Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i Arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger 

Kategorien utstillinger omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper.
Antall søknader: 132    
Søknadssum: kr 11 819 331        
Antall tildelinger: 55    
Vedtakssum: kr 2 587 000

De kunstneriske praksisene i visuelle kunstfeltet kjennetegnes av stor bredde i teknikker, metoder og materialer, noe som speiles i tildelingene på prosjektstøtte visuell kunst. Det ble i denne søknadsrunden bevilget tilskudd til produksjon av utstillinger og annen visning av maleri, fotografi, skulptur, collage, installasjon, tekstil, grafikk, performance, lydkunst, kunstfilm, video, tekst og tegning. Det er en hovedtendens at flere kunstnere skaper flermediale totalinstallasjoner. I et miljø- og bærekraftperspektiv er det verdt å merke seg tildelinger til kunstnere som gjenvinner elementer fra tidligere skulpturer eller installasjoner i nye verk (Anna Ihle, Ana Rita Antonio). 

Andre tendenser er prosjekter som problematiserer sansehierarkier og retter seg mot personer med kognitiv funksjonsvariasjon (Daisuke Kosugi), trekker frem erfaringer knyttet til kvinnelig svart skeiv identitet (Jessica Lauren Taylor) eller fremviser ulike generasjoners vitnesbyrd og perspektiver på konflikt ut fra et diaspora-ståsted (Damir Avdagic).

En rekke prosjekter har fokus på medieteknologier. Øystein Wyller Odden arbeider eksempelvis med elektrisk strøm som både som lydkilde og tema, og undersøker forholdet mellom teknologi, arkitektur, institusjoner og mennesker. I en kommende separatutstilling ved Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim våren 2023 vil han vise stedsspesifikke lydinstallasjoner og orgelkomposisjoner med utgangspunkt i strømlyd fra visningsstedet og fra Nidarosdomen. Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen skal omgjøre Nordnorsk Kunstnersenter til en brukerstyrt fritidsklubb våren 2023. Sentrert rundt en interaktiv lydkunstinstallasjon i form av bordtennisbord med integrert lydsystem, spiller deltakere med spesielt utformede racketer med sensorer som sørger for at ulike lyder spilles av i det deltakerne treffer ballen. Prosjektet retter prosjektet seg mot barn og unge, men er for alle.

Over halvparten av tildelingene i denne runden er bevilget til utstillinger som finner sted utenfor de største byene. Kulturfondet finansierte eksempelvis utstillinger på Lista, i Førde, Haugesund, Skien, Arendal, Kongsvinger, Os, Mysen, Horten, Bodø og Svolvær.

Diverse tiltak

Diverse tiltak omfattar søknader frå enkeltkunstnarar og kunstnargrupper. Porteføljen omfattar ymse tiltak som ikkje fell inn under dei andre kategoriane og støtteordningar på området visuell kunst: seminarar, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Tal på søknadar: 17 (5 BU)
Søknadssum: kr 2 418 740  
Tal på tildelingar: 6 (3 BU)
Vedtakssum: kr 250 000

Tre søknadar går til keramikkprosjekt og eitt anna materialbasert prosjekt, to naturstiar og to andre utandørsprosjekt (fire utandørsprosjekt til saman), fire med nett som formidlingskanal og/eller materiale, og to filmprosjekt. Det var i denne runden god geografisk spreiing i søknadane, både når det kjem til søkar men også kor prosjektet skal gjennomførast. Eit døme på prosjekt som vart tilgodesett i runden er Heidi Rødstøls Varde, som blir installert på Averøya på Nordmøre. Andre døme er K. S. Mathiesens Mysterier som skal gjennomførast på Hamarøy i Nordland og Aleksander Stavs Grindvoll kultursti, skulptur, som blir installert i Innlandet.

Barn og unge

Oppsummeringa gjeld søknadar som rettar seg heilt og fullt til barn og unge. Fem av seks sorterer under diverse-portefølja, og eitt prosjekt er eit utstillingsprosjekt, behandla saman med øvrige søknadar til utstillingsstøtte. To av søkarane som blei tilgodesett med støtte har vore tilgodesett med støtte frå denne avsetninga før.

Wisam Al-Samad, busett i Viken, blir tilgodesett med støtte for å gjennomføre keramikkverkstadar med naturen som motiv, for barn og ungdommar. Ane Hjorth Guttu sitt filmprosjekt The Voice bruker møte mellom kunstnarar og ungdommar med innvandrarbakgrunn i Groruddalen som tematikk og motiv. Prosjektet problematiserer utanforskap og medborgarskap, deltaking, friheit og makt, sosial endring og einskildpersonar sitt handlingsrom. Blant dei kunstnariske kvalitetane i prosjektet, er tvisynet, fråværet av sjablongar og stereotypar, og det uføreseielege i manus og filmgrep.

Institusjoner

Prosjektstøtte visuell kunst institusjoner omfatter søknader fra kunstnerdrevne visningssteder, prosjektrom, gallerier, kunsthaller, biennaler, festivaler, kunstforeninger og museer landet over. Ordningen er sentral for utviklingen av det visuelle kunstfeltet på institusjonsnivå i Norge og Sápmi. 

Antall søknader: 83
Søknadssum: kr 28 694 190
Antall tildelinger: 34 (6 BU)
Vedtakssum: kr 3 542 000

Det var flest søknader fra Vestland, Viken og Oslo og tildelingene viser god geografisk spredning. Rogaland kom best ut med tildeling til fire av fem søknader. Ordningen er under press og fagutvalget måtte foreta strenge prioriteringer, også i tildelingene av flerårig støtte. 
Foruten en tydelig tverrfaglig orientering og et mangfold av kunstneriske uttrykksformer viser årets siste søknadsrunde at arrangørsiden i det visuelle feltet vektlegger miljø- og bærekraft, lokal forankring, samarbeid og ytringsrom. Kjerringøy Land Art Biennale 2023/24 i Nordland fylke mottok støtte til sin niende utgave av biennalen som denne gangen strekker seg over to år. Prosjektet vektlegger utforskning og arbeid med biologisk nedbrytbare lokale materialer. Tiltaket er en del av det offisielle kunstneriske programmet for Bodø 2024. 
Utvalget ser en god økning i søknader med samisk hovedfokus. Levanger kommune fikk tilskudd til festivalen LevArt - Giltebe! 2023, som har fokus på sørsamisk kunst og kultur. Saviomusea i Karasjok fikk midler til utstillingen Ut i den vide verden - i dialog med John Savios kunst 2022-23. Tegnerforbundet mottok støtte til Iver Jåks første retrospektive utstilling i Oslo, og Lydgalleriet i Bergen fikk støtte til innholdsproduksjon i forbindelse med Jiennagoáhtis – en lyttegamme som skal oppføres på Torrfjellet.

Glasskunst som uttrykksform var fremtredende i denne søknadsrunden. Kunstbanken senter for samtidskunst på Hamar ble tildelt midler til utstillingen Glasskunst nå! og Glasslåven på Gran i Hadeland mottar midler til programmering i 2023. Neste sommer skal Glasslåven løfte frem det beste innen blåst glass, og viser verk fra 25 glasshytter over hele Norge.

Det var et femten nye søkere og tre av disse fikk tilskudd. Rjukan Solar Punk Academy tildeles støtte til oppstarten av Solarpunk Arts Festival 2023 på Rjukan i indre Telemark. Festivalen samarbeider med Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) og har hovedfokus på solenergi, bærekraft og grønn innovasjon gjennom kunstnerisk produksjon og forskning. Av tolv søkere som mottar driftsmidler over statsbudsjettet ble syv prosjekter innvilget tilskudd, blant annet Norske tekstilkunstnere som mottok støtte til soloutstilling med tekstilkunstneren Carin Wessel.

Barn og unge

Det var seks søknader som hadde hovedfokus på barn og unge og alle disse mottok støtte. Utvalget er opptatt av at barn og unge er en stor målgruppe med svært ulike behov i forhold til alder.

Kunsthall Oslo mottok midler over to år til Oslo Kunst- og Kunnskapsverksted (OKKV) - et langsiktig arbeid for å utvikle et varig profesjonelt kunsttilbud til ungdom med ulik sosioøkonomisk bakgrunn i Oslo. OKKV styres av og med ungdom gjennom et rådsorgan og en jury. I 2023 skal det arrangeres verksteder, en juryert utstilling med Open Call og sommerskole. Kunsthall 3,14 i Bergen, Stavanger Kunstmuseum, Kristiansand Kunsthall, Erfjordgata 8 AS Elefant i Stavanger og Glen Farley på Østfold Kunstsenter mottok også tilskudd.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
REGINA PEDERSEN DESIGN & PRODUKSJON Regina Pedersen og Ulrike Niederberger - «dead or alive» De syngende husmødre og andres livsverk 2022 Nordland 2022 62250 17.11.2022 Avslått 0 BRUNGOT GEIR M FOTOGRAF Geir M. Brungot - -7,5.     2022 Møre og Romsdal 2023 80000 17.11.2022 Avslått 0 Christian Bakken Messel Christian Messel - Utstilling Galleri K 2023 Oslo 2022 0 17.11.2022 Bevilget 40000 Christian Bakken Messel Christian Messel - Utstilling Galleri K 2023 Oslo 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 ELIN BRISSMAN Elin Brissman - Soloutstilling i Mysen 2023 Vestland 2023 40000 17.11.2022 Bevilget 20000 Sissel Marianne Aurland Sissel Aurland - THE NAKED PINE - 2022 Viken 2023 35000 17.11.2022 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K prosjektrom og visningssted - Utstillingsprogram vår 2023 Rogaland 2023 101000 17.11.2022 Bevilget 40000 K. S. MATHISEN Kamilla Sajetz Mathisen m.fl. - MELK, 2022 Vestland 2023 27000 17.11.2022 Avslått 0 Charlotte Naomi Elisabeth Besuijen Charlotte Besuijen - Trykkeriet Print award 2022 Vestland 2023 60000 17.11.2022 Avslått 0 Sanne Charlotta Frostensson Sanne Frostensson - Stilla 2022 Vestland 2022 30000 17.11.2022 Avslått 0 KUNSTBANKEN SENTER FOR SAMTIDSKUNST Kunstbanken senter for samtidskunst - Glasskunst nå 2023 Innlandet 2023 270000 17.11.2022 Bevilget 100000 KUNSTBANKEN SENTER FOR SAMTIDSKUNST Kunstbanken senter for samtidskunst - Kontemporær smykkekunst - 3 kunstnere fra en ny generasjon Innlandet 2023 75000 17.11.2022 Avslått 0 Kari Johanne Nordheim Kari Nordheim - Din indre natur 2022 Troms og Finnmark 2023 12000 17.11.2022 Avslått 0 Damir Avdagic Damir Avdagic - Nordnorsk Kunstsenter - Soloutstilling - Januar 2023 Oslo 2023 59650 17.11.2022 Bevilget 30000 K. S. MATHISEN Kamilla Sajetz Mathisen - Mysterier 2023 - 2025 Vestland 2023 30000 17.11.2022 Bevilget 30000 K. S. MATHISEN Kamilla Sajetz Mathisen - Mysterier 2023 - 2025 Vestland 2024 30000 17.11.2022 Avslått 0 K. S. MATHISEN Kamilla Sajetz Mathisen - Mysterier 2023 - 2025 Vestland 2025 35000 17.11.2022 Avslått 0 GLEN FARLEY Glen Farley m.fl. - Gruppeutstilling med kinetisk kunst 2023-2024 Viken 2023 111200 17.11.2022 Avslått 0 Tage Robert Fredheim Tage Fredheim - Utstilling Nannestad kulturtun Viken 2022 130000 17.11.2022 Avslått 0 SIGNE HALLE Signe Halle - Punkt 2023 Vestland 2022 0 17.11.2022 Bevilget 50000 SIGNE HALLE Signe Halle - Punkt 2023 Vestland 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 Ingeborg Stana Ingeborg Stana og Nikolaj Frobenius - Himmel og helvete, 2023 Oslo 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 Lena Heggelund Lena Heggelund - "Krig. Dag 240?" 2022 Vestfold og Telemark 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 Esther Maria Bjørneboe Esther Maria Bjørneboe - Dobbel-utstilling i Galleri LNM og Kunstverket Galleri 2023 Oslo 2022 0 17.11.2022 Bevilget 40000 Esther Maria Bjørneboe Esther Maria Bjørneboe - Dobbel-utstilling i Galleri LNM og Kunstverket Galleri 2023 Oslo 2023 80000 17.11.2022 Avslått 0 Anne Katrine Senstad Anne Katrine Senstad - POIESIS - 2 utstillinger: 2023-2024 Oslo 2023 179729 17.11.2022 Avslått 0 Ingunn Milly Hansen Ingunn Milly Hansen - Tekstilutstilling- Tråder, 2023 Nordland 2023 150000 17.11.2022 Bevilget 50000 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE Carin Wessel - Utstilling og katalog 2023 Oslo 2023 90000 17.11.2022 Bevilget 50000 BRYNHILD WINTHER Brynhild Grødeland Winther - Hå Gamle Prestegard 2022 2023 Vestland 2023 248800 17.11.2022 Avslått 0 Sofia Karyofilis Sofia Karyofilis - Barre 2023 Oslo 2023 277550 17.11.2022 Bevilget 30000 GLEN FARLEY Glen Farley m.fl. - Barneverksted i bevegelig kunst Viken 2023 76380 17.11.2022 Bevilget 40000 Ernestine Louise Johnson Ernestine Louise og Stig Marlon Weston - 2 utstillinger 2023 Oslo 2023 80000 17.11.2022 Avslått 0 Aage Langhelle Aage Langhelle - Atist book Viken 2023 75000 Avvist 0 Signe Løvland Solberg Signe Solberg - Separatutstilling ved Trøndelag senter for samtidskunst 2023 Viken 2023 80000 17.11.2022 Bevilget 80000 CAMILLA L. HILL Camilla L.Hill - Syklus 2023 Rogaland 2023 80000 17.11.2022 Avslått 0 Mercedes Mühleisen Mercedes Mühleisen - Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2023 Oslo 2022 50000 17.11.2022 Avslått 0 AMFITRITE PRODUKSJON AS Marin Håskjold, Christa Barlinn Korvald - Butch don't cry, 2023 Oslo 2022 0 17.11.2022 Bevilget 50000 AMFITRITE PRODUKSJON AS Marin Håskjold, Christa Barlinn Korvald - Butch don't cry, 2023 Oslo 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 SALANGEN BIENNALE AS SALANGEN BIENNALE AS - Salangen Biennale 2023 Troms og Finnmark 2023 538000 17.11.2022 Avslått 0 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Art BAse Camp AS - Den 9. Kjerringøy Land Art Biennale 2023-24 Special Edition Nordland 2023 150000 17.11.2022 Bevilget 100000 Lars Johannes Risan Sandås Kunstnergruppen Louises gate 4C - Vanlige dager, 2023 Oslo 2023 145250 17.11.2022 Avslått 0 Siri Wolland Siri Wolland - Nordique Noire 2023 Oslo 2023 30000 17.11.2022 Avslått 0 Daniel Vincent Hansen Daniel Vincent Hansen - Utstilling Galleri BOX 2023 Trøndelag 2023 55000 17.11.2022 Avslått 0 Dan Skjæveland Dan Skjæveland - Kvernaland, 2022-2026 Trøndelag 2023 30000 Avvist 0 Kjellaug Hatlen Lunde KK-trykk Lofoten v Kjellaug Hatlen Lunde - Trykk i sanntid 2020 - 2024 Nordland 2022 40000 17.11.2022 Avslått 0 Kjellaug Hatlen Lunde KK-trykk Lofoten v Kjellaug Hatlen Lunde - Trykk i sanntid 2020 - 2024 Nordland 2023 40000 17.11.2022 Avslått 0 AERIAL aerial - aerial prosjekter 2022-2023 Vestland 2023 200000 17.11.2022 Bevilget 70000 Marius Svaleng Andresen Marius Svaleng Andresen - Life in the New 2023 Oslo 2023 45000 17.11.2022 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER WHIMS 4ever - 2022-23 Innlandet 2022 0 17.11.2022 Bevilget 30000 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER WHIMS 4ever - 2022-23 Innlandet 2023 65000 17.11.2022 Avslått 0 TOBIAS LILJEDAHL Tobias Liljedahl - Separatutstilling ved Kunstgarasjen Trøndelag 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Matilde Westavik Gaustad - Separatutstilling på Kristiansund Kunsthall Trøndelag 2023 60000 17.11.2022 Bevilget 40000 Kristin Aarnes Kristin Aarnes - Hvasser Mikrogalleri, 2023 - 2028 Oslo 2023 134000 17.11.2022 Avslått 0 Saman Kamyab Saman Kamyab - Farm 2022 Oslo 2022 0 17.11.2022 Bevilget 30000 Saman Kamyab Saman Kamyab - Farm 2022 Oslo 2023 40000 17.11.2022 Avslått 0 Trude Johansen Trude Johansen - FALL 2024 Viken 2023 55000 17.11.2022 Avslått 0 Trude Johansen Trude Johansen - FALL 2024 Viken 2024 55000 17.11.2022 Avslått 0 Trude Johansen Trude Johansen - FALL 2024 Viken 2025 5000 17.11.2022 Avslått 0 Kent Fonn Skåre Kent Fonn Skåre - Prosjektstøtte til tre utstillinger 2023 Vestland 2023 60000 17.11.2022 Bevilget 60000 Morten Vidar Gran Morten Gran og Mona Grønstad - Utstillingen "KunstaRena AIR 2019 – 2023, 5 år!" Viken 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 AUDIATUR BOKHANDEL AS Jessica Williams på House of Foundation - (be)longing 2022-2023 Viken 2023 140000 17.11.2022 Bevilget 50000 Hedvig Sønstabø Thorkildsen Hedvig Sønstabø Thorkildsen - Grunnmasse, soloutstilling 2023 Vestland 2023 40000 17.11.2022 Avslått 0 SIRI SKJERVE Toril Redalen og Siri Skjerve - Line Made by Walking 2023 Møre og Romsdal 2023 150000 17.11.2022 Bevilget 80000 BILLEDKUNSTNER LENE BAADSVIG ØRMEN Lene Baadsvig Ørmen - "AA11XXX" 2022 Oslo 2022 50000 17.11.2022 Bevilget 25000 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Kongsvinger kunstforening 2023 Vestfold og Telemark 2023 48000 17.11.2022 Bevilget 30000 Arve Benjamin Slotterøy Galleri RAM - FANGST Utlandet 2023 140000 17.11.2022 Avslått 0 MELLOMROMMET K1 LANDRØ Mellomrommet K1 - Vevde skoger 22 Norsk stål 22 Dragen 22 Tyngdesvev 22 Oslo 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund - Seeper weeper sleeper episode 3-5 Oslo 2023 90000 17.11.2022 Bevilget 60000 HÅVARD HOMSTVEDT Håvard Homstvedt - Utstilling KUK 2022 Viken 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 JOHANNE HESTVOLD Alexandra Hunts og Johanne Hestvold - size of a grain, 2023 Oslo 2023 100000 17.11.2022 Bevilget 60000 ENSEMBLE NEON SA Simone Hooymans - aldri og alltid det samme Oslo 2023 267000 17.11.2022 Avslått 0 Katharina Barbosa Blad Katharina Barbosa Blad - Etter demokratiet (2020-2023) Oslo 2023 130000 17.11.2022 Avslått 0 Marthe Thorshaug Marthe Thorshaug - The Wolf Trail (Winter) 2023 Innlandet 2023 60000 17.11.2022 Avslått 0 Dler Mariam Dalo Shwan, Johannes, Lars - The City and The Sun Oslo 2023 81668 17.11.2022 Avslått 0 KRISTINA CEPKENOVIC KARLSEN Kristina C. Karlsen - Endringen, utstilling i 2023 Trøndelag 2023 22000 17.11.2022 Avslått 0 Nathalie Fuica Sanchez Nathalie Fuica Sanchez - GIFT 2024 Oslo 2023 186500 17.11.2022 Avslått 0 Hankyul Kim Hankyul Kim - Bildungsroman 2023 Viken 2023 222697 17.11.2022 Bevilget 80000 Anne Margrete Sjøflot Izabella Carlucci Anne Margrete Sjøflot - Planlagt utstilling ved Kristiansund kunsthall, 2022 Trøndelag 2023 25000 17.11.2022 Avslått 0 HILDE ROGNSKOG SOLAR FORLAG OG KUNST Hilde Rognskog - Myrene på Smøla 1922-1924 Viken 2023 110000 17.11.2022 Avslått 0 Marcus Reistad Marcus Reistad - Xerography 2022 Oslo 2023 47000 Avvist 0 Ruth Anne Natasja Askelund Natasja Askelund - Spør meg om alt Rogaland 2023 189600 17.11.2022 Avslått 0 Øystein Wyller Odden Øystein Wyller Odden - Separatutstilling ved TSSK Oslo 2023 66000 17.11.2022 Bevilget 66000 SMALL PROJECTS Small Projects - Pilot project for Cinema of the Other Troms og Finnmark 2022 165000 17.11.2022 Avslått 0 Yngve Jørgensen Yngve Jørgensen - Voksestedets natur - rundskue Oslo 2023 120000 17.11.2022 Avslått 0 KUNSTARENA KiunstaRena - Utstillingen "KunstaRena AIR 2019 – 2023, 5 år!" Innlandet 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - stop and go 2023 Nordland 2023 80000 17.11.2022 Avslått 0 Kristin Tinsa Sæterdal Kristin Tinsa Sæterdal - Utstilling Skien kunstforening 2023 Oslo 2023 50000 17.11.2022 Bevilget 50000 SKIEN KOMMUNE Spriten Kunsthall - Innholdsutvikling 2023 Vestfold og Telemark 2023 350000 17.11.2022 Bevilget 200000 MAIA BIRKELAND Maia Birkeland og Monika Mørck - Pryd og nytte, 2023 Vestland 2023 70000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Saviomusea Saviomuseet - UT I VIDE VERDEN - i dialog med John Savios kunst 2022-23 Troms og Finnmark 2022 40275 17.11.2022 Bevilget 40000 STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Saviomusea Saviomuseet - UT I VIDE VERDEN - i dialog med John Savios kunst 2022-23 Troms og Finnmark 2023 47275 17.11.2022 Bevilget 45000 Charlie Hay Charlie Hay  - En saga från igår  Trøndelag 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening  - Johan Söderström 2023 Nordland 2023 60000 17.11.2022 Bevilget 30000 NORTHING AS Northing - Stage and Landscape del II Vestland 2023 250000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland med verksted 1400 - Utstillinger 2023 Vestfold og Telemark 2023 1200000 17.11.2022 Avslått 0 KENN-OLE MOEN AS Kenn-Ole Moen - Marmorbyen Fauske 2022-24 Trøndelag 2023 320000 17.11.2022 Avslått 0 KENN-OLE MOEN AS Kenn-Ole Moen - Marmorbyen Fauske 2022-24 Trøndelag 2024 330000 17.11.2022 Avslått 0 Bjørn Jonny Magnhildøen Bjørn Magnhildøen - I is someone else 2023 Viken 2023 29000 17.11.2022 Avslått 0 NOEMATA Noemata - Read-write 2023 Viken 2023 52000 17.11.2022 Avslått 0 RANDI ANNIE STRAND Randi Annie Strand - Separatutstilling Galleri Sagene Kunstamie Oslo 2023 40000 17.11.2022 Bevilget 40000 UFORIA AS UFORIA - Oslo Art Guide og Oslo Art Weekend 2023-2025 Oslo 2023 500000 17.11.2022 Bevilget 300000 UFORIA AS UFORIA - Oslo Art Guide og Oslo Art Weekend 2023-2025 Oslo 2024 500000 17.11.2022 Avslått 0 UFORIA AS UFORIA - Oslo Art Guide og Oslo Art Weekend 2023-2025 Oslo 2025 500000 17.11.2022 Avslått 0 Robin Anders Simon Danielsson Robin Danielsson - Papercut, 2022 Oslo 2022 151500 17.11.2022 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - Admir Batlak 2023 Nordland 2023 60000 17.11.2022 Bevilget 30000 Johannes Borchgrevink Hansen Johannes B. Hansen - Tegne - tusjmaleriutstilling 2023 Innlandet 2023 65000 17.11.2022 Bevilget 30000 Jessica Lauren Taylor Jessica Lauren Elizabeth Taylor - laying fire 2022 Oslo 2023 80000 17.11.2022 Bevilget 50000 Xueting Yang Xueting Yang - Kjøkken 2022 Oslo 2023 40000 17.11.2022 Avslått 0 Elisabet Norseng Elisabet Norseng - Formidlingstiltak 2023 Innlandet 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 Kristine Fornes Kristine Fornes - En plass i solen 2022 Oslo 2022 0 17.11.2022 Bevilget 50000 Kristine Fornes Kristine Fornes - En plass i solen 2022 Oslo 2023 116225 17.11.2022 Avslått 0 Jan Freuchen Jan Freuchen - Kunstnerforbundet 2022 Agder 2023 70000 17.11.2022 Bevilget 40000 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Maleriutstilling med musikk 2024 Vestfold og Telemark 2023 24000 17.11.2022 Avslått 0 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Maleriutstilling med musikk 2024 Vestfold og Telemark 2024 18000 17.11.2022 Avslått 0 Bente Stokke BENTE STOKKE - VILLA FURULUND 2023 Utlandet 2023 295130 17.11.2022 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - LES KUNST 2023 Agder 2023 140000 17.11.2022 Bevilget 50000 Manuel Portioli Manuel Portioli - Ceramic 2022 Vestland 2023 40000 17.11.2022 Avslått 0 FREMMEDART AS Galina Manikova - Amygdala 2023 Vestfold og Telemark 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 GERMAIN NGOMA Germain Ngoma - Utstilling Nitja 2023 Oslo 2023 70000 17.11.2022 Avslått 0 HANNE FREY HUSØ Hanne Frey Husø - Gabriels datter drømmer, 2023 Agder 2023 70000 17.11.2022 Avslått 0 HANNE FREY HUSØ Hanne Frey Husø - Gabriels datter drømmer, 2023 Agder 2024 70000 17.11.2022 Avslått 0 HANNE FREY HUSØ Hanne Frey Husø - Gabriels datter drømmer, 2023 Agder 2025 70000 17.11.2022 Avslått 0 Damien Alexandre Ajavon Damien Ajavon - Relicas 2023 Oslo 2023 70000 Avvist 0 Camilla Steinum Camilla Steinum - Solo utstilling Røkesalen NBF Oslo 2023 50000 17.11.2022 Bevilget 50000 Thora Dolven Balke Thora Dolven Balke og Lila de Magalhães - All holes are alive, 2023 - 2024 Oslo 2023 95000 17.11.2022 Bevilget 60000 Pedro Galera Agudo Pere Galera - Pareidoli; en måte å se verden på 2022 Viken 2022 44000 17.11.2022 Avslått 0 ANA RITA DE FARIA ANTONIO Ana Rita Antonio - White elephants, odds and ends Vestland 2022 35000 17.11.2022 Bevilget 35000 FOTOGALLERIET Fotogalleriet - INDOKTRINERING. (Arbeidstittel), 2023 Oslo 2023 210000 17.11.2022 Avslått 0 TOU SCENE AS Tou - Bruksrommet 2023 Rogaland 2023 120000 17.11.2022 Avslått 0 KUNSTNARHUSET MESSEN Kunstnarhuset Messen - Messen Kunstpark - mellom fjell, fjord og draumar - 2023 Vestland 2023 60000 17.11.2022 Avslått 0 Ulla Marianne Schildt Ulla Marianne Schildt - Av Natur- New North- Vanlige dager- 2022_2023 Oslo 2023 85000 17.11.2022 Bevilget 60000 INGA SKÅLNES Ballo og Skålnes - Prestlåna 2023 Trøndelag 2023 75000 17.11.2022 Avslått 0 INTERPULS Tone Myskja - Videokunst Steve Reich WTC 9.11 2023 Viken 2023 20000 17.11.2022 Bevilget 20000 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Møtt Munch i Leire 2022 Viken 2023 67620 17.11.2022 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Alsamad - Møtt Natur i Leire 2022 Viken 2023 66620 17.11.2022 Bevilget 40000 Heidi Rødstøl Heidi Rødstøl - Varde 2023 Møre og Romsdal 2023 200000 17.11.2022 Bevilget 50000 VIDEONOVA AS Daisuke Kosugi - Keep me in the loop (arbeitstitel), 2023 Agder 2023 150000 17.11.2022 Bevilget 100000 RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY Rjukan Solarpunk Academy - Solarpunk Arts Festival 2023 Vestfold og Telemark 2022 100000 17.11.2022 Avslått 0 RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY Rjukan Solarpunk Academy - Solarpunk Arts Festival 2023 Vestfold og Telemark 2023 0 17.11.2022 Bevilget 50000 Preben Holst Preben Holst - Orange mot det grønne 2023 Oslo 2023 32640 17.11.2022 Bevilget 30000 STIFTELSEN LYDGALLERIET Lydgalleriet - Jiennagoáhtis innholdsproduksjon 2022-23 Vestland 2023 100000 17.11.2022 Bevilget 50000 True Solvang Vevatne True Solvang Vevatne - Po(o)rtraits Arkiv over Kvinnelige Kunstnere utstilling 2023 Oslo 2023 70000 17.11.2022 Avslått 0 Aleksander Stav Aleksander Stav - Grindvoll kultursti, skulptur 2023 Innlandet 2023 33000 17.11.2022 Bevilget 30000 VESTLANDSUTSTILLINGEN Vestlandsutstillingen - VU 2023 Vestland 2023 350000 17.11.2022 Avslått 0 VESTLANDSUTSTILLINGEN Vestlandsutstillingen - VU 2023 Vestland 2024 350000 17.11.2022 Avslått 0 VESTLANDSUTSTILLINGEN Vestlandsutstillingen - VU 2023 Vestland 2025 350000 17.11.2022 Avslått 0 MAJA NILSEN MAJA NILSEN - Å SE HVA DU HAR SETT, 2024 Oslo 2023 80000 17.11.2022 Avslått 0 MAJA NILSEN MAJA NILSEN - Å SE HVA DU HAR SETT, 2024 Oslo 2024 90000 17.11.2022 Avslått 0 IHLE Anna Ihle - Clean Break 2022 Rogaland 2022 33673 17.11.2022 Bevilget 33000 Linn Horntvedt Linn Horntvedt  - Soloutstilling i Sandefjord Kunstforening 2023 Vestfold og Telemark 2023 65000 17.11.2022 Avslått 0 Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth - Separatutstilling ved Galleri Christinegaard - 2023 Vestland 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Rosey-Cloud Bridge, an exhibition by Cici Wu, 2023 Vestland 2023 95000 17.11.2022 Avslått 0 Morten Jensen Vågen Morten Jensen Vågen - Separatutstilling på Billedhoggerforeningen januar 2023 Oslo 2023 70000 17.11.2022 Bevilget 70000 Anngjerd Rustand ANNGJERD RUSTAND - Soloutstilling Oppland kunstsenter januar–mars 2023 Vestland 2023 30000 17.11.2022 Avslått 0 Stein Are Kjærås Dahl Stein Are Kjærås Dahl - Et sted mellom mugg og fløyel Oslo 2023 30000 17.11.2022 Avslått 0 BJØRN VENØ Bjørn Venø - Arthemist 2023 Vestland 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Norwegian BioArt Arena, NOBA - The People That Is Missing - NOBA, 2023. Viken 2023 175000 17.11.2022 Avslått 0 SKUR 53 AS Erlend Leirdal - Vill Hæst 2023 Trøndelag 2023 187500 17.11.2022 Avslått 0 LISA HIM-JENSEN Lisa Him-Jensen - PLEASE, CONTROL 2023 Vestland 2023 82000 17.11.2022 Bevilget 40000 Eirik Arthur Blekesaune Eirik Blekesaune og Hasan Daraghmeh - Lysbunden 2023 Trøndelag 2023 30000 17.11.2022 Avslått 0 Lillian Marie Tørlen Ann Kristin Einarsen og Lillian Tørlen - Utstilling Format 2023 Oslo 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Elephant Kunsthall - 2023-2024 Innlandet 2023 285000 17.11.2022 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Elephant Kunsthall - 2023-2024 Innlandet 2024 285000 17.11.2022 Avslått 0 Aleksander Stav Aleksander Stav - Separatutstilling Galleri Format Jan 2023 Innlandet 2023 55000 17.11.2022 Bevilget 55000 Kristen Marie Keegan Kristen Keegan - Winter 2022 project development, exhibitions Vestland 2022 39000 17.11.2022 Bevilget 30000 Madeleine Sæther Madeleine Saether - T R A U M A W O R K S 2023 Oslo 2023 126120 17.11.2022 Avslått 0 Ivan Galuzin Ivan Galuzin - Illustrert komedie i digital myntform og fysiske verk. 2022 Oslo 2022 350000 17.11.2022 Avslått 0 Øyvind Mellbye Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen - Samvær Under Tilsün Fritidsklup Oslo 2023 92106 17.11.2022 Bevilget 80000 SIGURD WINGE AS Sigurd Winge - Sigurd Winge og Båtfrisen 2023 Oslo 2022 250000 15.12.2022 Avslått 0 ISOTOP FELLESATELIER Isotop Fellesatelier - Spelling The Earth, 2023 Vestland 2023 110650 17.11.2022 Bevilget 50000 Rune Sørensen Rune Sørensen - Fine art fotoprosjekter 2023 Rogaland 2023 150000 17.11.2022 Avslått 0 Monica Winther monica winther - Det finnes ingen sannhet 2022-23 Oslo 2022 0 17.11.2022 Bevilget 60000 Monica Winther monica winther - Det finnes ingen sannhet 2022-23 Oslo 2023 153903 17.11.2022 Avslått 0 NIARO AS Niaro Art - Aydin Pourhasan - An Intro to Iranian contemporary art Viken 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 NIARO AS Niaro Art - Aydin Pourhasan - An Intro to Iranian contemporary art Viken 2024 26000 17.11.2022 Avslått 0 TENTHAUS Tenthaus - Tegnetriennalen 2023 Oslo 2023 300000 17.11.2022 Avslått 0 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - Hvitsten Salong festival 2023-2025 Viken 2023 300000 17.11.2022 Bevilget 100000 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - Hvitsten Salong festival 2023-2025 Viken 2024 300000 17.11.2022 Avslått 0 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - Hvitsten Salong festival 2023-2025 Viken 2025 300000 17.11.2022 Avslått 0 HEDDA GREVLE OTTESEN Oslo City på Podium og BO - Oslo City vår 2023 x3 utstillinger Oslo 2023 350000 17.11.2022 Avslått 0 HEDDA GREVLE OTTESEN Oslo City på Podium og BO - Oslo City vår 2023 x3 utstillinger Oslo 2024 430000 17.11.2022 Avslått 0 HEDDA GREVLE OTTESEN Oslo City på Podium og BO - Oslo City vår 2023 x3 utstillinger Oslo 2025 450000 17.11.2022 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Coping Strategies 2022 Vestland 2023 285000 17.11.2022 Avslått 0 Emilija Skarnulyte EMILIJA SKARNULYTE - HYPOXIA at Henie Onstad Kunstsenter Troms og Finnmark 2022 0 17.11.2022 Bevilget 50000 Emilija Skarnulyte EMILIJA SKARNULYTE - HYPOXIA at Henie Onstad Kunstsenter Troms og Finnmark 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 ASTRUP FEARNLEY MUSEET AS Astrup Fearnley Museet - Lilia Prado is a Superstar - 2022 Oslo 2022 120500 17.11.2022 Avslått 0 Synnøve Gabrielsen Wetten Synnøve Sizou G. Wetten - MIRROR NEURONS TRANSITION X. År 2023 Oslo 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 Markus Li Stensrud Ida Madsen Følling og Markus Li Stensrud - Solnedgangstider 2023 Oslo 2023 80000 17.11.2022 Bevilget 40000 SKIEN KOMMUNE Sølvåren Ibsen formidlingssenter - Sceneanvisningene 2023 Vestfold og Telemark 2023 120000 17.11.2022 Avslått 0 Ragnhild Aamås Ragnhild Aamås - Separatutstilling 2022 Oslo 2023 46562 17.11.2022 Bevilget 30000 ERIN SEXTON Erin Sexton - Contingency planning 2023 Viken 2023 73000 17.11.2022 Bevilget 40000 Siri Berqvam Siri Berqvam - Ugress 2023 Vestfold og Telemark 2022 0 17.11.2022 Bevilget 30000 Siri Berqvam Siri Berqvam - Ugress 2023 Vestfold og Telemark 2023 30000 17.11.2022 Avslått 0 Christa Barlinn Korvald Christa Barlinn Korvald - Vi krev skogane tilbake!!, 2022 Oslo 2022 70000 17.11.2022 Avslått 0 TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST Trøndelag senter for samtidskunst - Pryd og nytte 2022 Trøndelag 2023 80000 17.11.2022 Bevilget 60000 PIKENE PÅ BROEN AS Pikene på Broen - B2B - From the Baltic to the Barents Sea (2023) Troms og Finnmark 2023 234000 17.11.2022 Bevilget 80000 NORSKE GLASSKUNSTNERE Norske glasskunstnere - Felles historie, felles styrke. Norske glasskunstnere Fase 2 Troms og Finnmark 2023 625000 17.11.2022 Avslått 0 Gro Lygre Petersen Gro Lygre Petersen - Minnene ser oss 2023 Vestland 2022 20000 17.11.2022 Avslått 0 Gro Lygre Petersen Gro Lygre Petersen - Minnene ser oss 2023 Vestland 2023 20000 17.11.2022 Avslått 0 MARIANNE MORILD Marianne Morild - Separatutstilling Sogn og Fjordane Kunstmuseum 2023 Vestland 2022 0 17.11.2022 Bevilget 40000 MARIANNE MORILD Marianne Morild - Separatutstilling Sogn og Fjordane Kunstmuseum 2023 Vestland 2023 40000 17.11.2022 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Jad el Khoury - The Tower of the Wind Losæter 2023 Oslo 2023 310000 17.11.2022 Avslått 0 Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Separatutstilling Hos Arne 2023 Oslo 2023 150000 17.11.2022 Avslått 0 HORTEN KOMMUNE Galleri Ask - Programmering og driftsutvikling 2023 - 2025 Oslo 2023 240000 17.11.2022 Bevilget 70000 HORTEN KOMMUNE Galleri Ask - Programmering og driftsutvikling 2023 - 2025 Oslo 2024 240000 17.11.2022 Avslått 0 HORTEN KOMMUNE Galleri Ask - Programmering og driftsutvikling 2023 - 2025 Oslo 2025 240000 17.11.2022 Avslått 0 TEGNERFORBUNDET Tegnerforbundet - Iver Jåks - Tegninger. 2022 Oslo 2023 200000 17.11.2022 Bevilget 50000 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Prosjektstøtte 2023 Viken 2023 736510 17.11.2022 Bevilget 400000 FOTOGRAF SOFIE AMALIE KLOUGART Sofie Amalie Klougart - Sites For Myths, 2023 Oslo 2023 35000 Avvist 0 Hedda Kristine Bremseth Hedda Kristine Bremseth - Du skal tåle mye 2023 Trøndelag 2023 60000 17.11.2022 Avslått 0 Veslemøy Sparre Jansen Veslemøy Sparre Jansen - Speilvending - Upside Down 2023 Oslo 2023 40000 17.11.2022 Avslått 0 IDEALIST INSTITUTE DA Idealist Institute - GÅ I SIRKEL + PLANTE + PODE 2023 Vestland 2023 250000 17.11.2022 Avslått 0 Nikhil Joseph Vettukattil Podium - The Reality Principle Oslo 2023 115000 17.11.2022 Bevilget 60000 NJÅL LUNDE Njål Lunde - Exine - Intine 2023 Rogaland 2023 120000 17.11.2022 Avslått 0 Arne Borring Arne Borring m.fl. - Kunstnermodellen 2022 Oslo 2023 90000 17.11.2022 Avslått 0 Kaia Hugin Kaia Hugin - Motholic Mobble part 3, Haukeli edition Viken 2023 60000 Avvist 0 Ørjan Amundsen Ørjan Amundsen - I can connect everything with everything, 2023 Agder 2023 30000 17.11.2022 Avslått 0 INGRID AARVIK BERGE Hovedøya Kunstsal - Gruppeutstilling i tekstil sommer 2023 Viken 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 Marianne Hurum Marianne Hurum - Haarr og Hurum Oslo 2022 0 17.11.2022 Bevilget 100000 Marianne Hurum Marianne Hurum - Haarr og Hurum Oslo 2023 290000 17.11.2022 Avslått 0 BRYNE KUNSTFORENING Bryne kunstforening og Time kommune - G 2024 Forprosjekt. 100 års markering etter A Garborgs død Rogaland 2023 60000 17.11.2022 Bevilget 40000 Anja Ulset Anja Ulset - Separatutstilling 2023 Møre og Romsdal 2023 60000 17.11.2022 Avslått 0 MUSEUM STAVANGER AS Stavanger kunstmuseum, MUST - Utstillingsserie NONA 2022-2025 Rogaland 2023 460500 17.11.2022 Bevilget 50000 MUSEUM STAVANGER AS Stavanger kunstmuseum, MUST - Utstillingsserie NONA 2022-2025 Rogaland 2024 741000 17.11.2022 Avslått 0 MUSEUM STAVANGER AS Stavanger kunstmuseum, MUST - Utstillingsserie NONA 2022-2025 Rogaland 2025 70000 17.11.2022 Avslått 0 GRAFILL - NORSK ORGANISASJON FOR VISUELL KOMMUNIKASJON Grafill - Årets vakreste Bøker 2022 Oslo 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 GRAFILL - NORSK ORGANISASJON FOR VISUELL KOMMUNIKASJON Grafill - Årets vakreste Bøker 2022 Oslo 2024 100000 17.11.2022 Avslått 0 GRAFILL - NORSK ORGANISASJON FOR VISUELL KOMMUNIKASJON Grafill - Årets vakreste Bøker 2022 Oslo 2025 100000 17.11.2022 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS  - Virksomhetstøtte 2023-2024 Oslo 2023 1600000 17.11.2022 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS  - Virksomhetstøtte 2023-2024 Oslo 2024 1700000 17.11.2022 Avslått 0 LEVANGER KOMMUNE Levanger kommune, LevArt - Giltebe! 2023 Trøndelag 2023 125000 17.11.2022 Bevilget 80000 PERNILLE MEIDELL Breton Cassette - Pernille Meidell - Høst vinter 2022-23 Breton cassette program Oslo 2022 70000 17.11.2022 Bevilget 40000 ANNIKE FLO Annike Flo - Pure Filth, 2023 Oslo 2023 60000 17.11.2022 Avslått 0 ERFJORDGT.8 AS Erfjordgata 8 AS Elefant - Con Voi 2:0 - 2023 Rogaland 2023 100000 17.11.2022 Bevilget 60000 KJØPMANNSGATA UNG KUNST AS Kjøpmannsgata Ung Kunst - Novemberutstillingen Trøndelag 2023 600000 17.11.2022 Avslått 0 Emil Finnerud Emil Finnerud - Attrition 2022 og 2023 Oslo 2023 399100 17.11.2022 Bevilget 60000 Marie Gurine Askeland Marie Gurine Askeland - Femidomen 2023 Viken 2023 250000 17.11.2022 Avslått 0 HILDE ELISE VIE Hilde Elise Vie - Retro 2023 Vestland 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Separatutstilling Galleri Grotten 2023 Oslo 2023 70000 17.11.2022 Avslått 0 HELENE FØRDE Helene Førde - Utstillingsprosjekt for NBF, 2023 Vestland 2023 90000 17.11.2022 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett - 2023 Vestland 2023 800000 17.11.2022 Bevilget 250000 Thomas Pihl Thomas Pihl - Separatutstilling Hå Gamle Prestegard Vestland 2023 103000 17.11.2022 Bevilget 60000 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Oslo kunst og kunnskapsverksted 2023-25 Oslo 2023 500000 17.11.2022 Bevilget 250000 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Oslo kunst og kunnskapsverksted 2023-25 Oslo 2024 500000 17.11.2022 Bevilget 250000 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Oslo kunst og kunnskapsverksted 2023-25 Oslo 2025 500000 17.11.2022 Avslått 0 Minna Hannele Lappalainen Minna H Lappalainen - Promenade, separatutstilling i Haugesund Kunstforening Viken 2023 40000 17.11.2022 Bevilget 30000 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter og atelier - Utstillingsprogrammering ved Glasslåven 2023-2025 Innlandet 2023 350000 14.12.2022 Bevilget 200000 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter og atelier - Utstillingsprogrammering ved Glasslåven 2023-2025 Innlandet 2024 350000 14.12.2022 Avslått 0 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter og atelier - Utstillingsprogrammering ved Glasslåven 2023-2025 Innlandet 2025 350000 14.12.2022 Avslått 0 Christian Frederik Torp HAUS DER KUNST - CURRENT MATTRESS 2022 Oslo 2023 80000 17.11.2022 Avslått 0 Ane Kvåle Ane Kvåle - Separatutstilling 2023 Oslo 2023 30000 17.11.2022 Bevilget 30000 Michael William Laundry Mikey Laundry Art Garden - Tim Høibjerg Hard Feelings, 2022 Vestland 2021 27000 17.11.2022 Avslått 0 HEDDA GREVLE OTTESEN New images of AV, londonxoslo - New images of AV, londonxoslo 2023 Oslo 2023 200000 17.11.2022 Avslått 0 HEDDA GREVLE OTTESEN New images of AV, londonxoslo - New images of AV, londonxoslo 2023 Oslo 2024 250000 17.11.2022 Avslått 0 HEDDA GREVLE OTTESEN New images of AV, londonxoslo - New images of AV, londonxoslo 2023 Oslo 2025 300000 17.11.2022 Avslått 0 STREET ART NORGE AS Street Art Norge AS - Street Art Awards 2022 Oslo 2023 300000 17.11.2022 Avslått 0 STREET ART NORGE AS Street Art Norge AS - Street Art Awards 2022 Oslo 2024 300000 17.11.2022 Avslått 0 STREET ART NORGE AS Street Art Norge AS - Street Art Awards 2022 Oslo 2025 300000 17.11.2022 Avslått 0 Mickael Babocarr Jallow Marman Kunstnerforbundet - Gemalde 2023 Oslo 2023 100000 17.11.2022 Bevilget 30000 Nicolas William Hughes Nicolas William Hughes - Lan(d)scape 2023 Viken 2023 40000 17.11.2022 Avslått 0 KATHERINE BUTCHER Katherine Butcher - The constant and SHINY-FLOOR SHOW (SFS) 2021 - Trøndelag 2023 20000 17.11.2022 Avslått 0 Emilija Skarnulyte Emilija Skarnulyte - Fluvial Extents, 2023 Troms og Finnmark 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 C LUDENS RINGNES STIFTELSE C. Ludens Ringnes Stiftelse - Offentlige omvisninger i Ekebergparken Oslo 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 Alexander Jeremy Bunn Alex Bunn - Closed Timelike Curve 2022 Oslo 2022 20000 17.11.2022 Bevilget 20000 KRISTIANSUND KUNSTHALL Kristiansund Kunsthall - Høst-vinterprogram 2022-23 6 mnd Møre og Romsdal 2023 58600 17.11.2022 Avslått 0 3,14 Kunsthall 3,14 - Begrep Lek Verksted 2023 Vestland 2023 200000 17.11.2022 Bevilget 100000 CARLOS ALBERTO CORREIA Carlos A. Correia and Kate Butcher - Slow Soft Pillow, 2022 Trøndelag 2023 30000 17.11.2022 Avslått 0 HEDDA ROTERUD AMUNDSEN Hedda Roterud Amundsen - NåDa2 - "Dear Dagny" Oslo 2023 90000 17.11.2022 Bevilget 40000 ANE HJORT GUTTU AS VIDEONOVA AS - VOICE formidling Oslo 2023 60000 17.11.2022 Bevilget 60000 Io Alexa Sivertsen Kunst for Ukraina - Kunst for Ukraina 2022 Oslo 2023 190000 17.11.2022 Avslått 0 VILHELM CHRISTENSEN Vilhelm Christensen - Utstillingsrommets arkitektur og rolle i offentligheten 2023 Oslo 2023 75000 17.11.2022 Avslått 0 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Trondheim kunstmuseum (MiST) - The Future is _____ (2022 - 2023) Trøndelag 2022 220000 17.11.2022 Avslått 0 ANDRÉ ENGER AAS Spacement - Smashing big rocks into tiny rocks, 2022-2023 Troms og Finnmark 2022 71000 17.11.2022 Avslått 0 ANDRÉ ENGER AAS Spacement - Smashing big rocks into tiny rocks, 2022-2023 Troms og Finnmark 2023 69000 17.11.2022 Avslått 0 GJERDRUM KOMMUNE Gjerdrum kommune - LANDART 2023 Viken 2023 200000 17.11.2022 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Joy Forum - Strange Empathy 2023 Agder 2023 40000 17.11.2022 Avslått 0 Lars Tore Kjemphol Studio Halv - Utstillingsprogrammering Studio Halv-2023-24 Oslo 2023 191000 17.11.2022 Avslått 0 Sandra Charlotta Norrbin Sandra Norrbin - Att våga, 2023 Agder 2023 85000 17.11.2022 Bevilget 50000 BERGEN LIGHTS, BERGEN INTERNASJONALE LYSFESTIVAL Bergen Lights - Bergen Lights 2023 Vestland 2023 500000 17.11.2022 Avslått 0 Kirsten Opstad Kirsten Opstad - Tidsfeller og andre tilfeller Oslo 2023 80000 17.11.2022 Avslått 0 Kirsten Opstad Kirsten Opstad - Tidsfeller og andre tilfeller Oslo 2024 40000 17.11.2022 Avslått 0 Kirsten Opstad Kirsten Opstad - Tidsfeller og andre tilfeller Oslo 2025 20000 17.11.2022 Avslått 0 SIGMUNDSTAD GURO BIRGITTE Birgitte Sigmundstad  - 3 SLAG I ARENDAL 1723-2023 Oslo 2023 33000 17.11.2022 Bevilget 33000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Kunst og Kaffe 2023 Vestland 2023 160000 17.11.2022 Bevilget 87000 Marieke Maria Mechelina Petronella Verbiesen Marieke Verbiesen - Gravity Jazz 2023 Vestland 2023 70000 17.11.2022 Avslått 0 OBLIQUE INSTITUTE AS knut Åsdam - Sexualitites 2023 Oslo 2023 500000 17.11.2022 Avslått 0 Tove Kommedal Tove Kommedal - Prosjektet har foreløpig ingen tittel. Rogaland 2022 65000 17.11.2022 Avslått 0 Frame Contemporary Art Finland Frame Finland - I CONSENT (working title), 2023 Utlandet 2023 125000 17.11.2022 Avslått 0 Panteha Abareshi Panteha Abareshi - Solo exhibition at Kunsthall Trondheim March 2023 Utlandet 2023 244000 17.11.2022 Avslått 0 Sibylle Emermacher Sibylle Eimermacher - Antimony, 2023 Utlandet 2023 39978 17.11.2022 Bevilget 30000