Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse søknader, og institusjoner. Søknadene om utstillinger fra enkeltkunstnere og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst og søknadene fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader til utstillinger fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper.

97 søknader ble behandlet og 62 prosjekter er tildelt midler på til sammen kr 3 760 000. Samlet søknadssum var kr 9 317 054.


Porteføljen viser et bredt mangfold av kunstneriske teknikker, og det er bevilget midler til kunstnere og kunstnergrupper som arbeider med maleri, tekstil, glass, keramikk, metall, video, kunstfilm, tegning, grafikk, streetart/graffiti, performance, installasjon, skulptur, tekst, lyd, nettbasert kunst, ny teknologi og fotografi.

I denne runden ble det gitt tilskudd til flere større separatutstillinger som finner sted i 2022. Noen eksempler som kan trekkes fram er Kim Hiortøys soloutstilling på Kunstnernes Hus i Oslo, Lene Bergs Festspillutstilling i Bergen og Jan Freuchens separatutstilling ved Kristiansand kunsthall. Søknadsrunden bar også preg av en rekke søknader til kunstnerinitierte gruppeutstillinger med utspring i lokale studie- arbeids- eller atelierfellesskap. Gruppeprosjektene karakteriseres av at kunstnerne vil arbeide prosessbasert og stedsspesifikt i dialog med visningsstedets arkitektur og nære omgivelser, og med et mangfoldig og flermedialt uttrykk som resultat. Fem av ti prosjekter nådde opp i prioriteringen og ble tildelt midler, blant annet gruppeutstillingen «Remaster» på Tou Scene i Stavanger i november 2021, omsøkt av Marit Aanestad. Her inviterer seks etablerte kunstnere fra Vestlands-regionen seks nyetablerte kunstnere fra Kunstakademiet i Bergen (KMD/UiB) til samarbeid, workshop og utstilling. Utrykk her spenner over maleri, tegning, tresnitt, fotografi, skulptur/installasjon.

Tematisk ser vi flere prosjekter med undersøkelser av fravær som tilstand og konstituerende element. Et eksempel her er Sandra Mujingas soloutstilling ved Sandefjord kunstforening våren 2022. Mujinga interesserer seg for tankeretningen Afropessimisme og Zakiyyah Iman Jacksons begrep “black plasticity” - der fraværet og tomrommet blir konstituerende for svarthet. I et nytt videoarbeid vil kunstneren undersøke det plastiske, kreative og subversive potensialet for endring i dette tomrommet. Ansiktets status som meningsbærer eller meningstomrom i en tid definert av digital overvåkningskapitalisme er en annen sentral problemstilling for kunstneren. Til utstillingen i Sandefjord vil hun produsere en serie kompositt-fotografier inspirert av DeepFake og relaterte AI-teknologier, overvåkning, personvern, anonymitet, masker og det ansiktsløse.

En vedvarende tematisk tendens er prosjekter som befatter seg med miljø- og klimaproblematikk, særlig menneskets forvaltning av naturressurser. Verdt å nevne her er Marit Følstad og Ole Jørgen Næss’ utstilling ved Bomuldsfabrikken i Arendal høsten 2022, der resirkulert materiale fra Følstads utstilling på KODE i 2021 skal inkorporeres med funnet materiale fra Bomuldsfabrikens omgivelser. Etter utstillingens slutt vil naturmaterialer som stein, grus, sand m.fl. føres tilbake til naturen i Kunstarena Torbjørnsbu Gruver. Kunstnergruppen Solastalgia har på sin side mottatt tilskudd til en utstilling ved Varangerfestivalen i august 2022, der blant annet gruvedeponiene på østsiden av Varangerfjorden vil bli gjenstand for kunstneriske undersøkelser.

Av søkerne som mottar tilskudd i denne runden er det henholdsvis 35 kvinner og 27 menn. 41 av de 62 tildelingene i denne runden finner sted utenfor Oslo. Utstillingsaktiviteten viser dermed god geografisk spredning, selv om hovedvekten av søkerne har bostedsadresse i Oslo. Det er bevilget midler til prosjekter i byer og tettsteder som Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Molde, Skien, Sandefjord, Kongsvinger, Ålesund, Halden, Bjugn, Harstad, Alta, Karasjok, Vadsø, Lillehammer, Førde, Elverum, Voss, Drammen, Arendal, Straumen i Inderøy Kommune, Hå, Vågå og Blaker.


Avsetningen ble i denne runden styrket med ekstraordinære stimulimidler.

PROSJEKTSTØTTEN - OG PANDEMIEN

Tendensene med mindre internasjonal mobilitet og færre prosjekter som retter seg direkte mot barn og unge vedvarer. Pandemien ser ut til å fortsette i å medvirke til økende regional spredning i utstillingsaktiviteten. Vi ser også økende selvorganisering i kunstnergrupper samtidig som søknader fra frilanskuratorene har forsvunnet. Tidligere pandemi-utsettelser har trukket flere utstillingsprosjekter ut i lengre tid enn opprinnelig planlagt, og den ekstra tiden til fordypning synes å gi ekstra grundige og gjennomarbeidede prosjekter.

er det få søknader som adresserer pandemien direkte. Men i tråd med at savn av ytre impulser gjerne medfører indre granskning, sees en dreining mot atelieret som sted og i undersøkelser av fravær som tilstand og konstituerende element. Nedgangen i fysiske møteplasser har ført til en dreining mot på digitale flater. På hvilke måter menneskelig erfaring formes i møte med teknologisk formidlede miljøer - med de de innbakte føringene som ligger i teknologien - og hvilke konsekvenser digitaliseringen får for menneskelig samhandling, er en tematikk i flere prosjekter.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 97
Søknadssum: kr 9 217 054
Antall tildelinger: 62
Vedtakssum: kr 3 76 000

Diverse tiltak

Diverse tiltak omfattar søknader frå enkeltkunstnarar og kunstnargrupper. Porteføljen omfattar ymse tiltak som ikkje fell inn under dei andre kategoriane og støtteordningar på området visuell kunst: seminarar, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Støtta vil gå til eit vidt spekter av tiltak, frå eldperformance langs stranda i Fosen, via gruppeutstilling ved Østensjøvannet i Oslo, til stadsspesifikke kunstverk utvikla under ein felles arbeidsperiode i eit hus med hage i Bø. Alle tiltaka i denne runden blir finansiert med fondet sin del av Kulturdepartementet sine ekstraordinære stimuleringsmidlar i samband med covid-19-pandemien.

DIVERSE TILTAK - OG PANDEMIEN

Kategorien diverse har den form for opne kriterier som gjer det mogleg å designe tilpassa prosjekt – også i tider og stader med større smittetrykk og eventuelle smittevernstiltak. I denne runden skal 10 av 17 søkarar gjennomføre prosjekta i friluft, og blir såleis vere fristilt eventuelle smittevernsrestriksjonar som kunne komme.

Ingen tematiserer pandemien direkte, men fleire tematiserer økologi. Eit døme som blei tilgodesett er Signe Lidéns Et hus med hage, der spørsmålet som stillast er: Kvifor har hagearbeid bløma som fritidssyssel parallelt med at klimatrugselen har blitt større? Er det ein måte å kople seg på naturen, eller å stikke hovudet i sanden (jorda)?

BARN OG UNGE

Fagleg utval for visuell kunst behandla i denne runden fire søknadar som rettar seg heilt og fullt til barn og unge, og alle sorterte under diverse-portefølja. Søknadane er frå Viken (2), Oslo (1) og utlandet (1).

To prosjekt blei tilgodesett med midlar i runden. Begge tiltaka er keramikkverkstadar initiert og gjennomførd av Wisam Al-Samad, busett i Viken. Al-Samad har gjennomførd liknande verkstad mot andre målgrupper tidlegare, på ein profesjonell og fagleg sterk måte. Denne gangen skal han formidle keramikk som metode, kulturhistorie og språk, på Frivilligesentralen i Askim og Aktivitetsenheten i Grorud.

Verkstadar har over tid vore det mest vanlege formatet i prosjekt retta mot barn og unge, men med ein liten nedgang i den typen prosjekt under pandemien. I denne runden tek tre av fire omsøkte prosjekt denne forma.

Søknadane, inkludert dei fire som var retta mot barn og unge, kom frå Oslo (7) Viken (4) Troms og Finnmark (2) Vestfold og Telemark (1) Agder (1) Vestland (1) Trøndelag (1) Utlandet (1), og det blei gitt støtte til prosjekt frå Viken (2), Oslo (2), Trøndelag (1), Agder (1) og Vestfold og Telemark (1).

Tal frå søknadsrunden

Tal på søknadar: 17 (inkl. 4 BU)
Søknadssum: kr 2 202 700
Tal på tildelingar: 7 (inkl. 2 BU)
Vedtakssum: kr 870 000
 

Institusjoner

I runden ble det behandlet 41 søknader fra institusjoner og visningssteder over hele landet. 27 av disse mottok støtte. Søknadsbunken viste et tverrfaglig og mangfoldig visuelt kunstfelt med flere nye og vitale visningssteder og prosjekter. Det var god spredning både når det gjelder kunstnerisk uttrykksmåte, teknikk, tema og geografi. Det relasjonelle og fysisk tilstedeværelse var viktig og ble tydeliggjort i flere søknader om midler til gjennomføring av festivaler, performancer, workshops og symposium. Formidling og bevissthet rundt publikum var også fremtredende samt hensyn til natur og miljø.

Det var mange søknader til programmering av kortere eller lengre varighet fra kunstnerdrevne visningssteder landet over. Blant de som mottok tilskudd var bla annet Spriten Kunsthall i Skien, Bærum kunsthall på Fornebu, Performance Art Stavanger, Pikene på Broen i Kirkenes, Hordaland Kunstsenter og Piksel Produksjoner i Bergen, Tenthaus, Praksis, K4 Galleri og Santalarosa i Oslo samt Femidomen i Viken. Sistnevnte er en samtalebasert safe space plattform med fokus på kropp, identitet og kjønn drevet av Marie Gurine Askeland i et lite gult anneks på Nesodden.

I tillegg kan følgende prosjekter trekkes frem:

Kongsvinger Kunstforening mottok støtte til Skogen, siste del i utstillingstriologien Festningen, Elva og Skogen, kuratert av Helga-Marie Nordby. Utstillingene tar utgangspunkt i tre historiske markører i Fredrikstadområdet, Fredrikstad Festning, Glomma og Finnskogen. Prosjektet ønsker å stimulere til møte mellom kunstnere og lokalsamfunnet og skape refleksjon rundt stedets historie og samfunnsaktualitet. Åtte kunstnere er invitert til å lage stedsrelaterte eller tematiske verk.

House of Foundation i Moss ble tilgodesett med midler til kunstprogrammet under den tverrfaglige festivalen Lyse Netter i juni 2022. Festivalen flyttes i år fra Albyhagen på Jeløya til Mølleparken i Moss sentrum. Kunstnerne Erik Pirolt, Kurt Johannessen, Elisabeth Thorsen og Leif Holmstad skal bidra med flyttbar kinosal og forskjellige performancer med bla. annet spiselige dikt, sko kolleksjon med lydelementer og sjamanistiske subkulturelle uttrykk.

Kurant i Tromsø mottok også støtte til Dream Academy Symposium 2021, et tverrfaglig, performativt arrangement som kombinerer forelesninger, workshops og diskusjoner. Med utgangspunkt i antologien Dream Academy 2021, som omhandler kunstutdanningspolitikk og etableringen av Kunstakademiet i Tromsø i 2007, ønsker symposiet å se på den regionale historien og kunstnermiljøets erfaringer fra kampen for kunstutdannelse i Nord-Norge og Sápmi.

Kunstnersenterne i Norge ble tilgodesett med midler til Kunstnerisk Vekselstrøm 2021-22 del 2 for gjennomføring av seminarer og workshops i Trondheim, Stavanger, Oslo og på Lillehammer. Prosjektet omhandler de 15 norske kunstnersentrenes rolle politisk, kunstnerisk og sosialt gjennom 50 år og deres aktualitet og fleksibilitet i forhold til pålegg og strømninger i speilet av norsk regional kunstpolitikk. Arbeidet skal resultere i en antologi i slutten av 2022.

BARN OG UNGE

I runden var det fem søknader som hadde tydelig fokus på barn og unge som direkte medvirkende i produksjon eller workshops. Av disse var en hver fra Nordland, Viken og Vestlandet og to fra Oslo. Den totale søknadssummen var 1 383 812 over 3 år. 850 000 ble bevilget i 2022 og 2023 med en tildelingsprosentsum på 61% til tre av søkerne.

Kunsthall Oslo ble tilgodesett med støtte til Oslo Kunst- og Kunnskapsverksted, Fase 2. Prosjektet har som mål å øke antall unge besøkende med flerkulturell bakgrunn til galleriet, skape grobunn for kunstnerisk interesse hos unge samt øke rekruttering til forskoler og kunstutdannelse. Kunsthallen har etablert et ungdomsråd som styrer verkstedets eget utstillings- og formidlingsprogram.

Rom for Kunst ble tildelt midler i 2022 og 2023 for prosjektet ROM UNG som ønsker å styrke kunnskap blant barn og ungdom om kunst, arkitektur, steds- og byutvikling og dets betydning for kultur, natur og klima. Det skal gjennomføres ferieskoler og workshops samt flere prosjekter knyttet til hoved programmeringen i galleriet.

Kjerringøy Land Art Biennale «K-Lab» mottok også tilskudd til residency prosjektet Air Pilot Prosjekt II. K-Lab skal invitere nasjonale og internasjonale kunstnere til lengre opphold på øya hvor de vil jobbe stedsrelatert i forhold til natur og miljø. Barn og unge involveres gjennom workshops, foredrag og samtaler i lokalmiljøet og på nærliggende skoler.

PROSJEKTSTØTTE INSTITUSJONER - OG PANDEMIEN

Alt i alt viser søknadsbunken et visuelt kunstfelt med gjennomføringskraft, fleksibilitet og tilpasningsdyktighet i forhold til pandemiens påvirkning og restriksjoner. I motsetning til de siste rundene kan man nå se en økning i internasjonale deltakere til festivaler og planlagte residency opphold av lengre varighet. Kunstnere reiser også mer nasjonalt. Pandemien preger fremdeles prosjektene gjennom fokus på lokal og regional forankring både i forhold til samarbeid og produksjon. Merkbart i bunken er mange prosjekter som foregår helt eller delvis utendørs. Flere av disse søkerne er nye på ordningen. Blant disse kan nevnes:

GoTo Art i Vestre Slindre i Innlandet mottok støtte til en ny plattform for samtidskunst i Valdresregionen etablert i 2021 av kunstnerne Gary Farrelly og Anne-Marte Før. Plattformen er et visningssted i bevegelse som søker å aktivere ulike lokasjoner, historiske steder og fortellinger i jevnbyrdig møte mellom kunstnerne, verket og den lokale settingen. Det skal vises kunst i et bredt spekter av uttrykksformer som berører bla. annet pseudoarkeologi, historisk fiksjon, feltopptak, mat og kulturhistorie, rural queerness og kunstnerisk utforsking.

Direkte relatert til pandemien er tildelingen til Galleri FLIG i Bergen for Takeover av Tag Team studio. Galleri FLIG er et sammenleggbart visningssted på hjul startet av masterstudentene Dan Brown Brønlund og Sofie Hviid Vinther i 2020 som en reaksjon på nedstegningen. Seks Bergensbaserte kunstnere er invitert til en gruppe utstilling i tillegg til hvert sitt utendørs one-night-only-event gjennom utplassering av galleri FLIG på et offentlig sted.

Pandemien har gitt grobunn for økt salg av kunst gjennom digitale plattformer. Ny som tilskuddsmottaker på ordningen er også den digitale visningsplattformen Atelier AS som mottok støtte for programmering i et temporært fysisk visningslokale med tilhørende uterom i Ruseløkkveien i Oslo.

GEOGRAFISK FORDELING

Fylke

Antall søknader

Antall tildelinger

Tildelingsprosent antall søknader

Innlandet

2

2

100 %

Troms/Finmark

2

2

100 %

Vestfold/Telemark

1

1

100 %

Nordland

3

3

100 %

Trøndelag

2

2

100 %

Oslo

14

9

64 %

Viken

5

3

60 %

Rogaland

4

2

50 %

Vestland

8

3

38 %

SUM

41

27

66 %

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 41
Søknadssum 2021: 330 000

Søknadssum 2022: 11 620 412

Søknadssum 2023: 1 809 000

Søknadssum 2024: 1 138 000

Søknadssum totalt: 14 897 412

Antall tildelinger: 27

Tildelingsprosent (antall): 66%

Bevilget søknadssum 2021: 330 000

Bevilget søknadssum 2022: 4 165 000

Bevilget søknadssum 2023: 150 000

Bevilget søknadssum totalt: 4 645 000

Tildelingsprosent(kroner): 31%

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AMALIA FONFARA Amalia Fonfara m.fl. - Cave Megin, 2021 Trøndelag 2022 50000 19.11.2021 Avslått 0 Amanda Iona Rosengull Cardell Amanda Cardell - Vevestolsgiraffen#3 2022 Utlandet 2022 55000 19.11.2021 Avslått 0 Amir Asgharnejad Amir Asgharnejad - Store Forventninger, 2021 Oslo 2021 30000 19.11.2021 Avslått 0 Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug Anita Hanch-Hansen - "Formet av seg selv" 2022 Viken 2022 80000 19.11.2021 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - faces 2021 Oslo 2022 90000 9.11.2021 Avslått 0 Astrid Slettevold Astrid Slettevold - Geometri og følelser Oslo 2022 32000 19.11.2021 Avslått 0 Christine Helen Istad Christine Istad - DRIFT Viken 2022 120000 19.11.2021 Avslått 0 Dimitry Lurie Dimitri Lurie - Videoopptegnelser fra et kjellerdyp. Oslo 2022 99000 19.11.2021 Avslått 0 ELIN GLÆRUM HAUGLAND Elin Glærum Haugland - Utstilling Folldal Gruver 2022 Oslo 2022 70000 19.11.2021 Avslått 0 Emil Finnerud Emil Finnerud - Burning Universe Oslo 2021 191660 19.11.2021 Avslått 0 Endre Aalrust Endre Aalrust - Astray 2021-2022 (filmproduksjon) Utlandet 2022 40000 19.11.2021 Avslått 0 Eskil Halfdan Von Hanno Sørum Bast Eskil Halfdan von Hanno Bast - Håndkolorerte Fotografier 2021 Oslo 2022 73070 19.11.2021 Avslått 0 SÅNAFEST Fredrik Raddum og Erik Pirolt - Kunst langs Smaalensbanen, utstilling juni 2022 Viken 2022 70000 9.11.2021 Avslått 0 Grethe Unstad Grethe Unstad, Brit Bøhme, Anne K Wille - Respectare IV 2021 Vestland 2022 60000 19.11.2021 Avslått 0 HARDING PULS Harding Puls - Fjord Pianorama 2022 Vestland 2022 172000 9.11.2021 Avslått 0 Hedda Kristine Bremseth Hedda Bremseth - Du skal tåle mye 2022 Trøndelag 2022 30000 19.11.2021 Avslått 0 Helen Karen Eriksen Helen Eriksen - Feeling the Great White Lies? Oslo 2022 20000 19.11.2021 Avslått 0 Hilde Angel Danielsen Hilde Angel Danielsen - Kunstproduksjoner separatutstilling 2022 Norge Vestland 2022 100000 19.11.2021 Avslått 0 Hilde Kristin Grønner Flikke Hilde Grønner Flikke - Kunstformidling for familier ved Kunsthallen Nesoddparken  Viken 2022 61812 9.11.2021 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter - Kunst på Bergenhus festning 2022-2024 Vestland 2022 200000 9.11.2021 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter - Kunst på Bergenhus festning 2022-2024 Vestland 2023 250000 9.11.2021 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter - Kunst på Bergenhus festning 2022-2024 Vestland 2024 250000 9.11.2021 Avslått 0 Ingeborg Stana Ingeborg Stana - Landskap 2022 Oslo 2022 40000 19.11.2021 Avslått 0 Janne Heltberg Haarseth Janne Heltberg - A place in my mind 2021 Oslo 2021 100000 19.11.2021 Avslått 0 Janne Heltberg Haarseth Janne Heltberg - A place in my mind 2021 Oslo 2022 25000 19.11.2021 Avslått 0 JESSICA CURRAN ULLEVÅLSETER Jessica Ullevålster - ur-røtter Viken 2022 100000 19.11.2021 Avslått 0 JESSICA CURRAN ULLEVÅLSETER Jessica Ullevålster - ur-røtter Viken 2023 100000 19.11.2021 Avslått 0 JESSICA CURRAN ULLEVÅLSETER Jessica Ullevålster - ur-røtter Viken 2024 100000 19.11.2021 Avslått 0 Joakim Blattmann Moldestad Joakim Blattmann - Separatutstilling ved Arteriet i 2021 Oslo 2022 50000 19.11.2021 Avslått 0 EMMERHOFF KAROLINE Karoline Emmerhoff - Sinus i minus 2021-2022 Rogaland 2022 100000 19.11.2021 Avslått 0 KAROLINE KAABER Karoline Kaaber - 2 utstillinger 2021-2022 Vestfold og Telemark 2022 78000 19.11.2021 Avslått 0 Kathrine Lindman Kathrine Lindman - Havet i mitt hjerte 2021-2023 Møre og Romsdal 2022 300000 19.11.2021 Avslått 0 Kirsty Ellen Nicholson Kirsty Ellen Nicholson - What Do You See?, 2021 Oslo 2022 60000 19.11.2021 Avslått 0 Kjersti Veel Krauss Kjersti Veel Krauss - To år på kanten Vestfold og Telemark 2022 80000 19.11.2021 Avslått 0 Kjersti Vetterstad Kjersti Vetterstad - Book of Change 2021 - 2022 Viken 2021 36500 19.11.2021 Avslått 0 Kjersti Vetterstad Kjersti Vetterstad - Book of Change 2021 - 2022 Viken 2022 36500 19.11.2021 Avslått 0 Kristin Aafløy Opdan Kristin Aafløy Opdan - BU Bare en Selfie 2022-2023 Oslo 2022 190000 19.11.2021 Avslått 0 KRISTIN TÅRNES Kristin Tårnes - Jord (arbeidstittel) 2022 Troms og Finnmark 2022 40000 19.11.2021 Avslått 0 KUNSTNARHUSET MESSEN Kunstnarhuset Messen - Messen Kunstpark - mellom fjell, fjord og draumar - 2022 Vestland 2022 100000 9.11.2021 Avslått 0 Sissel Marianne Aurland Kunstnergruppen SEFF! - "Core 0,5"; 2021-2022 og "Core 1.0"; 2022 Viken 2022 75000 19.11.2021 Avslått 0 Laurens William Julian Malstaf Lawrence Malstaf - SmelteVerket Troms og Finnmark 2022 120000 19.11.2021 Avslått 0 Lisa Anna Maria Edetun Lisa Edetun - Cave in, 2022 Trøndelag 2022 42000 19.11.2021 Avslått 0 Elizabeth Pacini Lisa Pacini - Utstilling Point-counterpoint 2022 Oslo 2022 52500 19.11.2021 Avslått 0 Marte Gunnufsen Marte Gunnufsen - Water Music 2022 Oslo 2022 324322 19.11.2021 Avslått 0 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Matilde Westavik Gaustad og Eva Ballo - Utstilling på Heimdal Kunstforening 2022 Trøndelag 2022 70000 19.11.2021 Avslått 0 Morten Modin Morten Modin - Soloudstilling Bærum Kunsthal, "Superposition" Utlandet 2022 116000 19.11.2021 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett - Kunstnerbøker: distribusjon og samling Vestland 2022 70000 9.11.2021 Avslått 0 Regine Stensæth Josefsen Regine Stensæth Josefsen - Trying To Stay Positive, 2022 Oslo 2022 180000 19.11.2021 Avslått 0 Roald Andersen Roald Andersen - Disko II (Arbeidstittel) Agder 2022 150000 19.11.2021 Avslått 0 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER SA STEINSKULPTUR - FORPROSJEKT, UTVIKLING AV PRODUKSJONSFASILITETER 2022 Oslo 2022 750000 9.11.2021 Avslått 0 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER SA STEINSKULPTUR - FORPROSJEKT, UTVIKLING AV PRODUKSJONSFASILITETER 2022 Oslo 2023 750000 9.11.2021 Avslått 0 TABLEAU PAPER AS Salgshallen - Catalina Aguilera, 2021. Oslo 2022 24000 9.11.2021 Avslått 0 SARAH LØKKE Sarah Løkke - Norsk byggekunst Viken 2022 200000 19.11.2021 Avslått 0 SARAH LØKKE Sarah Løkke - Norsk byggekunst Viken 2023 200000 19.11.2021 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Screen City Biennial - Other Minds, 2022 Rogaland 2022 450000 9.11.2021 Avslått 0 Simon Tessem Wågsholm Simon Wågsholm - Barriere 2022 Møre og Romsdal 2022 200000 19.11.2021 Avslått 0 Siri Borge Siri Borge - "Please give my best wishes to everybody II" 2022 Rogaland 2022 70000 19.11.2021 Avslått 0 Snøfrid Hunsbedt Eiene Snøfrid Hunsbedt Eiene m.fl. - FEM ustabile minner 2021 Rogaland 2021 100000 19.11.2021 Avslått 0 Stein Are Kjærås Dahl Stein Are Kjærås Dahl - Slik det faller, ligger det 2022 Oslo 2022 50000 19.11.2021 Avslått 0 TONJE BØE BIRKELAND Tonje Bøe Birkeland - Prosjektutvikling, utstyr og materialer THE CHARACTERS 2021 Vestland 2022 45000 19.11.2021 Avslått 0 Torill Nøst Torill Nøst - ANAS 2021- 2022 Vestland 2022 40000 19.11.2021 Avslått 0 TOU SCENE AS Tou scene AS - Bruksrommet 2022 Rogaland 2021 250000 9.11.2021 Avslått 0 TOU SCENE AS Tou scene AS - Bruksrommet 2022 Rogaland 2022 120000 9.11.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Visningsrommet USF - Norsk Foto 2022 Vestland 2022 20000 9.11.2021 Avslått 0 Yamile Calderon Bermudez Yamile Calderon - 2 utstillinger 2022 Oslo 2022 263000 19.11.2021 Avslått 0 Asle Rønning Olsen Yoko Ono - Act Peace, 2022 Oslo 2022 400000 9.11.2021 Avslått 0 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen - Seminar Østlandsutstillingen 2022 Oslo 2022 20000 9.11.2021 Avslått 0 Agatha Wara Romero Romero Agatha Wara  - Mercedes Benz S55 AMG 2001 GmbH Gallery Oslo 2022 100000 19.11.2021 Bevilget 60000 Alessandro Marchi Alessandro Marchi - Samhold Gir Styrke Oslo 2021 42846 19.11.2021 Bevilget 40000 Ana Rita De Faria Antonio Ana Rita António and Patricia Reis  - Low-tech paper pulp lab  (participatory installation) 2022 Vestland 2022 76000 19.11.2021 Bevilget 60000 Ann Iren Buan Ann Iren Buan - Soloutstilling OSL contemporary 2021 Oslo 2021 40000 19.11.2021 Bevilget 40000 Anngjerd Rustand Anngjerd Rustand - Soloutstilling på Visningsrommet USF desember 2021 Vestland 2022 30000 19.11.2021 Bevilget 30000 Ansgar Ole Olsen Ansgar Ole Olsen - Seperatutstilling, september 2022 Innlandet 2022 80000 19.11.2021 Bevilget 60000 ATELIER AS Atelier AS - Kunst og farger 2021 Oslo 2021 200000 9.11.2021 Bevilget 75000 Beate Anette Einen Beate Einen - "Når mørket vil ta overhånd II". Årsutstillingen 2021 Vestland 2021 50000 19.11.2021 Bevilget 30000 Bjørn Moi Hegardt Bjørn Hegardt og Theo Ågren - Out of Order, 2021 Oslo 2021 40000 19.11.2021 Bevilget 40000 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - NÆRVÆR 2022 Nordland 2022 50000 9.11.2021 Bevilget 30000 BRYNHILD WINTHER Brynhild G Winther (Ølhallane, TOU) - I identyfy as føkkings amazing! Vestland 2022 35000 19.11.2021 Bevilget 35000 BYGDA 2.0 AS Bygda 2.0 as - Biennale 2023 Trøndelag 2022 150000 9.11.2021 Bevilget 100000 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Drift 2022 og Programmering 2023 Viken 2022 2127000 9.11.2021 Bevilget 600000 Stefano Faoro CARAVAN - Not yet titled – 2021 Utlandet 2021 14200 19.11.2021 Bevilget 14000 Charlotte Rostad Charlotte Rostad - Sannheten er sann inntil den ikke er det lengre. 2022 Viken 2022 33000 19.11.2021 Bevilget 33000 Christina Leithe Hansen Christina Leithe H. - Act of Repetition 2022 Agder 2022 40000 19.11.2021 Bevilget 40000 CHRISTINE HANSEN Christine Hansen - Solastalgia 3.0 Rogaland 2022 90000 19.11.2021 Bevilget 70000 Dan Skjæveland Dan Skjæveland - Real Estates 2022 Trøndelag 2022 20000 19.11.2021 Bevilget 20000 DAVID AUGUSTO RIOS ALOMIA David A. Rios - A hole is made by the pieces that remain. 2022 Vestland 2022 50000 19.11.2021 Bevilget 50000 TWENTYONE PICTURES AS Ellen Ugelstad - Klagebyrået, Psykiatribrølet og Prisutdelingen. Oslo 2022 100000 19.11.2021 Bevilget 70000 Ellinor Aurora Aasgaard Ellinor Aurora Aasgaard - Missed Connections, 2021 Oslo 2022 56800 19.11.2021 Bevilget 50000 Espen Gleditsch Espen Gleditsch - Espen Gleditsch - mmmMarbles 2022 Oslo 2022 100000 19.11.2021 Bevilget 70000 Fin Serck-Hanssen Fin Serck-Hanssen - Skeive Ikoner 2022 Oslo 2022 100000 19.11.2021 Bevilget 100000 Dan Brown Brønlund Galleri FLIG - TAKEOVER, 2021 Vestland 2021 25000 9.11.2021 Bevilget 25000 LUKKELEIK AS GoTo ART - GoTo ART 2022 Innlandet 2022 140000 9.11.2021 Bevilget 100000 Hans Kristian Borchgrevink Hansen Hans Kristian Borchgrevink Hansen - Halvortjernsberget Oslo 2022 60000 19.11.2021 Bevilget 60000 Hedvig Malmbekk Winge Hedvig Winge - Separatutstilling Kunstmuseet Kube 2022 Oslo 2022 70000 19.11.2021 Bevilget 60000 HELENE FØRDE Helene Førde - Våtmarksystem (arbeidstittel) 2021 Vestland 2021 70000 19.11.2021 Bevilget 30000 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Spring group show at Hordaland Kunstsenter 2022 Vestland 2022 110000 9.11.2021 Bevilget 80000 AUDIATUR BOKHANDEL AS House of Foundation - Lyse Netter 2022: Kunstprogram Viken 2022 180000 9.11.2021 Bevilget 100000 HOVEDØYA KUNSTSAL Hovedøya Kunstsal - Kunstutstillinger sommeren 2022 Oslo 2022 87000 19.11.2021 Bevilget 50000 FOTOGRAF JORDAL Ingerid Jordal - She Hunts 2021-2022 Vestland 2021 13000 19.11.2021 Bevilget 30000 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund - Seeper, Sleeper, Weeper (2021) Oslo 2022 52500 19.11.2021 Bevilget 50000 Ingunn Bakke Ingunn Bakke - Hommage til Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-Holmsen Oslo 2021 200000 19.11.2021 Bevilget 100000 E. PRESTSÆTER Institute for Computational Vandalism - Earthchild 2021-2022 Viken 2022 98000 19.11.2021 Bevilget 80000 I/O/LAB ROGALANDS SENTER FOR FRAMTIDSKUNST AS iolab - Senter for Framtidskunst - Caring Futures 2022 Rogaland 2022 200000 9.11.2021 Bevilget 80000 Jan Freuchen Jan Freuchen - Elektrifisert sokkel Nordland 2022 100000 19.11.2021 Bevilget 100000 Jason Benjamin Olav Havneraas Jason Havneraas and Kjetil Berge - Roger's Watch–Bird Whistle, 2021 Oslo 2021 37006 19.11.2021 Bevilget 20000 JOHANNE BIRKELAND Johanne Birkeland og Christiane Lieungh - Et hus med hage Vestfold og Telemark 2022 168000 19.11.2021 Bevilget 100000 K4GALLERI K4galleri - Program K4galleri - Våren 2022 Oslo 2022 215600 9.11.2021 Bevilget 150000 Kamilla Skrinde Kamilla Skrinde - utstilling 2021 Oslo 2022 30000 19.11.2021 Bevilget 30000 Karin Aurora Lindell Karin aurora Lindell - Teppefall 2022 Trøndelag 2022 268150 19.11.2021 Bevilget 100000 KENN-OLE MOEN AS Kenn-Ole Moen - Marmorbyen Fauske 2022 til 2024 Trøndelag 2022 390000 9.11.2021 Bevilget 100000 Kim Hiorthøy Kim Hiorthøy - Sommerutstilling, Kunstnernes Hus 2022 Oslo 2022 350000 19.11.2021 Bevilget 150000 Kiyoshi Yamamoto Farias Kiyoshi Yamamoto LNM - Yuzen 2022 Vestland 2022 80000 19.11.2021 Bevilget 80000 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Art Base Camp AS - Kjerringøy Air Pilot Prosjekt II, 2022 Nordland 2022 200000 9.11.2021 Bevilget 150000 OBLIQUE INSTITUTE AS Knut Åsdam - Living - Installasjon Oslo og Viken Oslo 2022 250500 19.11.2021 Bevilget 200000 KONGSVINGER KUNSTFORENING Kongsvinger Kunstforening - Skogen, del to av Kongsvingertrilogien, 2022 Innlandet 2022 350000 9.11.2021 Bevilget 300000 POMIA KRISTIN SÆTERDAL Kristin Tinsa Sæterdal - Utstilling på Kunstplass Contemporary Art 2022 Oslo 2022 50000 19.11.2021 Bevilget 50000 Kristine Roald Sandøy Kristine Roald Sandøy - Nils Aas Kunstverksted 21. april – 4. juli 2022. Oslo 2022 141000 19.11.2021 Bevilget 60000 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Oslo Kunst- og Kunnskapsverksted, Fase 2 Oslo 2022 500000 9.11.2021 Bevilget 400000 KUNSTSENTRENE I NORGE Kunstsentrene i Norge (KiN) - Kunstsentrenes vekselstrøm 2021-22 Oslo 2021 80000 9.11.2021 Bevilget 80000 CAMILLA FAGERLI Kurant - Dream Academy Symposium, 2021 Troms og Finnmark 2022 65000 9.11.2021 Bevilget 65000 ROBERT PER-OLOV JOHANSSON Lauvlia- Buskerudmuseet - Et tredje godt sted, hva kunstnerhjem og hva kan det være? Oslo 2022 100000 9.11.2021 Bevilget 60000 LENE BERG Lene Berg - Festspillutstillingen 2022 Oslo 2022 350000 19.11.2021 Bevilget 250000 LINDA STEFFENSEN LERSETH Linda Lerseth - Soloutstilling Billedhoggerforeningen 2022 Viken 2022 50000 19.11.2021 Bevilget 50000 Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes - Celler og Vev, 2022 Oslo 2021 85000 19.11.2021 Bevilget 85000 Anna Margareta Bergman Margareta Bergman - "The image is a screen which hides what it mean" 2022 Oslo 2022 50000 19.11.2021 Bevilget 50000 Marianne Frederikke Skard Heier Marianne Heier - T, 2022 Oslo 2022 80000 19.11.2021 Bevilget 60000 Marie Gurine Askeland Marie Gurine Askeland - Femidomen 2021 Viken 2021 90000 9.11.2021 Bevilget 50000 Marit Følstad Marit Følstad og Ole Jørgen Ness - NONSITE 2022 og 2023 Oslo 2022 100000 19.11.2021 Bevilget 100000 Marius Moldvær Marius Moldvær - Unge Vaksne 2022 Oslo 2022 25000 19.11.2021 Bevilget 25000 MASOUD ALIREZA Masoud - Magnetic paper. 3 years Vestland 2022 150000 19.11.2021 Bevilget 60000 Merete Joelsen Aune Merete Joelsen Aune - Sometimes I Am Light Years Away, 2022 Oslo 2022 40000 19.11.2021 Bevilget 30000 MIKAEL HEGNAR KUNST Mikael Øye Hegnar - Lilleborg og Elephant Kunsthall 2022 Oslo 2022 90000 19.11.2021 Bevilget 50000 Lars Tore Kjemphol Møre og Romsdal Kunstsenter - Kunst til folket - 2021 Oslo 2022 150000 19.11.2021 Bevilget 80000 Ruth Anne Natasja Askelund Natasja Askelund m.fl. - Remaster 2021 Rogaland 2022 78000 19.11.2021 Bevilget 78000 Nikhil Joseph Vettukattil NIKHIL VETTUKATTIL, KUNSTHALL OSLO - STUDIO REPORT 2022 Oslo 2022 51000 19.11.2021 Bevilget 30000 Jorun Kraft Mo Nordenfjelske Flettegruppe - Korridorløperen 2022 Trøndelag 2022 141400 19.11.2021 Bevilget 120000 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN Pelle Brage m.fl. - Kunst Slagmarken 2022 Agder 2022 290000 19.11.2021 Bevilget 150000 PER STIAN MONSÅS KUNST Per Stian Monsås og Agnieszka Foltyn - plot plott 2022 Trøndelag 2022 80000 19.11.2021 Bevilget 40000 PERFORMANCE ART STAVANGER Performance Art Stavanger - Performance Days 2022 Rogaland 2022 100000 9.11.2021 Bevilget 100000 Petter Buhagen Petter Buhagen - A Distributed Sadness 2022 Trøndelag 2022 70000 19.11.2021 Bevilget 50000 Pia Jeanette Krabberød Pia Jeanette Krabberød - Dagen følger Solen 2022 Troms og Finnmark 2022 30000 19.11.2021 Bevilget 30000 PIKENE PÅ BROEN AS Pikene på Broen - Det gode liv - The Sweetness of Living 2022 Troms og Finnmark 2022 270000 9.11.2021 Bevilget 150000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Decoding Black Magic 2021 Vestland 2021 560000 9.11.2021 Bevilget 100000 PRAKSIS PRAKSIS  - Virksomhetsstøtte 2022 Oslo 2022 1300000 9.11.2021 Bevilget 900000 Rachel Elizabeth Dagnall Rachel Dagnall - Rock Concerts at Helleristninger in Østfold Oslo 2022 50000 19.11.2021 Bevilget 50000 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur - ROM UNG 2022-24 Oslo 2022 150000 9.11.2021 Bevilget 150000 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur - ROM UNG 2022-24 Oslo 2023 150000 9.11.2021 Bevilget 150000 Runhild Hundeide Runhild Hundeide - Opus 1 Oslo 2021 40000 19.11.2021 Bevilget 40000 Saman Kamyab Saman Kamyab - 2022 Oslo 2022 50000 19.11.2021 Bevilget 50000 Sandra Mujinga Sandra Mujinga - LACK 2021 (arbeidstittel) Oslo 2022 146000 19.11.2021 Bevilget 120000 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Santolarosa - 2022 Oslo 2022 700000 9.11.2021 Bevilget 150000 Signe Lidén Signe Lidén - Paviljong Våtmark 2022 Oslo 2022 200000 19.11.2021 Bevilget 200000 Sigve Knutson Sigve Knutson - Nils Aas Kunstverksted Oslo 2022 30000 19.11.2021 Bevilget 30000 Siri Berqvam Siri Berqvam - Avlegger 2021 Vestfold og Telemark 2021 30000 19.11.2021 Bevilget 30000 SKIEN KOMMUNE Spriten Kunsthall - Innholdsutvikling 2022 Vestfold og Telemark 2022 500000 9.11.2021 Bevilget 200000 Stian Eide Kluge Stian Eide Kluge - O,O,O., 2021 Oslo 2021 30000 19.11.2021 Bevilget 30000 Stian Ivarsson Ådlandsvik Stian Ådlandsvik - Foot in the buffet (arbeidstittel) 2021 Oslo 2021 50000 19.11.2021 Bevilget 30000 SUSANNE MARTHA WINTERLING STUDIO (SMS STUDIO) Susanne M Winterling - Matrix, Maya and soul-nut, Kunsthall Trondheim, 2022 Trøndelag 2022 100000 19.11.2021 Bevilget 100000 TENTHAUS tenthaus - vi sees 2021-2022 Oslo 2022 200000 9.11.2021 Bevilget 100000 LUKT AS Trygve Luktvasslimo - Bitcoin-gruve i Lofoten, Festspillprofil 2023 Nordland 2022 150000 19.11.2021 Bevilget 150000 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Al-Samad - Keramikkprosjekt: Tilbake til røttene 2021 Viken 2022 55661 19.11.2021 Bevilget 50000 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Al-Samad - Keramikkprosjekt: Tilbake til røttene 2021 Viken 2022 50139 19.11.2021 Bevilget 50000 KRISTIN VELLE Ølhallene Tou - Atelierbesøk Studio Visit 2022 Vestland 2022 150000 19.11.2021 Bevilget 100000