Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse søknader, og institusjoner. Søknadene om utstillinger fra enkeltkunstnere og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst og søknadene fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader til utstillinger fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper.

133 søknader ble behandlet og 64 prosjekter er tildelt midler på til sammen kr 3 310 000. Samlet søknadssum var kr 11 785 523.

I denne runden er det blitt bevilget midler innen et mangfold av kunstneriske uttrykk deriblant keramikk, maleri, tekstil og broderi, glass, kunstfilm, tegning, performance, installasjon, skulptur, lyd, ny teknologi og fotografi. Det er flere kvinner enn menn både i antall søknader og tildelinger. 40 kvinner og 24 menn fikk innvilget tilskudd (antall søknader: 82/49).

Et trekk ved denne søknadsrunden, er at relativt mange forsker på materialitet gjennom keramikk, glass og diverse støpeteknikker[MK1] . Blant disse kan nevnes Germain Ngoma, som har fått støtte til sin soloutstilling på Tenthaus. Utstillingen tar utgangspunkt i hans kunstnerskap og praksis fra 80-tallet til i dag, med nye verk produsert i tråd med metoder Ngoma har utviklet i sin karriere hvor pedagogikk og kunstnerisk praksis går hånd i hånd. Andre utstillingsprosjekter som kan trekkes frem her er Linda Lerseth på Elefant Kunsthall og Ane Graffs deltagelse ved gruppeutstillingen Liquid Life på Kistefos.

Mange prosjekter berører økologi og miljøvern og samspillet mellom det utsatte mennesket og den utsatte naturen. I Ingrid Book og Carina Hedéns utstilling på Kunstbanken Hedmark Kunstsenter settes to forskjellige naturoppfattelser opp mot hverandre: ødeleggelsen av naturen på den ene siden, og forsvaret for og innlevelsen i samme natur på den andre siden. Et annet prosjekt er Silvia Rossi kunstfilm Birds of Passage som skal vises på det kunstnerdrevne utstillingsstedet Solar Punk på Rjukan. Runden viser også flere prosjekter laget av kunstnere som tematiserer globalisering, identitet og diaspora-erfaringer. Dominique White mottok støtte til soloutstillingen Blackness in Democracy's Graveyard på UKS. Mekdes Shebeta ble tilgodesett med midler for to utstillinger i denne runden, en soloutstilling på Hordaland Kunstsenter og en duo-utstilling ved Gyldenpris Kunsthall i Bergen med Nora Adwan.

Det er bevilget midler til et stort antall utstillinger på kunstnerdrevne steder i forskjellige deler av landet. Blant annet Elin Már Øyen Visters jubileumsutstilling for Soundscape Røst 2010-2020 på Lydgalleriet i Bergen og Ellen Henriette Surkes prosjekt relatert til blindeskrift på Galleri Lademoen i Trondheim. I bunken var det også flere gode søknader fra private gallerier og flere av disse ble tilgodesett, som Alex Bunn på KB Gallery i Oslo, Katinka Goldberg på Buer Galleri og Per Kristian Nygård på Dropsfabrikken i Trondheim.

Søkerne har ofte bostedsadresse i de store byene, men aktiviteten foregår over hele landet og viser solid geografisk spredning. 47 av de 64 tildelingene i denne runden finner sted utenfor Oslo. Det er bevilget midler til utstillingsaktivitet i byer og tettsteder som Molde, Trondheim, Surnadal, Ringebu, Kristiansand, Sortland, Kirkenes, Mysen, Tromsø, Lillestrøm, Kongsberg, Skien, Lillehammer, Moss, Hokksund, Stavanger, Bergen, Oslo, Øystese, Sokndal, Kvernaland, Kistefos, Arendal, Vadsø, Jæren, Nesodden, Rukan, Sandefjord og Vestby.

PROSJEKTSTØTTEN - OG PANDEMIEN

På generell basis viser utvalgets vurderinger at det visuelle feltet, også i denne runden, holder høyt aktivitets- og kvalitetsnivå tross pandemiens konsekvenser. Flere kunstnere har måttet tilpasse seg reiserestriksjoner og noen prosjekter er utsatt. Det er også flere eksempler på smittevernvennlige utstillingsformater i form av temporære kunstverk i offentlig rom, landart og sosialt relaterte og lokale uteprosjekter.

Eksempler her kan være Pierre Lionel Mattes tegninger og performance-inspirerte video og lydverk fra skogen produsert under pandemiopphold i Dale, samt Kåre Grundvågs Fuglefjell på Tromsø Kunstforenings fasade. Sistnevnte arbeid utforsker muligheten for å skape tredimensjonale skulpturer for fuglehekking på vernede fasader, slik at fugler og mennesker kan sameksistere på en god måte i byrommet.

Påvirkningen av pandemien kommer mest tydelig til frem hos kunstnere som jobber samtidsnært med kropp, identitet og sosialpolitisk tematikk. Vanessa Baird mottok tilskudd til en omfattende soloutstilling ved Stavanger Kunsthall. Utstillingen inkluderer verk fra den koronakansellerte utstillingen ved The Drawing Room i London, samt nye akvareller i storskala som skildrer kunstneres opplevelser av å leve under pandemien fra et feministisk og nært perspektiv. Støtte ble også gitt til keramiker Ingrid Askelands utstilling på Nitja senter for samtidskunst – en installasjon som tematisk tar opp i seg dagens pandemisituasjon med konspirasjonsteorier, overvåkning og vaksinepass.

Tall fra søknadsrunden
Antall søknader: 133
Søknadssum: kr 11 785 523
Antall tildelinger: 64
Vedtakssum: kr 3 310 000
 

Diverse tiltak

Portefølja omfattar ymse tiltak som ikkje fell inn under dei andre kategoriane og støtteordningar på området visuell kunst: seminarar, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Av dei løyva tiltak kjem tre frå Oslo, tre frå Vestland, to frå Viken, eitt frå Trøndelag og eitt frå Møre og Romsdal. Tre av løyvingane sorterer også under barn- og unge-prosjekt.

«Diverse tiltak» omfattar søknader frå enkeltkunstnarar og kunstnargrupper. Alle dei tilgodesette tiltaka i kategorien diverse tiltak blir i denne runden finansiert med avsetning frå stimuleringsmidla fordi dei strekk seg ut over ordinær formidling i visingsromma. Eit døme er Jessica MacMillans ambisiøse stadsspesifikke lyskunstprosjekt Time Line, som skal realiserast i Longyearbyen. Ein sterk laserstråle vil følgje ei viss stjerne sin rørsle – altså halde fast ved denne stjerna medan kloden sirklar, gjennom heile døgnet, over eit tidsrom lenge nok til at årstider vil skifte. Slik vil ho teikne opp klodens rørsle kring sola. Skissere opp eit rom i ei tid gjer også Knut Åsdam i sitt ambisiøse filmprosjekt om Oslo. «Oslo-filmane» skal bli fem kapitlar. Dei to første kapitla, «Work» (2019) og «Speech» (2020), skal følgast opp av «Living» (2021), og vart tilgodesett med støtte i denne runden.

DIVERSE TILTAK - OG PANDEMIEN

Det var markant fleire søknadar til Diverse tiltak i denne runden samanlikna med den førre, og nesten ei dobling i søknadssummen. Det blei i denne runden løyva midlar til dobbelt så mange tiltak enn i førre runde, for realisering utanfor ordinære visningsstader. Kategorien diverse har den form for opne kriterier som gjer det mogleg å designe tilpassa prosjekt – også under pandemien.

Over tid ser ein at søknadstalet til denne kategorien ligg relativt jamt, mellom tjue og førti søknadar.

Tal frå søknadsrunden

Tal på søknadar: 33

Søknadssum: kr 3 900 994

Tal på tildelingar: 10

Vedtakssum: kr 465 000

Barn og unge

Fagleg utval for visuell kunst og Arrangørutvalet til visuell kunst behandla i denne runden åtte søknadar øyremerka barn og unge. Fem sorterte under DIV-portefølja, to under utstillingar og ein under prosjektstøtte arrangørar.

Det er flest søknadar frå Oslo (3) og Vestland (2), og elles er dei frå Vestfold og Telemark, Viken og Trøndelag.

Verkstadar har over tid vore det mest vanlege formatet i prosjekt retta mot barn og unge. I denne runden tek tre av sju prosjekt denne forma. Dei øvrige er utstillingar eller installasjonar der barn er involvert som publikum eller interagerande aktørar i installasjon, samt eitt formidlingsprosjekt. Fire av åtte prosjekt er basert på utandørs aktivitet eller -formidling. Talet på BU-søknadar har altså vore relativt jamt, med berre ein liten nedgang i denne runden, på trass av at verkstadsformatet er utfordrande i tider av smittevernrestriksjonar.

Om løyvingane: Alle dei tre verkstadsprosjekta blei løyva midlar i denne runden. To av søknadane kjem frå røynde arrangørar av kunstverkstadar for barn og unge, den bergensbaserte duoen Kunstpilotene, Annette og André Marandon. «Strandhugg» er det eine prosjektet, og er ei vidareutvikling av ein verkstadsmodell som faggruppa har løyva midlar til tidlegare år. Dei samarbeider her med ein barnehage i Bergen, og engasjerer barna til å lage eigne båter med sjølvdesigna segel. Det var også løyva midlar til Einar Gøksøyr Aasen og Øyvind Mellbyes interaktive skulptur som skal reisast i samband med Skulpturtriennalen på Carl Berner i 2022: «Samvær under tilsün – Pling pong Express».

Institusjoner

Kategorien omfatter søknader fra institusjoner.

Det kom inn 68 søknader til behandling og det ble gitt 25 tilskudd til ulike typer visningssteder og andre arrangører og institusjoner over store deler av landet. Grunnet budsjettrammen måtte det prioriteres hardt i denne runden.

I runden ble det blant annet gitt tilskudd til programmering ved kunstnerdrevne visningssteder som Van Etten og K4 Galleri i Oslo, og Halden Eksperimentelle KunstSenter, i Halden.

I tillegg kan følgende prosjekter trekkes frem:

Det ble bevilget kr. 200 000 til den sjette utgaven av Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF), i Harstad. Festivalen søker bl.a. å øke bevisstheten om filmmediet som kunstform og belyse samfunnsaktuelle problemstillinger. Kunstnere og kuratorer vil være til stede for å bidra i presentasjoner, intervju og panel.

Artica Svalbard ble gitt et tilskudd på 50 000 til produksjonen av utstillingen Artica Listen 2021: Resound, som består av Ignas Krunglevicius’ lydverk i en nedlagt kullgruve på Svalbard. Prosjektet tematiserer den felles norsk-russiske kultur- og industrihistoria, i tillegg til mer generell tematikk som postindustriell arv og geopolitisk migrasjon.

Torpedo kunstbokhandel fikk et tilskudd på kr. 80 000 til et forprosjekt vil jobbe mot å etablere et ressurssenter for kunstnerisk publisering i det gamle Nasjonalgalleriet, i samarbeid med Guttormgaards arkiv. Det skal bla. arrangeres et seminar.

Arendal Kunstforening fikk et tilskudd på kr. 40 000 for sitt utstillingsprogram for 2021. De skal også huse Sørlandsutstillingens politiske seminar under Arendalsuka – et arrangement som gjøres i samarbeid med Norske Billedkunstnere og Kunstnernettverket.

PROSJEKTSØTTE INSTITUSJONER - PANDEMIEN

I denne runden var det mulig å se kreative løsninger i visningsformat- og rom. Flere har søkt tilskudd til generell programmering i egne lokaler, og man ser flere aktører som ønsker midler til gjennomføring av utendørsarrangementer eller prosjekter i det offentlige rom. Det er få søknader som tar forbehold om smittevernrestriksjoner. Det er også fokus på dokumentasjon av prosjekter for formidling over digitale plattformer når man ikke kan reise eller besøke utstillingene. Et pandemirelatert trekk er fraværet av søknader fra utlandet, men man finner i søkermassen en åpenhet og vilje til å kommunisere nasjonalt og internasjonalt gjennom med digitale møter, verk og workshops. Politiske temaer i forhold til pandemien og kunstnernes levevilkår som følge av dette dukker også opp flere ganger.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 68
Søknadssum 2021: 10 214 750

Søknadssum 2022: 2 931 000

Søknadssum 2023: 2 160 000

Søknadssum totalt: 15 305 750


Antall tildelinger: 25

Sum tildelinger for 2021: 1 960 000

Sum tildelinger for 2022: 0

Sum tildelinger for 2023: 0

Sum tildelinger totalt: 1 960 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 25. - 28.5.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 16. - 17.6.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Priya Kaur Bains Abhivyakti - Abhivyakti 2021 Oslo 2021 100000 28.5.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Aleksander Borgerød - Borgerød Art - 2021 Vestland 2021 120000 28.5.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Aleksander Borgerød - Borgerød Art - 2021 Vestland 2022 400000 28.5.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Aleksander Borgerød - Borgerød Art - 2021 Vestland 2023 400000 28.5.2021 Avslått 0 Annie Anawana Haloba Hobøl Anawana Haloba - Negotiations of Subtle Encounters; An Experimental Opera Oslo 2021 150000 28.5.2021 Avslått 0 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen - Antivers - Sosial Distanse v.2 Møre og Romsdal 2021 150000 28.5.2021 Avslått 0 Ann Iren Jamtøy Ann Iren Jamtøy - Snillfjordingen Trøndelag 2021 50400 28.5.2021 Avslått 0 Anna Elisabeth Liljekrantz Anna Liljekrantz, Surnadal billag - Hagen 2021 Trøndelag 2021 47000 28.5.2021 Avslått 0 Anne Karin Jortveit Anne Karin Jortveit - Dvelja (2021) Viken 2021 42000 28.5.2021 Avslått 0 Anne Karine Thorbjørnsen Anne Karine Thorbjørnsen - 'Studie av draperiet' 2021 Innlandet 2021 50000 28.5.2021 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - UNF - installasjon, Bergen 2021 Oslo 2021 150000 26.5.2021 Avslått 0 Arna Kristine Lund-Johnsen Arna Kristine Lund-Johnsen - Sammenvevde observasjoner 2021 Oslo 2021 80000 28.5.2021 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic - Son AR_ Voices from your future past Rogaland 2021 90000 25.5.2021 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic - Son AR_ Voices from your future past Rogaland 2022 90000 25.5.2021 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD Astrid Runde Saxegaard - Utstilling på Galleri Aakre, Bjørke, 2021 Viken 2021 50000 28.5.2021 Avslått 0 Atle Selnes Nielsen Atle Selnes Nielsen - Hvis et tre faller i skogen ... - 2021 Vestfold og Telemark 2021 50000 28.5.2021 Avslått 0 BERGEN LIGHTS, BERGEN INTERNASJONALE LYSFESTIVAL Bergen internasjonale lysfestival - Kristkirketomten og vegg Bontelabo, januar 2022 Vestland 2021 300000 25.5.2021 Avslått 0 BERGEN LIGHTS, BERGEN INTERNASJONALE LYSFESTIVAL Bergen internasjonale lysfestival - Kristkirketomten og vegg Bontelabo, januar 2022 Vestland 2022 300000 25.5.2021 Avslått 0 BERGEN LIGHTS, BERGEN INTERNASJONALE LYSFESTIVAL Bergen internasjonale lysfestival - Kristkirketomten og vegg Bontelabo, januar 2022 Vestland 2023 300000 25.5.2021 Avslått 0 Per Bogstad Gulliksen BERTIL GREGING - NÅR JEG DRIKKER 2021 Oslo 2021 50000 28.5.2021 Avslått 0 Kyrre Bjørkås Bjørkås, Andersen, Pedersen - Nattevakten 2021 Viken 2021 100000 28.5.2021 Avslått 0 BRIT DYRNES Brit Dyrnes - Terra 2022 Trøndelag 2021 70000 28.5.2021 Avslått 0 Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang - Sacred Cycles 2021 Innlandet 2021 30000 28.5.2021 Avslått 0 CMB CECILIE MAURUD BARSTAD Cecilie Maurud Barstad - Flag of Ideas 2021 Vestfold og Telemark 2021 80000 28.5.2021 Avslått 0 Cecilie Tyri Holt Cecilie Tyri Holt - Heksehammeren 2021 Oslo 2021 300000 28.5.2021 Avslått 0 Charlotte Thiis-Evensen Charlotte Thiis-Evensen - Uten tittel (2021) Oslo 2021 40000 28.5.2021 Avslått 0 Charlotte Elizabeth Booth Wiig Charlotte Wiig m.fl. - The Female Gaze 2021 Oslo 2021 95475 28.5.2021 Avslått 0 CHRISTIN LØKKE Christin Løkke - Bø symposium Møre og Romsdal 2021 120000 28.5.2021 Avslått 0 Christoffer Ellis Landfald Eide Christoffer Eide - ‘Buff Beauty’ til Vestlandsutstillingen (VU22) 2022 Viken 2021 25000 28.5.2021 Avslått 0 Corrina Elen Thornton Corrina Thornton - Clumsy Tender - soloutstilling 2021 Agder 2021 38900 28.5.2021 Avslått 0 Dan Skjæveland Dan Skjæveland - 19 bilder av trær, planter og annet buskas 2021 Trøndelag 2021 10000 28.5.2021 Avslått 0 Eirik Audunson Skaar Eirik Audunson Skaar - Plastsolen 2021 Trøndelag 2021 85000 28.5.2021 Avslått 0 Eivind Reierstad Eivind Reierstad - Del 1. av THE BIENNIAL of THE WORLD 2021. Viken 2021 150000 28.5.2021 Avslått 0 Elisabet Norseng Elisabet Norseng - "Klang" 2021 Innlandet 2021 48000 28.5.2021 Avslått 0 Elly Karin Prestegård Elly Prestegård - HOMAGE TO PLANTS 2021 Vestland 2021 60000 28.5.2021 Avslått 0 Emil Finnerud Emil Finnerud - Forbidden Paradise Oslo 2021 30900 28.5.2021 Avslått 0 Endre Aalrust Endre Aalrust - Homo Bulla, 2021 Utlandet 2021 30000 28.5.2021 Avslått 0 ERLEND HELLING LARSEN Erlend Helling-Larsen - Separatutstilling i samarbeid Agder 2021 55000 28.5.2021 Avslått 0 ERLEND HELLING LARSEN Erlend Helling-Larsen - Separatutstilling i samarbeid Agder 2022 1000 28.5.2021 Avslått 0 FREMMEDART AS Festival på Rambergstranda - Fat det ufattelige Vestfold og Telemark 2021 150000 26.5.2021 Avslått 0 FORMBAR GLASSVERKSTED AS Formbar - Diversity 2021 Rogaland 2021 100000 28.5.2021 Avslått 0 SØREIDE SOKN Frantzen og Mjanger, Søreide kirke - Påskevandring på Skjertorsdag 2021 Vestland 2021 12000 28.5.2021 Avslått 0 Frode Norman Frode Norman - Øgopauds Kabinett (2021) Oslo 2021 130000 28.5.2021 Avslått 0 ROSA SORGENFRI PRODUCTIONS Turid Kristin Øveraas Galleri art•point. - Visning av samtidskunst i galleri art•point i 2021. Oslo 2021 170000 25.5.2021 Avslått 0 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Utstillinger, 2021-2022 Vestland 2021 450000 25.5.2021 Avslått 0 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Utstillinger, 2021-2022 Vestland 2022 460000 25.5.2021 Avslått 0 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Utstillinger, 2021-2022 Vestland 2023 470000 25.5.2021 Avslått 0 GLEN FARLEY Glen Farley - Memories Viken 2021 33000 28.5.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Greenlightdistrict - Greenlight formidling 2021 Vestfold og Telemark 2021 200000 26.5.2021 Avslått 0 GRINDVOLL VEL Grindvoll vel - Kunstverk langs kulturstien 2021 Viken 2021 40000 26.5.2021 Avslått 0 Halvor Rønning Halvor Rønning - Sommerutstilling Saksumdal Tempel, 2021 Oslo 2021 40000 28.5.2021 Avslått 0 Hanne Ekkeren Hanne Ekkeren - Kantland, 2021 Oslo 2021 90000 28.5.2021 Avslått 0 HEDVIG LIEN RYTTER Hedvig Lien Rytter - Livet mellom trærne Viken 2021 30000 28.5.2021 Avslått 0 Heidi Skjerve Kennedy Heidi Skjerve Kennedy - Utstilling TRAFO 2021 Oslo 2021 30000 28.5.2021 Avslått 0 Hilde Hovland Honerud Hilde Honerud - GYM 2021 Viken 2021 46556 28.5.2021 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter - Kunst på Bergenhus festning 2021 Vestland 2021 100000 26.5.2021 Avslått 0 Ingun Kleppan Ingun Kleppan - Hommage til 40 unike kvinner - 2021 Innlandet 2021 30000 28.5.2021 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN JAM, ved Pelle Brage - Det Oppustlige Museum Agder 2021 171980 25.5.2021 Avslått 0 JANE HUPE Jane Hupe - Livslinjer, 2021-2022 Viken 2021 60000 28.5.2021 Avslått 0 JANE HUPE Jane Hupe - Livslinjer, 2021-2022 Viken 2022 30000 28.5.2021 Avslått 0 Janne Maria Lysen Janne Maria Lysen - Samleobjekt 2021 Oslo 2021 273000 28.5.2021 Avslått 0 Joakim Blattmann Moldestad Joakim Blattmann - Separatutstilling ved Buskerud Kunstsenter Oslo 2021 30000 28.5.2021 Avslått 0 Jon Semon Snare Lunde Jon S. Lunde - Papirbaserte arbeider 2021 Agder 2021 20000 28.5.2021 Avslått 0 JOSEPH SOMER PRODUCTIONS Joseph Somer Productions - 77+3 , 2023 Viken 2021 450000 28.5.2021 Avslått 0 JOSEPH SOMER PRODUCTIONS Joseph Somer Productions - 77+3 , 2023 Viken 2022 450000 28.5.2021 Avslått 0 JOSEPH SOMER PRODUCTIONS Joseph Somer Productions - 77+3 , 2023 Viken 2023 450000 28.5.2021 Avslått 0 Julia Gina Plahte Vance Julia Vance - Hamsun Fantasier 2021 Oslo 2021 110500 28.5.2021 Avslått 0 JØRUND AASE FALKENBERG Jørund Aase Falkenberg - Inn 2021 Oslo 2021 75000 28.5.2021 Avslått 0 Kaia Hugin Kaia Hugin - Øyeblikkskulpturer, 2021 Viken 2021 77000 28.5.2021 Avslått 0 Karem Ibrahim Karem Ibrahim - Svalbard initiative  Utlandet 2021 127500 28.5.2021 Avslått 0 Karen Pederstad Karen Pederstad - Bukett!-stedsspesifikke arbeider 2021 Oslo 2021 60000 28.5.2021 Avslått 0 Katharina Barbosa Blad Katharina Barbosa Blad - 2 utstillinger 2021 Oslo 2021 102600 28.5.2021 Avslått 0 KAVIARFACTORY DRIFT AS KAVIARFACTORY - AWW 2021 Nordland 2021 100000 25.5.2021 Avslått 0 Kjersti Berg Kjersti Berg og Arild Berg - Tempo Largo 2021 Trøndelag 2021 90700 28.5.2021 Avslått 0 Kjetil Finne Kjetil Finne - Familiens legemer, 2021 Rogaland 2021 100000 28.5.2021 Avslått 0 KNIPSU Knipsu - Program høst 2020 og vår 2021 Knipsu Vestland 2021 290000 25.5.2021 Avslått 0 Knut Ivar Huseby Aaser Knut Ivar Aaser - Separatutstilling Santolarosa 2021 Oslo 2021 30000 28.5.2021 Avslått 0 Kristin Haldis Bredal Kristin Bredal - Mellom linjene  2021-2024 Oslo 2021 90000 28.5.2021 Avslått 0 Kristin Haldis Bredal Kristin Bredal - Mellom linjene  2021-2024 Oslo 2022 25000 28.5.2021 Avslått 0 Kristin Haldis Bredal Kristin Bredal - Mellom linjene  2021-2024 Oslo 2023 330000 28.5.2021 Avslått 0 Kristin Dyb Kristin Dyb - Hommage à Eilif Amundsen 2021 Vestland 2021 30000 28.5.2021 Avslått 0 KUNST OG KAOS AS Kunst og kaos - Røroshøst 2021: HamsunFantasier Trøndelag 2021 90000 25.5.2021 Avslått 0 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - Kunst i innlandet 2021 Innlandet 2021 200000 25.5.2021 Avslått 0 KUNSTNARHUSET MESSEN Kunstnarhuset Messen - Messen kunstpark og utstillingsrom 2021-2023 Vestland 2021 140000 26.5.2021 Avslått 0 KUNSTNARHUSET MESSEN Kunstnarhuset Messen - Messen kunstpark og utstillingsrom 2021-2023 Vestland 2022 140000 26.5.2021 Avslått 0 KUNSTNARHUSET MESSEN Kunstnarhuset Messen - Messen kunstpark og utstillingsrom 2021-2023 Vestland 2023 140000 26.5.2021 Avslått 0 STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER Kunstner Espen Henningsen - TO BUILD FROM THE SKIES, 2021 Oslo 2021 200000 28.5.2021 Avslått 0 KAT ART (KATIE HAGEN) Kunstner Kat Hagen - ‘Simply Kat’ – 2021 Vestfold og Telemark 2021 80000 28.5.2021 Avslått 0 Lars Ove Toft Lars Ove Toft - nightAndDay 2021 Vestland 2021 45000 28.5.2021 Avslått 0 LAKSFORS & LAKSFORS AS Lavangsnes Wunderkammer - Salangen Biennale 2021 Troms og Finnmark 2021 477000 25.5.2021 Avslått 0 RANDI STØRSETH Lill-Anita Olsen, Randi Størseth m.fl. - Et sant eventyr, 2021 Trøndelag 2021 120000 28.5.2021 Avslått 0 Lillian Marie Tørlen Lillian Tørlen - Stedsspesifikt verk; NBF jubileumsutstilling 2021 Oslo 2021 80000 28.5.2021 Avslått 0 Luke Daniel Drozd Luke Drozd - Unofficial Histories – Vol 1, by Reet Maff’l Vestland 2021 63000 28.5.2021 Avslått 0 MAGNUS BUGGE Magnus Bugge - Super Spatial Field Recorder 2021-2022 Oslo 2021 39000 28.5.2021 Avslått 0 MAGNUS BUGGE Magnus Bugge - Super Spatial Field Recorder 2021-2022 Oslo 2022 43000 28.5.2021 Avslått 0 Mailind Solvind Mjøen Mailind Solvind Mjøen - MORF 2021 Innlandet 2021 40000 28.5.2021 Avslått 0 Maria Andrea Pasenau Lyngnes Maria Pasenau - Photo Nut ‘ Pasenau 2020-2022 Vestland 2021 155500 28.5.2021 Avslått 0 Marianne Brekke Marianne Brekke - "Fra innsiden og ut" 2021 Oslo 2021 60000 28.5.2021 Avslått 0 Marita Isobel Solberg Marita Isobel Solberg - VANNBÆRERE  CÁHCIGUODDIT WATERBEARERS 2021-2022 Troms og Finnmark 2021 60000 28.5.2021 Avslått 0 Marita Isobel Solberg Marita Isobel Solberg - VANNBÆRERE  CÁHCIGUODDIT WATERBEARERS 2021-2022 Troms og Finnmark 2022 80000 28.5.2021 Avslått 0 Martina Bobrikova Martinka Bobrikova, Oscar de Carmen - The Migrant Assembly 2021 Oslo 2021 198300 28.5.2021 Avslått 0 Matias Kiil Matias Kiil - What to Expect When You're Expecting? Oslo 2021 50000 28.5.2021 Avslått 0 BREIDA FOTO mellem__rummet - The House That They Build 2021 Trøndelag 2021 110000 28.5.2021 Avslått 0 Michael William Laundry Mikey Laundry Art Garden - MLAG Utstillinger 2021 Vestland 2021 132390 25.5.2021 Avslått 0 Mona Helen Eckhoff Sørmo Mona EckhoffSørmo - Ski i sjela 2021-2023 Viken 2021 184482 28.5.2021 Avslått 0 Mona Helen Eckhoff Sørmo Mona EckhoffSørmo - Ski i sjela 2021-2023 Viken 2022 280000 28.5.2021 Avslått 0 Mona Helen Eckhoff Sørmo Mona EckhoffSørmo - Ski i sjela 2021-2023 Viken 2023 10050 28.5.2021 Avslått 0 Monika Sokol-Rudowska Monika Sokol-Rudowska - Moderne helgener 2021 Innlandet 2021 70000 28.5.2021 Avslått 0 Morten Leine Morten Leine - SAND 2021 Viken 2021 86500 28.5.2021 Avslått 0 Nikhil Joseph Vettukattil Nikhil Vettukattil - Century (2022) Oslo 2021 32400 28.5.2021 Avslått 0 NOEMATA Noemata - One-Off Moving Image Festival 2021 Viken 2021 37000 25.5.2021 Avslått 0 NOME KULTURSKOLE Nome kulturskole - Light without borders 2021 Vestfold og Telemark 2021 70000 26.5.2021 Avslått 0 NORDIC ART PRESS AS Nordic Art Press (NAP) - Nordic Art Press (NAP) 2021-2023 Oslo 2021 400000 25.5.2021 Avslått 0 NORDIC ART PRESS AS Nordic Art Press (NAP) - Nordic Art Press (NAP) 2021-2023 Oslo 2022 400000 25.5.2021 Avslått 0 NORDIC ART PRESS AS Nordic Art Press (NAP) - Nordic Art Press (NAP) 2021-2023 Oslo 2023 400000 25.5.2021 Avslått 0 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE SØR-NORGE Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge - Kunsthåndverk seminar 2021 Vestfold og Telemark 2021 50000 26.5.2021 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam - Workshopserie for digitale visuelle medier, 2021 Oslo 2021 65000 26.5.2021 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland Kunstsenter - Kunstfaglig julekalender 2021 Innlandet 2021 250000 26.5.2021 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland Kunstsenter - Kunstfaglig julekalender 2021 Innlandet 2022 250000 26.5.2021 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland Kunstsenter - Kunstfaglig julekalender 2021 Innlandet 2023 250000 26.5.2021 Avslått 0 RUNHILD HUNDEIDE org. nr 995776154 - SD 2021 Møre og Romsdal 2021 45000 25.5.2021 Avslått 0 Oscar Gil Lorente Oscar de Carmen - The Museum of Happiness 2021-2022 Oslo 2021 180000 28.5.2021 Avslått 0 Oscar Gil Lorente Oscar de Carmen - The Museum of Happiness 2021-2022 Oslo 2022 100000 28.5.2021 Avslått 0 BILLEDKUNSTNER PETRA RAHM Petra Rahm m. fl. - Hverdagsfortellinger fra bygården, 2021 Vestland 2021 70000 28.5.2021 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Piksel Fest Spill 2021 Vestland 2021 170000 25.5.2021 Avslått 0 PLUM TRIM Plum Trim - Gjennomføring av gruppeutstilling sommeren 2021 Oslo 2021 20000 25.5.2021 Avslått 0 ILIJA WYLLER produksjonsstøtte og honorar - In the Grit of Night Oslo 2021 40750 28.5.2021 Avslått 0 RAM GALLERI RAM galleri - RAM utstillingsprogram 2021 Oslo 2021 300000 26.5.2021 Avslått 0 RAY HEGELBACH Ray Hegelbach - Production and exhibition at Trykkeriet Bergen Oslo 2021 40000 28.5.2021 Avslått 0 ROAR SLETTELAND Roar Sletteland og Terese Longva - Talk To Me 2021 Vestland 2021 90000 28.5.2021 Avslått 0 Runhild Hundeide Runhild Hundeide - Opus I, 2021 Oslo 2021 20000 28.5.2021 Avslått 0 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted - Liu Xi Produksjon og Utstilling Vestland 2021 60000 26.5.2021 Avslått 0 SABINA JACOBSSON Sabina Jacobsson - The Idea 2021 Oslo 2021 100000 28.5.2021 Avslått 0 VERKSTED INNLANDET ANS Saksumdal Tempel med Marianne Heske - Ønskebrønnen 2021 Innlandet 2021 150000 25.5.2021 Avslått 0 Sara Skotte Sara Skotte - human.nature. 2021 Oslo 2021 41500 28.5.2021 Avslått 0 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Se Kunst i Nord-Norge - Bodø Biennale 2022: Visuelle kunstproduksjoner offentlig rom Nordland 2021 15000 26.5.2021 Avslått 0 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Se Kunst i Nord-Norge - Bodø Biennale 2022: Visuelle kunstproduksjoner offentlig rom Nordland 2022 500000 26.5.2021 Avslått 0 Silje Eugenie Strande Øktner Silje Eugenie strande Øktner - Lumberjack 2021-2022 Innlandet 2021 105000 28.5.2021 Avslått 0 Sjur Eide Aas Sjur Eide Aas - Entrée 2021 Agder 2021 35000 28.5.2021 Avslått 0 SJØHOLMEN AS Sjøholmen - Hva er vakker kunst? Viken 2021 50000 26.5.2021 Avslått 0 INGA SKÅLNES Slå På Kunst - Kjølelageret 2 - 2021 Trøndelag 2021 90000 26.5.2021 Avslått 0 Anne Szefer-Karlsen Stavanger kunstmuseum og Magikon - Illustrerte oljefortellinger 2021-2022 Oslo 2021 350000 28.5.2021 Avslått 0 JAMES FINUCANE Street Art Oslo - Bærum gatekunstsommer 2021 Oslo 2021 120000 25.5.2021 Avslått 0 SØRLANDETS KUNSTMUSEUM Sørlandets Kunstmuseum m.fl. - Huden vi berører 2021 Agder 2021 250000 26.5.2021 Avslått 0 STIFTELSEN SØRLANDSUTSTILLINGEN LANDSDELSUTSTILLINGEN FOR AGDER OG TELEMARK Sørlandutstillingen - Sørlandsutstillingen under Arendalsuka 2021 Agder 2021 60500 26.5.2021 Avslått 0 STIFTELSEN SØRLANDSUTSTILLINGEN LANDSDELSUTSTILLINGEN FOR AGDER OG TELEMARK Sørlandutstillingen - Sørlandsutstillingen under Arendalsuka 2021 Agder 2022 1000 26.5.2021 Avslått 0 LISBETH FINSÅDAL T I D galleri - T I D 2021 Agder 2021 90000 25.5.2021 Avslått 0 Talleiv Taro Manum Talleiv Taro Manum - RINGNES 2021 (2021) Viken 2021 176980 26.5.2021 Avslått 0 MUSEA PÅ SUNNMØRE Terese Longva (N) og Luca Berti (IT) - Sunnmørsfolk i landskapet 2021 Møre og Romsdal 2021 130000 28.5.2021 Avslått 0 THE UNION The Union - Therapeutic Notes for Uncertain Futures | 2021 Oslo 2021 195700 25.5.2021 Avslått 0 TOLLEF THORSNES TOLLEF THORSNES med flere - Kunstklimavei Tønsberg 2021 Vestfold og Telemark 2021 402820 28.5.2021 Avslått 0 Tove Moss Lohne Tove Moss - Livet, døden og mellomfasen Rogaland 2021 12000 28.5.2021 Avslått 0 TRINE LISE NEDREAAS Trine Lise Nedreaas - Spectres 2021 Vestland 2021 170000 28.5.2021 Avslått 0 TROMSØ KUNSTFORENING Tromsø Kunstforening - Kunstens Hus Podcast: Tromsøs Kunstscene (arbeidstittel) Troms og Finnmark 2021 70000 25.5.2021 Avslått 0 STUDIO O AS TronTalks - Ivar og Av augo gjorde han stoveglas Innlandet 2021 50000 26.5.2021 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Unge Kunstneres Samfund - UKS JUBILEUMSUTSTILLING: 100 ÅRS SAMLIV Oslo 2021 400000 25.5.2021 Avslått 0 STIFTELSEN VERDENSTEATRET Verdensteatret - Nytt installasjonsverk, 2022 Oslo 2021 150000 26.5.2021 Avslått 0 Yamile Calderon Bermudez Yamile Calderon - The Fictional City Oslo 2021 177740 28.5.2021 Avslått 0 YNGVILD KINGREN ROLLAND Yngvild K. Rolland - Separatutstilling, Lydgalleriet i Bergen 2021 Oslo 2021 70000 28.5.2021 Avslått 0 Øystein Wyller Odden Øystein Wyller Odden - Ringsveen Gård 2021 Oslo 2021 35000 28.5.2021 Avslått 0 Alexander Jeremy Bunn Alex Bunn - Bean Curve Oslo 2021 80000 28.5.2021 Bevilget 60000 Alice Slyngstad Alice Slyngstad - GOODIE BAGS 2021 Møre og Romsdal 2021 68000 28.5.2021 Bevilget 30000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Programmering Alt Går Bra Lokale 2021-2023 Vestland 2021 600000 26.5.2021 Bevilget 100000 KENNETH ALME Altan - Separatutstilling med Stefan Fuchs på Altan, 2021 Møre og Romsdal 2021 10000 28.5.2021 Bevilget 10000 ANA RITA DE FARIA ANTONIO Ana Rita De Faria Antonio - At the beginning of time Vestland 2021 40000 28.5.2021 Bevilget 40000 Andre Steenbuch Marandon André Steenbuch Marandon - Biosfæren 2021 -2022 Vestland 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 30000 Ane Thommessen Graff Ane Graff - Liquid Life 2021 Oslo 2021 180000 28.5.2021 Bevilget 100000 Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug Anita Hanch-Hansen - Gjenfortellinger 2021 Viken 2021 100000 28.5.2021 Bevilget 50000 ARENDAL KUNSTFORENING Arendal Kunstforening - Utstillingsprogram 2021 Agder 2021 60000 26.5.2021 Bevilget 40000 Arild Tveito Arild Tveito - the Norwegian Entheomycological Society 2021 Viken 2021 80000 28.5.2021 Bevilget 50000 Arne Skaug Olsen Arne Skaug Olsen - Fermenting Subjects 2021 Vestland 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 50000 ART REPUBLIC AS Art Republic - Kunst-TV: We Breath Together 2021-2022 Rogaland 2021 150000 25.5.2021 Bevilget 50000 BERGEN ATELIERGRUPPE Bergen Ateliergruppe - (w)ORD utstilling EBBE+FLOW, 2021 Vestland 2021 70000 28.5.2021 Bevilget 70000 Bjørn Andre Mortensen Bjørn Mortensen - 3 utstillinger 2021 Vestland 2021 80000 28.5.2021 Bevilget 70000 Camilla Steinum Camilla Steinum - Separat utstilling Oppland kunstsenter Oslo 2021 45000 28.5.2021 Bevilget 25000 Carl Martin Hansen Carl Martin Hansen, Kwestan Jamal Bawan - Utstillingsprosjekt 2021 - 2022 Vestland 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 20000 Cathrine Maske Cathrine Maske - Glasslaboratoriet 2021 Oslo 2021 54800 28.5.2021 Bevilget 40000 Catrine Thorstensen Catrine Thorstensen - Så lenge det ikke er lyd i fluidet (2021) Oslo 2021 58000 28.5.2021 Bevilget 30000 RANDI ANNIE STRAND Codex Polaris - Codex Polaris prosjekter 2021 Oslo 2021 120000 28.5.2021 Bevilget 65000 DAG NORDBRENDEN Dag Nordbrenden - Opticks, 2021 (arbeidstittel) Oslo 2021 60000 28.5.2021 Bevilget 60000 DAISUKE KOSUGI STUDIO Daisuke Kosugi - All that goes before forget (2021) Oslo 2021 150000 28.5.2021 Bevilget 100000 Einar Goksøyr Åsen Einar Goksøyr Åsen og Øyvind Mellbye - Samvær Under Tilsüns – Pling Pong Express (2021) Oslo 2021 104350 28.5.2021 Bevilget 90000 Elin Igland Elin Igland - Separatutstillinger 2021-2022 Agder 2021 86000 28.5.2021 Bevilget 55000 SUNSHINE SOUND PRODUCTIONS Elin Øyen Vister Elin Már Øyen Vister - Jubileumsutstillingen Soundscape Røst 2010-2020 Nordland 2021 140000 28.5.2021 Bevilget 100000 JULIE LILLELIEN PORTER Elin Mar Øyen Vister - Jiennagoáhti (Lyttegamme) Vestland 2021 150000 26.5.2021 Bevilget 100000 ELIN MELBERG Elin Melberg - JÆREN 2021 Rogaland 2021 70000 28.5.2021 Bevilget 70000 Elisabeth Margit Von Krogh Elisabeth von Krogh - Fra krukke til skulpturell form 2022  Vestfold og Telemark 2021 100000 28.5.2021 Bevilget 75000 Ellen Henriette Suhrke Ellen Henriette Suhrke - Utstilling 2021 Oslo 2021 60000 28.5.2021 Bevilget 30000 ELLIDA AS Ellida AS - Arctic Moving Image and Film Festival (AMIFF) 2021 Troms og Finnmark 2021 250000 26.5.2021 Bevilget 200000 ESPEN SOMMER EIDE Espen Sommer Eide - Arcadia 2022 Vestland 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 50000 Fredrik Berberg Fredrik Berberg - Gruppeutstilling ved Elephant Kunsthall, 2021 Oslo 2021 23000 28.5.2021 Bevilget 20000 TENTHAUS Germain Ngoma - Separatutstilling 2021 Oslo 2021 80000 28.5.2021 Bevilget 60000 Håvard Sagen H.Sagen, A.Serné, M.Bryans and M.Jonvik - Book of Sand - Singular Hands - 2021 Rogaland 2021 100000 28.5.2021 Bevilget 50000 AKSEL HØGENHAUG Halden Eksperimentelle KunstSenter - Utstillingsprogrammering høst 2021 Viken 2021 45000 26.5.2021 Bevilget 40000 Hannah Mjølsnes Hannah Mjølsnes - "Alrunen Forteller" 2021 Trøndelag 2021 20000 28.5.2021 Bevilget 20000 Eirik Kjernlie Sæther Haus der Kunst - Tappenstrek: an Anthology of Art and Pub Culture, 2021 Oslo 2021 80000 25.5.2021 Bevilget 50000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt - Jord, 2021 Trøndelag 2021 300000 25.5.2021 Bevilget 150000 Icaro Zorbar Sanchez Laverde Icaro Zorbar Sanchez - "The once's shelter" and “The shadow and the hunter” 2022 Oslo 2021 40000 28.5.2021 Bevilget 40000 Ida Madsen Følling Ida Madsen Følling - Ytre rom 2021 Oslo 2021 80000 28.5.2021 Bevilget 80000 ARTICA SVALBARD Ignas Krunglevicius - Artica Listens 2021: RESOUND Svalbard 2021 184000 26.5.2021 Bevilget 50000 Ilija Wyller Ilija Wyller - soften the blow Oslo 2021 38000 28.5.2021 Bevilget 20000 Ingrid Askeland Ingrid Askeland - The Flat Beer Society, 2021 Oslo 2021 60000 28.5.2021 Bevilget 30000 Ingrid Mari-Anne Book Ingrid Book og Carina Hedén - Egentlige eventyr 2021 Oslo 2021 100000 28.5.2021 Bevilget 100000 INVISIBLEDRUM ART PLATFORM Invisibledrum Art Platform - The Witch Trial Project, 2021 Trøndelag 2021 150000 28.5.2021 Bevilget 40000 JESSICA MAC MILLAN Jessica MacMillan - Time Line 2021 Oslo 2021 140000 28.5.2021 Bevilget 100000 Juan Andres Milanes Benito Juan Andres Milanes Benito - Rehearsal of the present. Oslo 2021 251000 28.5.2021 Bevilget 80000 K4GALLERI K4galleri - K4galleri Høst 2021 Oslo 2021 245200 26.5.2021 Bevilget 80000 Assne-Anastasia Katinka Goldberg Katinka Goldberg - Bristningar 2021-2022 (3 separatutstillinger) Viken 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 40000 Kiyoshi Yamamoto Farias Kiyoshi Yamamoto - A-M-A-Z-O-N-A-S 2022 Vestland 2021 70000 28.5.2021 Bevilget 40000 Kjersti Lande Kjersti Lande - On Heaps and Voids Oslo 2021 28000 28.5.2021 Bevilget 25000 OBLIQUE INSTITUTE AS Knut Åsdam OBLIQUE INSTITUTE - Oslo 3; Living, 2021 Oslo 2021 200000 28.5.2021 Bevilget 100000 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Niilas Helander Oslo 2021 120000 26.5.2021 Bevilget 40000 KUNSTPILOTENE MARANDON kunstpilotene - Strandhugg, 2021 Vestland 2021 25000 28.5.2021 Bevilget 25000 KUNSTSENTRENE I NORGE Kunstsentrene i Norge (KiN) - Kunstsentrenes vekselstrøm 2021-2022 Oslo 2021 240000 26.5.2021 Bevilget 50000 Kåre Aleksander Grundvåg Kåre Aleksander Grundvåg - Grunnarbeid 2021 Troms og Finnmark 2021 40000 28.5.2021 Bevilget 20000 Kåre Aleksander Grundvåg Kåre Grundvåg m.fl. - Fuglefjell 2021 Troms og Finnmark 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 50000 LEVANGER KOMMUNE Levanger kommune, Skogheimseminaret - Skogheimseminaret, utstilling 2021 Trøndelag 2021 150000 25.5.2021 Bevilget 100000 Lillian Marie Tørlen Lillian Tørlen - Stedsspesifikt verk på Hå Gamle Prestegard Oslo 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 50000 Linda Steffensen Lerseth Linda Lerseth - 2 Gruppeutstillinger - 2021 Oslo 2021 45000 28.5.2021 Bevilget 30000 Linn Anita Pedersen Linn Pedersen - Festspillutstilling Sortland Jazzweekend Nordland 2021 80000 28.5.2021 Bevilget 60000 Liv Bugge Liv Bugge - Visualisering 2021 Oslo 2021 100000 28.5.2021 Bevilget 50000 Maja Pauline Bang Haugsgjerd Maja Pauline Bang Haugsgjerd - (Poised haven) 2020, Hvitsten salonger skulpturprosjekt Oslo 2021 40000 28.5.2021 Bevilget 30000 Mekdes Weldehanna Shebeta Mekdes  W Shebeta - New Blue Oslo 2021 45000 28.5.2021 Bevilget 45000 Morten Andenæs Morten Andenæs - Livet ditt har en mening bak alt, 2021 Oslo 2021 95000 28.5.2021 Bevilget 30000 Natalie Price Hafslund Natalie Price Hafslund - The English Patient 2020 Oslo 2021 100000 28.5.2021 Bevilget 30000 KULTURBYRÅET MESÈN AS Nicole Rafiki - Feminismens blindsoner (2021) Oslo 2021 100000 25.5.2021 Bevilget 50000 Nora Adwan Nora Adwan Mekdes Shebeta - The Sphere the Flesh and the Machine 2021 Vestland 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 50000 Ole Martin Lund Bø Ole Martin Lund Bø - separatutstilling 2021 Oslo 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 50000 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Are You OK 2021 Oslo 2021 150000 26.5.2021 Bevilget 75000 PEARLART PIGAO Pearla Pigao - Arbeidstittel Skin 2021 Oslo 2021 156600 28.5.2021 Bevilget 80000 PER KRISTIAN NYGÅRD BILLEDKUNSTNER Per Kristian Nygård - Tilpasningen, 2021 Trøndelag 2021 120000 28.5.2021 Bevilget 80000 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - Performance i 10 år! 2021 Vestland 2021 100000 26.5.2021 Bevilget 60000 Petra Viktoria Dalström Petra Dalström - Soloutstilling på BABEL visningsrom for kunst Utlandet 2021 68000 28.5.2021 Bevilget 50000 PIERRE LIONEL MATTE Pierre Lionel Matte - Tegninger og video for utstillingen Styrlause prosessar  Oslo 2021 30000 28.5.2021 Bevilget 30000 TABLEAU PAPER AS Salgshallen - 2 utstillinger 2021 Oslo 2021 32000 26.5.2021 Bevilget 30000 SANDRA VAKA OLSEN Sandra Vaka - Bergenhus Festning 2021 Oslo 2021 73000 28.5.2021 Bevilget 40000 KVASBØ TORBJØRN Senter for keramisk kunst - Made in Ringebu, 2021 Innlandet 2021 55000 25.5.2021 Bevilget 55000 Silvia Rossi Silvia Rossi - Birds of Passage 2021 Oslo 2021 75000 28.5.2021 Bevilget 60000 Sindre Hustveit Sindre Hustveit - Gruppeutstilling KÖSK 2021 Oslo 2021 35000 28.5.2021 Bevilget 35000 Siri Berqvam Siri Berqvam - Gespenst 2021 Vestfold og Telemark 2021 45000 28.5.2021 Bevilget 25000 Dominique White Soloutstilling av Dominique White på UKS - Blackness in Democracy's Graveyard (2021) Utlandet 2021 87000 28.5.2021 Bevilget 80000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - VINYL TERROR AND HORROR - Nightshift 2022 Oslo 2021 60000 25.5.2021 Bevilget 60000 Stein Rønning Stein Rønning - Produksjon foto 2021 Oslo 2021 100000 28.5.2021 Bevilget 50000 Tanya Busse Tanya Busse - Body Of Arms Troms og Finnmark 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 50000 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo Kunstbokhandelen - Forprosjekt til biblioteket, Nasjonalgalleriet 2021 Oslo 2021 80000 25.5.2021 Bevilget 80000 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Transcultural Arts Production - Her og der 2021 2022 Oslo 2021 250000 16.6.2021 Bevilget 200000 TRUDE WESTBY NORDMARK Trude Westby Nordmark - "Made in Ringebu" 2021 Oslo 2021 100000 28.5.2021 Bevilget 40000 TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST Trøndelag senter for samtidskunst  - Smykke Revyen 2021  Trøndelag 2021 80000 25.5.2021 Bevilget 70000 UNNI GJERTSEN Unni Gjertsen - Marit og mikroorganismene 2021 Oslo 2021 40000 28.5.2021 Bevilget 40000 Thorbjørn Reuter Christiansen Ursula Reuter Christiansen - Jeg er mine billeder mine billeder er mig. Oslo 2021 120000 28.5.2021 Bevilget 60000 VADSØ KUNSTFORENING Vadsø Kunstforening - Mangfold og tilhørighet - programmering 2021 Troms og Finnmark 2021 130500 26.5.2021 Bevilget 100000 Katja Van Etten Jarem Van Etten visningsrom for kunst - Utstillingsprogrammering Van Etten Våren 2021 Oslo 2021 126500 26.5.2021 Bevilget 80000 Vanessa Martha Baird Vanessa Baird - Vanessa Baird, utstilling på Kunsthall Stavanger, 2021 Oslo 2021 200000 28.5.2021 Bevilget 100000 Kristen Marie Keegan Verdensrommet - Verdensrommet: Future Communities (Website Creation 2021) Vestland 2021 200000 28.5.2021 Bevilget 50000 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold kunstsenter - A structure envisioned for changing circumstances 2021-2022 Vestfold og Telemark 2021 70000 26.5.2021 Bevilget 50000 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Tilbake til røttene 2021 Viken 2021 960194 28.5.2021 Bevilget 50000 YNGVAR LARSEN Yngvar Larsen - Arkens Mål 2021 Viken 2021 44000 28.5.2021 Bevilget 30000 ÅSELIV HAUAN BALLO Åse Liv Hauan og Eva Grøttum - utstillinger Viken 2021 60000 28.5.2021 Bevilget 40000 Aase Ljones Åse Ljones - Utstilling, House of Foundation, Moss, 2021, Vestland 2021 50000 28.5.2021 Bevilget 50000 ANNA ULRIKKE ANDERSEN Disobedient Buildings - Ulydige bygg ved Van Etten Gallery Viken 2021 90000 16.6.2021 Viderebehandles 0