Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Produksjons­støtte for ukeaviser (Avsluttet)

Se vedtakslister

Ordningen er overført til Medietilsynet

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble det foreslått å flytte forvaltningen av tilskudd til ukeaviser fra Kulturrådet til Medietilsynet. Ordningen er foreslått regulert i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, og en ny tilskuddsordning for nasjonale ukemedier har vært på høring.

Se Høring om endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier - ny tilskuddsprdning for nasjonale ukemedier

Åpne alle

Tidligere utlysning

Formål

Tilskuddsordningen for ukeaviser skal bidra til å opprettholde og utvikle ukeaviser med ulik kulturell og samfunnsmessig betydning.

Produksjonsstøtteordningen for ukeaviser er en del av Kulturrådets støtteordninger for periodiske publikasjoner, som også inkluderer innkjøpsordningen for allmenne kulturtidsskrift og produksjonsstøtte til kulturtidsskrift.

For mer informasjon om vilkår og kriterier for produksjonsstøtte til ukeaviser, se Retningslinjer for produksjonsstøtte til ukeaviser.

Hva kan få støtte

Norske utgivere kan søke støtte til aviser som kommer ut i minst 48 utgaver i året og som har et godkjent opplag på minst 500 eksemplarer, med riksdekkende distribusjon og nedslagsfelt. Utover dette skal følgende kriterier være oppfylt:

  • Avisen må være redigert på norsk (bokmål eller nynorsk) og ha vesentlige innslag av originalbidrag på norsk.
  • Tilskuddet skal brukes til produksjon av den avisen det søkes om tilskudd til.
  • Avisen skal i hovedsak inneholde originalt redaksjonelt stoff. Oversatt stoff som ikke er originalskrevet for avisen, må ikke utgjøre mer enn 40 % av den totale stoffmengden.
  • Annonser må ikke utgjøre mer enn 30 % av avisens samlede sideantall.
  • Avisen skal ha en ansvarlig redaktør og være redigert i tråd med reglene i Vær Varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Disse opplysningene skal fremkomme i kolofonen.
  • Avisen skal ha vært i kontinuerlig drift i minst ett år før den kan motta støtte.
  • Avisen skal ta betaling for abonnement, løssalg og annonser.

Avisen skal i tillegg være en viktig arena for offentlig debatt, med hovedvekt på kultur- og kommentarstoff.

Hvem kan søke

Utgivere av ukeaviser som redigeres og utgis i Norge og som er rettet mot et allment publikum, kan søke.

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes først av Utvalget for periodiske publikasjoner. Hovedgrunnlaget for bevilgning og fordeling av tilskudd er en bred faglig vurdering av avisens redaksjonelle virksomhet og prioriterte stoffområder samt dens betydning for og fremme av offentlig debatt, i samsvar med støtteordningens formål.

Det legges særlig vekt på allmenne pressefaglige og redaksjonelle prinsipper som redaksjonell integritet, uavhengighet og autonomi. Påstander skal dokumenteres, og det skal gå tydelig fram når det er meninger og vurderinger som presenteres på grunnlag av faktaopplysninger. Det må redegjøres for kilder, og påstander bør belyses fra flere hold. Avisen må være seg bevisst bruken av journalistiske sjangre og markere et tydelig skille mellom redaksjonelt stoff og innsendt stoff fra leserne. For den alminnelige leser skal det være tydelig hva som er lederartikler og meningsbærende kommentarer fra avisens side. Det legges vekt på soliditet, effektivitet, stabilitet og profesjonalitet i driften av avisen.

Utvalget gir tilrådinger til rådet, som gjør endelige vedtak for hver enkelt søknad.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.