Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse søknader, og institusjoner. Søknadene om utstillinger fra enkeltkunstnere og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst og søknadene fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger

Kategorien utstillinger omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper.

114 søknader ble behandlet og 56 prosjekter er tildelt midler på til sammen kr 2 633 500. Samlet søknadssum var kr 9 738 403.

Gruppeutstillinger ved Bergen Kunsthall satte sitt preg på runden. Det var syv søknader fra kunstnere som skal delta på disse utstillingene. To prosjekter nådde opp i prioriteringen og ble tildelt midler. Vi ser også en økning av kunstnerinitierte gruppeutstillinger. Et eksempel er «Å verge seg og sine» på Anne og Jakob Weidemanns tidligere hjem Ringsveen ovenfor Lillehammer i juli 2021. Jørn Tore Egseth inviterer her kunstnerkolleger til å produsere stedsspesifikke arbeider i dialog med Weidemanns kunstnerskap.

Tematikk som dreier rundt dekolonialisering trer frem i flere søknader. Prosjektene kan omhandle nåtidig nasjonal kolonialisme, datakolonialisering av menneskesinnet, eller ta form som undersøkelser av historisk kolonialisme. Hanan Benammar er tildelt midler til en performance ved Arctic Moving Image & Film Festival i Harstad i oktober 2021. Prosjektet kretser rundt den historiske skikkelsen Hans Egede (1686-1758), hvis misjonærvirksomhet ble starten på den norsk-danske koloniseringen av Grønland. Prosjektet tar opp viktige problemstillinger som forhold mellom synd og renselse, hukommelse og glemsel, opplysning og ødeleggelse. Reyes Santiago Rojas vil på sin side belyse kolonialisme, eksotisering og industrielt landbruk ved visningsstedet K.O.S.A i Maridalen i Oslo i august 2021 i en installasjon og collage som blant annet involverer egendyrkede tobakksplanter.

Likevel er den tydeligste tematiske tendensen prosjekter som berører økologi, miljøvern og klimatematikk, med fokus både på det utsatte mennesket og den utsatte naturen. Norges rolle som oljenasjon er tema for flere av de tilgodesette prosjektene. Dette gjelder for eksempel Ina Hagens film- og lydprosjekt til gruppeutstillingen «Ocean» ved Bergen Kunsthall, samt Camille Norments lydarbeid og Kiyoshi Yamamotos tekstile arbeider til gruppeutstillingen «Opplevelser av olje» ved Stavanger Kunstmuseum senhøsten 2021.

Porteføljen viser et bredt mangfold av kunstneriske teknikker. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på keramikk, maleri, tekstil, glass, metall, kunstfilm, tegning, grafikk, performance, installasjon, skulptur, lyd, ny teknologi og fotografi. Flere sterke kunstfilmprosjekter utmerker seg i denne runden. Lene Berg har mottatt tilskudd til en dokumentarisk fiksjonsfilm tilpasset for ulike visningsformater. Et familieportrett trer frem gjennom en rytmisk collage av bilder, avisoppslag, dokumenter og tegning i en problematisering av minner og historiefortelling. Kunstner og poet Nasim Iranpour Mashak vil gjennom kortfilmen «Værhanen på Fossveien 10» tematisere frihet og kjønnsroller. Filmen vil blant annet vises ved Khartoum Contemporary Art Center i Oslo i 2022.

Det var også mange solide søknader fra kunstnere som tilnærmer seg det abstrakte maleriet gjennom ulike ekspressive, naivistiske, minimalistiske og konseptuelle vendinger. Inga Sund Hofset på LNM, Jorunn Hanche Øgstad på K.O.S.A, Apichaya Wanthiang på Galleri Brandstrup og Ilija Wyller på Galleri Opdahl kan trekkes frem. I en kommende soloutstilling på Galleri Riis vil Katrine Giæver utforske nye maleteknikker i miljøvennlige materialer som rene fargepigmenter, harpiks og bivoks.

Av søkerne som mottok tilskudd i denne runden er det henholdsvis 46 kvinner og 20 menn. Søkerne har ofte bostedsadresse i de store byene, men utstillingsaktiviteten viser god geografisk spredning. 37 av de 56 tildelingene i denne runden finner sted utenfor Oslo. Det er bevilget midler til utstillinger i byer og tettsteder som Levanger, Stavanger, Haugesund, Ringebu, Tønsberg, Skien, Bergen, Trondheim, Harstad, Stavanger, Surnadal, Moss, Lillehammer, Hamar, Drammen, Arendal, Lillestrøm, Sandnes og Tromsø.

PROSJEKTSTØTTEN - OG PANDEMIEN

I tråd med at restriksjonene løses opp, ser vi økt internasjonal aktivitet. Dette kommer til syne ved at flere kunstnere basert i utlandet igjen søker om tilskudd, særlig til utstillinger i Vestlandsregionen. Samtidig søkes det fortsatt om utstillinger som er forskjøvet eller utsatt frem i tid grunnet pandemien.

Flere prosjekter tar opp kroppslighet i pandemiens tidsalder og pandemiens innvirkning på samhandling mennesker imellom. Børre Sæthre vil i lys av Covid gi et sosiopolitisk tilbakeblikk på AIDS-krisen og hvordan den rammet queer-kulturen på 1980-tallet i en soloutstilling på NITJA Senter for Samtidskunst i Lillestrøm høsten 2021. Forholdet mellom teknologi, sex og hygiene i etterdønningene av pandemien tematiseres av den danske kunstneren Sidsel Meineche Hansen i en separatutstilling ved Bergen kunsthall vinteren 2021/2022 i form av en totalinstallasjon som skal kombinere skulptur, VR-teknologi og video.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 114

Søknadssum: kr 9 738 403

Antall tildelinger: 56

Vedtakssum: kr 2 633 500

Diverse tiltak

Diverse tiltak omfattar søknader frå enkeltkunstnarar og kunstnargrupper. Porteføljen omfattar ymse tiltak som ikkje fell inn under dei andre kategoriane og støtteordningar på området visuell kunst: seminarar, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Av dei løyva tiltak kjem fire frå Viken, tre frå Oslo og ein frå Vestland. To av løyvingane sorterer også under barn- og unge-prosjekt. Over tid ser ein at søknadstalet til denne kategorien ligg relativt jamt, mellom tjue og førti søknadar. Søknadane er svært mangfaldige, og ambisjonsnivåa ulike. Av dei meir ambisiøse prosjekta er Synne Tollerud Bull, som får støtte til det breie seminaret «Urbane økologier» fase to, der det mellom anna handlar om stordatainnsamling sin verknad på byplanlegging. Ein del av dette prosjektet rettar seg mot skuleungdommar. Det blir gitt støtte for å lage dataspel, akvarium, vandringar, verkstadar og seminarer.

DIVERSE TILTAK - OG PANDEMIEN

Kategorien diverse har den form for opne kriterier som gjer det mogleg å designe tilpassa prosjekt – også i tider og stader med større smittetrykk og eventuelle smittevernstiltak. Fleire utandørs prosjekt blir tilgodesett, to av dei «kunstvandringar» i Oslo. Margrethe Pettersen og Richard Sveen skal gjennomføre del to av ti av sitt ambisiøse prosjekt om elvene i Oslo. Johanna Zenons «Critical fashion walk» er eit anna døme, der deltakarar får vere med på å skritte Oslo opp per motehistorie. Prosjektet blei initiert i samband med Norsk kulturfond sin ekstraordinære avsetning i samband med pandemien. Critical Fashion Walk 2021 bygger på denne piloten, som blei gjennomførd i 2020.

Tematisk sett har ein i runden minst fem tildelingar til prosjekter som tematiserer økologi, og som slik også tangerer forteljinga om pandemien: I tillegg til Pettersen og Sveens prosjekt om elvene, har ein Anne-Britt Rage med fleire sitt prosjekt «Tigerwork Aquaponics Project and Society». Sistnemnte praktiserer teorien om økologiske system, i sine installasjonar med slutta, akvariske vassystem. Synne Tollerud Bull utforsker byen sin økologi, medan Kunstpilotenes prosjekt «Den fortryllede skogen» reiser spørsmål om artsmangfald og system i naturen. Sistnemnte prosjekt er retta mot barn.

BARN OG UNGE

Fagleg utval for visuell kunst behandla i denne runden sju søknadar øyremerka barn og ung, og alle sorterte under diverse-portefølja. Det er flest søknadar frå Viken (3) og Vestland (2), éin er frå Oslo og én er frå Agder. To prosjekt blei tilgodesett med midlar i runden. Begge er verkstadsprosjekt, men er elles ulike i høve til dømes målgruppe, metode og uttrykk. Sophie Rodin er løyva midlar til ein verkstad der barn og unge lagar kunstbøker. Med metoden «Min Bok, Min Stemme» inviterer ho til å utforske visuell kunst sitt potensial til å skape felles møteplassar for visuell samhandling og refleksjon. Den andre løyvinga går til ein røynd arrangørar av kunstverkstadar for barn og unge, den Bergensbaserte duoen Kunstpilotene, Annette og André Marandon. «Den fortryllede skogen» er inspirert av kryptozoologiens subjektive blikk på biologiens verden. Verkstadane skal resultere i ein friluftsinstallasjon under lyskunstfestivalen Bergen Lights 2022.

Verkstadar har over tid vore det mest vanlege formatet i prosjekt retta mot barn og unge, men med ein liten nedgang i den typen prosjekt etter pandemien. I denne runden tek seks av sju prosjekt denne forma. Ein er da tilbake til ein meir ordinær søkandsrunde kva gjeld andelen av søknadane som er verkstadar.

Tal frå søknadsrunden

Tal på søknadar: 33

Søknadssum: kr 4 013 483

Tal på tildelingar: 8

Vedtakssum: kr 310 000

Institusjoner

I runden ble det behandlet 58 søknader til institusjoner og visningssteder over hele landet. 29 av disse ble bevilget støtte i forhold til kunstnerisk kvalitet, mangfold, geografisk spredning, nytenkning og nedslagsfelt i et bredt felt av uttrykk. Utvalget måtte foreta krevende prioriteringer grunnet stram økonomi.

Søknadsfristen 2. juni for prosjektstøtte visuell kunst sammenfalt med søknadsfristen for arrangørstøtte visuell kunst for institusjoner. Det var derfor flere institusjoner som søkte midler på begge ordninger. Blant disse ble Hilmart i Steinkjer, Galleri Christinegaard i Bergen og Urtegata i Oslo tildelt midler gjennom prosjektstøtten.

Det var mange søknader fra kunstnerdrevne steder og prosjekter. De som mottok tilskudd var bl.a. Studio K i Kvernaland, Asteriks i Bergen, Hulias, 222T og Oslo City i Oslo samt Kurant9000 i Tromsø. Sistnevnte har fått nytt visningsrom i Skippergata 20 som henvender seg til den unge kunstscenen med programtittel for 2022-23: «Vi er utemte, vi lever i randsonene».

I tillegg kan følgende prosjekter trekkes frem:

Det ble gitt tilsagn om 100 000 kr til Fotogalleriet i Oslo i forbindelse med Skeivt Kulturår 2022. Galleriet har invitert styreleder i Skeiv Verden, Bassel Hatoum, til en institusjonell takeover i begynnelsen av 2022. Arkitekt Antoine Fadel skal omdanne galleriet til et aktivistisk rom og offentlig forum - med diskusjoner, performance og arrangementer. Prosjektet utforsker hvordan man kan åpne institusjoner for større mangfold, inkludering og aktivitet og fremdeles beholde den nødvendige tryggheten for utsatte individer og grupper.

ArtScene Trondheim fikk tilsagn om 300 000 kr for innholdsproduksjon 2022-23. ATS er et uavhengig nettmagasin for kunstkritikk og formidling, en aktiv deltaker i den nordiske kunstdiskursen og bidrar til å synliggjøre regionens kunstnere, institusjoner og aktører. Tildelte midler skal brukes til redaksjonelt arbeid og til å styrke nettmagasinets innholdsproduksjon.

Stiftelsen Villvinn Kunsthåndverker-marked ble tilgodesett med 80 000 kr til forprosjektet «Under 40 - Skandinavisk Kunsthåndverk i Risør». Prosjektet har som mål å revitalisere kunsthåndverksmarkedet ved å trekke inn unge skandinaviske kunsthåndverkere i en egen utstilling i Risør Kunstpark sommeren 2023.

First Supper Symposium mottok 90 000 kr for prosjektet «Age-ism – aldersdiskriminering». Prosjektet omfatter ca. 30 kunstnere, teoretikere og andre deltakere i ulik alder. I løpet av høsten 2021 vil deltakerne utforske temaet aldersdiskriminering gjennom performance, pop-up-utstillinger, gateteater og små konserter i Gamlebyen i Oslo. Prosjektene skal kulminere i et symposium på IKM og på en nattklubb i Oslo sentrum våren 2022.

Grafikk var fremtredende i runden, og Halden Bookworks i Viken fikk tilsagn om 49 000 kr i 2022 til verksteder som søker å revitalisere boktrykkerkunsten gjennom gamle og nye teknikker.

BARN OG UNGE
Det ble mottatt fire søknader med rent fokus på barn og unge i runden, en fra hver av byene Porsgrunn, Kristiansand, Bergen og Stavanger. En av disse mottok støtte.

Kunsthall Grenland og Bæremeisen i Porsgrunn ble tildelt 150 000 fordelt over 2 år til «Porselænshagen (2021-2024)» - et verksted og formidlingsprosjekt som henvender seg til barn i barnehagealder. De tre keramikerne Sissel Lee, Eyvind Solli Andreassen og Christina Peel er invitert til å lede hvert sitt verksted over en prosjektperiode på tre måneder. Barnehagearbeiderne og foreldre er involvert i prosjektet. Verkstedene skal ende i en utstilling i Porselensfabrikkens gamle lokaler.

PROSJEKTSTØTTE INSTITUSJONER - OG PANDEMIEN

Pandemien ser ut til å ha skapt grobunn for økende lokalt og regionalt samarbeid og produksjon. Det er lite internasjonal aktivitet, selv om søknadene viser til noen utenlandske kunstnere som skal stille ut i Norge. Fra administrasjonens side ser man at flere institusjoner har måttet flytte utstillinger i løpet av våren, men det er mindre innmeldinger om utsettelser nå enn i forrige runde.

I forhold til lokalt og regionalt fokus kan nevnes følgende prosjekter:

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms mottok 60 000 kr i støtte til prosjektet «Med historien som Mea». Utstillingens formål er å undersøke regionens sjøsamiske arv og tilstedeværelse i samtiden gjennom en kuratert gruppeutstilling som kontekstualiserer kunstverk opp mot kulturhistorisk materiale.

HilmArt i Steinkjer fikk tilsagn på 100 000 kr i 2022 for prosjektet «Landskap, Leire, Hus og Keramikk 2021-23». Prosjektet involverer mange lokale aktører i spennet Steinkjers by-historie, tegl produksjon, keramikk og samtidskunst. Merete Røstad skal bidra med elektroniske sosialpolitiske lydarbeider og Janne Svit med dokumentariske fotografier relatert til rivningen av Telebygget.

Formidling over nett og i sosiale medier er fremdeles fremtredende og det ser ut til å ha etablert seg som en viktig faktor i det visuelle miljøet. Her kan man bla. annet trekke frem performance-festivalen «Arctic Action Art» på Svalbard som i denne runden fikk tilsagn på 80 000 kr i 2022. Festivalen fremhever fokus på dokumentasjon og formidling både til et lokalt, nasjonalt og internasjonalt miljø og foregår utendørs i villmarken utenfor Longyearbyen samt i Galleri Svalbards gamle lokaler. Blant prosjekter i uterom kan også trekkes frem Bergen Internasjonale Lysfestival som fikk tilsagn på kr. 70 000 for programmering i 2022.

Geografisk fordeling

Fylke

Antall søknader

Antall tildelinger

Tildelingsprosent antall søknader

Oslo

21

11

52,38 %

Svalbard

1

1

100,00 %

Vestland

11

3

27,27 %

Viken

6

4

66,67 %

Agder

2

1

50,00 %

Troms/Finnmark

3

2

66,67 %

Vestfold/Telemark

4

1

25,00 %

Nordland

2

1

50,00 %

Trøndelag

4

3

75,00 %

Møre og Romsdal

2

1

50,00 %

Rogaland

2

1

50,00 %

SUM

58

29

50,00 %

Vedrørende geografisk fordeling ligger prosentvis bevilgning på ca. 50 % og over, med unntak av Vestland og Vestfold/Telemark. Dette skyldtes til dels avslag til fire søknader som i stedet mottok midler på arrangørordningen i runden.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 58
Søknadssum 2021: 8 892 784

Søknadssum 2022: 7 398 092

Søknadssum 2023: 4 416 000

Søknadssum totalt: 20 706 876

Antall tildelinger: 29

Tildelingsprosent (antall): 50 %

Bevilget søknadssum 2021: 634 000

Bevilget søknadssum 2022: 1 804 000

Bevilget søknadssum 2023: 75 000

Bevilget søknadssum totalt: 2 522 000

Tildelingsprosent (kroner): 12,18 %

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AGNETHE SCHREUDER-LINDLØV Agnethe Schreuder-Lindløv - URO?U, 2022 Rogaland 2021 100000 2.9.2021 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - 2022-2024 Vestland 2021 1000000 25.8.2021 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - 2022-2024 Vestland 2022 1000000 25.8.2021 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - 2022-2024 Vestland 2023 1000000 25.8.2021 Avslått 0 Alessandro Marchi Alessandro Marchi - Critical Walks, 2021 Oslo 2021 127000 2.9.2021 Avslått 0 Bror August Vestbø ALL-IN - ALL-IN BOKS 2021 Oslo 2021 160500 2.9.2021 Avslått 0 Amber Simone Veronica Ablett Amber Ablett, Bergen Kjøtt - Rehearsal for A Change Gonna Come - Bergen Kjøtt, 2021 Vestland 2021 52000 2.9.2021 Avslått 0 Andre Steenbuch Marandon André Steenbuch Marandon - Havportrett 2021 - 2023 Vestland 2021 10000 2.9.2021 Avslått 0 Andre Steenbuch Marandon André Steenbuch Marandon - Havportrett 2021 - 2023 Vestland 2022 70000 2.9.2021 Avslått 0 Andrea White Hveding Andrea White Hveding - Blekkstilla 2021 Nordland 2021 351900 2.9.2021 Avslått 0 Andrea White Hveding Andrea White Hveding - Blekkstilla 2021 Nordland 2022 20000 2.9.2021 Avslått 0 PERNILLE SKJELBRED Animaskin m.fl - Sult, 2022 Oslo 2021 300000 2.9.2021 Avslått 0 ANN KRISTIN EINARSEN Ann Kristin Einarsen - Potparty 2021 Oslo 2021 40000 2.9.2021 Avslått 0 Anna Elisabeth Liljekrantz Anna Liljekrantz - När du slumrar till i det fria, 2021 Trøndelag 2021 50000 2.9.2021 Avslått 0 Aud Marit Skarrebo Holmen Aud Marit Skarrebo Holmen - REFLEKSJONER, 2021 Vestland 2021 50000 2.9.2021 Avslått 0 BERGEN BIG BAND Bergen Big Band og Anne Marthe Dyvi - Røtter 2022 Vestland 2021 100000 25.8.2021 Avslått 0 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus - Nettside og formidling på nett 2021 Oslo 2021 40000 25.8.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Borgerød Art - Aleksander Borgerød - Emotional Bias 2021 Vestland 2021 100000 2.9.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Borgerød Art - Aleksander Borgerød - Emotional Bias 2021 Vestland 2022 150000 2.9.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Borgerød Art - Aleksander Borgerød - Emotional Bias 2021 Vestland 2023 180000 2.9.2021 Avslått 0 Britt Irene Børresen Britt Irene (Bibbi) Børresen m. fl. - Fordypnings-workshop i spesielle glasurer 2021 Viken 2021 30000 2.9.2021 Avslått 0 Brynhild Grødeland Winther Brynhild Grødeland Winther - HarenThe first written word was a drawing of an animal,2021 Vestland 2021 61700 2.9.2021 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - 2021 Oslo 2021 80000 25.8.2021 Avslått 0 Charlotte Thiis-Evensen Charlotte Thiis-Evensen og Marie Sjøvold - Slutten, fire utstillinger i 2021-22 Oslo 2021 70000 2.9.2021 Avslått 0 CHRISTIN LØKKE Christin Løkke - Bø symposium 2021 Møre og Romsdal 2021 120000 2.9.2021 Avslått 0 Dominique Marie Juliette Hurth Dominique Hurth - All statues monuments are a lie. (Working title) Utlandet 2021 75000 2.9.2021 Avslått 0 Dominique Marie Juliette Hurth Dominique Hurth - All statues monuments are a lie. (Working title) Utlandet 2022 60000 2.9.2021 Avslått 0 EIVIND EGELAND Eivind Egeland - "Ut av" 2021 Rogaland 2021 40000 2.9.2021 Avslått 0 SUNSHINE SOUND PRODUCTIONS Elin Øyen Vister Elin Már Øyen Vister - Radio Hopes and Dreams, 2021 Nordland 2021 155000 2.9.2021 Avslått 0 Elisabet Norseng elisabet norseng - OPPDATERT HJEMMESIDE 2022 Innlandet 2022 35000 2.9.2021 Avslått 0 Emilija Skarnulyte Emilija Skarnulyte - Sounds of Desert installation Troms og Finnmark 2021 100000 2.9.2021 Avslått 0 ERFJORDGT.8 AS Erfjordgt.8 AS - Elefant - Kunst åpner dører 2021-22 Rogaland 2021 200000 25.8.2021 Avslått 0 Esra Düzen Esra Düzen - Micro Lives, Macro Worlds Oslo 2021 25000 2.9.2021 Avslått 0 JENNY KINGE Femtensesse - Soloutstilling Manuel Schneider, 2021 Oslo 2021 70000 25.8.2021 Avslått 0 FJORD STUDIO AS Fjord Studio AS - Fjord Oslo 2021 Viken 2021 200000 25.8.2021 Avslått 0 FRAGMENT AS Fragment - Hva vi lagde på kaien, 2021 Oslo 2021 75000 2.9.2021 Avslått 0 LA BARCA FUTURA AS Frode J Aarvik - Dialogus Arctica 2021-2022 Trøndelag 2021 84000 2.9.2021 Avslått 0 ROSA SORGENFRI PRODUCTIONS Turid Kristin Øveraas Galleri art•point. - Visning av samtidskunst i galleri art•point i 2021. Oslo 2021 170000 25.8.2021 Avslått 0 Geir Morten Brungot Geir M. Brungot - Distorted Reality 2022 Møre og Romsdal 2021 100000 2.9.2021 Avslått 0 Håkon Edvard Traaseth Lillegraven Geiten - Geiten - utstillingsprogram høst 2021 Oslo 2021 92500 25.8.2021 Avslått 0 Gisle Harr Gisle Harr - Megasize- Mormor 2021 Oslo 2021 200000 2.9.2021 Avslått 0 Grete Johanne Neseblod Grete Johanne Neseblod - Magda (birth, breathe) 2021 Viken 2021 42000 2.9.2021 Avslått 0 Hanan Benammar Hanan Benammar - One way to a desert (2015 - ) Oslo 2021 30000 2.9.2021 Avslått 0 Hannah Mjølsnes Hannah Mjølsnes - "consonant-dissonant" (arbeidstittel) 2021 Trøndelag 2021 16000 2.9.2021 Avslått 0 Hanne Frey Husø Hanne Frey Husø - Knitting Links, 2021 Viken 2021 70000 2.9.2021 Avslått 0 Hanne Frey Husø Hanne Frey Husø - Knitting Links, 2021 Viken 2022 70000 2.9.2021 Avslått 0 Hanne Frey Husø Hanne Frey Husø - Knitting Links, 2021 Viken 2023 70000 2.9.2021 Avslått 0 EINARSEN HANNE GRETE Hanne Grete Einarsen - Erindringsbilde Troms og Finnmark 2021 50000 2.9.2021 Avslått 0 EINARSEN HANNE GRETE Hanne Grete Einarsen - Erindringsbilde Troms og Finnmark 2022 30000 2.9.2021 Avslått 0 HEDVIG BIONG Hedvig Biong - Endelig konklusjon #2 (Joggesko), 2021 Viken 2021 70000 2.9.2021 Avslått 0 HEGE LISETH Hege Liseth - Separatutstilling: Matter! Matter! Drawn Together 2021 Viken 2021 60000 2.9.2021 Avslått 0 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - Utstillings og Formidlingsprogram 2022 til 2023 Trøndelag 2022 388000 25.8.2021 Avslått 0 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - Utstillings og Formidlingsprogram 2022 til 2023 Trøndelag 2023 416000 25.8.2021 Avslått 0 HELENE FØRDE Helene Førde - Skogsvesen (arbeidstittel) 2021 Vestland 2021 70000 2.9.2021 Avslått 0 Hilde Kristin Grønner Flikke Hilde Grønner Flikke - Et jordens øre 2021 Viken 2021 45000 2.9.2021 Avslått 0 Hilde Rosenberg Bamarni Hilde Rosenberg Bamarni og Silje Almås - Hav, 2022 Møre og Romsdal 2021 49700 2.9.2021 Avslått 0 Hilde Rosenberg Bamarni Hilde Rosenberg Bamarni og Silje Almås - Hav, 2022 Møre og Romsdal 2022 58000 2.9.2021 Avslått 0 Hildegunn Guroplass Solbø Hildegunn Guroplass Solbø - Det måtte være her Viken 2021 41812 2.9.2021 Avslått 0 HILLEVI MUNTHE Hillevi Munthe - Skogen 2022 Oslo 2021 20000 2.9.2021 Avslått 0 HILLEVI MUNTHE Hillevi Munthe - Skogen 2022 Oslo 2022 15000 2.9.2021 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Translating Togetherness Podcast Vestland 2021 80000 25.8.2021 Avslått 0 ICE-9 AS Ice-9 - kart : Kor vi e Troms og Finnmark 2021 32500 25.8.2021 Avslått 0 ICE-9 AS Ice-9 - kart : Kor vi e Troms og Finnmark 2022 32500 25.8.2021 Avslått 0 JØRUND AASE FALKENBERG Jørund Aase Falkenberg - Tidsform II 2021-2022 Oslo 2021 95700 2.9.2021 Avslått 0 KAREN KUNST KARÉN NIKGOL Karen Nikgol - The Nightingale 2021 Oslo 2021 30000 2.9.2021 Avslått 0 Kari Hjertholm Kari Hjertholm - delta på Vestlandsutstillingens Jubileumsutstilling 2022 Vestland 2021 50000 2.9.2021 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL Khaled Barakeh  - MUTE 2021 Oslo 2021 150000 25.8.2021 Avslått 0 Kim Svendsen Forsberg Kim Svendsen Forsberg m.fl. - KAOSORGANISK MOTVILJE - 2022-2023 Troms og Finnmark 2021 320000 2.9.2021 Avslått 0 Christian Blom Koka og Blom - Traffic Light Forest 2022 Viken 2021 97500 2.9.2021 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Formidlingsprogra høst 2021 Agder 2021 40000 25.8.2021 Avslått 0 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Kulturkirken Jakob - Høyt over taket 2021 Oslo 2021 80000 25.8.2021 Avslått 0 KUNSTGARASJEN KUNSTGARASJEN - Utstillingsprogram 2022-2023 Vestland 2021 750000 25.8.2021 Avslått 0 KUNSTGARASJEN KUNSTGARASJEN - Utstillingsprogram 2022-2023 Vestland 2022 780000 25.8.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland - Forskyvninger, Avleiringer, Bruddstykker...... Vestfold og Telemark 2022 250000 25.8.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland - Strange Present 2022 Vestfold og Telemark 2022 300000 25.8.2021 Avslått 0 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Studio Reports 2021 Oslo 2021 129000 25.8.2021 Avslått 0 KUNSTKVARTERIET LOFOTEN SA Kunstkvarteret Lofoten, KK-TRYKK - Trykk i Sanntid 2021 - 2022 Nordland 2021 85000 25.8.2021 Avslått 0 KUNSTKVARTERIET LOFOTEN SA Kunstkvarteret Lofoten, KK-TRYKK - Trykk i Sanntid 2021 - 2022 Nordland 2022 90000 25.8.2021 Avslått 0 Laurens William Julian Malstaf Lawrence Malstaf - Boreas 2, 2021 Troms og Finnmark 2021 120000 2.9.2021 Avslått 0 Linn-Mari Tverå Staalnacke Linn-Mari Staalnacke - New Horizons, Ephermal style Viken 2021 10000 2.9.2021 Avslått 0 LISA BAKKE ART Lisa Karina Bakke m.fl - Life With Nature 2 utstillinger 2021 Viken 2021 60741 2.9.2021 Avslått 0 Lisbeth Finsådal Lisbeth Finsådal - a v k l e d d 2021 Agder 2021 40000 2.9.2021 Avslått 0 Lisbeth Finsådal Lisbeth Finsådal - p r y d, 2020 og 2021 Agder 2021 40000 2.9.2021 Avslått 0 LARS KJEMPHOL SISYFOS PRODUCTIONS Lysvandring langs Alnaelva - Lysvandring 2021 Oslo 2021 250000 2.9.2021 Avslått 0 MAGNUS BJERK FOTOGRAFI Magnus Bjerk - Det Store Spydebergslagsmålet Viken 2021 80000 2.9.2021 Avslått 0 FRANTZSEN MJANGER DA Maria A. Frantzsen og Ruth H. Mjanger - Låne pust Serie 2-4, 2021 Vestland 2021 189320 2.9.2021 Avslått 0 Maria Andrea Pasenau Lyngnes Maria Pasenau, Trafo Kunsthall - My Erotic Sense Vestland 2021 82100 2.9.2021 Avslått 0 Kristin Maria Vagle Maria Vagle - "I dobbel tjeneste for kunsten" 2019-2021 Oslo 2021 41040 2.9.2021 Avslått 0 BILLEDKUNSTNER OG SIVILARKITEKT MARIT AANESTAD AS Marit Aanestad Natasja Askelund - Utstilling Remaster 2021 Rogaland 2021 78000 2.9.2021 Avslått 0 Lisa Matilda Höög Matilda Höög - Blikkfang 2021 Oslo 2021 40000 2.9.2021 Avslått 0 Ole Lislerud Ole Lislerud - Den Samiske Smerten 2022 Oslo 2021 200000 2.9.2021 Avslått 0 JANNE TALSTAD Open Video - workshop og utstilling Open Video Oslo 2021 75000 2.9.2021 Avslått 0 Kamilla Sajetz Mathisen Oseana Kunst- og kultursenter - Sommer- og høstprogram, samtidskunst 2021 Vestland 2021 520000 25.8.2021 Avslått 0 PATRICIA SICHMANOVA Patricia Sichmanova - Natural nuances 2021 Vestland 2021 30600 2.9.2021 Avslått 0 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - PAB OPEN 2022 Vestland 2022 80000 25.8.2021 Avslått 0 PERNILLE SANDBERG ANDERSEN Pernille Sandberg - Toxique 2022 Oslo 2021 100000 2.9.2021 Avslått 0 Petter Solberg Petter Solberg - Poesiforskyvning i Kristiansand 2021 Oslo 2021 55000 2.9.2021 Avslått 0 JO RAVN ABUSLAND BILLEDKUNSTNER Pia Eikaas og Jo R. Abusland - Skeiv Kopp 2021-2022 Agder 2021 99000 2.9.2021 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Piksel Kidz Lab 2021 Vestland 2021 225000 25.8.2021 Avslått 0 Roghieh Asgari Roghieh Asgari Torvund - I livene leve 2022 Oslo 2021 60000 2.9.2021 Avslått 0 SABINA JACOBSSON Sabina Jacobsson - Another Layer 2022 Oslo 2021 100000 2.9.2021 Avslått 0 TABLEAU PAPER AS Salgshallen - Salgshallen høst 2021, del 1. Oslo 2021 20000 25.8.2021 Avslått 0 SANDRA VAKA OLSEN Sandra Vaka - Soloutstilling 2021 Rogaland 2021 55000 2.9.2021 Avslått 0 PRIDE ART Senter for skeiv kunst og kultur - Forprosjekt, fase 3, utvikling av piloter (2021-2022) Oslo 2021 350000 25.8.2021 Avslått 0 PRIDE ART Senter for skeiv kunst og kultur - Forprosjekt, fase 3, utvikling av piloter (2021-2022) Oslo 2022 1000000 25.8.2021 Avslått 0 ALDELES AS Simone Hooymans - Det uendelege teppet 2022 Vestland 2021 100000 2.9.2021 Avslått 0 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. SIRIUS* Fredrikstad kunstnerunion m. fl. - I Skyggen av Korona 3 utstilling 2021 Viken 2021 70000 25.8.2021 Avslått 0 SKIENS KUNSTFORENING Skiens Kunstforening og Heiki Ripiinen - Queer Jugend Skeiv motstandsbeveglse 2022 Vestfold og Telemark 2021 485000 25.8.2021 Avslått 0 Guri Guri Henriksen Sogn og fjodane kunstmuseum - Utstilling i 2022 Viken 2022 52253 2.9.2021 Avslått 0 Sonja Mari Bunes Widing Sonja Mari Bunes Widing - The Beat Around The Bush 2021 Oslo 2021 49500 2.9.2021 Avslått 0 Sonja Mari Bunes Widing Sonja Mari Bunes Widing - The Beat Around The Bush 2021 Oslo 2022 60000 2.9.2021 Avslått 0 STACY BRAFIELD stacy brafield - human tears (working title) 2021-2022 Vestland 2021 130000 2.9.2021 Avslått 0 STACY BRAFIELD stacy brafield - human tears (working title) 2021-2022 Vestland 2022 135000 2.9.2021 Avslått 0 STANGVIK GRENDALAG Stangvik Grendalag - Skulptur- og kulturvandring, Den Trondhjemske postvei 2022 Møre og Romsdal 2021 210000 25.8.2021 Avslått 0 Stian Eide Kluge Stian Eide Kluge - Gruppeutstilling på Elephant Kunsthall, 2021 Oslo 2021 22000 2.9.2021 Avslått 0 SVART & WITH Theodor With m. fl. - Omkledt, 2021 Trøndelag 2021 80000 2.9.2021 Avslått 0 THEODORA DEA ARTS Theodora Dea (Theodora Arts) - "the Age of Aquarius, the Aquaristic Art of an Aquarian" Oslo 2021 28000 2.9.2021 Avslått 0 THEODORA DEA ARTS Theodora Dea (Theodora Arts) - "the Age of Aquarius, the Aquaristic Art of an Aquarian" Oslo 2022 12000 2.9.2021 Avslått 0 Tone Kristin Bjordam Tone Bjordam - Morf - transformasjoner i lavlandskap, 2021 Oslo 2021 70000 2.9.2021 Avslått 0 FORENINGEN TRYKKERIET Tova Fransson Elisabeth Rydland Nilssen - Egeninitierte produksjon og utstillinger 2021 Vestland 2021 80000 25.8.2021 Avslått 0 Tove Sigrun Hellerud Tove Sigrun Hellerud - Forløp Vestfold og Telemark 2021 50000 2.9.2021 Avslått 0 Trudi Ann Jaeger Trudi Jaeger - Topographical Imaginations – Separatutstilling 2022 Vestland 2021 45000 2.9.2021 Avslått 0 Tuva Aanensen Tuva Aanensen - "Etter sola" Oslo 2021 45000 2.9.2021 Avslått 0 Unn Fahlstrøm Unn Fahlstrøm - Prosessuell utstilling Del 2 Viken 2022 60000 2.9.2021 Avslått 0 Vanna Bowles Vanna Bowles - kunskaps -og materialutvikling 2021 Viken 2021 80000 2.9.2021 Avslått 0 VIBEKE FROST ANDERSEN Vibeke Frost Andersen - Kjølvann, 2021 Oslo 2021 67920 2.9.2021 Avslått 0 VICTOR MUTELEKESHA Victor Mutelekesha - "SPENT" 2021 Oslo 2021 52000 2.9.2021 Avslått 0 VUMA PROJECTS VUMA Projects - VUMA Soner - The Ocean Vestland 2021 87000 2.9.2021 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Al Samad - Keramikkprosjekt til barn og unge 2021 Viken 2021 375972 2.9.2021 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Al Samad - Tilbake til røttene 2021 Viken 2021 367657 2.9.2021 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Keramikkprosjekt 2021 Viken 2021 128594 2.9.2021 Avslått 0 Marit Følstad 222T - HØSTPROGRAM 2021 Oslo 2021 100000 25.8.2021 Bevilget 48000 Anders Holen Anders Holen - Separatutstilling ved Norsk Billedhoggerforening Oslo 2021 100000 2.9.2021 Bevilget 80000 Mia Van Veen Loeb Anne Guro Larsmon og Mia Van Veen - Arbeidstittel:Tombac, 2021 Oslo 2021 90000 2.9.2021 Bevilget 60000 Anne Helen Robberstad Anne Helen Robberstad - Dne svarte Ulla 2022 Rogaland 2021 30000 2.9.2021 Bevilget 30000 ANNE-BRITT RAGE Anne-Britt Rage m.fl. - Tigerworm Aquaponics Project and Society Viken 2021 30000 2.9.2021 Bevilget 30000 FOTOGALLERIET Antoine Fadel - queer space 2022 Oslo 2022 200000 25.8.2021 Bevilget 100000 Apichaya Wanthiang Apichaya Wanthiang - Falling Apart Together (Working Title), 2021 Oslo 2021 65000 2.9.2021 Bevilget 60000 ARCTIC ACTION ART Arctic Action Art - Arctic Action VI 2021 Svalbard 2021 179400 25.8.2021 Bevilget 80000 Arne Revheim Arne Revheim, Hege Liseth - RISS ! 2021 Viken 2021 105000 2.9.2021 Bevilget 50000 Aron Irving Li Aron Irving Li - Separatutstilling Vestfold kunstsenter 2022 Oslo 2021 46440 2.9.2021 Bevilget 30000 ARTSCENE TRONDHEIM AS ArtScene Trondheim - Innholdsproduksjon 2022-23 Trøndelag 2022 380000 25.8.2021 Bevilget 300000 KAETO SWEENEY ASTERISK - ASTERISK : program AUG - DEC 2021 Vestland 2021 122000 25.8.2021 Bevilget 40000 Azar Alsharif Azar Alsharif - Bon Voyage 2021 - 2022 Vestland 2021 45000 2.9.2021 Bevilget 30000 BERGEN LIGHTS, BERGEN INTERNASJONALE LYSFESTIVAL Bergen internasjonale lysfestival - Bergen Lights 2022 Vestland 2022 200000 25.8.2021 Bevilget 70000 BØRRE SÆTHRE BØRRE SÆTHRE - Separatutstilling - NITJA Senter for Samtidskunst (2021) Innlandet 2021 150000 2.9.2021 Bevilget 80000 CAMILLE NORMENT STUDIO Camille Norment Studio - Working title: "Geology, Oil, and Jazz", 2021 Oslo 2021 147340 2.9.2021 Bevilget 70000 CATHINKA MÆHLUM Cathinka Mæhlum - Listen to the trees 2021 Nordland 2021 60000 2.9.2021 Bevilget 50000 Christina Peel Christina Peel - Overganger, 2022 Oslo 2021 60000 2.9.2021 Bevilget 50000 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Maleriutstilling med lydsetting 2021-2022 Vestfold og Telemark 2021 29980 2.9.2021 Bevilget 30000 Eric Baudelaire Eric Baudelaire - When There Is No More Music to Write, Bergen Kunsthall 2022 Utlandet 2021 110000 2.9.2021 Bevilget 60000 Felipe Ribeiro Pena Felipe Ribeiro Pena - Perimetral 2021 Oslo 2021 90000 23.9.2021 Bevilget 50000 THE FIRST SUPPER SYMPOSIUM First Supper Symposium - Age-ism 2022, performance og symposium Oslo 2021 180000 25.8.2021 Bevilget 40000 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Utstillinger, kunstnersamtaler, prosjekter m.m. 2021 og 2022 Vestland 2022 460000 25.8.2021 Bevilget 100000 Ilija Wyller Galleri Opdahl - TBA 2021 eller 2022 Oslo 2021 71000 2.9.2021 Bevilget 50000 MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS Gjenreisningsmuseet MKGIKM - «Med historien som Mea» 2021 Troms og Finnmark 2021 60000 25.8.2021 Bevilget 60000 HALDEN BOOKWORKS AS Halden Bookworks AS - Utvikling og gjennomføring av formidlingsprogram 2021-2022 Viken 2022 19092 25.8.2021 Bevilget 49000 AKSEL HØGENHAUG Halden Eksperimentelle KunstSenter - Performanceprogrammering høst 2021 Viken 2021 30000 23.9.2021 Bevilget 30000 Hanan Benammar Hanan Benammar - Dette er vår kropp, 2021 Oslo 2021 166000 2.9.2021 Bevilget 50000 Hanna Fauske Hanna Fauske - Kjellerstua, 2021 Trøndelag 2022 54000 25.8.2021 Bevilget 20000 FOTOGRAF HANS EDWARD HAMMONDS Hans Edward Hammonds - Utsillingstøtte til Folding a square - 2021 Rogaland 2021 36000 2.9.2021 Bevilget 30000 Hennie Ann Isdahl Hennie Ann Isdahl - Separatutstilling 2022 Oslo 2021 90000 2.9.2021 Bevilget 40000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt - Landskap, leire, hus og keramisk kunst Trøndelag 2022 340000 25.8.2021 Bevilget 100000 AUDIATUR BOKHANDEL AS House of Foundation - Prosessuell utstilling 2: Fahlstrøm, Rønning, Bjørgeengen Viken 2022 310000 25.8.2021 Bevilget 100000 ISAK WISLØFF Hulias - Utstillingsprogram Hulias November 2021- April 2022 Oslo 2022 93500 25.8.2021 Bevilget 90000 Ina Hagen Ina Hagen - ‘An Infinity of Traces without an Inventory’ (Working title) Oslo 2021 80000 2.9.2021 Bevilget 60000 Inga Sund Hofset Inga Sund Hofset - Separatutstilling LNM 2021 Oslo 2021 60000 2.9.2021 Bevilget 30000 Ingeborg Annie Sivertsen Lindahl Ingeborg Annie Lindahl og Trond Lossius - The Transience of Time 2021 Troms og Finnmark 2021 40000 2.9.2021 Bevilget 40000 Ingrid Eggen ingrid Eggen - Grippel 2021 Oslo 2021 70000 2.9.2021 Bevilget 30000 Ingvild Kjær Tofte Ingvild Kjær Tofte - Verden som den føles 2021 Viken 2021 60000 2.9.2021 Bevilget 30000 Istvan Virag Istvan Virag - AlphaSkog - Greenlightdistrict - 2021 Oslo 2021 50000 2.9.2021 Bevilget 50000 Joakim Derlow Joakim Derlow - Solo exhibition at Bærum kunsthall, 2021 Utlandet 2021 18500 2.9.2021 Bevilget 18500 JOHANNA ZANON Johanna Zanon - Critical Fashion Walk 2021 Oslo 2021 100000 2.9.2021 Bevilget 50000 John Audun Hauge John Audun Hauge - "Vektløs" 2021 Vestland 2021 60000 2.9.2021 Bevilget 30000 Jorunn Hancke Øgstad Jorunn Hancke Øgstad - Separatutstilling K.O.SA 2021 Oslo 2021 44000 2.9.2021 Bevilget 30000 Jørn Tore Egseth Jørn Tore Egseth - Å VERGE SEG OG SINE 2021 Innlandet 2021 100000 2.9.2021 Bevilget 60000 Katrine Giæver Katrine Giæver - Foreløpig uten tittel, 2021 Oslo 2021 80000 2.9.2021 Bevilget 50000 Kent Fonn Skåre Kent Fonn Skåre - Separatutstilling Pyton 2021 Vestland 2021 60000 2.9.2021 Bevilget 30000 Kiyoshi Yamamoto Farias Kiyoshi Yamamoto - Siste sjanse og Opplevelser av olje 2021 Vestland 2021 80000 2.9.2021 Bevilget 50000 Kjell Bjørgeengen Kjell Bjørgeengen - Utstilling House of Foundation Moss 2021 Viken 2021 110000 2.9.2021 Bevilget 60000 KJERSTI SUNDLAND Kjersti Sundland - Concepts of O 2022 Vestland 2021 140000 2.9.2021 Bevilget 60000 Kristin Wexelsen Goksøyr Kristin Wexelsen Goksøyr - Separatutstilling 2021 Viken 2021 85000 2.9.2021 Bevilget 50000 Kristoffer Myskja Kristoffer Myskja - Reanimation Attempt XX-XX, 2021 Oslo 2021 60000 2.9.2021 Bevilget 40000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland og Bæremeisen. - Porselænshagen(2021-2024) Vestfold og Telemark 2022 150000 25.8.2021 Bevilget 75000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland og Bæremeisen. - Porselænshagen(2021-2024) Vestfold og Telemark 2023 150000 25.8.2021 Bevilget 75000 KUNSTPILOTENE MARANDON kunstpilotene - Den fortryllede skogen, 2022 Vestland 2021 20000 2.9.2021 Bevilget 20000 KURANT VISNINGSROM Kurant Visningsrom - Kurant9000 2022 - 2023 Troms og Finnmark 2022 560000 25.8.2021 Bevilget 300000 BODØ KUNSTFORENING Lars Lerin - Festivalkunstner 2021 Nordland 2021 50000 25.8.2021 Bevilget 20000 LENE BERG Lene Berg - En båt som kan seile til solen 2022 Oslo 2021 150000 2.9.2021 Bevilget 100000 Ophelie Reynaud-Dewar Lili Reynaud-Dewar - Gruppo Pétrolio 2021-22 Utlandet 2021 65000 2.9.2021 Bevilget 60000 Lin Wang Lin Wang - Performance Dinner- Made in Ringebu Oslo 2021 34800 2.9.2021 Bevilget 30000 Margrethe Iren Pettersen Margrethe Pettersen og Richard Sveen - Remembering with Rivers, 2021 Viken 2021 60000 2.9.2021 Bevilget 50000 MEANDER - FORENING FOR ØKOLOGISK TENKNING OG KUNSTNERISK PRAKSIS MEANDER SOCIETY - The Commons - 2021 Viken 2021 48000 2.9.2021 Bevilget 40000 Daniel van der Velden Metahaven - Capture, 2022 Utlandet 2021 68118 2.9.2021 Bevilget 100000 Ingrid Märit Elisabet Aronsson Märit Aronsson og Lina Nordenström - Grader av lesbarhet, 2021 Trøndelag 2021 43000 2.9.2021 Bevilget 30000 Nasim Iranpour Mashak Nasim Mashak - Til: Værhanen på Fossveien 10 Oslo 2021 300000 2.9.2021 Bevilget 50000 NOEMATA Noemata - The unmoving show 2021 Viken 2021 40000 25.8.2021 Bevilget 20000 NORDIC LIGHT EVENTS AS Nordic Light Events AS - Nordic Light Festival of Photography 2021 Møre og Romsdal 2021 300000 25.8.2021 Bevilget 75000 OBJEKTIV FORLAG AS Objektiv Editions - Programmering 2021-2022 Oslo 2021 100000 25.8.2021 Bevilget 40000 Hedda Grevle Ottesen Oslo City på BOA - OSLO CITY 2021 og 22 Oslo 2021 165000 25.8.2021 Bevilget 50000 Hedda Grevle Ottesen Oslo City på BOA - OSLO CITY 2021 og 22 Oslo 2022 200000 25.8.2021 Bevilget 100000 Reyes Santiago Rojas Figueroa Reyes Santiago Rojas - Tobakk til eget bruk 2021 Oslo 2021 112415 2.9.2021 Bevilget 50000 Sidsel Meineche Hansen Sidsel Meineche Hansen - Attached. Exhibition at Bergen Kunsthall 2021 Utlandet 2021 130000 2.9.2021 Bevilget 60000 Silje Figenschou Thoresen Silje Figenschou Thoresen - UKS på Kunstnernes Hus 2021 Troms og Finnmark 2021 55000 2.9.2021 Bevilget 30000 SILLE STORIHLE Sille Storihle - LARP (arbeidstittel) 2022 Vestfold og Telemark 2021 60000 2.9.2021 Bevilget 60000 SOFIE HVIID VINTHER Sofie Hviid Vinther - GIVE ME A BREAK (Arbejdstitel) - 2021 Vestland 2021 21000 2.9.2021 Bevilget 20000 SOPHIE RODIN Sophie Rodin - Reconnect 2021 Viken 2021 20000 2.9.2021 Bevilget 20000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - Arrangementer Januar 2022 Oslo 2022 45000 23.9.2021 Bevilget 40000 Steinar Tufte Haga Kristensen Steinar Haga Kristensen - ULTRAIDENTIFIKASJONSPAVILJONG Oslo 2021 70000 2.9.2021 Bevilget 40000 KARI ANN LENDING Studio K - Utstillingsprogram Studio K, høst 2021 Rogaland 2021 70000 25.8.2021 Bevilget 40000 Sverre Vegard Strandberg Sverre Strandberg - Sightseeing, 2021 Oslo 2021 44000 2.9.2021 Bevilget 40000 Synne Tollerud Bull Synne Tollerud Bull - Urbane økologier fase 2 Oslo 2021 90000 2.9.2021 Bevilget 60000 Synnøve Gabrielsen Wetten Synnøve Sizou G. Wetten - Transition 8 Oslo 2021 26500 2.9.2021 Bevilget 25000 Thora Dolven Balke Thora Dolven Balke - I am this very second forever in the now, 2021 Oslo 2021 89000 2.9.2021 Bevilget 60000 Trond Ansten Trond Ansten m.fl. - Ocean Project, 2021 Troms og Finnmark 2021 60000 2.9.2021 Bevilget 40000 UNA MATHIESEN GJERDE Una Mathiesen Gjerde - Defunding the Artist that Broke Our Heart Oslo 2021 50000 2.9.2021 Bevilget 20000 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Unge Kunstneres Samfund - UKS JUBILEUMSUTSTILLING: 100 ÅRS SAMLIV Oslo 2021 150000 25.8.2021 Bevilget 50000 LOOP Urtegata - 2021-2023 Oslo 2022 400000 25.8.2021 Bevilget 150000 VANDALER FORENING Vandaler forening - Winter Solstice Night Exhibition: 10th Edition Oslo 2021 120000 25.8.2021 Bevilget 80000 Vilde Valerie Bjerke Torset Vilde Bjerke Torset - SCRYPTH 2021-2022 Utlandet 2021 23900 23.9.2021 Bevilget 20000 STIFTELSEN VILLVIN KUNSTHÅNDVERKER- MARKED Villvin Kunsthåndverkmarked - FORPROSJEKT 2021_Under 40 - Skandinavisk Kunsthåndverk Agder 2021 215000 25.8.2021 Bevilget 80000 Thor Louis Birkedal Andersen vision district collective - vision district 2021 Troms og Finnmark 2021 54000 2.9.2021 Bevilget 30000 Yamile Calderon Bermudez Yamile Calderon - 2 Utstillinger 2021-2022 Oslo 2021 212740 2.9.2021 Bevilget 30000 Yngvild Sæter Yngvild Sæter - Calling all Angels 2022 Utlandet 2021 70000 2.9.2021 Bevilget 70000 Øystein Aasan Øystein Aasan - ONCE REMOVED, LNM 2022 Agder 2021 70000 2.9.2021 Bevilget 30000 Øystein Wyller Odden Øystein Wyller Odden - Komposisjon for filleproletariatet, 2022 Oslo 2021 110000 2.9.2021 Bevilget 70000 ÅSIL BØTHUN Åsil Bøthun - Separatutstilling Galleri Soft 2021 Vestland 2021 80000 2.9.2021 Bevilget 60000