Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Norsk faglitteratur (Avsluttet)

Se vedtakslister

Ordningen er avsluttet - Midler til faglitteratur er overført andre støtteordninger

Kulturrådet har ikke lenger en egen støtteordning for faglitteratur. Du kan i stedet søke produksjonsstøtte til utgivelse av faglitteratur fra følgende støtteordninger:

Åpne alle

Tidligere utlysning

Formål

Formålet med ordningen er å stimulere til utgivelse av kunst- og kulturfaglig litteratur av høy kvalitet for et allment publikum. Tilskudd blir gitt for å redusere den endelige utsalgsprisen.

Hva kan få støtte

Kulturrådet kan gi produksjonsstøtte til utgivelse av faglitteratur om kunstområdene Kulturrådet har ansvar for: musikk, scenekunst, litteratur, bildekunst, samt barne- og ungdomskultur. For tilskudd til faglitteratur på kulturvernområdet, se her. Støtte kan gis til trykking av faglitteratur for et allment publikum og av nasjonal interesse, dvs. til publikasjoner som har et nedslagsfelt som strekker seg ut over det lokale og regionale.

Det blir ikke gitt tilskudd til:

  • utarbeidelse av manuskript
  • dekking av utgifter til trykking av bøker som alt er utgitt på søknadstidspunktet

Hvem kan søke

Den primære målgruppen for støtteordninga er forlag. Forlag/utgiver skal også stå som formell søker.

Andre kriterier

Søknad til Kulturrådet sendes inn så snart trykkeklart manuskript foreligger. Trykkeklart manuskript inklusive eksempler på bilder og illustrasjoner må legges ved søknaden.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene blir det lagt overordnet vekt på manuskriptets faglige forankring og kvalitet. Kulturrådet legger særlig vekt på å stimulere til utgivelse av publikasjoner som er orientert inn mot temaer som har fått lite oppmerksomhet. Kulturrådet er også opptatt av relevans i lys av aktuelle debatter i samtiden.

Publikasjonene sin relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for 2011-2014 på de ulike kunstfeltene blir også vurdert. Andre hensyn i den samlede prioriteringen av søknader er geografisk fordeling og relevans i en flerkulturell samfunnskontekst.

Søknadene blir vurdert av et fagutvalg innen det kunstfeltet utgivelsen gjelder. Utvalgene gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig skjønn i samsvar med støtteordningens formål og Kulturrådets strategi på det aktuelle fagområdet.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det vil si at råd og utvalg må gjøre ofte krevende prioriteringer, som medfører at også bokprosjekt som blir vurdert som gode vil kunne få avslag eller lavere støtte enn omsøkt.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det er en forutsetning at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Det er normalt ikke mulig for å søke støtte til samme prosjekt mer enn én gang innenfor samme budsjettår