Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Sikringsmidlar til musea

Se vedtakslister

Føremål

Dei statlege sikringsmidlane skal gå til tiltak i eksisterande museum, og då til tiltak som det ikkje var rimeleg å ta med i entreprisen då bygget vart reist. Sikringsmidlane skal finansiere tiltak som kan førebyggje og redusere omfanget av øydelegging i samband med brann, tjuveri, ran, hærverk og naturskade.

Sikringsmidlane kan også finansiere utarbeiding av ROS-analyse og sikringsplanar. Det er ein føresetnad at prosjektet følgjer Kulturrådets rettledning til sikringsplan og prøver ut og implementerer Veiledning for ROS-analyse i norske museer eller andre relevante standardar for risikovurderingar (Norsk standard - NS5814:2008, NS3901:2012).

Kulturrådet kan gi tilskot for inntil 60 % av den samla prosjektkostnaden.

Åpne alle

Det blir ikkje gitt tilskot til:

Det blir ikkje gitt tilskot til sikringstiltak i samband med:  

 • nybygg  
 • museumsbygg yngre enn 5 år
 • gjenreising, istandsetting eller ombygging av gamle bygningar og anlegg
 • nye utstillingar

Sikringstiltaka må i slike tilfelle finansierast som ein del av totalkostnadane/totalentreprisen.

Det vil normalt heller ikkje bli gitt tilskot til sikringstiltak i samband med:

 • ordinært vedlikehald 
 • personsikring
 • klimatiske tiltak
 • etablering/utarbeiding av arkiv, katalogar og/eller fotodokumentasjon
 • prosjekt som er sett i gang eller gjennomført

Det er ein føresetnad for støtte at rekneskap for tidlegare tildelte sikringsmidlar er sendt inn.

Kven kan søkje?

 • Musea i det nasjonale museumsnettverket under Kulturdepartementet.
 • Samiske museum under Sametingets forvalting

Slik søkjer du

1. Forbered søknad

Kulturrådets rettledning til sikringsplan

Sikringen av museets verdier skal være basert på en sikringsplan (utarbeides både innenfor den konsoliderte enheten og museets ulike avdelinger). Sikringsplaner skal revideres årlig. Dette innebærer at risiko- og sårbarhetsanalysen samt tiltaksplanene skal oppdateres i forhold til gjennomførte tiltak.

Ved søknad om sikringsmidler krever Kulturrådet at sikringsplanen er revidert i inneværende år.

Sikringsplanen bør inneholde:

1. Beskrivelse av målet med sikringsarbeid ved Museet

Det skal defineres et tydelig formål med sikringsplanen

2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

En risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde en beskrivelse av museets, bygninger, anlegg og sikringsstatus. Uønskede hendelser skal identifiseres og vurderes og på bakgrunn av dette skal det gis en fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet. Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for brann, tyveri, hærverk og naturskade.

Analysen skal håndtere museets ulike avdelinger og bygg og bør knyttes opp til en verdivurdering av både bygning og samling.

Se Veiledning for ROS-analyse i norske museer eller andre relevante standarder for risikovurderinger (Norsk standard - NS5814:2008, NS3901:2012)

 • Definisjon av formål, avgrensninger, metode og prosess
 • Objektsbeskrivelse (verdier, sikringstiltak, organisering av sikringsarbeidet)
 • Beskrivelse av uønskede hendelser:
  • Innbrudd, ran  
  • Brann
  • Naturskade (ekstremvær, ras, flom etc.)
  • Strømbrudd/brudd på teleforbindelse
 • Sårbarhet og risikovurdering av de uønskede hendelsene
 • Utarbeidelse av risikodiagram for henholdsvis innbrudd/ran, brann og naturfenomen
 • Forslag til sikringstiltak
  • Administrative/organisatoriske (avtale om bistand,opplæring, instrukser og rutiner)
 • Fysiske og elektroniske (alarm, TVO, adgangskontroll)
 • Reaksjonstiltak (håndtering av alarmer)
 • Restverdiredning

3. Sikkerhetsstyring

Informasjon om restverdiredning, krisehåndtering og evakuering.

 • Framdriftsplan for å gjennomføre tiltak identifisert i risikoanalysen (planlegging, gjennomføring, drift). Fremdriftsplanen skal baseres på en intern prioritering av identifiserte tiltak.
 • Beredskapsplan for håndtering av uønskede hendelser (krisehåndtering og evakuering)
 • Plan for regelmessig kontroll/revisjon av sikringsplanen

2. Søknadsskjema 

Hugs:

 • Søknadsskjemaet må vere fullstendig utfylt
 • Etterspurde vedlegg og fråsegner må følgje søknaden.
 • Viss nokre av opplysningane ikkje ligg føre, ber vi om ei kort grunngiving for dette. Ein kan ikkje rekne med at ufullstendige søknadar blir handsama.

På første side av søknadsskjemaet skal det i pkt 1 fyllast ut for opplysningar om søkjar. Under pkt 2 søknadsopplysningar skal det gå tydeleg fram kva tiltaket gjeld. Søknaden må vere underskriven av leiinga ved museet (for konsoliderte museum av leiinga for den konsoliderte eininga).

3. Send inn søknad

Underskrive søknadsskjema skal sendast til:

post@kulturrad.no

eller

Norsk kulturråd
postboks 8052 Dep
0031 Oslo

Vurdering av søknaden

Det er oppnemnt eit særskilt sikringsutval for denne ordninga. Utvalet innstiller til Kulturrådets administrasjon, som ved direktøren har vedtaksrett i desse sakene.