Hopp til innhold
Vedtaksliste

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Søk støtte

Om søknadsrunden

Søknadstilfanget på denne ordningen har i løpet av de siste par årene variert, og har spesielt i de to siste rundene vært på et lavt nivå. Det lave antallet kan kanskje ikke bare tilskrives begrensninger påført av pandemien. I begynnelsen av pandemien var det faktisk grunn til å forvente at koronasituasjonen kunne påvirke søknadstilfanget positivt. Muligheten for at potensielle søkere kunne prioritere annerledes, og heller velge å satse på alternative aktiviteter, nettopp fordi pandemien har satt begrensninger på annen scenekunstnerisk aktivitet i perioden, syntes å være til stede. Tilfanget av søknader i denne behandlingsrunden har riktignok økt sammenlignet med forrige behandlingsrunde, men er fremdeles på et lavt nivå, med kun 14 søknader til behandling. Det blir interessant å følge med på hvordan denne tendensen utvikler seg.

I likhet med tidligere behandlingsrunder ser vi at de fleste søknadene gjelder ulike former for workshops, kurs og seminarer. Tre av søknadene gjelder publikasjoner. I likhet med andre scenekunstordninger er det også åpnet for å søke om tilleggsbevilgninger på denne ordningen i forbindelse med koronapandemien. Ingen har søkt om denne type tilskudd i denne runden.

På bakgrunn av et relativt lavt søknadstilfang er heller ikke sjangerspredningen og uttrykksmangfoldet like godt representert som i tidligere runder. Tre av søknadene gjelder gjentakende tiltak, mens ingen søker om flerårig tilskudd.

Barn og unge

4 av i alt 14 behandlede søknader i denne runden var helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på 7 047 000 kr. Det foreligger vedtak om bevilgning til i alt 3 scenekunstfaglige tiltak med en samlet bevilgningssum på 6 125 200 kr. To av tiltakene representerer tidligere driftstiltak som er blitt midlertidig overført til denne ordningen. Driftsstøtteordningen er nedlagt fra og med 2022.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

9 av i alt 14 søknader som var til behandling ble innvilget støtte. Blant tiltakene som mottar tilskudd finner vi god geografisk spredning og lokal forankring. Både Trøndelag og Oslo mottar tilskudd til tre tiltak hver, mens Vestland mottar tilskudd til to tiltak. Til sammen bidrar de ulike tiltakene med et mangfold av tilbud for lokale scenekunstnere i nevnte fylker.

Blant de som mottar bevilgning i denne runden er det verdt å fremheve to ulike tiltak. Den bergensbaserte kunstneren Daniel Mariblanca er bevilget 165 000 kr til forarbeid, manusutvikling og publisering av boken The Magical Book of a True Story. Boken vil bygge videre på de kunstneriske resultatene fra Mariblancas arbeid med 71BODIES 1DANCE. Ambisjonen er å gi ut en bok med internasjonalt tilsnitt som viser familiemodeller som er underrepresentert, og på den måten skape en solid referanse til hva en mer inkluderende og mangfoldig livsstil kan være, samt å være en autentisk referanse for familier som står overfor utfordringer.

Iranske Armin Hokmi Kiasarei, tidligere student ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad, er bevilget 113 800 kr for å arrangere et to-dagers seminar på Nordic Black Theatre i Oslo i 2022. Seminaret vil fokusere spesielt på Norges politiske strukturer som muliggjør internasjonal utveksling innen både utdanning og det profesjonelle feltet, samt diskutere internasjonal utveksling fra et kunstnerisk og bredere perspektiv. Seminaret vil også rette oppmerksomheten mot hva det internasjonale vil bety og innebære i etterkant av Covid 19-pandemien. Fagutvalget vurderer at tilskuddsmottager presenterer interessante perspektiver og synspunkter og at seminaret har potensiale til å bli en interessant plattform for internasjonal utveksling.

Begge disse to tiltakene bidrar til økt mangfold på scenekunstområdet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 14

Søknadssum: 8 535 226
Antall tildelinger: 9

Tildelingssum: 6 125 200

Søknader som kommer inn til denne tilskuddsordningen blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 22.11.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrVedtakTilskuddhidden
Johanna Sofia Gullberg Cogenerating Spaces of Learning - Johanna Gullberg Trøndelag 2022 Avslått 0 DANIEL PROIETTO KNOW Oslo 2022 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Performing Arts Workshop program Vestland 2022 Avslått 0 KULTUR MED HJERTE ALI BISER SAMTALE MED LIVET - Drepende taushet Viken 2022 Avslått 0 Magdalene Solli Somnambulist Viken 2022 Avslått 0 AGDER TEATERLABORATORIUM Agder Teaterlaboratorium 2022 - «Håbløse konstruktioner» Oslo 2022 Bevilget 138200 LL DET NORSKE TEATRET DUS - Den unge scenen Oslo 2022 Bevilget 3056000 MAJA B. SUNDT Frontlosjefestivalen 2022 Vestland 2022 Bevilget 60000 SILJE LINDBERG I AM UNDONE Trøndelag 2022 Bevilget 120000 Anna Thu Schmidt ImproDans Trondheim Trøndelag 2021 Bevilget 65000 Armin Hokmi Kiasaraei On the idea of 'International' in performing arts Utlandet 2022 Bevilget 113800 Karoline Bergh Ellingsen Praxis Trondheim Trøndelag 2021 Bevilget 115000 ROM FOR DANS AS Rom for Dans; kunstproduksjon kompetanse produksjonslokaler Oslo 2022 Bevilget 2292000 DANIEL INNEHAVER MIRIAM MARIBLANCA The Magical Book of A True Story - Daniel Mariblanca m.fl. Vestland 2022 Bevilget 165000