Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Musikkensembler - kor og vokalensembler (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Det vil ikke bli bevilget flere tilskudd fra denne ordningen. Siste søknadsfrist var 2. mars 2016.  Kor- og vokalensembler, som skal søke støtte for 2017, 2018 og 2019, skal nå søke gjennom tilskuddsordningen for musikkensembler, med søknadsfrist 2. september 2016. Se: Støtteordning for musikere og musikkensembler

Formål

I 2015 ble satsingen på hele kor- og vokalfeltet styrket med om lag 20 mill. hvor 10 mill. kroner var en økning til ensemblestøtte for kor. I 2016 har Stortinget økt sin satsing med kr 4.5 mill. og disse midlene lyses nå ut separat. Stortingets tilleggsbevilgningener er ment å bidra til å legge til rette for profesjonelle rammevilkår og gode kormiljøer i alle landets regioner.

Midlene skal fordeles til kor og vokalensembler innenfor Kulturrådets tilskuddsordning for musikkensembler (ensemblestøtten). Økningen til ensemblestøtten skal åpne for at flere kor på høyt nivå skal kunne søke og få tilskudd. Kulturrådet har allerede fordelt 16, 295 mill. kroner for 2016 til kor og vokalensembler som søkte til fristen i september 2015.

Hovedformålet med ensemblestøtten er å gi musikkensembler innen ulike sjangre utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling.

Hva kan få støtte

Det kan søkes tilskudd til ensemblevirksomhet (produksjon og formidling) på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå. Kor og vokalensembler som har fått ensemblestøtte for 2016 kan søke tilleggsbevilgning til økt produksjon. Kor med produksjons- og driftsstøtte fra Norges korforbund i 2016, med produksjon innenfor det profesjonelle musikklivet, kan søke tilleggsbevilgning til økt produksjon.

Hvem kan søke

  1. Etablerte kor og vokalensembler med produksjon på et høyt kunstnerisk nivå med konserter for et offentlig publikum.
  2. Profesjonelle kor og vokalensembler, også ensembler som settes sammen med profesjonelle sangere for enkeltproduksjoner gjennom året
  3. Kor og vokalensembler i domkirkene som ønsker økt kunstnerisk profesjonell medvikning (stemmeledere, profesjonell vokalgruppe, el.)
  4. Etablering av profesjonelle kor eller vokalensembler i byer med symfoniorkestre, operaproduksjon, domkirker og andre profesjonelle musikkmiljøer som har behov for kor med høy produksjonskompetanse

Tiltak med fast statlig støtte kan normalt ikke søke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller, f.eks. for samarbeid som utvider eller utvikler virksomheten, eller prosjekter som ligger utenfor virksomhetens kjerneområde.

Les mer om denne utlysingen her

Åpne alle

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for musikkområdet vurderes også. Andre hensyn som tas i den samlede prioriteringen av søknader, er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold av uttrykk.

For denne ordningen legges det særlig vekt på det kunstneriske nivået på ensemblet, ensemblets musikalske profil og utvikling, omfang av aktivitet og konsertformidling, evnen til å gjennomføre prosjekter og ensemblets størrelse. Ensemblestøtteordningen vektlegger langsiktighet og forutsigbarhet, og det kan derfor søkes flerårig tilskudd. For kor og vokalensembler vil det legges vekt på vokalensemblenes evne til å initiere egne prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet, og medvirkning og oppdrag i samarbeidsprosjekter med profesjonelle aktører som f.eks. orkestre, ensembler, solister, komponister, plateselskap, radio/tv m.m.

Søknadene vurderes av Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter og virksomheter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.