Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Sikringsmidlar til musea

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknadsfrist for sikringsmidler 2020 vil ikke blir 15. oktober 2019, men 15.mai 2020. Utlysning kommer i midten av april. Det arbeides i tillegg med å få på plass en elektronisk søknadsportal. Tildelingsbrev vil som vanlig bli sendt ut på sensommeren eller høsten 2020.

Føremål

Dei statlege sikringsmidlane skal gå til tiltak i eksisterande museum, og då til tiltak som det ikkje var rimeleg å ta med i entreprisen då bygget vart reist. Sikringsmidlane skal finansiere tiltak som kan førebyggje og redusere omfanget av øydelegging i samband med brann, tjuveri, ran, hærverk og naturskade.

Sikringsmidlane kan også finansiere utarbeiding av ROS-analyse og sikringsplanar. Det er ein føresetnad at prosjektet følgjer Kulturrådets rettledning til sikringsplan og prøver ut og implementerer Veiledning for ROS-analyse i norske museer eller andre relevante standardar for risikovurderingar (Norsk standard - NS5814:2008, NS3901:2012).

Kulturrådet kan gi tilskot for inntil 60 % av den samla prosjektkostnaden.

Åpne alle

Det blir ikkje gitt tilskot til:

Det blir ikkje gitt tilskot til sikringstiltak i samband med:  

 • nybygg  
 • museumsbygg yngre enn 5 år
 • gjenreising, istandsetting eller ombygging av gamle bygningar og anlegg
 • nye utstillingar

Sikringstiltaka må i slike tilfelle finansierast som ein del av totalkostnadane/totalentreprisen.

Det vil normalt heller ikkje bli gitt tilskot til sikringstiltak i samband med:

 • ordinært vedlikehald 
 • personsikring
 • klimatiske tiltak
 • etablering/utarbeiding av arkiv, katalogar og/eller fotodokumentasjon
 • prosjekt som er sett i gang eller gjennomført

Det er ein føresetnad for støtte at rekneskap for tidlegare tildelte sikringsmidlar er sendt inn.

Kven kan søkje?

 • Musea i det nasjonale museumsnettverket under Kulturdepartementet.
 • Samiske museum under Sametingets forvalting

Slik søkjer du

1. Forbered søknad

Sikring av verdiane museet forvaltar skal vere basert på ein sikringsplan, som skal femne om heile museet. Sikringsplanar skal reviderast årleg. Dette inneber at både risiko- og sårbarheitsanalysen og tiltaksplanene skal oppdaterast i forhold til gjennomførte tiltak.

Ved søknad om sikringsmidlar krev Kulturrådet at sikringsplanen er revidert i søknadsåret.

Rettleiing om arbeid med sikringsplan kan de finne her: Kulturrådets rettledning til sikringsplan (PDF)

Sikringstiltaket museet søkjer om må vere forankra i sikringsplanen, og det må gå fram i søknaden korleis tiltaket er prioritert i planen.

Viss det blir søkt om fleire tiltak frå same konsoliderte museum, ber vi om at det går tydeleg fram korleis museet prioriterer mellom tiltaka. Vi føreset at tiltaket er av ein storleik som er vanskeleg å prioritere innanfor det ordinære driftsbudsjettet.

Det bør sendast eitt søknadsskjema for kvart sjølvstendige sikringsprosjekt.

2. Søknadsskjema 

Nytt søknadsskjema vert tilgjengeleg seinst ein månad før søknadsfristen.

Hugs:

 • Søknadsskjemaet må vere fullstendig utfylt
 • Tiltaksdelen/handlingsplanen frå sikringsplanen (med framlegg til sikringstiltak) må følgje søknaden
 • Viss nokre av opplysningane ikkje ligg føre, ber vi om ei kort grunngiving for dette. Ein kan ikkje rekne med at ufullstendige søknadar blir handsama.

På første side av søknadsskjemaet skal det i pkt 1 fyllast ut for opplysningar om søkjar. Under pkt 2 søknadsopplysningar skal det gå tydeleg fram kva tiltaket gjeld. Søknaden må vere underskriven av leiinga ved museet (for konsoliderte museum av leiinga for den konsoliderte eininga).

3. Send inn søknad

Underskrive søknadsskjema skal sendast til:

post@kulturrad.no

eller

Norsk kulturråd
Postboks 4808 Nydalen
0422 Oslo

Vurdering av søknaden

Det er oppnemnt eit særskilt sikringsutval for denne ordninga. Utvalet innstiller til Kulturrådets administrasjon, som ved direktøren har vedtaksrett i desse sakene.

Slik blir søknaden behandla

 1. Motteken søknad blir registrert i Kulturrådets arkiv før den går vidare til saksbehandlar, som legg til rette for vurdering av Kulturrådets Sikringsutval. Sikringsutvalet gir tilråding til Kulturrådets administrasjon for sikringssøknadene.
 2. Innstilling fra Kulturrådets museumsseksjon blir lagt fram for leiinga i Kulturrådet for vedtak.
 3. Vedtakslister blir lagt ut på nettsidene i januar eller februar. Det blir då gitt tilsegn om tilskot med atterhald om Kulturdepartementets fordeling av spelemidlar til kulturformål, samt om faktisk speleoverskot vil avvike frå prognosen.
 4. Alle søkjarar får tilskotsbrev når endeleg ramme for sikringsmidlane er kjent, normalt innan 1.september. Med tilskotsbrevet vil det følgje eit akseptskjema for dei prosjekta som får tilskot. For å akseptere tildelinga og vilkåra, må skjemaet fyllast ut av tilskuddsmottakar og returnerast til Kulturrådet innan fastsett frist. Tilskotet vil bli overført når Kulturrådet motteke og godkjent underskrive akseptskjema.

Rapportering og rekneskap

Seinast tre månader etter at prosjektet er avslutta, skal det sendast sluttrapport til Kulturrådet.

Den faglege delen av rapporten skal innehalde:

 • Prosjekttittel
 • Ei kort oppsummering av prosjektet
 • Omtale av bakgrunn og problemstillingar
 • Omtale av gjennomføring og metode
 • Oppsummering av resultat frå prosjektet
 • Dersom det er gitt tilskot til sikringsplan, skal Kulturrådet ha ein kopi av denne.

Rekneskap:

Prosjektrekneskapet skal setjast opp slik det kan samanhaldast med innsendt budsjett og finansieringsplan. Tilskot frå Kulturrådet og andre offentlege tilskotsytarar, mellom desse kommunale og fylkeskommunale tilskotsytarar, skal spesifiserast. Avvik på meir enn 10% mellom prosjektrekneskap og budsjett i søknaden skal kommenterast.

Revisjon/revisoruttale:

Ved tilskot over kr 400 000 skal prosjektrekneskapet kontrollerast av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt av kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.

I tillegg til ordinær revisorgjennomgang skal det særskilt stadfestast at rekneskapsført tilskot samsvarar med tilskot slik det går fram i tilskotsbrevet og at andre offentlege tilskot er spesifisert i rekneskapet.