Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Se vedtakslister

Søknadsfrister

jun

02

2021

Kl. 13:00

sep

02

2021

Kl. 13:00

des

02

2021

Kl. 13:00

Formål

Kulturrådet vil bidra til å styrke faglig utvikling og kompetanseutveksling i det profesjonelle scenekunstfeltet.

Åpne alle

Søk om tilleggsbevilgninger

Koronapandemien har ført til store begrensninger for scenekunstproduksjon og -visninger, og skapt en vanskelig situasjon for aktørene i scenekunstfeltet. Vi oppfordrer derfor scenekunstnere til å søke om tilleggsbevilgninger.

Søknaden rettes mot ordningen som prosjektet tidligere har mottatt tilskudd fra. Bruk samme prosjekttittel som ble benyttet ved tidligere tilskudd, samt «tilleggsbevilgning + det tidligere tilskuddets prosjektnummer».

Søknaden skal redegjøre for hvordan koronasituasjonen har forårsaket merutgifter i prosjektet. Den skal også inneholde en oppdatert fremdriftsplan.

Budsjett

 • Merutgiftene skal dokumenteres i et vedlagt budsjett som viser hvorfor prosjektet har behov for tilleggsbevilgning.
 • Budsjettet skal inneholde en kolonne med det oppdaterte arbeidsbudsjettet som ble sendt inn ved aksept av kontrakt, ved siden av det nye budsjettet som inkluderer merutgiftene.
 • Hvis det allerede er rapportert for prosjektet, brukes regnskapet sendt inn ved rapportering i stedet for det oppdaterte arbeidsbudsjettet.
 • Hvis prosjektet har søkt eller mottatt tilskudd fra andre offentlige ordninger som er ment å bøte på utfordringer knyttet til koronasituasjonen, skal disse føres opp i finansieringsplanen.

Eksempler på merutgifter

Det kan være aktuelt å søke om å få dekket

 • kunstneriske honorarer som blir utbetalt til tross for at gjennomføringen blir utsatt
 • kostnader knyttet til reise og opphold som ikke blir refundert på annet vis
 • merarbeid f.eks. for produsent i forbindelse med avlysninger og utsettelser
 • lagringsplass for scenografi utover det det opprinnelig var budsjettert med

Lista over er ikke uttømmende. Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandler. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

Hva kan få støtte?

Du kan søke tilskudd til å arrangere scenekunstfaglige tiltak som

 • seminarer 
 • konferanser 
 • kurs
 • workshop/verksted 

Det forutsettes at arrangementene det søkes tilskudd til er åpne. Det er mulig å søke tilskudd både til enkeltstående tiltak og flerårig støtte til gjentakende tiltak eller lengre prosesser. 

Du kan også søke tilskudd til publikasjoner, inkludert nettpublikasjoner og podkaster

 • manusutvikling, inkludert forarbeid og undersøkelser
 • produksjon av scenekunstfaglige publikasjoner (ferdigstilt manuskript/lydfil vedlegges)

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Det gis ikke tilskudd til
•    produksjon av scenekunst 
•    lukkede arrangementer 
•    deltakelse på kurs, seminarer, workshops og liknende
•    undervisningsmateriell for skoleverket

Som regel gis det ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad om tilskudd er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår vil ikke kunne motta tilskudd med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).
 

Hvem kan søke?

Kunstnere, akademikere, skribenter, produsenter, forlag og andre profesjonelle aktører kan søke. Det kan søkes som privatperson eller virksomhet. 

Søkere med fast årlig tilskudd over statsbudsjettet vil som hovedregel ikke innvilges tilskudd fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes i tilfeller der

 • prosjektet bidrar til å fremme samarbeid mellom en institusjon og aktører i det frie feltet 
 • prosjektet er et ekstraordinært tiltak som ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver og er avgrenset i tid

Krav til søknad om tilskudd til scenekunstfaglige tiltak

 • Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen.
 • Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet.
 • Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Når søknaden gjelder konferanser, kurs, seminarer, workshops og andre arrangementer der kunstneriske erfaringer presenteres eller utveksles skal det opplyses om navn på kurs- og seminarledere, foredragsholdere og andre aktører som inngår i prosjektet.

Søknaden må inneholde

 • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
 • prosjektskisse med beskrivelse av faglig innhold og formål med tiltaket
 • planer for formidling 
 • framdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt
 • budsjett- og finansieringsplan 

Obligatoriske vedlegg for konferanser, kurs, seminarer, workshops og andre arrangementer er
•    kort CV for de viktigste faglige aktørene
 

Krav til søknad om tilskudd til publikasjoner

I søknader om manusutvikling, skal det komme klart fram hvem som har det redaksjonelle ansvaret for prosjektet og kort informasjon om bidragsytere/samarbeidspartnere. 

Obligatoriske vedlegg ved manusutvikling er

 • påbegynt manuskript eller eksempler på tidligere skriveprosjekter 
 • kort CV for forfatter(ne)

Obligatorisk vedlegg for publikasjon er

 • publiseringsklart manuskript
 • dummy eller skisse til dummy som viser visuell utforming (oppslag)
 • tilbud fra trykkeri med informasjon om opplagets størrelse eller tilbud på utvikling av digital plattform

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Du kan søke støtte fra støtteordningen én gang for hvert prosjekt.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans for ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for scenekunst vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning og bredde i uttrykk, stemmer og sjangre. 

Tiltakets relevans for scenekunstfeltet vil bli vektlagt. Denne ordningen støtter i hovedsak ikke tiltak som fokuserer på utvikling av enkeltstående kunstnerskap, men tiltak som bidrar til kunnskaps- og kompetanseutveksling på scenekunstfeltet i et større perspektiv. 

I vurderingen av publikasjoner vil redaksjonell kvalitet og planer for distribusjon bli vektlagt.  

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten), stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert  deretter.
 

Rapportering og regnskap

Utbetaling
Utbetaling for Andre scenekunsttiltak skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap (se eget avsnitt). 

Bortfall av tilskudd – akseptfrist
Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon
For tilskudd over kr 200.000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet
Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Rapport og regnskap
Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd
Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering
I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt
dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Andre betingelser
Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned fra våre nettsider.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.