Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Stimuleringsordning for kulturlivet

Se vedtakslister

Viktig melding:

Åpningen av søknadsskjemaet for stimuleringsordningen våren 2021 utsettes med noen dager. Vi avventer nærmere beskjed fra Kulturdepartementet, og kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan.

Formål

Formålet med ordningen er å nå kulturpolitiske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.

Åpne alle

Når kan jeg søke?

Søknader vil behandles og tilskudd vil utbetales fortløpende. Søknadsfrist er 1. desember 2020 kl. 13:00.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til arrangører som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, er registrert i Enhetsregisteret og mottok under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Kommunale kulturhus og kinoer, eller menighetsråd eller lignende, som er en del av et tros- eller livssynssamfunn, kan også regnes som arrangører selv om de ikke har en selvstendig registrering i enhetsregisteret. For filmarrangementer kan både distributør og visningsleddet søke som arrangør.

Hvem kan ikke søke?

Tilskudd kan ikke gis til arrangører som 

 • er under konkursbehandling,
 • på tildelingstidspunktet er et foretak i vanskeligheter slik definert i forordning (EU) nr. 651/2014 artikkel 2 nr. 18, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, hvis arrangøren også var i vanskeligheter 31. desember 2019,
 • på tildelingstidspunktet har et utestående tilbakebetalingskrav på grunnlag av et vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan som slår fast at tidligere mottatt støtte er ulovlig og uforenlig med EØS-avtalen,
 • har mottatt midler fra Kulturdepartementets andre støtteordninger som følge av covid-19, for samme arrangement som det søkes om tilskudd til under denne ordningen, eller
 • har eller kan få bidrag til å gjennomføre arrangementet fra forsikring, avtale eller lignende.

Hva kan få støtte?

Tilskudd kan gis til billetterte kulturarrangementer som

 • gjennomføres i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen,
 • er åpne for allmennheten i perioden 1. oktober til og med 31. desember 2020,
 • må redusere antall fysiske deltagere på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og
 • er budsjettert med driftstap før tilskudd. 

Krav til søknaden

(Kinoer og kinodistributører finner tilleggsinformasjon nederst i dette feltet.)

Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Arrangøren kan sende en samlet søknad for flere kulturarrangementer og kan søke om tilskudd både til planlagte og gjennomførte arrangementer i perioden 1. oktober til 31. desember 2020.

Dersom flere virksomheter deler ansvaret for arrangementene det søkes om skal forholdet mellom arrangørene beskrives i skjema, men virksomheten søker på vegne av seg selv og sitt eget budsjett.

Søkere skal på forespørsel gi alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Kulturrådet kan behandle og avgjøre søknadene.

Kino - tilleggsinformasjon

Enkeltkinoer og kinokjeder som er registrert som en egen juridisk enhet med flere tilknyttede enkeltkinoer, kan sende en søknad om kompensasjon av totalt driftstap for gjennomførte og planlagte arrangementer. De kan søke om tilskudd både til planlagte og gjennomførte kinovisninger i perioden. 
Kinoen og kinokjeder søker på vegne av seg selv og sitt eget budsjett.

Kinodistributør - tilleggsinformasjon

Tilskudd til kinodistributører gis i henhold til gjeldende regelverk for statsstøtte. 
Kinodistributør skal begrunne at denne filmen ikke ville blitt satt opp på kino uten midler fra stimuleringsordningen.  

I forskrift §9-c omtales smale audiovisuelle verk, og de blir definert som: 

 • film som inneholder dialog med mer enn 50 prosent av andre språk enn engelsk
 • kinodokumentar
 • film som kvalifiserer som smalt audiovisuelt verk i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og som har mottatt tilskudd etter forskriftens kapittel 3
 • film med budsjett under 30 millioner NOK eller
 • film av tydelig kunstnerisk karakter

Minst ett av de fem punktene må være oppfylt for at en film skal bli definert som et smalt audiovisuelt verk. Kinodistributør skal begrunne hvilket punkt filmen faller innunder.

Kinodistributør skal søke per film. Det kan søkes om norske og utenlandske filmer Det vil si en filmlansering er et arrangement. Søknaden skal gjelde film som har hatt eller skal ha premiere i den aktuelle perioden (1. oktober til 31. desember).

Søknaden skal begrunne estimert billettsalg både i en nåsituasjon med smittevernsrestriksjoner, og i en normalsituasjon.

Filmen skal være registrert i rapportserveren og være offentlig kjent.

Kinodistributører som skal lansere norsk film søker på vegne av filmen, og skal oppgi sine utgifter til filmleie i tråd med avtale med produsent. 

Slik fyller du ut søknaden

I søknadsskjemaet skal du gjøre rede for virksomhetens profil, rolle som arrangør av kulturarrangementer og hvor stor andel av den totale aktiviteten arrangementene du søker tilskudd til utgjør for virksomheten – innenfor perioden du søker for og for 2020 i sin helhet.

(Kinoer og kinodistributører finner tilleggsinformasjon nederst i dette feltet.)

Budsjett

Dersom flere virksomheter deler ansvaret for arrangementene, søker din virksomhet for sine egne inntekter og utgifter.

Dersom det søkes om tilskudd til flere arrangementer, skal det oppgis samlede tall for alle arrangementene.

Alle tall som oppgis skal være direkte knyttet til de arrangementene det søkes tilskudd til.

Alle tall skal beregnes før eventuelle fratrekk av skatter og avgifter.

Merk at du kan ikke søke om støtte til kjøp av utstyr eller rettigheter til bruk utover arrangementene i søknaden. Du kan derimot søke støtte til leie av utstyr og rettigheter til arrangementene.

Dersom du er usikker på hvilken post du skal plassere de enkelte tallene i velger du den posten som du mener passert best. Det viktigste er at du ved en eventuell etterkontroll kan legge fram dokumentasjon i form av eget budsjett per arrangement som viser grunnlaget for oppgitte inntekter og utgifter.

Følgende informasjon må fylles inn i budsjettet i søknadsskjemaet og er nyttig å ha klart på forhånd. Det vil bli gitt veiledning i selve skjemaet for hvordan budsjettene skal fylles inn.

Inntekter:

 • Offentlige tilskudd (kompensasjonsordninger, fylkeskommune, kommune og annet. For distribusjon av utenlandsk film regnes også tilskudd fra Nordisk Film og TV-fond og støtte fra Kreativt Europa som offentlig tilskudd  )
 • Private tilskudd (sponsorinntekter, gaver, private fond)
 • Salgsinntekter (billetter*, bar- og matsalg, produktsalg, reklameinntekter)
 • Annet (egeninnsats, renter etc.)

Utgifter:

 • Honorar/lønn kunstnere, utøvere og fagpersoner (inkludert lønn/honorar ikke fast ansatte)
 • Produksjonsutgifter (variable driftskostnader, reise, kost/losji, leie lokaler, markedsføring, TONO og andre vederlag**, samt utgifter til teknikk, lyd og lys, minimumsgaranti, filmleie, avgift for formidling av film og videogram i næring)  
 • Faste driftsutgifter (forholdsmessig andel av lønnskostnader fast ansatte, husleie, strøm)

*Du må opplyse om billettpris og antall publikum i søknadsskjemaet. Eksempel på utfylling: Billettpris kr 350 x 200 publikummere (etter restriksjoner) = kr 70 000 x 2 konserter = Totalt kr 140 000.

**Under produksjonskostnader skal du kun oppgi faktiske utgifter. Det betyr at du ikke skal legge inn vederlagsutgifter eller billettavgifter som om det var et opprinnelig arrangement med for eksempel 600 betalende. Det er kun det faktiske antall billetter som kan legges inn. Det vil si maksimalt 200 (50 der det ikke er fastmonterte stoler) under dagens restriksjoner.

Arrangementsliste

(Dette gjelder ikke kinoer og kinodistributører, de finner egen informasjon nederst i dette feltet.)

Dersom din virksomhet planlegger gjennomføring av et stort antall mindre arrangementer i perioden anbefaler vi at du grupperer arrangementene etter visningssted/arena/geografisk plassering og eventuelt dato.

Dersom din virksomhet planlegger gjennomføring av større arrangementer sammensatt av mindre aktiviteter kan du dele opp i flere arrangementer etter dato og visningssted/arena/geografisk plassering dersom du anser at det gir en bedre beskrivelse av arrangementet som helhet.

For eksempel kan en festival/arrangement over flere dager legges inn som enkelt arrangement om det foregår på samme sted. En konsertrekke i flere kommuner legges inn som flere arrangementer.

Obligatoriske vedlegg

Du må legge ved godkjent årsregnskap for 2019 før du sender inn søknaden. Dersom virksomheten ble opprettet i 2020, trenger du ikke å legge ved årsregnskap.

Kino – tilleggsinformasjon

Søknadsskjemaet er beregnet på et bredt omfang av kulturuttrykk, sentrert rundt enkeltarrangementet. Derfor er mange feltene ikke direkte overførbare til kinovirksomheten. Dette er en kort redegjørelse for hvordan kinoen likevel skal kunne fylle ut feltene på en dekkende måte for sin virksomhet.  

Søknadsinformasjon

Her skal du gjøre rede for kinoens eller kinokjedens profil. I feltet Om virksomheten, beskriv kort kinoens eller kinokjedens virke, totalt antall visninger, antall filmer vist og totalt besøk i 2020. 

I kinokjedens profil må antall kinoer som er tilknyttet den juridiske enheten spesifiseres. Hvis ikke alle kinoene i kjeden skal omfattes av søknaden, må det oppgis antall kinoer og hvor stor andel av den totale aktiviteten de omsøkte kinoene utgjør for kinokjeden – innenfor omsøkt periode og for 2020 i sin helhet.

I feltet Om kulturarrangementene skal du gi et estimat på antallet kinovisninger som avvikles og publikumsbesøk i enkeltkinoen eller kjeden, i den tidsperioden det søkes tilskudd til budsjettert driftstap. Denne teksten blir offentliggjort på Kulturrådets nettsider.

Arrangementsliste

Gjennomførte og planlagte visninger skal føres som to ulike arrangement i arrangementlisten. Kinokjeder må oppi gjennomførte og planlagte visninger for alle kinoene som skal omfattes av søknaden.

Gjennomførte filmvisninger fra 1. oktober til søknadstidspunkt skal fylles ut først. I feltet Navn på arrangementet skriv: Gjennomførte filmvisninger og kinoens navn. 

I feltet Beskrivelse av arrangementet, skriv antallet gjennomførte filmvisninger og publikumsbesøk. Husk å oppgi tidsperiode, hake av for Gjennomført under status for arrangement og oppi kinoens geografiske lokasjon.

Planlagt visninger fra søkertidspunkt til 31. desember må føres på eget arrangement. Velg Legg til nytt arrangement for planlagte visninger.

I feltet Navn på arrangement skriv: Planlagte filmvisninger og kinoens navn.

I feltet Beskrivelse av arrangementet, estimer antall filmvisninger og publikumsbesøk. Husk å oppgi tidsperiode, hake av for Planlagt under status for arrangement og oppi kinoens geografiske lokasjon.

Budsjett

Kinoen eller kinokjeden søker for sine egne inntekter og utgifter i den aktuelle perioden 1.10.20 til 31.12.20.

Se for øvrig veiledning for godkjente inntekter og utgifter i budsjett. 

Grunnlaget for utgifter og inntekter på planlagt og gjennomført kinodrift skal redegjøres for i eget vedlegg tilknyttet søknaden, med utgangspunkt i de budsjettpostene som er listet i søknadsskjemaet. Merk at alle vedlegg må sendes inn via systemet til Kulturrådet, vi godtar ikke ettersending på epost. Exceldokumenter skal konverteres til lesbare pdf dokumenter ved innsending. 

Obligatoriske vedlegg

Kinoer skal i tillegg til regnskap for 2019 legge ved grunnlag for utgifter og inntekter før de sender inn søknaden.

Kinodistributør - tilleggsinformasjon

Filmlanseringer finner sted over hele landet, men det må velges en geografisk lokasjon per arrangement. Velg den byen/kommunen du mener passer best.

Om virksomheten: Oppgi også bedriftens størrelse i antall ansatte og årlig omsetning. 

Om kulturarrangementet: Gi en kort beskrivelse av filmen og lanseringsplaner og legg ved lenke til trailer. 

Salgsinntekter beregnes på grunnlag av billettsalg i nåsituasjon, det vil si med de smittevernhensyn vi har i dag, og dokumenteres med vedlegg som begrunner filmens publikumsestimat og billettpris med gjeldende smittevernsrestriksjoner. Billettprisen som ligger til grunn for beregningen skal komme tydelig frem i dokumentasjonen. Filmens besøkstall skal kunne dokumenteres i Filmwebs Rapportserver. 

Søker distributør om arrangement med norske filmer kan royaltykostnader (filmleie) til produsent beregnes på grunnlag av publikumsestimat i en normalsituasjon.

Kinodistributører som lanserer norske filmer på kino i perioden, skal overholde økonomiske forpliktelser inngått med filmens produsent. Signert distribusjonsavtale skal derfor ligge ved søknaden. Dette må lastes opp i Kulturrådets søknadsportal, ikke ettersendes på epost.

For filmdistributører er det følgende momenter som kan legges inn i budsjett:

Inntekter:

 • Offentlige tilskudd (kompensasjonsordninger, NFI, fylkeskommune, kommune, annet)
 • Private tilskudd (sponsorinntekter, gaver, private fond)
 • Salgsinntekter (billetter, bar- og matsalg, produktsalg, reklameinntekter)
 • Annet (egeninnsats, renter etc.)

Utgifter:

 • Honorar/lønn kunstnere, utøvere og fagpersoner (inkludert lønn/honorar ikke fast ansatte)
 • Produksjonsutgifter (variable driftskostnader, minimumsgaranti, filmleie reise, kost/losji, leie lokaler, lanseringsutgifter, markedsføring, avgift for formidling av film og videogram i næring, TONO og andre vederlag, samt utgifter til teknikk, lyd og lys)
 • Faste driftsutgifter (forholdsmessig andel av lønnskostnader fast ansatte, husleie, strøm)

Obligatoriske vedlegg

Kinodistributører skal, i tillegg til regnskap for 2019, legge ved søknaden:

 • Dokumentasjon utregning av salgsinntekter
 • Signert distribusjonsavtale
 • Bakgrunn for estimat besøk med koronatiltak, og ved en normalsituasjon

Søknadsskjema

Søknadsfristen var 1. desember kl. 13:00.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader legges det vekt på at søknaden oppfyller formålet med tilskuddsordningen. Kulturrådet fastsetter et tilskuddsvedtak etter en helhetsvurdering. I den samlede prioriteringen vektlegges geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk og gjennomføringsevne.

Med gjennomføringsevne menes blant annet at budsjett og aktiviteter framstår som godt gjennomarbeidet og at arrangøren har stor sannsynlighet til å klare å levere i henhold til planene. Tilskuddet kan avkortes dersom nettokostnaden framstår som uforholdsmessig, for eksempel på bakgrunn av arrangementets størrelse, markedspriser og det alminnelige kostnadsnivået på feltet. Videre legges det vekt på om søkeren har brutt vilkårene for en tidligere tildeling etter denne forskriften eller ikke lykkes i å gjennomføre andre sammenliknbare arrangementer. Forsinkelser eller utsettelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Hvor mye tilskudd kan jeg få?

Arrangører som oppfyller ordningens vilkår, kan få kompensert inntil 100 prosent av differansen mellom arrangementets kostnader og inntekter.

Et tilskudd kan ikke overstige differansen mellom arrangørens kostnader og inntekter, inkludert eventuell annen offentlig støtte, knyttet til arrangementet, med tillegg av 3 prosent driftsmargin.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd , stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av arrangementet. Dersom en søknad omfatter et eller flere arrangementer som helt eller delvis faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

En tilskuddsmottaker kan ikke foreta vesentlige endringer i et arrangement som har fått tilskudd, uten at dette er varslet og godkjent av Kulturrådet. 

Når utbetales tilskuddet?

Tilskuddet utbetales i to omganger. De første 70 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 30 % av tilskuddet utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap. Årsaken til at vi holder tilbake deler av summen er for å kunne utbetale raskt. Dersom rammen for stimuleringsordningen ikke er stor nok til å dekke alle omsøkte arrangementer, vil det resterende tilskuddet avkortes for alle søkere.

Krav om rapport, regnskap og revisjon

En rapport om gjennomføringen av arrangementet og regnskap skal sendes Kulturrådet snarest mulig, og senest 31. januar 2021. Kulturrådet kan fastsette nærmere retningslinjer for rapport og regnskap. Utgjør tilskuddet til et arrangement 1 million kroner eller mer, skal regnskapet være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 

Kulturrådet kan stille særskilte krav og vilkår til rapport og regnskap i kontrakten, i tillegg til type revisjon. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Tilsyn, opplysningsplikt og oppbevaring av opplysninger

Kulturrådet fører tilsyn med at kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket blir oppfylt.

Tilskuddsmottakere skal oppbevare all dokumentasjon om at vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt, i fem år etter søknadsåret.

Tilskuddsmottakere skal på forespørsel gi alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Kulturrådet skal kunne kontrollere at kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket er oppfylt.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må søkes om skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan stanse utbetalingen av tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom

 • arrangøren gir ufullstendige eller feilaktige opplysninger og dokumentasjon
 • tilskuddet ikke blir benyttet i samsvar med forskriften og tilskuddsvedtaket
 • arrangøren på annen vesentlig måte har brutt kravene i forskriften eller tilskuddsvedtaket

Dersom arrangementet helt eller delvis ikke er gjennomført, vil Kulturrådet kreve en forholdsmessig andel av tilskuddet tilbakebetalt. Tilskudd kreves likevel ikke tilbakebetalt når avlysningen skyldes pålegg fra offentlige myndigheter som følge av covid-19, så langt tilskuddet brukes til å dekke arrangørens uunngåelige økonomiske forpliktelser i forbindelse med det avlyste arrangementet.

Dersom tilskuddet etter gjennomført kulturarrangement overstiger arrangørens nettokostnader med tillegg av 3 prosent driftsmargin, skal det overskytende tilbakebetales snarest mulig, og senest tre måneder etter at arrangementet er gjennomført.

Det påløper renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling dersom tilbakebetaling etter denne bestemmelsen ikke skjer ved forfall.

Klageadgang

Hvis du mener det har blitt gjort en feil ved behandlingen av søknaden, er det anledning til å klage, jf. forvaltningsloven § 28.

Om du vil benytte deg av din mulighet til å klage, er fristen 3 uker fra du har mottatt vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. For krav til innhold i klagen se forvaltningsloven § 32. Den eventuelle klagen skal rettes til Kulturrådet. Hvis vilkårene for å klage foreligger, vil klagen bli behandlet her. Dersom klagen ikke imøtekommes, vil den bli oversendt til Kulturdepartementet for endelig avgjørelse.

Etter forvaltningsloven § 18 har du rett til å se sakens dokumenter hvis ikke annet følger av reglene i §§ 18 og 19. Merk likevel at du ikke har krav på innsyn i dokumenter som Kulturrådet har utarbeidet for sin egne interne saksforberedelse, jf. § 18a.

Merk at Kulturdepartementet jobber med å delegere klagebehandlingen til en uavhengig klagenemnd, i tråd med forslaget som ble sendt på høring. Dette forventes å være på plass om kort tid.
 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om hvordan du sender inn din søknad, eller opplever tekniske problemer underveis? Ta kontakt med vår brukerstøtte, så svarer vi deg så raskt vi kan

Kinoer og kinodistributører kan ta kontakt med NFI

Kinoer kan ta kontakt med:

Stig Andresen
Stig.Andresen@nfi.no
Mob: 920 92 475

Kinodistributører kan ta kontakt med:

Marianne Hjerpseth
Marianne.hjerpseth@nfi.no
Mob: 930 28 889