Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Musikkfestivaler

Se vedtakslister

Søknadsfrist

jun

03

2020

Kl. 13:00

Formål

 • Gjøre musikk og andre kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
 • Bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden.
 • Formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge, inkludert det samiske.
 • Stimulere nye former for formidling og programmering.
 • Bidra til at det skapes både fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
 • Bidra til økt samspill og kompetansedeling mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst av høy kvalitet til barn og unge.
Åpne alle

Hva kan få tilskudd?

Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler i Norge med offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år og varer i minst to dager. Det gis prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Søkere kan ha forskjellige organisasjonsformer, og det forutsettes at eventuelle overskudd fra festivaldriften tilbakeføres til festivalens virksomhet eller egenkapital. Festivaler som får flerårige tilsagn må ha eksistert i minimum tre år og ha styre og vedtekter.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd. Det kan heller ikke søkes ytterligere tilskudd fra Norsk kulturfond med mindre det er til spesifikke, tidsavgrensede prosjekter utenfor kjernevirksomheten eller -som ikke avvikles i direkte tilknytning til selve festivalen. Unntak fra denne bestemmelsen er ordninger for bestillingsverk, gjesteopphold og rom for kunst, samt relevante ordninger for kreativ næring. Søknader fra festivaler som er under avvikling eller har vært avholdt før søknadsfristen, vil bli avvist. Søknader fra festivaler som innbefatter uttrykk fra tre eller flere forskjellige kunstfelt i likeverdige deler, eller i tilfeller hvor konserter ikke på annet vis utgjør en dominerende andel av helheten, henvises til ordning for tverrfaglige tiltak.

Generelt om tilskuddene

Det innvilges tre typer tilskudd: festivaltilskudd inntil fem år, festivaltilskudd inntil tre år, og festivaltilskudd for ett år. Det gis normalt ikke prioritet til søknader om økning av allerede gitte tilsagn innenfor en flerårig periode.

Endringer i tilskuddspraksis fra og med fordeling av midler for 2019  

 • Fra og med fordeling av midler for 2019 skal alle musikkfestivaler søke musikkfestivalordningen. Dette gjelder uavhengig av hvilken ordning festivalen har søkt, eller mottatt tilskudd fra tidligere. Praksisen med å bevilge tilskudd til festivaler fra støtteordning for musikkarrangører er nå strammet inn, og festivaler som søker arrangørordningen kan ikke for fremtiden regne med samme muligheter for prioritering på denne ordningen som tidligere. 

 • For bransjetreff/-festivaler så skal samlet søknad for konserter og seminarer sendes til musikkfestivalordningen. Dette gjelder uavhengig av hvilken ordning festivalen har søkt, eller mottatt tilskudd fra tidligere. Praksisen med å bevilge tilskudd til festivaler fra støtteordninger for musikkarrangører og andre musikktiltak er nå strammet inn, og festivaler som søker disse ordningene kan ikke for fremtiden regne med samme muligheter for prioritering der. Unntak er arrangementer som utelukkende, eller i all hovedsak består av seminarer/workshops – disse skal fortsatt søke andre musikktiltak.

Krav til søknaden

Her finner du krav til søknad om støtte til musikkfestivaler. Les også alle veiledningstekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal Altinn innen søknadsfristen. Søker må oppfylle de til en hver tid gjeldende krav og retningslinjer fastsatt av Kulturrådet. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal være utfylt.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av festivalens særegne formål og rolle i kunst- og kulturlivet, samt en redegjøring for festivalens arbeid med økt inkludering, tilgjengelighet og redusert miljøbelastning. Det skal også gjøres rede for samspill og kompetansedeling festivalene seg i mellom og mellom festivalen og andre aktører i kunst- og kulturlivet regionalt og nasjonalt. Søknader som ikke har kommet inn innen fristens utløp, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist.

For søknad om tilskudd for flere år enn tre med fast prosentfordeling mellom stat og region, må festivalen kunne vise til intensjonsbrev fra fylke og/eller kommune om en regional andel på minimum 40 % av det samlede tilskuddet. For festivaler med tilhold i Nordland, Troms og Finnmark vil kravet om regional andel være på minimum 30 %. Dersom den regionale andelen av tilskuddet i en prosentdelt avtale blir redusert i perioden, vil Kulturrådet vurdere en tilsvarende prosentvis reduksjon i tilskuddet. For søknader om støtte for inntil tre år må festivalen kunne vise til intensjonsbrev om langsiktig tilskudd fra egen region, men uten krav til fast prosentvis fordeling. For festivaler som søker ettårige tilskudd vil det, som del av helhetsvurderingen, normalt gis prioritet til festivaler med tilskudd fra egen region. Kulturrådet stiller ikke krav om kommunal og fylkeskommunal styrerepresentasjon. 

Obligatoriske vedlegg:

 • Fullstendig program inneværende år og/eller forrige festival hvor fullstendig program foreligger.
 • Programskisse for hvert år av omsøkt periode.
 • Budsjett-, regnskaps- og statistikkskjema skal legges ved søknaden. Skjemaet må lastes ned, fylles ut og lastes opp som pdf vedlegg til søknaden. Last ned skjema her:

Obligatorisk budsjett-, regnskaps- og statistikkskjema ettårig støtte (Excel)

Obligatorisk budsjett-, regnskaps- og statistikkskjema flerårig støtte (Excel)

Ved søknad om flerårig støtte:

 • Intensjonsbrev om tilskudd fra kommune og fylkeskommune

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema i Altinn. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Det er også obligatorisk å fylle ut budsjett- og regnskapsskjemaet. Se skjema under "Krav til søknad".

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Det vil bli gitt en helhetlig vurdering av søknadene og festivalens kvaliteter ut fra hensyn som:

 • Musikk og andre kunstuttrykk av høy kvalitet gjort tilgjengelig for flest mulig.
 • Egenart i kunstnerisk profil, programmering og formidling.
 • Regional, nasjonal eller internasjonal betydning.
 • Geografisk spredning.
 • Langsiktighet i medfinansiering fra fylke og kommune.
 • Sunn økonomi og åpenhet med hensyn til selskapsstruktur og økonomiflyt, god gjennomføringsevne, organisering, ressursutnyttelse, egeninntjening, økonomisk soliditet og stabilitet.
 • Profesjonell honorering.

Søknadene vurderes av musikkutvalget for arrangør- og festilvalstøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling vil normalt skje to ganger i året. Første halvdel av tilskuddet utbetales normalt innen tre uker fra kontrakten er akseptert og når det er nødvendig for gjennomføring av festivalen. Andre halvdel av tilskuddet kan utbetales når rapport og regnskap for foregående år er innsendt til Kulturrådet, med unntak for festivaler som arrangeres før 1. april hvor tilskuddet kan utbetales i sin helhet etter aksept av kontrakt. Det må sendes inn skriftlig anmodning om restutbetaling.

Oppdatert arbeidsbudsjett

Oppdatert arbeidsbudsjett skal sendes inn til Norsk kulturråd samtidig som kontrakten aksepteres. Arbeidsbudsjettet lastes opp som vedlegg når man aksepterer kontrakten i Altinn.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer av prosjektet i forhold til innsendt prosjektbeskrivelse, budsjett og tidsplan må godkjennes av Kulturrådet. Det må søkes skriftlig om godkjenning.

Reduksjon eller bortfall av tilskudd

Dersom tilskuddsmottaker over tid har vesentlig reduksjon i produksjon og formidling sett opp mot innvilget søknad, kan tilskuddet reduseres eller falle bort. Dersom kontrakten ikke er akseptert innen ett år etter at tilsagnsbrev er mottatt av søker eller festivalen ikke blir gjennomført eller blir lagt ned, kan tilskuddet reduseres eller falle bort. Ved vesentlige reduksjoner av tilskuddsnivået for festivaler som mottar kr 200 000 eller mer i årlig tilskudd, skal dette skje etter forutgående varsling.

Tilbakebetaling

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom tilskuddsbetingelsene ikke overholdes.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Ved salg av billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Søker må på forespørsel gi akkreditering til minimum to representanter fra Kulturrådet.

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.