Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i Arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader til utstillinger fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 

Antall søknader: 126    
Søknadssum: kr 12 467 257        
Antall tildelinger: 58    
Vedtakssum: kr 2 681 000

Det er bevilget midler til produksjon og formidling av maleri, tegning, grafikk, tekstil, glasskunst, keramikk, smykkekunst, fotografi, skulptur, installasjon, lydkunst, video, kunstfilm, performance og relasjonell praksis. Tildelingene viser at bredden av kunstneriske uttrykk er godt ivaretatt med stor variasjon i materialer og teknikker.

En overordnet tendens blant utstillingsprosjektene i denne søknadsrunden er å kombinere flere kunstneriske teknikker i totale installasjoner i visningsrommet. Pedro Gómez-Egaña er tildelt midler til en installasjon med performance som først vises ved den 16. Lyon-biennalen september-desember 2022 og senere som en adapsjon ved det kunstnerdrevne visningsrommet Podium i Oslo våren 2023. Via tid, rytme og bevegelse problematiserer verket kroppslige og mentale konsekvenser av digital teknologi for det private, hjemlige og kroppslige. 

Ellinor Aurora Aasgaard gitt tilskudd til å produsere interaktiv utstillingsarkitektur hvor skulpturelle plattformer med maleri og tekstile skulpturer går i dialog med Gustav Vigelands verk. Arbeidet vises som en del av gruppeutstillingen Parade ved Vigelandsmuseet i Oslo sommeren 2022 i forbindelse med Skeivt kulturår 2022 og er kuratert av Bjørn Hatterud og Håkon Lillegraven. Tiril Hasselknippe er bevilget midler til utstillingen Play på Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm november - desember 2022. Her vil kunstneren skape en større skulpturell installasjon spesifikt utformet for barn og unge med funksjonsmangfold. Vann vil ha en sanselig tilstedeværelse i verket, som vil anspore til utforsking gjennom lys, form og materialitet. 

Flere tildelte prosjekter tematiserer identitet og historie, og løfter frem underliggende og fortrengte fortellinger og posisjoner. Elin Már Øyen Vister og Sissel Mutale Bergh har mottatt tilskudd til en trioutstilling med Carolina Caycedo ved Kunsthall Trondheim i årsskiftet 2022/2023. Utstillingen setter søkelys på sørsamisk språk og plantekunnskap, matrilineær kulturarv og fruktbarhetskultus med utgangspunkt ordet/stedsnavnet Kunna/Kuinna og sagnskikkelsen Guri Kunna. Prosjektet involverer en rekke samarbeidspartnere og vil blant annet vise lydinstallasjoner, lydskulpturer, video og tegnede kart. 

Wendimagegn Belete utforsker på sin side hvordan historie, minner og identitet nedarves gjennom generasjoner og påvirker vår egen samtid. I en monumental vegginstallasjon som skal vises ved Trøndelag senter for samtidskunst i november-desember 2022 vil kunstneren kombinere arkivfotografi fra den andre italiensk-etiopiske krig (1935-41) med funnede og 3D-scannede afrikanske objekter. 

Diverse tiltak

Kategorien diverse tiltak omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. Porteføljen omfatter ymse tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordningene på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m. 

Tal på søknadar: 24     
Søknadssum: kr 3 083 850        
Tal på tildelingar: 9    
Vedtakssum: kr 480 000

Tilskota går i denne runden til eit særleg breitt spekter av tiltak. Prosjekta rangerer frå kasettutgjevnadar av plommehagar frå Sunnmøre, via matskulpturar og matstudioinstallasjonar i Rendalen, til barkingsprosjekt i Finnmark med bakgrunn i doudji-tradisjon og -metode. Alle dei nemnte prosjekta mottek prosjektstøtte i denne runden. 

Fagleg utval behandla i denne runden 24 søknadar, derav fem retta mot barn og unge. 7 søkarar var frå Oslo og 7 frå Viken. Elles var 2 frå Troms og Finnmark, 2 frå Vestland, og éin frå fylka Trøndelag, Vestfold og Telemark, Utlandet, Rogaland, Innlandet og Møre og Romsdal. Begge søknadane frå Troms og Finnmark, og begge frå Vestland, får støtte. Også prosjekt frå Møre og Romsdal og Innlandet mottek midlar i denne runden, og det same gjeld to prosjekt frå Oslo og éitt frå Viken.

Barn og unge

Fagleg utval for visuell kunst behandla i denne runden fem søknadar til barn og unge-prosjekt. Søknadane kom frå Oslo (2), og elles frå Viken, Vestfold og Telemark, og Vestland. Tre prosjekt mottek støtte.

Tre av fem søknadar var verkstadsbaserte, og alle desse tre involverte barn eller unge aktivt. To av fem søknadar var animasjonsfilmprosjekt. Også her er spennet stort når det kjem til uttrykk. Støtte blir gitt til animasjonsverkstader og filmvisning om og av folkeeventyret Kjetta på Dovre, kajakkverkstadar i Finnmark, og sci-fi-prosjektet Tellus8Mars, som blir ein installasjon og podcast retta mot yngre barn.

Institusjoner

Antall søknader: 80
Søknadssum: 21 137 958
Antall tildelinger: 30    
Vedtakssum: kr 2 390 000

Prosjektstøtten for institusjoner spenner over vidt forskjellige tiltak og aktiviteter., Iog i årets andre tildelingsrunde handlet mange søknader om utstilling eller programmering. Halvparten av søknadene var til enkeltutstillinger, mens atten søknader omhandlet programmering. Åtte av utstillingssøknadene var i tilknytning til festivaler, mens tre søknader handlet om utstilling i kombinasjon med verksted, seminar eller kunstnersamtaler.

Søknadsrunden viste flere tverrfaglige prosjekter og installasjoner, stedsspesifikke prosjekter og relasjonelle uttrykk. KSjangre som kunstfilm, lydkunst, arkitektur, design, mote, lyskunst og gatekunst gjorde seg også gjeldene. I en ordning som sjangermessig favner såpass bredt og samtidig har svært begrensede midler til disposisjon, måtte utvalget foreta mange vanskelige prioriteringer.

Det var seks nye søkere i søknadsrunden. Kristiansund Kunsthall, som har som mål å etablere et varig visningssted i by med lite aktivitet på samtidskunstscenen, er bevilget støtte. 

Det var elleve søknader fra institusjoner som ligger på statsbudsjettet, tre av disse ble bevilget støtte, hvor den ene hadde barn og unge som målgruppe. Tilskuddene ble gitt på grunnlag av at de omsøkte prosjektene utgjorde samarbeid med det frie feltet. I tillegg ble disse prosjektene vurdert til å være av en ekstraordinær karakter og å falle utenfor det som kan forventes å dekkes av virksomhetenes ordinære driftsbudsjett og -tilskudd.

Flere prosjekter undersøker materialitet og ulike formidlingsformater innen samtidskunsten. Tematisk løftes også spørsmål knyttet til identitet og tilhørighet, språk og klasse, kjønn og legning. Det var også søknader som omhandler postkolonialisme, kulturarv, klima- og miljøproblematikk. Tre av søknadene var prosjekter i tilknytning til Skeivt kulturår, og to søknader hadde et rent samisk fokus. 

Prosjektstøtteordningen favner søknader fra et bredt spekter av sjangere. Eksperimentell film- og videokunst omfattes også av denne ordningen, og filmbyrået Jack får tilskudd til kuratering av månedlige visinger på Vega Scene i Oslo. En bevilgning med spesielt søkelys på lydkunst går til det kunstnerdrevne visningsstedet Kurant i Tromsø. Lyttestasjon9000 som profilerer unge, nyetablerte kunstnere som jobber med lyd på tvers av landegrenser i nord. Utover lydprosjektet arrangerer Kurant også utstillinger, queer nights, verksted og søndagsklubb. 
Tromsø kunstforening er bevilget støtte til et prosjekt som skal omskape Muséparken i byen til et gjøre- og brukssted med fokus på dekolonialisering og naturmangfold i byrommet. Et hovedspørsmål som stilles i prosjektet er hvorfor det ikke finnes synlige tegn på samisk og kvensk tilstedeværelse i byrommet i Tromsø.  Enkelte soloutstillinger er også bevilget tilskudd i denne søknadsrunden. Blant dem er en utstilling med Lea Guldditte Hestelund vedpå Aldea i Bergen med tilhørende samtaleprogram som gjennomføres i samarbeide med Den Nationale Scene, og en retrospektiv utstilling med Ingerid Kuiters på det kunstnerdrevne visningsstedet Femtenesse i Oslo.

Geografisk kom overvekten av søknadene fra Oslo og Vestland, etterfulgt av Viken, Troms/Finnmark og Trøndelag. Agder, Troms/Finnmark og Rogaland har høyest innvilgelsesprosent i forhold til antall søknader.

Barn og unge

Det ble mottatt fjorten søknader med et rent fokus på barn og unge. Sju av disse mottok støtte. De fleste søknadene var basert på tradisjonelle formidlingsgrep. Ett av tiltakene, Teen Advisory Board fra Praksis, viste særlig innovasjon hva angår læring, medvirkning og mangfold. 
Søknadene fra Alta kunstforening, Tinn kunstforening og Sunnfjord kunstlag inngår i Norske kunstforeningers ungdomssatsing og tematiserer kulturminner/kulturvern, tradisjon og lokale forhold i et langvarig samarbeid mellom kunst-foreningene, kunstnere og ungdom i videregående skole. Prosjektene vil gjennomføres innenfor kunsthåndverk, tradisjonskunst, samisk samtidskunst og relasjonell kunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Ole Brodersen Utstilling Bomuldsfabrikken Artendal - Sjøbårne bilder 2023 Agder 2022 12500 12.5.2022 Avslått 0 Ole Brodersen Utstilling Bomuldsfabrikken Artendal - Sjøbårne bilder 2023 Agder 2023 25000 12.5.2022 Avslått 0 Ole Brodersen Utstilling Bomuldsfabrikken Artendal - Sjøbårne bilder 2023 Agder 2024 50000 12.5.2022 Avslått 0 CFSN NORLUND CFSN NORLUND - KUNST I SENTRUM Viken 2022 170000 11.5.2022 Avslått 0 HURST JASMIN Jasmin Hurst og Anja Høvik Strømsted - Blossomele 2022 Vestfold og Telemark 2022 200000 12.5.2022 Avslått 0 Marianne Gihle Marianne Gihle - Separatutstilling Steinkjer Kunstforening Oslo 2022 30000 12.5.2022 Avslått 0 Dler Mariam Dalo Shwan Dler Qaradaki - Home, 2022 Oslo 2022 60168 12.5.2022 Bevilget 60000 Kjell Nymoen Kjell Nymoen - Utstilling i Kunsthjørnet 2021-2022 Innlandet 2022 30000 12.5.2022 Avslått 0 Solveig Bergene Solveig Bergene - Soloutstilling i Sandnes Kunstforening Oslo 2022 40000 Avvist 0 Solveig Bergene Solveig Bergene - Soloutstilling i Sandnes Kunstforening Oslo 2022 40000 12.5.2022 Bevilget 30000 Beate Petersen Beate Petersen - Becoming the Other, 2022 Oslo 2022 95000 12.5.2022 Bevilget 60000 Nils Elvebakk Skalegård Nils Elvebakk Skalegård og Anna Bak - Epigon 2022 Viken 2022 21000 12.5.2022 Avslått 0 UFORIA AS UFORIA - Oslo Art Weekend 2022 Oslo 2022 300000 11.5.2022 Bevilget 150000 UFORIA AS UFORIA - Oslo Art Weekend 2022 Oslo 2023 300000 11.5.2022 Avslått 0 UFORIA AS UFORIA - Oslo Art Weekend 2022 Oslo 2024 300000 11.5.2022 Avslått 0 Victor Lind victor lind - 2 sep.utstillinger 2022 Oslo 2022 60000 12.5.2022 Bevilget 60000 FOTODAMA AS Ingun Alette Mæhlum - Tussøy. Utstilling ved USF Verftet 2023. Troms og Finnmark 2022 73000 12.5.2022 Bevilget 40000 Glafira Galuzina Glafira Galuzina - utstillinger 2022-2023 Oslo 2022 55000 12.5.2022 Avslått 0 Geir Morten Brungot Geir M. Brungot - Distorted Landscape 2022 Møre og Romsdal 2022 80000 12.5.2022 Avslått 0 Kristine Dragland Kristine Dragland - Autumn Years, 2022 Oslo 2022 50000 Avvist 0 SKUR 53 AS ERLEND LERDAL - VILL HÆST 2022 Trøndelag 2022 67500 11.5.2022 Avslått 0 SUNNFJORD KUNSTLAG Sunnfjord Kunstlag - SPOR2022 2022 Vestland 2022 50000 11.5.2022 Avslått 0 Anita Lykke Hanch-Hansen Fjeldhaug Anita Lykke Hanch-Hansen - Posthumanisme 2022 Viken 2022 80000 12.5.2022 Avslått 0 HAVFERD AS Regine Stensæth Josefsen - Skulpturpark, 2023 Oslo 2022 25000 11.5.2022 Avslått 0 HAVFERD AS Regine Stensæth Josefsen - Skulpturpark, 2023 Oslo 2023 75000 11.5.2022 Avslått 0 SUNNFJORD KUNSTLAG Sunnfjord Kunstlag - NåDa2 Ungdom, samtidskunst og kulturminne 2022-2023 Vestland 2022 20000 11.5.2022 Bevilget 20000 SUNNFJORD KUNSTLAG Sunnfjord Kunstlag - NåDa2 Ungdom, samtidskunst og kulturminne 2022-2023 Vestland 2023 20000 11.5.2022 Bevilget 20000 Hans Hamid Rasmussen Trafo Kunsthall - Ujevne overganger 2020-2022 Oslo 2022 83000 12.5.2022 Avslått 0 Andre Steenbuch Marandon André Steenbuch Marandon - Tellus8Mars 2022 Vestland 2022 30000 12.5.2022 Bevilget 30000 KUNSTPILOTENE MARANDON kunstpilotene - Under bakken, 2022. Vestland 2022 40000 11.5.2022 Bevilget 20000 Kaja Kristine Solgaard Dahl Kaja Solgaard Dahl - I Speak Material 2022 Oslo 2022 14300 12.5.2022 Avslått 0 LAVANGSNES WUNDERKAMMER AS Lavangsnes Wunderkammer AS - Dokumentasjon om Salangen biennale 2021 Troms og Finnmark 2022 190500 11.5.2022 Avslått 0 BRYNHILD WINTHER Brynhild Grødeland Winther - «Extension.no: Perfect Shelter» i Triump Gallery 2022 Vestland 2022 33447 Avvist 0 Anne Katrine Dolven A K Dolven - stairs 2022 Oslo 2022 120225 12.5.2022 Avslått 0 STIFTELSEN FOLLDAL GRUVER Elin Glærum Haugland - Folldal gruver 2022 Innlandet 2022 167300 15.6.2022 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - «el yuyo y el juego» 2022 Oslo 2022 22000 11.5.2022 Avslått 0 BANDÉH OSLOEROTIC OSLOEROTIC - OSLOEROTIC Film and Art Festival Oslo 2022 400000 15.6.2022 Avslått 0 RANA KUNSTFORENING Rana kunstforening Russiske kunstnere - Norsk-russisk kunstnermøre Barents Havmannutstillingen 2022 Nordland 2022 40000 11.5.2022 Avslått 0 KURT JOHANNESSEN Kurt Johannessen - Preludium 2 Vestland 2022 90000 12.5.2022 Bevilget 50000 HORDALAND KUNSTSENTER Nora Adwan - Defragmentation, 2022 Vestland 2022 40000 11.5.2022 Bevilget 30000 Andreas Lærum Andreas Lærum - Utopia 2022 Viken 2022 12856 Avvist 0 Tage Robert Fredheim Tage Fredheim - Åpningsutstilling Nannestad kulturtun Viken 2022 80000 12.5.2022 Avslått 0 Marte Aas Marte Aas - Its In My Blood, 2023 Oslo 2022 90000 12.5.2022 Bevilget 70000 Charlotte Thiis-Evensen Charlotte Thiis-Evensen - Dobbeltintervju II Oslo 2022 50000 12.5.2022 Avslått 0 Guri Guri Henriksen Guri Guri Henriksen - BIRD LADIES 2022 Viken 2022 23000 12.5.2022 Avslått 0 SUSANNA KAJERMO Susanna Kajermo  - Det er fortsatt mulig å ha en lykkelig barndom Vestland 2022 37000 12.5.2022 Avslått 0 Pedro Javier Gomez Egana Pedro Gomez Egana - Virgo, Lyon Biennial 2022, Podium 2023 Oslo 2022 144000 12.5.2022 Bevilget 140000 Jan Braar Christensen Jan Christensen - Silisiumsfæren (episode 2-5) Oslo 2022 50000 12.5.2022 Avslått 0 CARLOS ALBERTO CORREIA Carlos A. Correia - Late flowers, 2022 Trøndelag 2022 40000 Avvist 0 Kobie Nel Kobie Nel - Solo exhibition at Norsk Billedhoggerforening 2022 Vestland 2022 80000 12.5.2022 Bevilget 50000 Jannik Abel Jannik Abel - Øvelse i samling 2022 Viken 2022 200000 12.5.2022 Avslått 0 Siri Jahn Hjorth Siri Hjorth - Mordet på Emanuel Vigeland 2022 Oslo 2022 80000 12.5.2022 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - 2022 Oslo 2022 80000 Avvist 0 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Nitja senter for samtidskunst - Labor as care Viken 2022 170000 15.6.2022 Avslått 0 Julie Cecilie Engaas Julie Engaas - Groblad, 2022 Viken 2022 40000 12.5.2022 Bevilget 20000 Vanna Bowles VANNA BOWLES - Människor och djur Viken 2022 80000 12.5.2022 Bevilget 60000 Bianca Hisse Silva Bianca Hisse - How to tame a wild tongue, 2022 Oslo 2022 110000 12.5.2022 Avslått 0 PRIDE ART Pride Art - Skeivt kunst- og kultursenter - 6 piloter 2022 Oslo 2022 700000 15.6.2022 Bevilget 700000 Manuel Portioli Manuel Portioli - SWAP 2022 Vestland 2022 108000 12.5.2022 Avslått 0 NYE KJERRINGØY RORBUSENTER AS Eli Hovdenak - Vanntett, 2022 Nordland 2022 160000 11.5.2022 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K - Utstillingsprogrammering juni-desember 2022 Rogaland 2022 90000 11.5.2022 Bevilget 40000 PRAKSIS PRAKSIS - PRAKSIS Teen Advisory Board - 'In Character 2022 og 2023' Oslo 2022 200000 11.5.2022 Bevilget 150000 PRAKSIS PRAKSIS - PRAKSIS Teen Advisory Board - 'In Character 2022 og 2023' Oslo 2023 400000 11.5.2022 Avslått 0 Henrik Olai Kaarstein Henrik Olai Kaarstein - Soloutstilling i Brussels, 2022 Oslo 2022 60000 Avvist 0 Mariken Kramer MARIKEN KRAMER - Utstilling med Atle Hynne 2022 Oslo 2022 30000 12.5.2022 Bevilget 30000 FOTOGRAFIHUSET AS Fotografihuset - Pilot program 2022, three exhibitions Oslo 2022 400000 11.5.2022 Bevilget 150000 ELIZABETH PACINI Lisa Pacini og Gidsken Braadlie  - Point CounterPoint 2022-23 Oslo 2022 190000 12.5.2022 Avslått 0 Trude Johansen Trude Johansen - Venus lander på Vauseholmen, 2022 Viken 2022 54600 12.5.2022 Avslått 0 Morten Andersen Morten Andersen - Krystallskogen 2022 Oslo 2023 95000 12.5.2022 Avslått 0 Morten Andersen Morten Andersen - F20 2023 Oslo 2023 80000 12.5.2022 Avslått 0 MARTIN WHITE Martin White - Big Science Volume 1 Oslo 2022 110000 12.5.2022 Bevilget 70000 KRISTOFFERSENMARTENS MARI MARTENS KRISTOFFERSEN FanniMartens - Kjetta på Dovre 2022-2023 Viken 2022 60000 12.5.2022 Bevilget 50000 KRISTOFFERSENMARTENS MARI MARTENS KRISTOFFERSEN FanniMartens - Kjetta på Dovre 2022-2023 Viken 2023 15000 12.5.2022 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Paul P - Paul P Solo Exhibition at Hordaland Kunstsenter Vestland 2022 80000 11.5.2022 Avslått 0 RIDDODUOTTARMUSEAT RiddoDuottarMuseat- Porsanger Museum - Annelise Josefsen prosjekt 2021- 2023 Troms og Finnmark 2022 253500 11.5.2022 Avslått 0 PATRIK ENTIAN Patrik Entian - Wall of Thuja (to be continued). 2022 Viken 2022 50000 12.5.2022 Bevilget 50000 STIFTELSEN ØRJE BRUG Stiftelsen Ørje Brug - Edle krepser - 2023 Viken 2022 96258 11.5.2022 Avslått 0 STIFTELSEN ØRJE BRUG Stiftelsen Ørje Brug - Edle krepser - 2023 Viken 2023 140308 11.5.2022 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - Lea Guldditte Hestelund soloutstilling 2022 Vestland 2022 100000 11.5.2022 Bevilget 50000 Irene Rasmussen IRENE RASMUSSEN - Barking, kortreiste materialer - varig viten, 2022-23 Troms og Finnmark 2022 100000 12.5.2022 Bevilget 70000 Irene Rasmussen IRENE RASMUSSEN - Barking, kortreiste materialer - varig viten, 2022-23 Troms og Finnmark 2023 80000 12.5.2022 Avslått 0 COLLECTIVE AS COLLECTIVE OSLO (Collective AS) - "PEELED (Vrengt)" Viken 2022 600000 11.5.2022 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - 2022 Oslo 2022 80000 Avvist 0 Ingvild Kjær Tofte Ingvild Kjær Tofte - Fortsatt noen hjemme vol III 2022 Viken 2022 60000 12.5.2022 Avslått 0 ASTRI TONOIAN KUNST Astri Tonoian og Cecilie Leganger - 'Emblas fødsel' 2022 Viken 2022 170000 12.5.2022 Avslått 0 Lars Johannes Risan Sandås Lars Sandås - The City and The Sun, 2023 Oslo 2022 45600 12.5.2022 Avslått 0 Petra Viktoria Dalström Petra Dalström - Soloutstilling Prosjektrom Carl Berner 2022-2023 Utlandet 2022 87069 12.5.2022 Bevilget 60000 PIA MYRVOLD Pia Myrvold - Episk Landskap Utlandet 2022 150000 12.5.2022 Avslått 0 Fredrik Berberg Fredrik Berberg - Utstilling ved Kösk, 2022 Oslo 2022 15000 12.5.2022 Avslått 0 ELIDA BRENNA LINGE Elida Linge og Mari Kvien Brunvoll - Plommehagepartitur 2022 Møre og Romsdal 2022 35000 12.5.2022 Bevilget 35000 Bjørn Jonny Magnhildøen Bjørn Magnhildøen - Metroglyf - graffiti i stein 2022-23 Viken 2022 35000 12.5.2022 Avslått 0 Bjørn Jonny Magnhildøen Bjørn Magnhildøen - Metroglyf - graffiti i stein 2022-23 Viken 2023 40000 12.5.2022 Avslått 0 Lars Tore Kjemphol Lars Kjemphol - Lars Kjemphol -Sosial Skulptur og WDLND Retrospektiv. Oslo 2022 145000 12.5.2022 Bevilget 50000 IRENE GELLEIN Irene Gellein - Thought Magic II, 2022 Rogaland 2022 30000 12.5.2022 Avslått 0 FOTOGALLERIET Fotogalleriet - Brittany Nelson, separatutstilling, 2022 Oslo 2022 61788 11.5.2022 Avslått 0 Karen Klim Karen Klim - Nye fortellinger  2023 Oslo 2022 60000 12.5.2022 Bevilget 30000 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Galleri 69 - På Pulsen 22-23 Oslo 2022 500000 11.5.2022 Bevilget 100000 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Galleri 69 - På Pulsen 22-23 Oslo 2023 534903 11.5.2022 Avslått 0 Tyra Tingleff Tyra Tingleff - Solo-utstilling i overlysialen 2022 Viken 2022 142000 12.5.2022 Bevilget 70000 Sigurd Aas Hansen Sigurd Aas Hansen - Forsiktig 2022 Vestland 2022 28000 12.5.2022 Avslått 0 Alessandro Marchi Alessandro Marchi - Critical Walks, Experiences of Oil, Stavanger. 2021-2022 Oslo 2022 71000 12.5.2022 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Visningsrommet USF - Visningsrommet USF program 2022 Vestland 2022 137600 11.5.2022 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Visningsrommet USF - Visningsrommet USF program 2022 Vestland 2023 141110 11.5.2022 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Visningsrommet USF - Visningsrommet USF program 2022 Vestland 2024 145343 11.5.2022 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur - Oppdrag nabolag (arbeidstittel) 2022 Oslo 2022 200000 11.5.2022 Bevilget 100000 Hilde Hovland Honerud Hilde H. Honerud - Arbeidstittel: Reality slipped into a symbol Viken 2022 80000 12.5.2022 Avslått 0 Mary Katharine Margaret Macdaid Katharine Mac Daid - Lost Connection (working title), 2022 Oslo 2022 85000 12.5.2022 Avslått 0 VADSØ KUNSTFORENING Vadsø Kunstforening - Landskapet i oss, utstillingsprogrammering 2022 Troms og Finnmark 2022 187000 11.5.2022 Bevilget 100000 Ole Lislerud Ole Lislerud - Den Samiske Smerten Oslo 2022 120000 12.5.2022 Avslått 0 Vigdis Storsveen Vigdis Storsveen - Arbeidstittel: Uten tittel 2022 Viken 2022 92000 12.5.2022 Avslått 0 Hilde Hovland Honerud Hilde H. Honerud - It´s always morning somewhere Viken 2022 40000 12.5.2022 Avslått 0 STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS Marin Håskjold - Hva er en kvinne 2022 Trøndelag 2022 83000 11.5.2022 Avslått 0 Ingunn Skogholt Ingunn Skogholt - "Separatutstilling i Kunstnerforbundet", 21.4.2022-29.5.2022 Oslo 2022 100000 12.5.2022 Bevilget 60000 INGRID LIAVAAG KOMPANI LiLi Re  - FACADE, 2021 Oslo 2022 100000 14.6.2022 Bevilget 50000 Mary Nunpau Hasavari Mary N. Hasavari - High Priestess, 2022 Viken 2022 20000 12.5.2022 Bevilget 20000 Luke Daniel Drozd Luke Drozd - Creativity at the End of Time Vestland 2022 40000 12.5.2022 Bevilget 30000 MASOUD ALIREZA Masoud Alireza - Untitled, 2022 Vestland 2022 54000 12.5.2022 Bevilget 40000 MASOUD ALIREZA Masoud Alireza - Untitled, 2022 Vestland 2023 55000 12.5.2022 Avslått 0 MASOUD ALIREZA Masoud Alireza - Untitled, 2022 Vestland 2024 60000 12.5.2022 Avslått 0 Anna Erika Stöckel Erika Stöckel - Antopologen, fotografen och avståndet, del1 Oslo 2022 31500 12.5.2022 Avslått 0 Michael William Laundry MIKEY LAUNDRY ART GARDEN - 2022 MLAG Curatorial Programme Vestland 2022 150000 11.5.2022 Avslått 0 Jeremy James Welsh Jeremy Welsh m. flere - Persistent Disequilibrium 2022-23 Vestland 2022 85000 12.5.2022 Bevilget 40000 ARENDAL KUNSTFORENING Arendal Kunstforening - Utstillingsprogram 2022 Agder 2022 30000 11.5.2022 Bevilget 30000 JENNY KINGE Femtensesse - Retrospektiv utstilling Ingerid Kuiters, 2022  Oslo 2022 50000 11.5.2022 Bevilget 40000 ZANE CERPINA Zane Cerpina - Økobordell Oslo 2022 80000 12.5.2022 Avslått 0 Jørn Ståle Stenslie Zane Cerpina og Ståle Stenslie - Food for Action 2022 Oslo 2022 90000 12.5.2022 Avslått 0 Sissel Mutale Bergh Sissel Mutale Bergh - Den tida alt snakka (knowledge keepers) 2022 Trøndelag 2022 175000 12.5.2022 Bevilget 70000 Martina Bobrikova Bobrikova og de Carmen - The Migrant Assembly 2022 Oslo 2022 157200 12.5.2022 Avslått 0 Martina Bobrikova Bobrikova og de Carmen - The Migrant Assembly 2022 Oslo 2023 90000 12.5.2022 Avslått 0 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE NyMusikks Komponistgruppe  - Territories 2021-23 Oslo 2022 150000 11.5.2022 Avslått 0 Tanja Thorjussen Tanja Thorjussen - Eden and everything after, utstilling 2023 Oslo 2022 100000 12.5.2022 Avslått 0 Erik Sæter Jørgensen Erik Sæter Jørgensen - Ç'est avec eux que j'ai compris, 2022 Rogaland 2022 40000 Avvist 0 Liv-Lise Zachrisson Liv Zachrisson - alla kroppar faller 2022 Oslo 2022 40000 Avvist 0 ALTA KUNSTFORENING ALTA KUNSTFORENING - Ungdom, samtidskunst og Struves Meridianbue - Nåda 2 Troms og Finnmark 2022 15000 11.5.2022 Bevilget 15000 ALTA KUNSTFORENING ALTA KUNSTFORENING - Ungdom, samtidskunst og Struves Meridianbue - Nåda 2 Troms og Finnmark 2023 15000 11.5.2022 Bevilget 15000 Christoffer Ellis Landfald Eide Christoffer Eide - Buff Beauty 2022 Viken 2022 9062 12.5.2022 Avslått 0 VEBJØRN GUTTORMSGAARD MØLLBERG Vebjørn Guttormsgaard Møllber - Det mørkner (Passasje) Vestfold og Telemark 2022 35000 12.5.2022 Avslått 0 CONCERNED ARTISTS NORWAY Concerned Artists Norway - NATURTRO Viken 2022 100000 12.5.2022 Avslått 0 NOVOOI AS Novooi AS - Kunstutstillingen “Above and Below” 2022 Oslo 2022 180000 11.5.2022 Avslått 0 Gisle Nataas Gisle Nataas - «Parallel Realities» 2022 Viken 2022 11183 12.5.2022 Avslått 0 HELENE FØRDE Helene Førde - Skulpturer for utstilling på Bergenhus festning 2022 Vestland 2022 70000 12.5.2022 Bevilget 50000 Gisle Nataas Gisle Nataas - "Arkitektur som instrument - Kunsthall 3,14". 2022 Viken 2022 7001 12.5.2022 Avslått 0 ELLIDA AS Ellida AS - Arctic Moving Image and Film Festival (AMIFF) 2022 Troms og Finnmark 2022 200000 11.5.2022 Bevilget 200000 Hanna Filomen Gjessing Mjåvatn Hanna Filomen Mjåvatn - "All There is" 2022 Oslo 2022 100000 12.5.2022 Avslått 0 Gisle Nataas Gisle Nataas - «Low frequency city - approach» 2022 Viken 2022 64848 12.5.2022 Avslått 0 Marie Gurine Askeland Marie Gurine Gurine Askeland - Femidomen Objekt 2022 Viken 2022 70000 12.5.2022 Avslått 0 Emilija Skarnulyte Emilija Skarnulyte - Hypoxia, 2022 Troms og Finnmark 2022 100000 Avvist 0 INTERNATIONAL ART SCENE Food Studio m.fl. - The International Sustainable Arts Festival 2022 Oslo 2022 239000 11.5.2022 Avslått 0 Ronak Moshtaghi Ronak Moshtaghi m.fl - Amor Fati(working title) 2023 Viken 2023 86000 12.5.2022 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall 2022 Vestland 2022 300000 11.5.2022 Avslått 0 SURNADAL BILLAG AS Surnadal billag AS - E 39 - fra kunst til folk Møre og Romsdal 2022 118000 11.5.2022 Bevilget 80000 Siv Bugge Vatne Siv Bugge Vatne m.fl - Mykorrhiza - Tomter skulpturskog 2022 Oslo 2022 176000 12.5.2022 Avslått 0 ANNE KARINE THORBJØRNSEN Anne Karine Thorbjørnsen - "Objets de la Mode", 2022 Innlandet 2022 54000 12.5.2022 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - The Digital Crisis Toolkit, modeling the utopia. 2022 Vestland 2022 397000 15.6.2022 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Al-Samad - Keramikk kurs 2022 Viken 2022 50880 11.5.2022 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Al-Samad - Keramikkprosjekt 2022 Viken 2022 54661 11.5.2022 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Piksel Kidz Lab 2022 Vestland 2022 150000 15.6.2022 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam al-Samad - Keramikk for Alle Viken 2022 54512 11.5.2022 Avslått 0 Torgeir Husevaag HUSEVAAG TORGEIR - Flere Forplantninger, 2022 Oslo 2022 130000 12.5.2022 Bevilget 60000 Lillian Presthus Lillian Presthus - Mine farger, -min palett. 2 separatutstillinger 2022 Vestland 2022 90000 12.5.2022 Avslått 0 Eirik Senje Eirik Senje - Separatutstilling 2022 Oslo 2022 37800 12.5.2022 Bevilget 30000 Siri Ekker Svendsen Siri Ekker Svendsen - All the Whisperings of the World, 2022 Oslo 2022 50000 12.5.2022 Bevilget 30000 KULTURBYRÅET MESÈN AS Nastja Säde Rönkkö - Those Who Kept the Light 2022 Oslo 2022 65500 11.5.2022 Avslått 0 Marianne Broch Marianne Broch - KJERNEN 2022 Viken 2022 90000 12.5.2022 Avslått 0 Laurens William Julian Malstaf Lawrence Malstaf - Flood 2022 Troms og Finnmark 2022 200000 12.5.2022 Avslått 0 SANDKASSA Sandkassa - Participatory budgeting prosjekt på Grønland 2022 Oslo 2022 60000 11.5.2022 Bevilget 60000 FILMBYRÅET JACK AS Filmbyrået Jack - Jack presenterer - Visningsserie på Vega Scene 2022 Oslo 2022 100000 11.5.2022 Bevilget 50000 Vilde Salhus Røed Vilde Salhus Røed - DAG (arbeidstittel), 2022 Vestland 2022 60000 12.5.2022 Bevilget 40000 RENATE HANDAL Renate Synnes Handal m.fl. - I Know What You Did Last Summer, 2022 Vestland 2022 100000 12.5.2022 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt i Hilmarfestivalen - LUFT 2022 Trøndelag 2022 340000 11.5.2022 Bevilget 50000 Hedda Grevle Ottesen Hedda Grevle Ottesen - Oslo City nr #8 Høsten 2022 Og nr #9 våren 2023 Oslo 2022 150500 11.5.2022 Bevilget 50000 Hedda Grevle Ottesen Hedda Grevle Ottesen - Oslo City nr #8 Høsten 2022 Og nr #9 våren 2023 Oslo 2023 217100 11.5.2022 Avslått 0 Hedda Grevle Ottesen Hedda Grevle Ottesen - Oslo City nr #8 Høsten 2022 Og nr #9 våren 2023 Oslo 2024 229500 11.5.2022 Avslått 0 SKAUS Skaus - Host 2022 Rogaland 2022 350000 11.5.2022 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur - Arkitekturfilm Oslo 2022: Festivalutstilling Oslo 2022 230000 11.5.2022 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Guttorm Nordø - Offentlig kunstprosjekt og podcast om utenforskap, 2022 Oslo 2022 90000 11.5.2022 Avslått 0 Serina Erfjord Serina Erfjord - Brakke Vestlansdsutstillingen 2022 Vestfold og Telemark 2022 40000 12.5.2022 Bevilget 20000 KIOSKENSTUDIO Kiosken Studio - Kiosken Studio 2022 Vestland 2022 100000 11.5.2022 Avslått 0 Cathrine Hølmebakk Evelid Cathrine Evelid - Sport og adspredelser#3, "Tjenersnakk".  Oslo 2022 130000 12.5.2022 Avslått 0 Runhild Hundeide Runhild Hundeide - Runhild Hundeide 2022 Oslo 2022 70000 12.5.2022 Avslått 0 Cecilie Tyri Holt Cecilie Tyri Holt - Kunst på Norway Cup 2022 Oslo 2022 200000 12.5.2022 Avslått 0 C LUDENS RINGNES STIFTELSE Ekebergparken - BU Hakkespettene skulpturworkshop høst 2022 og vår 2023 Oslo 2022 50000 11.5.2022 Bevilget 30000 STREET ART OSLO AS Street Art Oslo - Løkka-lykke gatekunstfest 2022 Oslo 2022 350000 11.5.2022 Avslått 0 STREET ART OSLO AS Street Art Oslo - Løkka-lykke gatekunstfest 2022 Oslo 2023 375000 11.5.2022 Avslått 0 STREET ART OSLO AS Street Art Oslo - Løkka-lykke gatekunstfest 2022 Oslo 2024 400000 11.5.2022 Avslått 0 Ellinor Aurora Aasgaard Ellinor Aurora Aasgaard - På sidelinjen, 2022 Oslo 2022 80000 12.5.2022 Bevilget 60000 Anna Aurora Bentedatter Passero Aurora Passero - Separatutstilling Trøndelag Senter for Samtidskunst, 2023 Oslo 2022 190000 12.5.2022 Bevilget 45000 Frida Maureen Borgen Hultberg Frida Hultberg - Alt som vokser, faller 2022 Oslo 2022 63300 12.5.2022 Avslått 0 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Nitja senter for samtidskunst - Splinten i øyet, 2023 Viken 2022 150000 15.6.2022 Bevilget 120000 Marianne Darlén Solhaugstrand Marianne Darlèn Solhaugstrand - Heavenly Bodies - All of Gods Dark Places are Mine. 2022 Viken 2022 70000 12.5.2022 Avslått 0 STIFTELSEN FALSTADSENTERET Stiftelsen Falstadsenteret - Houses of Darkness: Führerzimmer (2022) Trøndelag 2022 250000 11.5.2022 Avslått 0 STIFTELSEN SØRLANDSUTSTILLINGEN LANDSDELSUTSTILLINGEN FOR AGDER OG TELEMARK Stiftelsen Sørlandsutstillingen - Sørlandsutstillingen under Arendalsuka 2023 Agder 2022 50000 11.5.2022 Bevilget 30000 STIFTELSEN SØRLANDSUTSTILLINGEN LANDSDELSUTSTILLINGEN FOR AGDER OG TELEMARK Stiftelsen Sørlandsutstillingen - Sørlandsutstillingen under Arendalsuka 2023 Agder 2023 50000 11.5.2022 Avslått 0 STIFTELSEN SØRLANDSUTSTILLINGEN LANDSDELSUTSTILLINGEN FOR AGDER OG TELEMARK Stiftelsen Sørlandsutstillingen - Sørlandsutstillingen under Arendalsuka 2023 Agder 2024 50000 11.5.2022 Avslått 0 HÅKON HOLM-OLSEN Håkon Holm Olsen og Helene Norseth - Utstilling Galleri Christinegaard 2022 Vestland 2022 20000 12.5.2022 Avslått 0 Runa Vethal Stølen Runa Vethal Stølen - Kontrapunkt 2022 Oslo 2022 30000 12.5.2022 Bevilget 30000 Ragnhild Aamås Ragnhild Aamås - Utstilling Kunstnerforbundet 2022 Oslo 2022 55000 12.5.2022 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - Art of the Real Festival - Roger Deakins Exhibition Oslo 2022 175000 15.6.2022 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA Studio Blikket - Transparency 2022 Trøndelag 2022 400000 11.5.2022 Avslått 0 Martin Sæther Martin Sæther - Strie 2022 Oslo 2022 80000 12.5.2022 Bevilget 50000 S16 OSLO AS S16 Oslo AS - Animal Farm 2022 Oslo 2022 100000 11.5.2022 Avslått 0 RUTH ALEXANDRA AITKEN Failure, Understanding, Care (+ Kunst)  - FAILURE - 2022 Troms og Finnmark 2022 115000 12.5.2022 Bevilget 30000 Eivind Hindahl Natvig Eivind H. Natvig - Hundre sekunder til midnatt Nordland 2022 145000 12.5.2022 Avslått 0 Agnieszka Maria Foltyn Agnieszka Foltyn - Art and food exhibition 2022 Trøndelag 2022 25000 12.5.2022 Bevilget 20000 Morten Vidar Gran KunstaRena - Kunst i periferien hot or not 4? 2022 Viken 2022 70000 Under behandling -1 Ane Vik Eines Ane Vik Eines og Thea Meinert - Reelt oppheng 2022 Møre og Romsdal 2022 72000 12.5.2022 Bevilget 60000 Kjartan Lindland Kjartan Lindland - Bjoholmen 2022-2024 Agder 2022 38000 Under behandling -1 Kjartan Lindland Kjartan Lindland - Bjoholmen 2022-2024 Agder 2023 70000 Under behandling -1 Kjartan Lindland Kjartan Lindland - Bjoholmen 2022-2024 Agder 2024 100000 Under behandling -1 ANNE GURO LARSMON Anne Guro Larsmon - The Power of Movements in Plants, 2022 (arbeids tittel) Oslo 2022 135000 12.5.2022 Bevilget 70000 SELJORD KUNSTFORENING Sommerutstillinga Kunstlåven i Seljord - Gunnar Torvund - Kast ordene bort..! 2023 Vestfold og Telemark 2022 60000 11.5.2022 Avslått 0 SELJORD KUNSTFORENING Sommerutstillinga Kunstlåven i Seljord - Gunnar Torvund - Kast ordene bort..! 2023 Vestfold og Telemark 2023 60000 11.5.2022 Avslått 0 KRISTIANSUND KUNSTHALL Kristiansund Kunsthall - Utstillingsprogram Kristiansund Kunsthall 2022 Møre og Romsdal 2022 90000 11.5.2022 Bevilget 60000 Wendimagegn Belete Masresha wendeimagegn Masresha - Extended project on found materials, 2022 Oslo 2022 40000 12.5.2022 Bevilget 30000 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Green was the forest drenched with shadows, 2022 Oslo 2022 240000 11.5.2022 Avslått 0 MIKAEL D. BRKIC Mikael Brkic - Prosecco som forestillingsverden 2022 Oslo 2022 120000 12.5.2022 Avslått 0 STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS Øyvind Brandtsegg - Kraft 2022 Trøndelag 2022 90000 11.5.2022 Avslått 0 IDA AURORA HØIKLEV RIBU Melanie Kitti med fl. - (Leafing) 2022 Oslo 2022 40000 12.5.2022 Bevilget 40000 KAREN KVILTU LIDAL Karen Kviltu Lidal - Separatutstilling i Kunstnerforbundet Oslo 2022 60000 12.5.2022 Bevilget 40000 Stein Are Kjærås Dahl Stein Are Kjærås Dahl - Slik det faller, ligger det Oslo 2022 15000 12.5.2022 Avslått 0 Irene Nordli Irene Nordli og Mingshu Li - Why do europeans put plates on their walls? Oslo 2022 16000 12.5.2022 Bevilget 16000 BERGENS KUNSTFORENING Stine Janvin and Ula Sickle - Echoic Choir, 2022 Vestland 2022 156630 11.5.2022 Avslått 0 Ulf Verner Carlsson Ulf Verner Carlsson - "Den tvilende hulen", "Kollisjoner". 2022 Oslo 2022 41000 12.5.2022 Bevilget 30000 Solveig Ane Kirkaune Øksendal Höög og Øksendal på TKF - In corpo real 2022 Oslo 2022 26500 Avvist 0 MIRIAM HANSEN Miriam Hansen - Separatutstilling 2022 Oslo 2022 30000 12.5.2022 Bevilget 30000 Morten Jensen Vågen Morten Jensen Vågen - Separatutstilling Billedhoggerforeningen 2023 Oslo 2022 160000 12.5.2022 Avslått 0 Trine Røssevold Trine Røssevold - Profeti, 2022 Møre og Romsdal 2022 80000 12.5.2022 Avslått 0 ÉLÉONORE GRIVEAU Eléonore Griveau - Utstilling i Hvelvet på KRAFT 10.06.–07.08.2022 Vestland 2022 15617 Avvist 0 Jessica Warboys Jessica Warboys - THIS TAIL GROWS AMONG RUINS 2022 Rogaland 2022 80000 12.5.2022 Bevilget 50000 TROMSØ KUNSTFORENING Tromsø Kunstforening - Finngamsletta 2022-23 Troms og Finnmark 2022 100000 11.5.2022 Bevilget 80000 TROMSØ KUNSTFORENING Tromsø Kunstforening - Finngamsletta 2022-23 Troms og Finnmark 2023 100000 11.5.2022 Bevilget 80000 KURANT VISNINGSROM Kurant9000 - Kurant9000 høstprogram Troms og Finnmark 2022 396565 11.5.2022 Bevilget 50000 Line Berget Line Berget - Knuter, fiber, skinn, stein og olje. 2022 Viken 2022 78700 12.5.2022 Avslått 0 FACTORY LIGHT FESTIVAL AS Factory Light Festival AS - Utstilling: Factory Light Festival - 10år i 2022 Viken 2022 250000 11.5.2022 Avslått 0 KRISTINE ISACHSEN Tine Isachsen - Fusch Me 2002 Oslo 2022 180000 12.5.2022 Avslått 0 Ignas Krunglevicius Ignas Krunglevicius - INCASE K (working title) 2022 Viken 2022 120000 12.5.2022 Bevilget 60000 Anna Elisabeth Liljekrantz Anna Liljekrantz - På samma plats med nya blad, 2022 Trøndelag 2022 35000 12.5.2022 Avslått 0 Anna Christina Lorenzen Anna Chr. Lorenzen Hedvig Lien Rytter -  Linjens grener, 2022 Viken 2022 40000 12.5.2022 Avslått 0 Kristin Maria Vagle Maria Vagle - Leve festen - flukt eller motstand? Oslo 2022 60000 12.5.2022 Avslått 0 NOME KOMMUNE ETAT FOR SAMMFUNNSUTVIKLING Nome kommune - Kunst langs kanalen 2023 Vestfold og Telemark 2022 80000 11.5.2022 Avslått 0 NOME KOMMUNE ETAT FOR SAMMFUNNSUTVIKLING Nome kommune - Kunst langs kanalen 2023 Vestfold og Telemark 2023 1500000 11.5.2022 Avslått 0 NOME KOMMUNE ETAT FOR SAMMFUNNSUTVIKLING Nome kommune - Kunst langs kanalen 2023 Vestfold og Telemark 2024 1500000 11.5.2022 Avslått 0 S16 OSLO AS SORGENFRI - ARTWEAR Oslo 2022 300000 11.5.2022 Avslått 0 Earl Stanley Javate Pascua Jet Pascua - The Thought of Something Else Troms og Finnmark 2022 45000 12.5.2022 Avslått 0 Jennie Kristina Hagevik Bringaker Jennie Bringaker - Rid of me  Viken 2022 70000 12.5.2022 Bevilget 50000 SOL KUNST OG KULTUR AS Sol Kunst og kultur AS - Til it happens to you 2022-2023 Agder 2022 1928500 12.5.2022 Avslått 0 SOL KUNST OG KULTUR AS Sol Kunst og kultur AS - Til it happens to you 2022-2023 Agder 2023 905000 12.5.2022 Avslått 0 Ingvild Hammer Ingvild Hammer - Utstilling Ingvild Hammer 2022 Oslo 2022 40700 12.5.2022 Avslått 0 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen - Seminar Østlandsutstillingen 2022 Oslo 2022 20000 11.5.2022 Bevilget 20000 Samoa Daria Remy Samoa Rémy - Sounds from the deep, 2022. Oslo 2022 195000 12.5.2022 Bevilget 100000 Andrea Sofia Sólheim Nordbäck Andrea Sólheim Nordbäck - Bottomfeeder, 2022 Vestland 2022 8000 12.5.2022 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Regionale grafikkverksteder for barn Oslo 2023 150000 11.5.2022 Bevilget 50000 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Regionale grafikkverksteder for barn Oslo 2024 150000 11.5.2022 Avslått 0 Mik Stampe Fogh Mik Stampe Fogh - ExoOdyssé, 2021 Viken 2022 320000 12.5.2022 Avslått 0 NORA JOUNG Stormen kunst dajdda - Separatutstilling 2022 Oslo 2022 80000 12.5.2022 Bevilget 50000 YNGVILD KINGREN ROLLAND Yngvild K. Rolland - Separatutstilling ved Trafo kunsthall, januar 2023. Oslo 2022 90000 12.5.2022 Bevilget 40000 TINN KUNSTFORENING Tinn Kunstforening - Kulturarvs(av)kall: postindustriell ungdom 2022-2023 Vestfold og Telemark 2022 75000 11.5.2022 Bevilget 50000 NUTEN FILM AS Odveig Klyve og Kari Klyve-Skaug - Å Mor 2022 Viken 2022 132900 12.5.2022 Avslått 0 Gunnhild Torgersen Gunnhild Torgersen - Separatutstilling ved Volda og Ørsta Kunstlag 2022 Oslo 2022 25000 12.5.2022 Bevilget 25000 TABLEAU PAPER AS Salgshallen - Salgshallen arrangement og utstilling Oslo 2022 60000 11.5.2022 Avslått 0 FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER Forbundet Frie Fotografer - Fotobokfestival Oslo 2022 Oslo 2022 75000 11.5.2022 Avslått 0 S16 OSLO AS SORGENFRI - CHAIR PARK, 2022 Oslo 2022 150000 11.5.2022 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Satelittutstillinger 2023 Oslo 2023 690000 11.5.2022 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Satelittutstillinger 2023 Oslo 2024 690000 11.5.2022 Avslått 0 Nicolas Mauricio Ibaceta Zamora Nicolas M. Ibaceta Zamora - Illut Govddodit Imagine to Float Oslo 2022 65000 12.5.2022 Bevilget 65000 SUNSHINE SOUND PRODUCTIONS Elin Øyen Vister Elin Már Øyen Vister - Kunna(skap), Kunte, Plantane syng (2022) Nordland 2022 150000 12.5.2022 Bevilget 70000 Tonje Veronica Krohg Plur Tonje Plur - Portrett 2022 Oslo 2022 30000 12.5.2022 Bevilget 30000 LAURA-ANN MORRISON Laura-Ann Morrison - PT 2, 2022 Trøndelag 2022 55000 12.5.2022 Bevilget 20000 Simon Tessem Wågsholm Simon Wågsholm - Barrierer 2022 Møre og Romsdal 2022 100000 12.5.2022 Avslått 0 Anders Wibstad Smebye Anders Wibstad Smebye - GULOGULO 2022 Innlandet 2022 193150 12.5.2022 Bevilget 100000 FESTSPILLENE HELGELAND AS Ina Otzko - Get into the heart of the matter 2022 Nordland 2022 60000 11.5.2022 Avslått 0 Tiril Maria Hasselknippe Tiril Hasselknippe - Play, 2022, Nitlja  Rogaland 2022 320000 12.5.2022 Bevilget 80000 Andrea Spreafico Andrea Spreafico  - Poor Dictionary 2022 Vestland 2022 28000 12.5.2022 Bevilget 25000 Danae Io Papazymour Danae Io - Sprouts of a dragon's teeth 2022 Utlandet 2022 56000 12.5.2022 Bevilget 30000 Yujin Jung Yujin Jung - Intervals Vol. 2: To Comfort Mothers Utlandet 2022 53270 12.5.2022 Bevilget 30000 Anna Andersson Anna Andersson - Öppningsutställning UKS 2022 Utlandet 2022 30531 12.5.2022 Bevilget 30000 Maria Meinild Maria Meinild - 'The Chairs' 2022 Utlandet 2022 54000 12.5.2022 Bevilget 30000 Oliver Godow Oliver Godow - Oslo - the story continues (working title) Oslo 2022 265000 12.5.2022 Avslått 0 MONDO BOOKS Mondo Books - Programmering 2022 Troms og Finnmark 2022 150000 Avvist 0