Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter

Se vedtakslister

Viktig melding:

Siste søknadsfrist på denne ordningen var 20. januar 2019. Kulturrådet jobber for tiden med å fastesette nye rutiner rundt ordningen. Når eventuelt ny søknadsfrist blir, fastsettes våren 2020. 

Formål for ordningen

Formålet med prosjektstøtte til nasjonale minoriteter er å bidra til:

 • formidling av kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppen 
 • til å styrke minoritetenes språk
 • identitetsskapende arbeid for barn og unge
 • til dokumentasjon av diskriminering
 • holdningsskapende arbeid
 • selvhjelpsvirksomhet
 • samarbeid mellom de nasjonale minoritetene
Åpne alle

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • prosjekter som har som mål å styrke minoritetens språk
 • dokumentasjon og formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon (ikke rene forskningsprosjekter)
 • holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot barn og unge, skoleverket eller offentlige myndigheter
 • selvhjelpsvirksomhet
 • kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter i Norge og på tvers av landegrenser, fortrinnsvis i Norden

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter. Privatpersoner kan ikke søke.

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner. Tilhørighet til en nasjonal minoritet tar utgangspunkt i personers egen oppfatning av om de tilhører minoriteten. Personer som har flyttet til Norge i nyere tid, og deres etterkommere, regnes som hovedregel ikke å tilhøre en nasjonal minoritet.

Krav til søknaden

Søker skal benytte søknadsskjema som ligger på Kulturrådets nettside. Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • beskrivelse av mål og målgruppe, aktiviteter og framdriftsplan for prosjektet
 • budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet
 • opplysninger om det søkes midler fra andre kilder
 • informasjon om søker (navn, adresse, organisasjonsnummer, bankkontonummer)
 • navn på prosjektleder/ansvarlig person med kontaktinformasjon

Søknaden sendes på e-post til post@kulturradet.no

Se lenke til søknadsskjema under fliken "søknadsskjema" lenger ned på siden.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet er lukket.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig cirka en måned før neste søknadsfrist.

 

Slik behandles søknaden

Tildelingskriterier

For å få tilskudd er det en forutsetning at søker kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt offentlig støtte. Søker må ha god økonomistyring og ikke ha betalingsanmerkninger. Frivillige organisasjoner må dokumentere at de har et valgt styre.
Prosjekter det søkes tilskudd til må være tidsavgrenset og ikke være en del av den ordinære driften hos søker. Ved vurdering av søknadene vil språkprosjekter og prosjekter rettet mot barn og unge bli prioritert. For øvrig vil det bli lagt vekt på:

 • hvordan prosjektet kan bidra til å nå målene for tilskuddsordningen
 • søkerens gjennomføringsevne
 • i hvilken grad prosjektet har fått annen finanisering

Vilkår for utbetaling av tilskudd

Det vil framgå av tilskuddsbrevet om tilskuddet vil bli utbetalt i delutbetalinger. Det vil avhenge av tilskuddets størrelse og søkerens virksomhet.

Tilskuddet skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden og etter de vilkår som er satt i tilsagnsbrevet. En eventuell omdisponering av tilskuddet må godkjennes av Kulturrådet.

Arbeidsgiveravgift av eventuelle lønnsutgifter inngår i tilskuddsbeløpet, tilskuddsmottaker er ansvarlig for innrapportering til ligningsmyndighetene.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere resultatrapport og regnskap innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet. 

Resultatrapporten skal inneholde en beskrivelse av hvilke aktiviteter som er gjennomført i prosjektperioden og en vurdering av i hvilken grad prosjektes målsettinger er blitt oppfylt. Det må framgå om prosjektet har nådd den planlagte målgruppen. Dersom tilskuddet er gitt til kurs eller arrangement, må det oppgis hvor mange som har deltatt.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor.