5.2020 Avslått 0 Hovedøen Social Club - høst 2020 INDRIS PRO AS Verden Oslo 2020 80000 13.5.2020 Avslått 0 Rendezvous Point - 2020 RENDEZVOUS POINT DA Populær Agder 2020 200000 13.5.2020 Avslått 0 Silje Torsøe - Høst 2020 Silje Torsøe Jazz/impro Agder 2020 144300 13.5.2020 Avslått 0 Hagbart og Signe Teaterkonsert - Høst 2020 KROHNMUSIC AS Verden Vestfold og Telemark 2020 170000 13.5.2020 Avslått 0 Pocket Corner - Vår 2020 og haust 2020 STÅLE BIRKELAND Jazz/impro Rogaland 2020 150000 13.5.2020 Avslått 0 Mayflower Madame - Vår 2020 TROND FAGERNES Populær Oslo 2020 17075 13.5.2020 Avslått 0 Candela - april - desember 2020 Trond Folstad Verden Oslo 2020 40000 13.5.2020 Avslått 0 ZGB - Vår 2020 DARIO FARIELLO Jazz/impro Oslo 2020 20000 13.5.2020 Avslått 0 Baker Hansen - Høsten 2020 TORE FLATJORD Jazz/impro Vestfold og Telemark 2020 100000 13.5.2020 Avslått 0 Frida Andreassen Lereng - Vår 2020 FRIDA ANDREASSEN LERENG Klassisk/samtid Viken 2020 30000 13.5.2020 Avslått 0 ísa - Vår 2020 Stian Unhjem Jazz/impro Oslo 2020 45000 13.5.2020 Avslått 0 Mayhem - 09.03 - 10.04.2020 RADAR BOOKING Jan-Martin Jensen Populær Oslo 2020 229590 13.5.2020 Avslått 0 Axis, Irabagon, Hegre, Drønen - 15.10.2020-29.10.2020 NILS ARE DRØNEN Jazz/impro Vestland 2020 70000 13.5.2020 Avslått 0 Alibiet - Høst 2020 og Vår 2021 Maylen Rusti Populær Oslo 2020 140000 13.5.2020 Avslått 0 Mathisen Gemmer Duo - Høst 2020 Vår 2021 Svein Rikard Mathisen Jazz/impro Oslo 2020 40000 13.5.2020 Avslått 0 Sâver - Vår 2020 ETTERSTAD DOOM&BASS OLE CHRISTIAN HELSTAD Populær Oslo 2020 85600 13.5.2020 Avslått 0 Espen Leite Siril Malmedal Hauge Jørn Simen Øverli - april 2020 og ut 2021 Jørn Simen Øverli Populær Oslo 2020 120000 13.5.2020 Avslått 0 Nicols Gjerstad Bergstrøm - Vår 2020 FERDINAND INGSKOG BERGSTRØM Jazz/impro Oslo 2020 20000 13.5.2020 Avslått 0 Mette Henriette - 2020 MHM AS Jazz/impro Oslo 2020 300000 13.5.2020 Avslått 0 Áššu turne Japan - Høst 2020 HARALD SKULLERUD Verden Viken 2020 100000 13.5.2020 Avslått 0 MonicaZ Vals - mai 2020 Eirik Berg Svela Jazz/impro Oslo 2020 20000 13.5.2020 Avslått 0 Mind the Gap - Garli, Bolsø - Høst 2020 - vår 2021 MARIA NORSETH GARLI Jazz/impro Trøndelag 2020 300000 13.5.2020 Avslått 0 Jarlsberg Vokal - 2020 RUNA SKRAMSTAD Vokal Vestfold og Telemark 2020 90695 13.5.2020 Avslått 0 Tina og Camilla - Vår 2020 Camilla Hole Jazz/impro Oslo 2020 12000 13.5.2020 Avslått 0 Mardraum - Sommer + høst 2020 Maren Myrvold Klassisk/samtid Oslo 2020 95000 13.5.2020 Avslått 0 Nordic Harmony - Vår 2020 NORDIC HARMONY AS Klassisk/samtid Oslo 2020 220000 13.5.2020 Avslått 0 Sturle Dagsland - Vår, Høst + 2020 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2020 150000 13.5.2020 Avslått 0