Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Post 74 - driftstilskudd (Avsluttet)

Se vedtakslister

Ordningen er avsluttet - se ny ordning

Post 74 ble i Statsbudsjettet for 2015 vedtatt lagt ned, og tiltak og midler er overført til Kulturfondet. For informasjon om retningslinjer, søknadsprosedyrer og -frist for å søke driftstilskudd i Kulturfondet,

Se støtteordning for driftstilskudd

Åpne alle

Tidligere utlysning

Formål

Kulturrådet forvalter tilskuddene på statsbudsjettets kap. 320 post 74, som er årlige tilskudd til drift av en rekke enkelttiltak og virksomheter innenfor hele kunst- og kulturfeltet. Blant dagens mottakere er det flere virksomheter innen produksjon og formidling av kunst, bransjeorienterte institusjoner og regionale strukturer, og tilskuddsordninger som viderefordeles av landsomfattende organisasjoner. Det legges opp til at tilskuddene over post 74 ikke skal være tidsavgrenset, og ha en viss beløpsmessig stabilitet fra år til år.

Selv om det er Kulturrådet som i mange år har hatt ansvar for forvaltningen av post 74, er tiltakene på denne budsjettposten i hovedsak plassert her av Kulturdepartementet eller Stortinget med individuelle begrunnelser. Fra og med 2011 fikk imidlertid Kulturrådet gjennom statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet fullmakt til å fordele bevilgningene på posten etter eget kunst- og kulturfaglig skjønn. I revidert statsbudsjett for 2011 sto følgende presisering:

Det påpekes at hensikten med at Norsk kulturråd som kollegialt organ skal fordele bevilgningen under kap. 320 post 74 ikke er å frata Stortinget myndigheten til å foreta de disposisjoner Stortinget måtte ønske. Fra regjeringens side vurderes det imidlertid som mest hensiktsmessig at den politiske styringen av bruken av bevilgningen på kap. 320 post 74 skjer gjennom å angi overordnede føringer for særskilte prioriteringer og satsinger. Føringer fra Stortinget om tilskudd til bestemte mottakere/ordninger forutsetter finansiering.

Den nye ordningen innebærer at Norsk kulturråd gis noe større fleksibilitet enn tidligere, og med det bedre mulighet til å innrette fordelingen av tilskudd etter nye behov i kulturlivet. Norsk kulturråd må fortsatt forvalte tilskuddene innenfor de føringene for bruken av bevilgningen som følger av Stortingets behandling av de årlige bevilgningsforslagene.

Les retningslinjer for kap 320 post 74

Vurdering av søknaden

Mottakere av tilskudd over post 74 sender innen 1. juni sin budsjettsøknad til Norsk kulturråd om tilskudd for det etterfølgende året. Søknadene blir behandlet i de respektive fagseksjonene i Kulturrådet. Fagseksjonenes vurderinger blir så gjennomgått av direktøren og lagt fram for rådet i form av en samlet budsjettsøknad til Kulturdepartementet for hele post 74, der prioriteringene gjøres på tvers av fagområdene.

Mottakere av tilskudd under kap. 320, post 74 er ikke omfattet av hovedregelen om at mottakere av fast, årlig statstilskudd ikke kan motta tilskudd fra Norsk kulturfond til særskilte prosjekter.

Les også retningslinjer for kap 320 post 74