Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

03

2019

Kl. 13:00

Formål

Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner (film, tv-produksjoner, dokumentar, dataspill) samt å stimulere til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland.

Formålet er også å styrke samarbeidet mellom musikkbransjen og filmbransjen for å øke produktenes markedsføringspotensial og for å bidra til prosjekter som stimulerer til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til produksjon av norsk musikk i audiovisuelle produksjoner.

Bruk av spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial vektlegges. Norsk musikk skal forstås som musikk av komponister/musikere som bor og hovedsakelig har sitt kunstneriske virke i Norge.

Dette er ikke en ordning til støtte for direkte innkjøp av ferdig norsk musikk til audiovisuelle produksjoner med mindre dette gir en klar merverdi og inngår i ytterlige planer for lansering av musikken og spredning av de audiovisuelle produksjonene.

Det gis ikke støtte til produksjon av musikkvideo.

Hvem kan søke?

Norske audiovisuelle produksjonsselskaper og plateselskaper, alene eller sammen, kan søke. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde informasjon vi ber om i det elektroniske søknadsskjemaet (opplysninger om søker/prosjektansvarlig og medvirkende, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan).

Vedlegg

Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i kommentarfeltet. Det skal ikke lenkes til passordbelagt Dropbox. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

  • Det skal legges ved et detaljert budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde informasjon om musikkdelen av produksjonen og ikke det fullstendige budsjettet for den audiovisuelle produksjonen. Samlesummene skal likevel legges inn på relevante poster i budsjettdelen av søknadsskjemaet slik at totalbudsjettet er identisk med vedlegget.
  • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig/hovedprodusent/viktigste medvirkende.
  • Demo/skisse av komposisjonen/musikken som skal benyttes, eventuelt eksempler på tidligere arbeider av komponist som er relevant for søknaden.
  • Dokumentasjon av den audiovisuelle produksjonen (pilot, manus/storyboard og/eller tidligere arbeider).
  • Intensjonsavtale mellom samarbeidspartnere.

Andre vedlegg (presseomtale, attester og anbefalinger) som ikke konkret vedrører prosjektet det søkes tilskudd til, skal ikke sendes inn.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes av et underutvalg i styret, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn og i samsvar med fondets og ordningens formål. 

Se medlemmer i underutvalget for norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Endelig beslutning fattes av styret for Fond for lyd og bilde.

Se medlemmer i styret for Fond for lyd og bilde

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet og prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål.

For denne ordningen legges det særlig vekt på nyskapende prosjekter og nye samarbeidskonstellasjoner, og spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at det må foretas prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Rapportering og regnskap

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Fond for lyd og bilde. Logo kan lastes ned her.

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Tilskudd blir normalt utbetalt i to rater. Før restbeløpet eller støtten i sin helhet kan utbetales, må søker ha innsendt et eksemplar av det ferdige produkt eller en annen form for bekreftelse på at prosjektet er fullført. Regnskapet skal være underskrevet og legges frem før siste del av midlene utbetales. For støttebeløp over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Se også Forskrift om Fond for lyd og bilde.

Generelt

Alle som mottar tilskudd fra Fond for Lyd og Bilde må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Støtten skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Fond for lyd og bilde kreve at midlene blir tilbakebetalt. I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer av mottatt kontrakt.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.