Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Prosjektstøtte barne og ungdomskultur (Avsluttet)

Se vedtakslister

Ordningen er avviklet

Prosjekter som retter seg mot barn og unge skal nå ivaretas av ordninger innenfor hvert av Kulturfondets fagområder: Litteratur, scenekunst, musikk, visuell kunst, kulturvern og tverrfaglige tiltak. 

Les om endringene i Kulturrådets satsing på barne- og ungdomskultur

Åpne alle

Formål

Norsk kulturråds overordnede mål på området barne- og ungdomskultur er å fremme interessen, anerkjennelsen for og kvaliteten på kunst og kultur for barn og ungdom. Prosjektstøtten for barn og unge gikk i hovedsak til nyskapende kunst- og kulturprosjekter der barn og unge deltar aktivt sammen med eller er ledet av profesjonelle kunstnere og formidlere.

Hva kan få støtte?

Fra prosjektstøtten gis det tilskudd til et bredt spekter av tiltak rettet mot barn og ungdom i alderen 0 til 25 år innenfor alle kunstområder, kulturvern og tverrfaglige/diverse tiltak:

 • Kurs og workshoper der barn og ungdom skal jobbe med kunst- og kulturuttrykk under ledelse av profesjonelle kunstnere/fagpersoner.
 • Forestillinger, konserter, utstillinger og andre tiltak der barn og ungdom er med som deltakere sammen med eller ledet av profesjonelle kunstnere/fagpersoner.
 • Formidling av profesjonell kunst og kultur for barn og ungdom i form av kulturarrangementer, festivaler, mønstringer, utstillinger og annet.
 • Seminarer og konferanser der kunst og kultur for barn og ungdom er tema.
 • Dokumentasjonsprosjekter som kan bidra til økt kunnskap om barn og ungdoms deltakelse i og opplevelse av kunstprosjekter

Det gis ikke tilskudd til:

 • Manusutvikling og produksjon av undervisningsmateriell
 • Innkjøp av utstyr
 • Klasseturer og studiereiser i inn- og utland
 • Student- og utdanningstiltak
 • Drift av fast kursvirksomhet og kurs/workshoper der opplæring alene er målet
 • Det gis normalt ikke støtte til filmproduksjoner (kort- og langfilmer) og utvikling av interaktive medier.

Det er ikke anledning til å søke tilskudd fra både Kunstløftet og Prosjektstøtte barne- og ungdomskultur til ett og samme prosjekt.

Tidligere tildelingslister gir en pekepinn på hva slags prosjekter som får støtte og hvor store beløp som deles ut.

Hvem kan søke

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjektet det søkes støtte til skal involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kunst- og kulturformidlere.

Andre kriterier

Søknad til Kulturrådet må sendes inn før prosjektet settes i gang.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder. Øvre grense for tilskudd på området Prosjektstøtte barne- og ungdomskultur er vanligvis 50 % av totale kostnader.

Det kan ikke søkes støtte til samme prosjekt mer enn én gang innenfor samme budsjettår.

Vurdering av søknaden

Innenfor prosjektstøtte barne- og ungdomskultur prioriteres tiltak av høy kvalitet som prøver ut nye formidlingsmåter, som tar for seg nye kunstuttrykk og/eller etablerte uttrykk på nye måter, samt tverrkunstneriske tiltak. Det gis videre prioritet til tiltak som bidrar til å fremme et språklig og kulturelt mangfold på området barne- og ungdomskultur, samt tiltak rettet mot barn i førskolealder.

I vurderingen av alle søknader til Kulturrådet legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for området barne- og ungdomskultur vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for barne- og ungdomskultur, oppnevnt av Kulturrådet, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets og støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.