Hopp til innhold

Søk støtte

Kunstnerstipend

Stipend for etablerte kunstnere

Se vedtakslister

Søknadsfrist

okt

18

2022

Kl. 13:00

Formål

Stipend for etablerte kunstnere skal gi kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som over tid har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Dersom du er 56 år eller eldre i søknadsåret, skal du ikke søke stipend for etablerte kunstnere, men stipend for seniorkunstnere. Det bevilges en samlet kvote for disse stipendene, noe som innebærer at stipendkomiteen står fritt til å fordele stipendhjemlene på stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere avhengig av alder på aktuelle søkere.

Stipendet kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig.

Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er under grunnutdanning i tildelingsåret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanninger på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning, som utgjør mer enn 50 % av tiden eller 15 studiepoeng pr. semester.

Vær oppmerksom på følgende:

Antall stipend som er ledige for tildeling avhenger av Stortingets budsjettvedtak og Kulturdepartementets vedtak om fordelingen av ledige stipend på de ulike kunstnergruppene, kvotefordelingen. Budsjettet vedtas normalt i desember og kvotefordelingen fastsettes normalt i februar i tildelingsåret. Ved utlysningstidspunktet er derfor antall ledige stipend i de ulike kunstnergruppene ikke kjent. 

Normalt vil det være relativt få ledige stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere for tildeling hvert år. Vi anbefaler derfor at søkere til disse ordningene også søker ordinært arbeidsstipend.

Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend vil variere da dette avhenger av når den aktuelle stipendhjemmelen blir ledig. Informasjon om tidspunkt for oppstart vil bli gitt ved tildeling.

Stipendets størrelse

Årsbeløpet skal tilsvare størrelsen på garantiinntekten som i 2021 er kr 283 210. Stipendet utbetales i månedlige rater fratrukket skatt. Det tildeles for ti år og kan fornyes for ytterligere ti år etter søknad. 

Andre kriterier

Stipendiater kan ha inntil 50 % stilling i varig arbeidsforhold ved siden av stipendet. Andre kortvarige engasjement som til sammen utgjør mer enn en 50% stilling, må ikke overskride 4 måneder per år. Dersom du har mer enn 50 % stilling når du blir tildelt stipendet, har du frist  til 31. august samme året med å redusere stillingsprosenten.

For å beholde retten til å motta stipendet må stipendmottakeren være yrkesaktiv kunstner. Når det er gått fem år fra tildelingen eller fornyelsen av stipendet, foretas en vurdering av om mottakeren fortsatt kan anses som yrkesaktiv kunstner.

I år fem av stipendperioden foretas videre en inntektsvurdering av mottakeren. Dersom stipendmottakeren har hatt en gjennomsnittlig netto årsinntekt (alminnelig inntekt) på over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden de første fire årene av stipendperioden, faller stipendet bort fra og med år seks.

Stipendiaten plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten og inntekten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema innen 1. november.

Valg av kunstnergruppe

Når du fyller ut søknadsskjemaer til Statens kunstnerstipend blir du bedt om å velge kunstnergruppe. Det er 23 forskjellige kunstnergrupper, og disse samsvarer med de 23 stipendkomiteene som behandler søknadene. 

Se oversikt over stipendkomiteene

For diversestipend for nyutdannede kunstnere er det kun billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere som kan søke.

Velg den kunstnergruppen som best samsvarer med din profesjonelle kunstneriske virksomhet.  Søknaden behandles av stipendkomiteen for den valgte kunstnergruppen. Dersom flere kunstnergrupper er relevante, bør du velge den hvor hovedtyngden av din kunstneriske virksomhet ligger. Du kan søke til flere komiteer dersom du er profesjonell kunstner innenfor ulike fagfelt. Du må da sende inn separate stipendsøknader for hver kunstnergruppe/stipendkomité. Søknadene skal være spisset mot det aktuelle kunstuttrykket. I de fleste tilfellene skal det derfor ikke søkes til flere stipendkomiteer med identiske søknader. Tverrfaglige søkere skal ikke søke til flere komiteer men søke stipendkomiteen for Andre kunstnergrupper, se nedenfor.

Merk at ikke alle kunstnergruppene har stipend til fordeling innen alle stipendordningene. Det varierer derfor hvilke kunstnergrupper som finnes i nedtrekksmenyen for den enkelte stipendordning. Det er imidlertid ingen garanti for at det er disponible stipend innen en kunstnergruppe selv om kunstnergruppen finnes i nedtrekksmenyen, da dette også avhenger av fordeling av stipendmidler som varierer fra år til år. Denne fordelingen er først klar i begynnelsen av hvert kalenderår.

Se kvotefordelingen

Dersom tverrfaglighet ligger til grunn for ditt kunstneriske uttrykk og din profesjonelle kunstneriske virksomhet ikke har et tyngdepunkt i en av de øvrige kunstnergruppene, kan du velge Andre kunstnergrupper. Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper er tverrfaglig sammensatt og behandler bl. a. tverrfaglige søknader som ikke kan vurderes av andre komiteer. 

Dersom du ikke finner din kunstnergruppe, kan du velge Andre kunstnergrupper og angi arbeidsområde i fritekstfeltet. 

Definisjon av kunstnergruppene

Andre kunstnergrupper

Målgruppen er kunstnere som definerer tverrfaglighet som dominerende element i sin kunstneriske praksis. Søkere med et flerfaglig kunstnerskap skal søke til den eller de kunstnergruppene som best kan ivareta søkers praksis.

Kunstnere som ikke kan definere sin kunstneriske praksis innen de øvrige kunstnergrupper, skal velge denne kunstnergruppen.

Arkitekter

Målgruppen er arkitekter som jobber profesjonelt og kunstnerisk med prosjekter i randsonen arkitektur, kunst og forskning, gjerne med nye metoder og utprøving av materialer i nye kunstneriske konsepter.

Barne- og ungdomslitterære forfattere

Målgruppen er skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere som har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok. Forfattere av tegneserier, sjangerhybrider og faktabøker som i hovedsak har bærende skjønnlitterære virkemidler, kan også søke.

Billedkunstnere

Målgruppen er kunstnere som arbeider innen nye medier, tidsbasert kunst og performance, installasjon, relasjonelle og sosiale uttrykk, samt de tradisjonelle billedkunstteknikkene maleri, tegning, grafikk, skulptur og tekstil. Også søkere som arbeider flermedialt eller på grensen til, eller i samarbeid med, andre fagfelt er i målgruppen, så lenge de har sitt virke innenfor det sammensatte fagfeltet billedkunst.

Dansekunstnere

Målgruppen er kunstnere som har sitt hovedvirke innen dans og koreografi. Dette innbefatter skapende, medskapende og utøvende dansekunstnere, og alle som arbeider overlappende, parallelt og vekslende mellom disse rollene og fagfeltene. Alle stilarter og sjangre innen dans og koreografi er relevante.

Dramatikere

Målgruppen er manusforfattere, dramatikere og forfattere som skriver for film, tv, teater, radio og spill.

Faglitterære forfattere og oversettere

Målgruppa er forfattarar og omsetjarar av sakprosabøker for allmennheita. Med sakprosa menes ny norsk sakprosa for vaksne, skriven i ei essayistisk, forteljande, resonnerande, opplysande eller argumenterande form, av ein eller fleire forfattarar og for eit allment publikum.

Filmkunstnere

Målgruppen er filmkunstnere innen fiksjon-, dokumentar-, hybrid-, kort-, animasjon- og kunstfilm.

Folkekunstnere

Målgruppa er folkekunstnarar, dei som er utøvarar av folkelege kunstuttrykk innan folkedans, folkemusikk , song - kveding og handverk - husflid i mange ulike materialar og teknikkar.

Fotografer

Målgruppen er fotografer og kunstnere som definerer fotografi og kamerabasert kunst som rådende i sin kunstneriske praksis.

Interiørarkitekter

Målgruppen er interiørarkitekter og møbeldesignere som jobber profesjonelt og aktivt med utforming av funksjonelle rom, soner, møbler, interiørrelatert produktdesign eller møteplasser.

Journalister

Målgruppen er journalister som arbeider med kunstnerisk basert journalistikk innen tekst og bilde.

Komponister

Målgruppen er komponister som arbeider med musikk eller lyd som kunstuttrykk. Kunstnergruppen representerer et bredt musikalsk sjangeruttrykk med hovedvekt på det som kan defineres innenfor kunst- og samtidsmusikk. Komponister som arbeider innen kunst- og samtidsmusikksjangeren for scene, film, TV og andre audiovisuelle produksjoner kan også søke denne kunstnergruppen. Det er den skapende virksomheten som er i fokus.

Kritikere

Målgruppen er kritikere innen kunst, litteratur, musikk, dans, teater, film, TV-serier e.l. i norsk offentlighet. Kritikere kan publisere i ulike medier og formater; i analoge og digitale aviser, tidsskrifter, bøker, TV-programmer, radio, podkaster etc., som inngår i den offentlige samtalen om kunst og kultur.

Kunsthåndverkere

Målgruppen er visuell, skapende kunstnere som utforsker potensialet i materialer, teknikker og formater knyttet til spesialiserte håndverk, hovedsakelig innenfor faggruppene keramikk, metall, tekstil, glass eller tre. Kunstnere som arbeider tverrmedialt eller bruker materialer som ikke tradisjonelt er relatert til håndverk kan også søke denne kunstnergruppen. Produksjonen kan for eksempel bestå av unike bruksobjekter, veggobjekter, skulpturer, installasjoner eller performative verk. Grensen mellom praksiser innen kunsthåndverk og billedkunst er ikke alltid tydelig. Forskjellen er ofte å finne i konteksten, for eksempel hvilke problemstillinger og hvilken faglig tradisjon og historikk kunstnerskapet relaterer seg til. Kunsthåndverkerens faglige fordypning forholder seg ofte aktivt til materialet og teknikkene det jobbes med, slik at eksperimentering med disse danner utgangspunkt for verkets tematikk og formale kvaliteter.

Musikere, sangere og dirigenter

Målgruppen er utøvende kunstnere som musikere, sangere og dirigenter. Hovedfokus for søknaden bør være på den utøvende delen av kunstnerskapet. Søkere som anser seg som multiinstrumentalister bes krysse av i søknadsskjemaet for det instrumentet de mener er deres hovedinstrument.

Populærkomponister

Målgruppen er skapende kunstnere som arbeider med å lage ny musikk og eller nye tekster innen populærmusikk. Låtskrivere, komponister, tekstforfattere og produsenter fra alle musikksjangre med unntak av kunst- og samtidsmusikk kan søke denne kunstnergruppen. Komponister som arbeider innen populærmusikksjangeren for scene, film, TV og andre audiovisuelle produksjoner kan også søke denne kunstnergruppen.

Sceneinstruktører

Målgruppen er sceneinstruktører.

Scenografer og kostymedesignere

Målgruppen er visuelt og audiovisuelt skapende kunstnere innen performativ kunst, scene og film, deriblant scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, maskedesignere og lyddesignere.

Skjønnlitterære forfattere

Målgruppen er primært skjønnlitterære forfatteres som skriver for voksne. Aktuelle forfattere som arbeider med essayistikk, grafiske noveller/tegneserier og gjendiktninger kan også søke. Søkeren må avklare om dette er en skjønnlitterær tekst rettet mot voksne lesere.

Skjønnlitterære oversettere

Målgruppen er skjønnlitterære oversettere.

Skuespillere og dukkespillere

Målgruppen er profesjonelle skuespillere og dukkespillere som aktivt arbeidet innen et bredt spekter av ulike genre scenekunst, det være seg skuespillere som er utøvende, skapende eller medskapende. Inkludert er også kunstnere som med skuespillerfaget som ståsted, arbeider flermedialt, på grensen til eller i samarbeid med andre fagfelt. Målgruppen er også skuespillere med virke innen for eksempel film/tv/serier/radio/musikal/revy/dubbing, eller figurteater og skuespillere med et mer fysisk uttrykk.

Teatermedarbeidere

Målgruppen er teatermedarbeidere som arbeider kunstnerisk og kan definere et kunstnerskap, og som ikke faller naturlig inn under de andre kunstnergruppene innen scenekunst.

Vedlegg til søknaden

CV er obligatorisk vedlegg. I tillegg kan det leggjast ved vedlegg som dokumenterer kunstnarisk virke. Sjå under for spesifikk informasjon for dei enkelte kunstnargruppene.

CV bør innehalda følgjande opplysningar:

  • Relevant kunstnarisk utdanning og kurs
  • Kunstnarisk verksemd og produksjon - både gjennomførde og planlagde prosjekt
  • Anna relevant informasjon relatert til kunstnarisk verksemd, som tidlegare mottatte stipend og prisar, arbeidserfaring osv.

Vedlegga må vera representative for kunstnarskapet og bør i hovudsak dokumentera nyare arbeidar. Fleire kunstverk kan ikkje dokumenterast i éin og same fil. Av omsyn til arbeidsmengda til stipendkomiteane, og for å styrka prinsippet om lik behandling av alle søknader, må vedleggsvolumet avgrensast.

Vedlegg til søknaden kan materiale lastast opp eller leggjast til som nettlenker. Tekstfiler skal leggjast ved som pdf-filer. Bilde som jpg-, png-, eller pdf-filer. Video skal leggjast ved som mp4- eller ogg-filer. Lyd som mp3-filer. Fysiske vedlegg kan ikkje leggast ved søknaden. Nettlenker skal visa direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkravd, må brukarnamn og passord oppgivast i tekstfeltet til kvart enkelt vedlegg. Materialet må vera tilgjengeleg i minst 6 månader etter søknadsfristen. Merk at kvar nettlenke tel som eitt vedlegg!

Det vil vera av avgjerande tyding for behandling av søknaden at alle etterspurde vedlegg er lagt ved. Vedlegg kan ikkje ettersendast, med unntak av vitnemål/NOKUT-godkjenning for diversestipend for nyutdanna kunstnarar.

Spesifikk informasjon for den enkelte kunstnargruppe

Andre kunstnargrupper

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølge for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Den samla lengda på lyd- og videofiler skal ikkje vere meir enn 10 minutt. Tekstvedlegg skal avgrensast; legg ikkje ved meir enn 10 sider til saman.

Arkitekter

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Barne og ungdomslitterare forfattarar

Oversikt over arbeid du har gitt ut, legg du inn i CV-en. Me vil ikkje ha andre vedlegg en CV-en. Ikkje legg bøker og andre utgivingar ved søknaden.

Biletkunstnarar/fotografar/kunsthandverkarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Ein serie eller installasjon kan definerast om eitt kunstverk. Du kan ikkje dokumentere fleire kunstverk i ei og same fil. Legg gjerne ved installasjons- og/eller detaljbilete til sjølve verket.

Me anbefaler ein storleik på tekst- og biletfiler på 2 MB per fil, og ikkje mindre enn 72 DPI. Ei PDF-fil kan innehalde fleire bilete av same verk, men skal ikkje overstige 2 sider. Opplysningar om typen medium, materiale, format, tittel og produksjonsår kan du skrive direkte i PDF-fila, men unngå større mengder tekst i biletvedlegga utover dette.

Samla lengde på video- og lydfiler skal ikkje vere meir enn 5 minutt. Me anbefaler at materialet er tydeleg klipt til i utdrag, eventuelt at du legg ved ei lenkje som komiteen kan bruke til å finne verket i full lengde.

Det kan også leggjast ved ei beskriving av vedlegga i eit eige dokument.

Dansekunstnarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Me vil gjerne ha vedlegg i form av nettlenkjer. Me anbefaler å leggje ved kunstnarisk representativt og relevant/aktuelt videomateriale. Samla lengde bør ikkje vere meir enn 20 minutt.

Dramatikarar

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legg du inn i CV-en. Me vil ikkje ha andre vedlegg en CV-en. Ikkje legg bøker og andre utgivingar ved søknaden.

Faglitterære forfattarar og omsetjarar

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legg du inn i CV-en. Me vil ikkje ha andre vedlegg en CV-en. Ikkje legg bøker og andre utgivingar ved søknaden. Omsetjarar kan leggje ved ei samla oversikt over titlar i ei eiga PDF-fil.

Filmkunstnarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 3 vedlegg for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Hugs å registrere vedlegga i prioritert rekkjefølgje, enten som nettlenkjer eller PDF-filer. PDF-filene må ikkje vere på meir enn 2 sider.

Filmvedlegg skal du registrere som nettlenkjer, helst på Vimeo. Nettlenkjene må peike direkte til det aktuelle materialet. Skriv inn passordet til kvar enkelt lenkje. Passorda må vere gyldige i hele perioden då søknaden er til behandling. Før opp namnet og funksjonen til søkjaren, tittelen, sjangeren, speletida og innspelingsåret til filmen og eventuelt synopsis/tagline i tekstfeltet inne i Vimeo-lenkja. Nettlenkjene kan vise til utdrag eller heile filmar.

Folkekunstnarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Interiørarkitektar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Journalistar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Komponistar/populærkomponistar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Me vil helst ha lydvedlegga som MP3-filer. Partitur eller tekstar legg du ved som PDF. Vedlegga skal dokumentere nye demoar/prosjekt eller musikk som allereie har blitt gitt ut. Samla lengde på lydfilene skal ikkje vere meir enn 20 minutt

Det kan også leggjast ved ei beskriving av vedlegga i eit eige dokument, der det kjem fram opphav eller anna relevant informasjon. .

Kostymedesignarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Kritikarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.(kritikk, artiklar, utgivingar eller liknande). Legg vedlegga i prioritert rekkjefølgje.

Musikarar/songarar/dirigentar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Me vil helst ha lydvedlegga som MP3-filer. Du kan også bruke nettlenkjer, men ikkje til betalingstjenester som Spotify, Tidal og så vidare. Viss det er andre musikarar enn søkjaren som er med, bør det følgje med ei skildring av lydvedlegga der det kjem fram kven som speler på kvart enkelt lydvedlegg. Samla lengde på lydvedlegga skal ikkje vere meir enn 20 minutt.

Sceneinstruktørar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Scenografar og kostymedesignar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

Skjønnlitterære forfattarar

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legg du inn i CV-en. Me vil ikkje ha andre vedlegg en CV-en. Ikkje legg bøker og andre utgivingar ved søknaden.

Skjønnlitterære omsetjarar

Oversikt over arbeid du har fått gitt ut, legg du inn i CV-en. Me vil ikkje ha andre vedlegg en CV-en. Ikkje legg bøker og andre utgivingar ved søknaden. Omsetjarar kan leggje ved ei samla oversikt over titlar i ei eiga PDF-fil.

Skodespelarar, dokkespelarar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar. Me vil gjerne ha vedlegg i form av nettlenkjer. Det kan vere showreel/selftape med klipp frå tidlegare roller, eller ein video der skodespelaren framfører eit materiale føre kamera.

Teatermedarbeidar

I tillegg til CV kan du leggje ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkjefølgje for å dokumentere virket ditt som kunstnar.

 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsveiledning

Her kan du sjå ein søknadsrettleiing for Statens kunstnerstipend. Ha gjerne filmen open medan du fyll ut søknadsskjemaet. Denne videoen viser fjorårets skjema, men inneheld nyttig informasjon og mange tips:

Statens kunstnerstipend - veiledning 2020 from Kulturrådet on Vimeo.

Før du kontaktar ein saksbehandlar i sekretariatet, må du ha lese all tilgjengeleg informasjon på heimesidene våre. Nedanfor står oversikt over tilgjengelege saksbehandlarar med kontaktinformasjon og tidspunkt dei er tilgjengelege. Tekstmeldingar blir ikkje svart på.

Informasjon til deg som skal søkje stipend

Har du tekniske spørsmål om søknadsskjema, kan du sende e-post til support@kulturradet.no

Me oppmodar også til at spørsmål om søknadsrettleiing blir sendt på e-post til kunstnerstipend@kulturradet.no»

 

Telefon

Tidspunkt

     

Veke 38 ( 20.september - 24. september)

 

Berit

481 08 640

10.00 - 13.00

Kristin

413 35 321

10.00 - 13.00

Adrian

413 48 393

10.00 - 13.00

     

Veke 39 (27.september - 1. oktober)

   

Ken

917 86 224

10.00 - 13.00

Berit

481 08 640

10.00 - 13.00

Kristin

413 35 321

10.00 - 13.00

Adrian (kun ons-fre)

413 48 393

10.00 - 13.00

     

Veke 40 (4. oktober - 8. oktober)

   

Berit

481 08 640

10.00 - 14:30

Ken

917 86 224

10.00 - 14:30

Kristin

413 35 321

10.00 - 14:30

Adrian

413 48 393

10.00 - 14:30

     

Veke 41 (11.oktober - 15.oktober)

   

Berit

481 08 640

09.00 - 15:30

Adrian

413 48 393

09.00 - 15:30

Ken

917 86 224

09.00 - 15:30

     

Torsdag 14. oktober har vi telefontid   09.00 - 20.00

 

Fredag 15. oktober har vi telefontid     09.00 - 13.00

 

 

 

Vurdering av søknaden

Vurderingen blir gjort av en stipendkomité som innstiller søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av søkerens kunstneriske innsats, dens omfang og den kunstneriske kvaliteten.

Det blir ikke tatt hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner.

Slik behandles søknaden

Se hvordan stipendsøknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Statens kunstnerstipend
 

Når får jeg svar på søknaden?

I mars/april publiserer vi tildelingslister på Kulturrådets nettsider og sender ut vedtaksbrev til alle søkere og kontrakt til de som får tildelt stipend. 

Tidsforløpet for søknadsbehandling ser slik ut:

Medio oktober Søknadsfrist (se nettsidene for mer informasjon).
November Sekretariatet publiserer søknadene til de enkelte stipendkomiteene.
Desember / januar Stipendkomiteene behandler søknadene og leverer innstillinger til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.
Februar Sekretariatet kvalitetssikrer innstillingene i forhold til forvaltningsloven og gjeldende forskrift.
Mars Utvalget behandler stipendkomiteenes innstillinger og fatter vedtak.
Mars/april Tildelingslister publiseres på Kulturrådets nettsider. Vedtaksbrev/kontrakt sendes ut.
Mai Nye arbeidsstipend utbetales med etterbetaling fra januar til april. Nye diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere utbetales. Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere utbetales når stipendhjemmelen blir ledig, se kontrakt for nærmere informasjon.

Rapportering

Alle stipendmottagere skal rapportere på mottatt stipend. Her finner du rapportskjemaer, informasjon om rapportfrister og hva en rapport skal inneholde for arbeidsstipend for etablerte kunstnere.

Se rapportering for arbeidsstipend for etablerte kunstnere