Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Stimuleringsordning for kulturlivet

Se vedtakslister

Viktig melding:

Første runde i stimuleringsordningen for 2021 er ferdigbehandlet. 

Se hele vedtakslisten her.

Fakta om Kulturrådets behandling av søknader til stimuleringsordningen.

Behandling av avslag fra første runde i stimuleringsordningen.

Neste søknadsfrist er 10. mai kl. 15:00.

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Formål

Formålet med ordningen er å nå kulturpolitiske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.

Åpne alle

Når kan jeg søke?

Neste søknadsfrist er frist 10. mai kl. 15:00 og siste søknadsfrist 1. juni 2021 kl. 23:59.

Du kan søke tilskudd til arrangementer for hele perioden 1. januar til 30. juni til alle søknadsfrister frem til siste frist 1. juni.

Hvem kan få tilskudd?

 • Søkeren må være en arrangør som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, herunder temporære museumsutstillinger.
 • Søkeren kan ikke ha mottatt 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019.
  • Med offentlige tilskudd menes enhver støtte fra en offentlig instans. Dette omfatter tilskudd til drift, tilskudd til prosjektstøtte eller andre typer økonomisk støtte fra det offentlige. Med inntekt menes enhver økonomisk verdi som ble tilført virksomheten i 2019.
 • Søkeren må som hovedregel være registrert i Enhetsregisteret. Kravet gjelder ikke for:
  • Kommunale kulturhus og kinoer, eller menighetsråd eller lignende som er en del av et tros- eller livssynssamfunn. Slike aktører kan regnes som arrangør selv om de ikke har en selvstendig registrering i Enhetsregisteret. 
  • For filmarrangementer kan både distributør og visningsleddet søke tilskudd som arrangør.

Hva som regnes som et kulturarrangement er definert under Hva kan få tilskudd?.

Det er kun virksomheten som har hovedansvar for gjennomføringen av et arrangement som kan søke tilskudd under denne ordningen. Medarrangører kan ikke selv søke om tilskudd, men regnes som en del av arrangementets verdikjede. Det er kun mulig å peke ut én hovedarrangør for hvert arrangement det søkes om tilskudd til.

Hvem kan ikke få tilskudd?

Tilskudd kan ikke gis til arrangører som

 • er registrert i Frivillighetsregisteret
 • er under konkursbehandling
 • har eller kan få bidrag til å gjennomføre arrangementet fra forsikring, avtale eller lignende
 • har mottatt midler fra Kulturdepartementets andre støtteordninger som følge av covid-19 for samme arrangement som det søkes om tilskudd til under denne ordningen. Dette inkluderer kompensasjonsordningen for kulturarrangementer.

Tilskudd kan heller ikke gis til arrangører som

 • på tildelingstidspunktet har et utestående tilbakebetalingskrav på grunnlag av et vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan som slår fast at tidligere mottatt støtte er ulovlig og uforenlig med EØS-avtalen
 • på tildelingstidspunktet er et foretak i vanskeligheter og også var det 31. desember 2019. Hva som regnes som et foretak i vanskeligheter er hjemlet i EU-forordning nr. 651/2014 artikkel 2 nr. 18, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1. (Se retningslinjene for definisjon av dette.)

Hva kan få tilskudd?

Tilskudd kan gis til kulturarrangementer som

 • er billetterte,
 • har vært eller skal avholdes i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen,
 • er åpne for allmennheten i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021,
 • må redusere antall fysiske deltagere eller besøkende på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og
 • er budsjettert med driftstap før tilskudd.

Hva regnes som et kulturarrangement?

Arrangementer som kan få tilskudd i denne ordningen er kulturarrangement der hovedformålet og hovedinnholdet innebærer formidling av kulturelt eller kunstnerisk innhold. 

 Eksempler på hva som regnes som kulturarrangement i denne ordningen er:

 • konserter
 • teater
 • stand-up
 • filmvisninger, nasjonal distribusjon av film til kino
 • sirkus
 • litteraturarrangementer
 • danseforestillinger
 • kunstutstillinger og formidlingstiltak i museum som ikke er en del av alminnelig drift
 • temporære museumsutstillinger

Eksempler på hva som ikke regnes som kulturarrangement i denne ordningen er:

 • arrangement som hovedsakelig er knyttet til mat, drikke, natur, friluftsliv, reiseliv, dyr og landbruk, idrettsarrangementer, sosialt samvær og nettverksbygging
 • alminnelig drift av museum, kunstutstillinger eller andre mer permanente utstillinger/kulturtilbud
 • MC- og bilmesser
 • hage-, park- og anleggsmesser
 • tivoli, bingo og quizarrangement
 • kurs og seminarer

Særlig om tilskudd til filmdistributører

Tilskudd til filmdistributører som arrangør omfatter kostnader til distribusjon (lansering og markedsføring) og minimumsgarantier til en film, og skal føre til gjennomføring av kulturarrangementet.
 

Hva kan ikke få tilskudd?

I denne ordningen gis det blant annet ikke tilskudd til

 • arrangement som det på vedtakstidspunktet er bekreftet at likevel ikke kan gjennomføres
 • arrangement som er planlagt gjennomført senere enn 30. juni 2021 (eller før 1. januar 2021)
 • gratis arrangementer
 • arrangement som ikke har måttet redusere sin publikumskapasitet eller antall besøkende som følge av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet, som heldigitale arrangement og utendørsarrangement som ikke har måttet redusere antallet fysiske publikummere
 • arrangement som ikke er åpne for allmennheten, som for eksempel arrangementer som kun er tilgjengelig for en mindre, lukket krets mennesker, bedriftsinterne konferanser, sommerfester, julebord og lignende eller arrangementer der det stilles særskilte krav til hvem som kan kjøpe billetter (for eksempel hvis det kun er medlemmer i et trossamfunn eller en organisasjon som kan kjøpe billett)
 • arrangement som har budsjettert med driftsoverskudd
 • arrangement som har budsjettert med driftsunderskudd på grunn av andre forhold enn myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet
 • avskriving av varige driftsmidler

Krav til søknaden

Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Arrangøren kan sende en samlet søknad for flere kulturarrangementer og kan søke om tilskudd både til planlagte og gjennomførte arrangementer i perioden 1. januar til 30. juni 2021.

Søkere skal på forespørsel gi alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Kulturrådet kan behandle og avgjøre søknadene.

Slik fyller du ut søknaden

Se våre brukerstøttesider for blant annet hjelp til å logge inn i Altinn og laste opp vedlegg.

I søknadsskjemaet skal du gjøre rede for virksomhetens profil, rolle som arrangør av kulturarrangementer og hvor stor andel av den totale aktiviteten arrangementene du søker tilskudd til utgjør for virksomheten – innenfor perioden du søker for og for 2021 i sin helhet.  Du skal også gi en oppsummerende beskrivelse av arrangementene det søkes tilskudd til.

Arrangementsliste

Du blir bedt om å fylle inn utfyllende informasjon om alle arrangementene det søkes tilskudd til.

Du blir også bedt om å fylle inn navn på og beskrivelse av arrangementet, kommune, gateadresse, type arrangement, målgruppe, ordinær publikumskapasitet, tilpasset publikumskapasitet og gjennomføringsperiode.

Hvis din virksomhet søker om tilskudd til å gjennomføre en serie av flere enkeltarrangement, kan du gruppere disse etter visningssted/geografisk plassering og eventuelt dato. Dette betyr at hvis en festival/arrangement over flere dager foregår på samme sted, så kan dette legges inn som ett arrangement. Du må i så fall angi hvor mange enkeltarrangement som er planlagt gjennomført i feltet «Antall enkeltarrangementer».

En arrangementsrekke i flere kommuner må derimot legges inn som flere oppføringer for å synliggjøre de ulike visningsstedene.

Søknadsbeløp

Alle tall som oppgis skal være direkte knyttet til de arrangementene det søkes tilskudd til.

Alle tall skal beregnes før eventuelle fratrekk av skatter og avgifter.

Dersom det søkes om tilskudd til flere arrangementer skal det oppgis samlede tall for alle arrangementene.

Merk følgende:

Du kan ikke søke om støtte til kjøp av utstyr eller rettigheter til bruk utover arrangementene i søknaden. Du kan derimot søke støtte til leie av utstyr og rettigheter til arrangementene.

Du skal legge salgspotensialet etter myndighetspålagte smittevernrestriksjoner til grunn, både før og etter gjennomføring. Det vil si at hvis et arrangement kan gjennomføres med 50 billetter á 200,- så er den budsjetterte salgsinntekten 10 000,- uavhengig av om virksomheten estimerer lavere salg.

Dersom du er usikker på hvilken post du skal plassere de enkelte tallene i velger du den posten som du mener passer best. Det viktigste er at du ved en eventuell etterkontroll kan legge fram dokumentasjon i form av eget budsjett per arrangement som viser grunnlaget for oppgitte inntekter og utgifter.

Følgende informasjon må fylles inn i budsjettet i søknadsskjemaet og er nyttig å ha klart på forhånd.

Inntekter:

 • Andre tilskudd fra Norsk kulturråd
 • Offentlige tilskudd (fra fylkeskommune, kommune og andre offentlige tilskudd)
 • Private tilskudd (sponsorinntekter, gaver, private fond)
 • Billettinntekter
 • Andre salgsinntekter
 • Annet (egeninnsats, renter etc.)

Utgifter:

 • Honorar/lønn kunstnerisk og faglig medvirkende (inkludert lønn/honorar ikke fast ansatte)
 • Produksjonskostnader (variable driftskostnader, reise, kost/losji, leie lokaler, markedsføring, TONO og andre vederlag, samt utgifter til teknikk, lyd og lys)  
 • Faste driftsutgifter* (forholdsmessig andel av lønnskostnader fast ansatte, husleie, strøm)

* Denne posten gjelder faste driftsutgifter knyttet til det konkrete arrangementet du søker tilskudd til. For virksomheter som har ett enkelt arrangement i året og alle driftsutgiftene knytter seg til dette ene arrangementet vil det være enkelt. Dersom du har flere arrangementer og de faste driftsutgiftene normalt fordeles over budsjettene til flere arrangementer må du her føre opp en forholdsmessig andel av de faste driftsutgiftene.

Obligatoriske vedlegg

Du må legge godkjent årsregnskap for 2019 ved søknaden. Selvstendig næringsdrivende skal legge ved næringsoppgave for 2019. 
Dersom virksomheten ble opprettet i 2020, trengs ikke dette legges ved.

Kommunale kulturhus trenger heller ikke legge ved godkjent årsregnskap.

Du må også legge ved dokumentasjon på gjennomføring av arrangementene. Med dette menes egenerklæring med lenke til annonse, billettsalg, flyer eller tilsvarende; kontrakt, intensjonsavtale eller lignende som bekrefter avtaler med utøver eller underleverandør.

Søknadsveiledning for kino og kinodistributør

Kino

Søknadsskjemaet er beregnet på et bredt omfang av kulturuttrykk, sentrert rundt enkeltarrangementet. Derfor er mange feltene ikke direkte overførbare til kinovirksomheten. Dette er en kort redegjørelse for hvordan kinoen likevel skal kunne fylle ut feltene på en dekkende måte for sin virksomhet.

Her ser du et eksempel på utfylt søknad.

Søknadsinformasjon

Her skal du gjøre rede for kinoens eller kinokjedens profil. I feltet Om virksomheten, beskriv kort kinoens eller kinokjedens virke, totalt antall visninger, antall filmer vist og totalt besøk i 2020.

I kinokjedens profil må antall kinoer som er tilknyttet den juridiske enheten spesifiseres. Hvis ikke alle kinoene i kjeden skal omfattes av søknaden, må det oppgis antall kinoer og hvor stor andel av den totale aktiviteten de omsøkte kinoene utgjør for kinokjeden – innenfor omsøkt periode og for 2020 i sin helhet.

I feltet Om kulturarrangementene skal du gi et estimat på antallet kinovisninger som avvikles og publikumsbesøk i enkeltkinoen eller kjeden, i den tidsperioden det søkes tilskudd til budsjettert driftstap.

Arrangementsliste

Gjennomførte og planlagte visninger skal føres som to ulike arrangement i arrangementslisten. Kinokjeder må oppgi gjennomførte og planlagte visninger for alle kinoene som skal omfattes av søknaden.

Planlagt visninger fra søknadstidspunkt til periodeslutt må føres på eget arrangement. Velg Legg til nytt arrangement for planlagte visninger.

Budsjett

Kinoen eller kinokjeden søker for sine egne inntekter og utgifter i den aktuelle perioden.

Kinoene må budsjetteres med å selge like mange billetter til hver kinovisning tilsvarende tillatt salkapasitet etter gjeldende lokale eller nasjonale smittevernbegrensninger om påbudt avstand og maksimalt antall deltakere (for eksempel 20 eller 50).

Alternativt kan gjennomsnittlig besøkstall per visning i en sammenlignbar periode for normalåret 2019 være gjeldende. Inntekter og utgifter til kiosk skal ikke regnes med. 

Se mal for å regne ut dette.

Følgende informasjon må fylles inn i budsjettet i søknadsskjemaet og er nyttig å ha klart på forhånd. Det vil bli gitt veiledning i selve skjemaet for hvordan budsjettene skal fylles inn.

Inntekter:

 • Offentlige tilskudd (kompensasjonsordninger, fylkeskommune, kommune og annet)
 • Private tilskudd (sponsorinntekter, gaver, private fond)
 • Salgsinntekter (billetter, produktsalg, reklameinntekter)
 • Annet (egeninnsats, renter etc.)

Utgifter:

 • Honorar/lønn kunstnere, utøvere og fagpersoner (inkludert lønn/honorar ikke fast ansatte)
 • Produksjonsutgifter (variable driftskostnader, reise, kost/losji, leie lokaler, markedsføring, TONO og andre vederlag, samt utgifter til teknikk, lyd og lys, minimumsgaranti, filmleie, avgift for formidling av film og videogram i næring)  
 • Faste driftsutgifter (forholdsmessig andel av lønnskostnader fast ansatte, husleie, strøm). Avskrivinger av varige driftsmidler skal ikke regnes med som faste driftsugifter.

Grunnlaget for utgifter og inntekter på planlagt og gjennomført kinodrift skal redegjøres for i eget vedlegg tilknyttet søknaden, med utgangspunkt i de budsjettpostene som er listet i søknadsskjemaet.

Det må omgjøres til pdf før det kan bli sendt inn i søknadsskjemaet.

Obligatoriske vedlegg

Grunnlag for estimerte inntekter og utgifter etter egen mal.

 • Private kinoer eller kinokjeder skal levere godkjent årsregnskap for 2019. Kommunale kinoer trenger ikke å legge ved godkjent årsregnskap.

Kinodistributør

Søknadsskjemaet er beregnet på et bredt omfang av kulturuttrykk, sentrert rundt enkeltarrangementet. Kinodistributør skal søke per film. Det vil si en filmlansering er et arrangement. Det kan søkes om norske og utenlandske filmer. Søknaden skal gjelde film som har hatt eller skal ha premiere i den aktuelle perioden. For kinodistributører regnes premieretidspunktet på filmen som arrangementsdato, selv om det vil kunne foregå visninger også i forlengelsen av denne perioden.

Søknadsinformasjon

Om virksomheten: Oppgi bedriftens størrelse i antall ansatte og årlig omsetning.

I arrangementslisten trenger vi følgende informasjon:

 • Navn på arrangementet: Filmtittel
 • Beskrivelse av arrangementet: Gi en kort beskrivelse av filmen, og lanseringsplaner og legg ved lenke til trailer. 
 • Type arrangement 
 • Målgruppe
 • Publikumskapasitet (ordinær og tilpasset) – ikke nødvendig å oppgi
 • Publikumsestimat med dagens smittevernsrestriksjoner og i en normalsituasjon
 • Antall gjennomføringer: Oppgi estimert antall visninger inkludert i lanseringen på søknadstidspunktet
  • Distributør skal i rapporteringen oppgi antall gjennomførte visninger. Et lavere antall gjennomførte visninger vil medføre avkorting av tilskudd, i tråd med forskriftens §11.
 • Billettpris (mulighet for å legge til flere, i fall ulik pris)
 • Status (Gjennomført og Planlagt)
 • Gjennomføringsperiode/ Premieretidspunkt
 • Kommune: Velg den byen/ kommunen du mener passer best. 
 • Gateadresse (til arena): Adresse til kinoen i byen

Budsjett

Salgsinntekter beregnes på grunnlag av billettsalg i nåsituasjon, det vil si med de smittevernhensyn vi har i dag, og dokumenteres med vedlegg som begrunner filmens publikumsestimat og billettpris med gjeldende smittevernsrestriksjoner samt antall visninger det legges opp til for å nå estimert billettsalg. Billettprisen som ligger til grunn for beregningen skal komme tydelig frem i dokumentasjonen. Filmens besøkstall skal kunne dokumenteres i Filmwebs Rapportserver.

Se mal for utregning for kinodistributører

Søker distributør om arrangement med norske filmer kan royaltykostnader (filmleie) til produsent beregnes på grunnlag av publikumsestimat i en normalsituasjon.

Kinodistributører som lanserer norske filmer på kino i perioden, skal overholde økonomiske forpliktelser inngått med filmens produsent. Signert distribusjonsavtale skal derfor ligge ved søknaden. Dette må lastes opp i Kulturrådets søknadsportal, ikke ettersendes på epost.

For filmdistributører er det følgende momenter som kan legges inn i budsjett:

Inntekter:

 • Offentlige tilskudd (kompensasjonsordninger, NFI, fylkeskommune, kommune, annet. For distribusjon av utenlandsk film regnes også tilskudd fra Nordisk Film og TV-fond og støtte fra Kreativt Europa som offentlig tilskudd.)
 • Private tilskudd (sponsorinntekter, gaver, private fond)
 • Salgsinntekter (billetter)
 • Annet (egeninnsats, renter etc.)

Utgifter:

 • Honorar/lønn kunstnere, utøvere og fagpersoner (inkludert lønn/honorar ikke fast ansatte)
 • Produksjonsutgifter (variable driftskostnader, minimumsgaranti, filmleie, reise, kost/losji, leie lokaler, lanseringsutgifter, markedsføring, avgift for formidling av film og videogram i næring, TONO og andre vederlag, samt utgifter til teknikk, lyd og lys)
 • Faste driftsutgifter (forholdsmessig andel av lønnskostnader fast ansatte, husleie, strøm)

Obligatoriske vedlegg

Kinodistributører skal, i tillegg til regnskap for 2019, legge ved søknaden:

Dokumentasjon utregning av salgsinntekter og kostnader

 • Signert distribusjonsavtale 
 • Begrunnelsen for estimat besøk med koronatiltak, og i en normalsituasjon 

Søknadsskjema

Gå til søknadsskjema

Les nøye gjennom veiledningen på denne siden før du fyller ut søknadsskjemaet.

For mer utfyllende veiledning, se retningslinjer til stimuleringsordning for kulturarrangementer første halvår 2021.

Se også svar på ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen.

Vi anbefaler alle søkere å sørge for at varslinger er aktivert på aktuell aktør i Altinn slik at søker varsles ved spørsmål til søknad eller vedtak i saken.

Se våre brukerstøttesider for blant annet hjelp til Altinn.

Søknaden er offentlig. Retten til innsyn i saksdokumenter reguleres i første rekke av offentleglova. Hovedregelen etter offentleglova § 3 sier at alle saksdokumenter i offentlige virksomheter er åpne for innsyn. Det gjøres imidlertid viktige unntak fra hovedregelen. Eksempelvis skal det ikke gis innsyn i taushetsbelagt informasjon, herunder opplysninger om personlige forhold og forretningshemmeligheter. Forvaltningen kan også gjøre unntak for innsyn i dokumenter utarbeidet for egen saksforberedelse.

Du kan lese mer om retten til innsyn her.

 

Vurdering av søknaden

Kulturrådet forvalter stimuleringsordningen i samarbeid med Norsk filminstitutt. Søknader som gjelder tilskudd til kinodistribusjon og kinoer saksbehandles av NFI. Søkere fra kino og distribusjonsfeltet kan få veiledning fra NFI, mens resterende søkere kan få veiledning fra Kulturrådet via support@kulturradet.no. Vedtak om bevilgning, avkorting eller avslag fattes av Kulturrådet.

Kulturrådet skal ikke gjøre kunstfaglige vurderinger av søknadene, men fatter vedtak etter en helhetsvurdering.

I vurderingen av om tilskudd skal gis, kommer Kulturrådet til å legge vekt på formålet med tilskuddsordningen, god geografisk spredning og mangfold av kulturuttrykk samt om kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum. Det vil også legges vekt på om arrangøren har brutt vilkårene for tidligere tilskudd under ordningen.

Stimuleringsordningen er ikke rettighetsbasert, Kulturrådet kan gi tilskudd etter forskriften. Det betyr at søkere ikke har et rettslig krav på å motta tilskudd selv om de oppfyller vilkårene for støtte.

Kulturrådets behandling av søknader

Stimuleringsordningen skal tilrettelegge for at kulturarrangement kan gjennomføres til tross for restriksjoner knyttet til antall fysiske deltakere og besøkende. Det kan derfor gis tilskudd til arrangementer som lar seg gjennomføre med et begrenset fysisk publikum til stede. Siden ordningen skal stimulere til aktivitet, gis det ikke tilskudd til kulturarrangement som er avlyst. 

Når Kulturrådet skal avgjøre om et kulturarrangement skal motta støtte, undersøkes det derfor om arrangementet er avlyst. På samme måte undersøker Kulturrådet om arrangementet faktisk kan gjennomføres innenfor gjeldende smittevernrestriksjoner. Dette betyr at Kulturrådet må forholde seg til hvilke smittevernregler og begrensninger som gjelder på det tidspunktet arrangementet er planlagt gjennomført. 

Hvis arrangementet er planlagt langt frem i tid, vil det som regel ikke foreligge noen konkrete smittevernsrestriksjoner som sier noe om hvorvidt arrangementet kan gjennomføres. I slike saker vil Kulturrådet kun vurdere om planene for arrangementet fremstår som realistisk i lys av blant annet smittevernsituasjonen. Arrangør må i et slikt tilfelle legge sine planer ut fra hva som anses realistisk ut fra regjeringens tre fremtidsscenarioer.

Hvordan Kulturrådet foretar sin vurdering kan belyses med eksempler: 

Eksempel 1: Arrangør har søkt om tilskudd til et arrangement som var planlagt gjennomført i Viken den 18. mars.

Før det ble innført nye smittevernsrestriksjoner i Viken fylke, sendte en arrangør søknad om stimuleringsmidler til å gjennomføre et innendørs publikumsarrangement.

Arrangementet var planlagt gjennomført den 18. mars i en kommune i Viken. Da søknaden ble sendt, var det mulig å gjennomføre kulturarrangement i tråd med søknaden.

Få dager etter at søknaden ble sendt, ble det imidlertid innført nye, strenge begrensninger i hele Viken. De nye reglene innebærer at det ikke er tillatt å gjennomføre det planlagte arrangementet.

I Kulturrådets vurdering av søknaden, var det derfor helt klart at arrangementet ikke kunne gjennomføres. Siden stimuleringsordningen skal stimulere til aktivitet, og det planlagte arrangementet ikke kan gjennomføres, så kan arrangementet heller ikke motta tilskudd under stimuleringsordningen.

Eksempel 2: Arrangør har søkt om tilskudd til et arrangement som var planlagt gjennomført i Viken den 11. juni.

Før det ble innført nye smittevernsrestriksjoner i Viken fylke, sendte en arrangør søknad om stimuleringsmidler til å gjennomføre et innendørs publikumsarrangement.

Arrangementet var planlagt gjennomført den 11. juni i en kommune i Viken. Da søknaden ble sendt, var det mulig å gjennomføre kulturarrangement i tråd med søknaden.

Få dager etter at søknaden ble sendt, ble det imidlertid innført nye, strenge begrensninger i hele Viken. Begrensningene som ble innført gjelder i utgangspunktet kun til en konkret dato i april. Smittevernbegrensninger påvirker altså ikke gjennomføringen av arrangementet som er planlagt den 11. juni i år.

Kulturrådet vil på vanlig måte vurdere om denne søkeren oppfyller vilkårene for støtte. Smittevernbegrensningene som gjelder til april, får ikke konkret betydning for om arrangementet som er planlagt i juni kan motta støtte.

Kulturrådet vil gjøre en vurdering av om kulturarrangementet kan og skal motta tilskudd. I denne vurderingen vil det bli lagt vekt på om planene for arrangementet fremstår som urealistisk i lys av blant annet smittevernsituasjonen.

Hvor mye tilskudd kan jeg få?

Et tilskudd kan ikke overstige differansen mellom arrangørens kostnader og inntekter, inkludert eventuell annen offentlig støtte, knyttet til arrangementet, med tillegg av 3 prosent driftsmargin.

Kulturrådet skal avkorte tilskuddet hvis nettokostnaden fremstår som uforholdsmessig, for eksempel på grunn av:

 • arrangementets størrelse, for eksempel fordi det planlagte arrangement er uforholdsmessig stort i lys av smittevernsituasjonen. 
 • markedspriser, dersom arrangøren har budsjettert med uforholdsmessig høye utgifter til ulike tjenester/ytelser sammenlignet med hva slike tjenester normalt koster.
 • det alminnelige kostnadsnivået på feltet, sammenlignet med postene i det omsøkte budsjettet.

Kulturrådet vil legge vekt på at arrangøren har vurdert forholdsmessige kostnadskutt for arrangementet med hensyn til smittevern. I søknaden bør det kommenteres der det er blitt gjort vurderinger for å tilpasse kostnadsnivået.

Budsjettering av publikumskapasitet for perioder hvor det ikke er klart hva som vil være gjeldende smittevernbegrensninger

Noen arrangører søker om tilskudd til et arrangement hvor det er uklart hva som vil være maksimal publikumskapasitet. Dette er tilfellet der det enda ikke er klart hvilke smittevernbegrensninger som vil gjelde på tidspunktet arrangementet er planlagt gjennomført. I en slik situasjon må arrangøren budsjettere med det publikumsantallet som vedkommende anser som realistisk ut fra regjeringens tre fremtidsscenarioer. Arrangøren må også i denne situasjonen budsjettere med å selge ut alle tilgjengelige billetter.

Dette kan føre til at arrangøren budsjetterer med å selge færre billetter enn hva som senere viser seg å være tillatt på gjennomføringstidspunktet. Arrangørens inntekter kan derfor vise seg å bli høyere enn budsjettert i søknaden. Dersom arrangørens økte inntekter fører til at det er utbetalt et høyere tilskudd enn hva som er tillatt etter stimuleringsforskriften § 9, må arrangøren betale tilbake det overskytende beløp.

Hvis arrangørens har budsjettert med å selge flere billetter enn hva som er tillatt på gjennomføringstidspunktet, så kan arrangørens faktiske billettinntekter blir lavere enn budsjettert. Arrangøren kan i et slikt tilfelle velge å sende inn en ekstra søknad om tilskudd innen utløpet av søknadsfristen til stimuleringsordningen.

Merk at stimuleringsordningen skal tilrettelegge for at arrangementer gjennomføres på tross av restriksjoner knyttet til antall fysiske deltagere i forhold til en normalsituasjon, selv om dette medfører at arrangementet budsjetteres med driftstap. Ordningen skal imidlertid ikke dekke tap knyttet til at arrangøren av andre grunner ikke får solgt ut alle tilgjengelige billetter innenfor tillatt publikumsgrense for arrangementet. 

Tilskudd til filmdistributører

Når arrangør er filmdistributør kan tilskuddet, inkludert eventuell annen offentlig støtte, heller ikke overstige:

 • 50 prosent av distributørens støtteberettigede kostnader av en film,
 • 60 prosent av distributørens støtteberettigede kostnader av en film produsert på tvers av landegrensene, som støttes av flere enn én EU/EØS medlemsstat og omfatter produsenter fra flere enn én EU/EØS medlemsstat eller
 • 100 prosent av distributørens støtteberettigede kostnader for smale filmer.

Som smal film regnes film som oppfyller minst ett av følgende vilkår

 • film med mer enn 50 prosent dialog på annet språk enn engelsk
 • film som er kinodokumentar
 • film som kvalifiserer som smalt audiovisuelt verk i forskrift 31. oktober 2016 nr. 1264 om tilskudd til audiovisuell produksjon og som har mottatt tilskudd etter forskriftens kapittel 3
 • film med produksjonsbudsjett under 30 millioner kroner
 • film av tydelig kunstnerisk karakter

Når får jeg svar på søknaden?

Kulturrådet behandler søknader etter et kø-prinsipp. Det betyr at søknader behandles i den rekkefølgen Kulturrådet mottok søknadene. Dersom en søknad er mangelfull vil søknaden kunne havne lenger bak i køen i påvente av at søker ettersender ytterligere informasjon. Kulturrådet vil ikke endre behandlingsrekkefølgen av søknader selv om en søker tar kontakt og ber om å bli prioritert.

Svar på søknaden kan forventes omtrent to uker etter søknadsfristen. Dersom søknadsmengden er større enn forventet kan behandlingen ta noe lengre tid. Det samme gjelder dersom søknaden er mangelfull eller Kulturrådet må innhente ytterligere informasjon.    

Utbetaling av tilskudd

Ved en feil har noen av søkerne fått beskjed om at dersom rammen ikke er stor nok vil de siste 30 % bli avkortet forholdsmessig for alle søkere. Dette stemmer ikke. Utbetaling av de resterende 30 % av tilskuddet forutsetter at Kulturrådet har godkjent din rapport og regnskap. Tilskuddet kan bli avkortet dersom nettokostnaden ved gjennomføringen framstår som uforholdsmessig høy jf. forskriftens § 8.

Krav om rapport, regnskap og oppbevaring av opplysninger

En rapport om gjennomføringen av arrangementet skal sendes Kulturrådet via Altinn. Fristen for denne oppgis i kontrakten du mottar fra Kulturrådet.

Et prosjektregnskap for arrangementet eller rekken av enkeltarrangementer skal legges ved rapporten. Hvis tilskuddet arrangøren har mottatt utgjør under 1 million kroner må det legges ved et prosjektregnskap, men det behøver ikke være revisorattestert.

Utgjør det bevilgede tilskuddet til et arrangement 1 million kroner eller mer, skal regnskapet være revidert av statsautorisert revisor eller revisjonsselskap. Revisor skal benytte standarden ISRE 2400.

Kulturrådet kan også kreve revisorattest på tilskudd under 1 millioner kroner ved mistanke om brudd på forskrift, retningslinjer eller tilskuddsvedtak eller annen misbruk av ordningen.

Hvis arrangøren har mottatt tilskudd basert på en tilleggssøknad, vil det være det samlede beløpet som har betydning for om du skal legge ved revisorattestert regnskap. Det betyr at hvis arrangøren på grunnlag av opprinnelig søknad og tilleggssøknad har mottatt 1 million kroner eller mer, så skal regnskapet være revisorattestert.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kinoer og kinodistributører skal dokumentere reelt antall solgte billetter og antall visninger, og kommentere på avvik i forhold til estimert antall i søknaden.

Et lavere antall gjennomførte visninger enn estimert i søknaden, vil medføre avkorting av tilskudd. I tilfeller hvor antall solgte billetter er oppnådd ved færre antall visninger enn estimert i søknaden vil solgte billetter bli prioritert som vurderingskriterium.

Tilskuddsmottakere skal oppbevare all dokumentasjon om at vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt i fem år etter søknadsåret.

Tilsyn og opplysningsplikt ved kontroller

Kulturrådet fører tilsyn med at kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket blir oppfylt.

Tilskuddsmottakere skal på forespørsel gi alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Kulturrådet skal kunne kontrollere at kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket er oppfylt. Slike forespørsler vil i hovedsak sendes via Altinn.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må søkes om skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. Vesentlige endringer kan blant annet være at artist eller hovedutøver endres, at det blir flere eller færre enkeltarrangementer, at arena for gjennomføring endres eller at budsjettet endres med mer enn 10 %.

Stans og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan stanse utbetalingen av tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd hvis

 • arrangøren gir ufullstendige eller feilaktige opplysninger og dokumentasjon
 • tilskuddet ikke blir benyttet i samsvar med forskriften og tilskuddsvedtaket
 • arrangøren på annen vesentlig måte har brutt kravene i forskriften eller tilskuddsvedtaket

Dersom tilskuddet etter gjennomført kulturarrangement overstiger tilskuddstaket i forskriftens § 9, skal det overskytende tilbakebetales snarest mulig, og senest tre måneder etter at arrangementet er gjennomført.

Det påløper renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling dersom tilbakebetaling etter § 11 ikke skjer ved forfall.

Særlige regler om tilbakebetaling ved avlysning

Kulturrådet skal kreve en forholdsmessig andel av tilskuddet tilbakebetalt dersom arrangementet helt eller delvis ikke er gjennomført.

Søker kan beholde 95 prosent av arrangørens uunngåelige forpliktelser i forbindelse med det avlyste arrangementet dersom arrangementet ikke kan gjennomføres nedskalert og arrangementet avlyses som følge av klare og dokumenterbare råd eller pålegg fra offentlige myndigheter som følge av covid-19.

Det er arrangøren som må sannsynliggjøre at avlysningen skyldes et klart og dokumenterbart råd eller pålegg. Det betyr at arrangøren må kunne legge frem skriftlig dokumentasjon på at rådet eller pålegget har blitt gitt, og at det rammer gjennomføringen av arrangementet.

Se nedenfor for en gjennomgang av hva som menes med arrangørens uunngåelige økonomiske forpliktelser.

Hva er unngåelige økonomiske forpliktelser?

«Uunngåelige forpliktelser» er økonomiske forpliktelser knyttet til arrangementet som ikke bortfaller selv om arrangementet blir avlyst og selv om motytelsen ikke blir levert.

Tilskudd kan ikke brukes til å dekke utgifter som arrangøren kan unngå, for eksempel gjennom oppsigelsesklausuler, refusjonsordninger eller lignende. Søker plikter å begrense kostnader så langt det er mulig, og å søke kostnader refundert hvor det er grunnlag for det.

Under følger en liste som er ment å gi veiledning omkring hvilke utgifter som kan anses som unngåelige forpliktelser. Merk at listen ikke er uttømmende, og at det i saksbehandlingen må tas konkret stilling til om utgiften var uunngåelig. Hva som er en uunngåelig forpliktelse, avhenger av den enkelte kontrakt arrangøren har inngått.

Eksempler på kostnader som etter en konkret vurdering kan anses som «uunngåelig økonomisk forpliktelse» er

 • leie av lokaler til arrangementet
 • nødvendige reisekostnader
 • materiell og forsyninger som er direkte knyttet til arrangementet
 • lån, leie og avskrivning av verktøy
 • programvare og utstyr
 • kostnader for tilgangsrett til opphavsrettsbeskyttede verk
 • reklamekostnader
 • kostnader til ansatte eller underleverandører som jobber med arrangementet
 • støtteberettigede kostnader for filmdistributører er kostnader til minimumsgarantier og distribusjon (lansering og markedsføring) betaling for tjenester/ytelser som allerede er brukt eller gjennomført
 • lønn/honorar for arbeid som allerede er utført
 • lønn/honorar som skal betales, uavhengig av avlysning
 • kontrakter hvor det er avtalt avbestillingsgebyrer
 • kontrakter som gir rett til betaling uavhengig av om arrangementet avlyses
 • refusjon av solgte billetter, hvis publikum kan kreve dette under gjeldende vilkår

Særlig om honorarer og lønn til artister og utøvere

I vurderingen av om lønn og honorar til artister eller utøvere utgjør uunngåelige økonomiske forpliktelser for arrangør, kan Kulturrådet legge vekt på hva som er vanlig lønn og honorar for artisten eller utøveren, og hva som er vanlig lønn og honorar for sammenlignbare artister eller utøvere ved sammenlignbare arrangementer. Med lønn og honorar menes det artisten eller utøveren sitter igjen med etter å ha dekket sine økonomiske forpliktelser i forbindelse med arrangementet.

Lønn og honorar utover 45 000 kroner per enkeltarrangement per enkelt artist eller utøver regnes ikke som «uunngåelige økonomiske forpliktelser».

Klageadgang

Hvis du mener det har blitt gjort en feil ved behandlingen av søknaden, er det anledning til å klage innen 3 uker fra du har mottatt vedtaket. For krav til innhold i klagen se forvaltningsloven § 32. Klagen, med søknadsnummer og navn på klager, sendes til post@kulturradet.no.

Hvis vilkårene for å klage foreligger, vil klagen bli behandlet av Kulturrådet. Dersom klagen ikke imøtekommes, vil den bli oversendt til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer for endelig avgjørelse.

Departementet kan ikke instruere klagenemnda i enkeltsaker eller omgjøre klagenemndas vedtak etter forskriften.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om hvordan du sender inn din søknad, eller opplever tekniske problemer underveis? Ta kontakt med vår brukerstøtte, så svarer vi deg så raskt vi kan

Kinoer og kinodistributører kan ta kontakt med NFI

Kinoer kan ta kontakt med:

Stig Andresen
Stig.Andresen@nfi.no
Mob: 920 92 475

Kinodistributører kan ta kontakt med:

Marianne Hjerpseth
Marianne.hjerpseth@nfi.no
Mob: 930 28 889