Hopp til innhold

Søk støtte

Kunstnerstipend

Stipend for seniorkunstnere

Se vedtakslister

Formål

Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakerne økonomisk trygghet, slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. 

Åpne alle

Hvem kan søke?

Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Dersom du søker stipend for seniorkunstnere, skal du ikke søke stipend for etablerte kunstnere. Det bevilges en samlet kvote for disse stipendene, noe som innebærer at stipendkomiteen står fritt til å fordele stipendhjemlene på stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere avhengig av alder på aktuelle søkere.

Stipendet kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig.

Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er under grunnutdanning i tildelingsåret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanninger på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning, som utgjør mer enn 50 % av tiden eller 15 studiepoeng pr. semester.

Vær oppmerksom på følgende:

Antall stipend som er ledige for tildeling avhenger av Stortingets budsjettvedtak og Kulturdepartementets vedtak om fordelingen av ledige stipend på de ulike kunstnergruppene, kvotefordelingen. Budsjettet vedtas normalt i desember og kvotefordelingen fastsettes normalt i februar i tildelingsåret.

Ved utlysningstidspunktet er derfor antall ledige stipend i de ulike kunstnergruppene ikke kjent.

Normalt vil det være relativt få ledige stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere for tildeling hvert år. Vi anbefaler derfor at søkere til disse ordningene også søker ordinært arbeidsstipend.

Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend vil variere da dette avhenger av når den aktuelle stipendhjemmelen blir ledig. Informasjon om tidspunkt for oppstart vil bli gitt ved tildeling.

Stipendet tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år og opphører fra og med måneden etter fylte 67 år.

Stipendets størrelse

Årsbeløpet skal tilsvare størrelsen på garantiinntekten som i 2020 er kr 276 805. Stipendet utbetales i månedlige rater fratrukket skatt. Stipendet tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år og opphører fra og med måneden etter fylte 67 år.

Andre kriterier

Stipendiater kan ha inntil 50 % stilling i varig arbeidsforhold ved siden av stipendet. Andre kortvarige engasjement som til sammen utgjør mer enn en 50% stilling, må ikke overskride 4 måneder per år. Dersom du har mer enn 50 % stilling når du blir tildelt stipendet, har du frist  til 31. august samme året med å redusere stillingsprosenten.

For å beholde retten til å motta stipendet må stipendmottakeren være yrkesaktiv kunstner. Når det er gått fem år fra tildelingen av stipendet, foretas en vurdering av om mottakeren fortsatt kan anses som yrkesaktiv kunstner.

I år fem av stipendperioden foretas videre en inntektsvurdering av mottakeren. Dersom stipendmottakeren har hatt en gjennomsnittlig netto årsinntekt (alminnelig inntekt) på over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden de første fire årene av stipendperioden, faller stipendet bort fra og med år seks.

Stipendiaten plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten og inntekten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema innen 1. november.

Valg av kunstnergruppe

Når du fyller ut søknadsskjemaer til Statens kunstnerstipend blir du bedt om å velge kunstnergruppe. Det er 23 forskjellige kunstnergrupper, og disse samsvarer med de 23 stipendkomiteene som behandler søknadene. 

Se oversikt over stipendkomiteene

For diversestipend for nyutdannede kunstnere er det kun billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere som kan søke.

Velg den kunstnergruppen som best samsvarer med din profesjonelle kunstneriske virksomhet.  Søknaden behandles av stipendkomiteen for den valgte kunstnergruppen. Dersom flere kunstnergrupper er relevante, bør du velge den hvor hovedtyngden av din kunstneriske virksomhet ligger. Du kan søke til flere komiteer dersom du er profesjonell kunstner innenfor ulike fagfelt. Du må da sende inn separate stipendsøknader for hver kunstnergruppe/stipendkomité. Søknadene skal være spisset mot det aktuelle kunstuttrykket. I de fleste tilfellene skal det derfor ikke søkes til flere stipendkomiteer med identiske søknader. Tverrfaglige søkere skal ikke søke til flere komiteer men søke stipendkomiteen for Andre kunstnergrupper, se nedenfor.

Merk at ikke alle kunstnergruppene har stipend til fordeling innen alle stipendordningene. Det varierer derfor hvilke kunstnergrupper som finnes i nedtrekksmenyen for den enkelte stipendordning. Det er imidlertid ingen garanti for at det er disponible stipend innen en kunstnergruppe selv om kunstnergruppen finnes i nedtrekksmenyen, da dette også avhenger av fordeling av stipendmidler som varierer fra år til år. Denne fordelingen er først klar i begynnelsen av hvert kalenderår.

Se kvotefordelingen

Dersom tverrfaglighet ligger til grunn for ditt kunstneriske uttrykk og din profesjonelle kunstneriske virksomhet ikke har et tyngdepunkt i en av de øvrige kunstnergruppene, kan du velge Andre kunstnergrupper. Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper er tverrfaglig sammensatt og behandler bl. a. tverrfaglige søknader som ikke kan vurderes av andre komiteer. 

Dersom du ikke finner din kunstnergruppe, kan du velge Andre kunstnergrupper og angi arbeidsområde i fritekstfeltet. 

Definisjon av kunstnergruppene

Andre kunstnergrupper

Målgruppen er kunstnere som definerer tverrfaglighet som dominerende element i sin kunstneriske praksis. Søkere med et flerfaglig kunstnerskap skal søke til den eller de kunstnergruppene som best kan ivareta søkers praksis.

Kunstnere som ikke kan definere sin kunstneriske praksis innen de øvrige kunstnergrupper, skal velge denne kunstnergruppen.

Arkitekter

Målgruppen er arkitekter som jobber profesjonelt og kunstnerisk med prosjekter i randsonen arkitektur, kunst og forskning, gjerne med nye metoder og utprøving av materialer i nye kunstneriske konsepter.

Barne- og ungdomslitterære forfattere

Målgruppen er skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere som har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok. Forfattere av tegneserier, sjangerhybrider og faktabøker som i hovedsak har bærende skjønnlitterære virkemidler, kan også søke.

Billedkunstnere

Målgruppen er kunstnere som arbeider innen nye medier, tidsbasert kunst og performance, installasjon, relasjonelle og sosiale uttrykk, samt de tradisjonelle billedkunstteknikkene maleri, tegning, grafikk, skulptur og tekstil. Også søkere som arbeider flermedialt eller på grensen til, eller i samarbeid med, andre fagfelt er i målgruppen, så lenge de har sitt virke innenfor det sammensatte fagfeltet billedkunst.

Dansekunstnere

Målgruppen er kunstnere som har sitt hovedvirke innen dans og koreografi. Dette innbefatter skapende, medskapende og utøvende dansekunstnere, og alle som arbeider overlappende, parallelt og vekslende mellom disse rollene og fagfeltene. Alle stilarter og sjangre innen dans og koreografi er relevante.

Dramatikere

Målgruppen er manusforfattere, dramatikere og forfattere som skriver for film, tv, teater, radio og spill.

Faglitterære forfattere og oversettere

Målgruppa er forfattarar og omsetjarar av sakprosabøker for allmennheita. Med sakprosa menes ny norsk sakprosa for vaksne, skriven i ei essayistisk, forteljande, resonnerande, opplysande eller argumenterande form, av ein eller fleire forfattarar og for eit allment publikum.

Filmkunstnere

Målgruppen er filmkunstnere innen fiksjon-, dokumentar-, hybrid-, kort-, animasjon- og kunstfilm.

Folkekunstnere

Målgruppa er folkekunstnarar, dei som er utøvarar av folkelege kunstuttrykk innan folkedans, folkemusikk , song - kveding og handverk - husflid i mange ulike materialar og teknikkar.

Fotografer

Målgruppen er fotografer og kunstnere som definerer fotografi og kamerabasert kunst som rådende i sin kunstneriske praksis.

Interiørarkitekter

Målgruppen er interiørarkitekter og møbeldesignere som jobber profesjonelt og aktivt med utforming av funksjonelle rom, soner, møbler, interiørrelatert produktdesign eller møteplasser.

Journalister

Målgruppen er journalister som arbeider med kunstnerisk basert journalistikk innen tekst og bilde.

Komponister

Målgruppen er komponister som arbeider med musikk eller lyd som kunstuttrykk. Kunstnergruppen representerer et bredt musikalsk sjangeruttrykk med hovedvekt på det som kan defineres innenfor kunst- og samtidsmusikk. Komponister som arbeider innen kunst- og samtidsmusikksjangeren for scene, film, TV og andre audiovisuelle produksjoner kan også søke denne kunstnergruppen. Det er den skapende virksomheten som er i fokus.

Kritikere

Målgruppen er kritikere innen kunst, litteratur, musikk, dans, teater, film, TV-serier e.l. i norsk offentlighet. Kritikere kan publisere i ulike medier og formater; i analoge og digitale aviser, tidsskrifter, bøker, TV-programmer, radio, podkaster etc., som inngår i den offentlige samtalen om kunst og kultur.

Kunsthåndverkere

Målgruppen er visuell, skapende kunstnere som utforsker potensialet i materialer, teknikker og formater knyttet til spesialiserte håndverk, hovedsakelig innenfor faggruppene keramikk, metall, tekstil, glass eller tre. Kunstnere som arbeider tverrmedialt eller bruker materialer som ikke tradisjonelt er relatert til håndverk kan også søke denne kunstnergruppen. Produksjonen kan for eksempel bestå av unike bruksobjekter, veggobjekter, skulpturer, installasjoner eller performative verk. Grensen mellom praksiser innen kunsthåndverk og billedkunst er ikke alltid tydelig. Forskjellen er ofte å finne i konteksten, for eksempel hvilke problemstillinger og hvilken faglig tradisjon og historikk kunstnerskapet relaterer seg til. Kunsthåndverkerens faglige fordypning forholder seg ofte aktivt til materialet og teknikkene det jobbes med, slik at eksperimentering med disse danner utgangspunkt for verkets tematikk og formale kvaliteter.

Musikere, sangere og dirigenter

Målgruppen er utøvende kunstnere som musikere, sangere og dirigenter. Hovedfokus for søknaden bør være på den utøvende delen av kunstnerskapet. Søkere som anser seg som multiinstrumentalister bes krysse av i søknadsskjemaet for det instrumentet de mener er deres hovedinstrument.

Populærkomponister

Målgruppen er skapende kunstnere som arbeider med å lage ny musikk og eller nye tekster innen populærmusikk. Låtskrivere, komponister, tekstforfattere og produsenter fra alle musikksjangre med unntak av kunst- og samtidsmusikk kan søke denne kunstnergruppen. Komponister som arbeider innen populærmusikksjangeren for scene, film, TV og andre audiovisuelle produksjoner kan også søke denne kunstnergruppen.

Sceneinstruktører

Målgruppen er sceneinstruktører.

Scenografer og kostymedesignere

Målgruppen er visuelt og audiovisuelt skapende kunstnere innen performativ kunst, scene og film, deriblant scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, maskedesignere og lyddesignere.

Skjønnlitterære forfattere

Målgruppen er primært skjønnlitterære forfatteres som skriver for voksne. Aktuelle forfattere som arbeider med essayistikk, grafiske noveller/tegneserier og gjendiktninger kan også søke. Søkeren må avklare om dette er en skjønnlitterær tekst rettet mot voksne lesere.

Skjønnlitterære oversettere

Målgruppen er skjønnlitterære oversettere.

Skuespillere og dukkespillere

Målgruppen er profesjonelle skuespillere og dukkespillere som aktivt arbeidet innen et bredt spekter av ulike genre scenekunst, det være seg skuespillere som er utøvende, skapende eller medskapende. Inkludert er også kunstnere som med skuespillerfaget som ståsted, arbeider flermedialt, på grensen til eller i samarbeid med andre fagfelt. Målgruppen er også skuespillere med virke innen for eksempel film/tv/serier/radio/musikal/revy/dubbing, eller figurteater og skuespillere med et mer fysisk uttrykk.

Teatermedarbeidere

Målgruppen er teatermedarbeidere som arbeider kunstnerisk og kan definere et kunstnerskap, og som ikke faller naturlig inn under de andre kunstnergruppene innen scenekunst.

Vedlegg til søknaden

CV er obligatorisk vedlegg. I tillegg kan det legges ved vedlegg som dokumenterer kunstnerisk virke. Se under for spesifikk informasjon for de enkelte kunstnergruppene.

CV bør inneholde følgende opplysninger:

  • Relevant kunstnerisk utdanning og kurs
  • Kunstnerisk virksomhet og produksjon - både gjennomførte og planlagte prosjekter
  • Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som tidligere mottatte stipend og priser, arbeidserfaring osv.

Vedleggene må være representative for kunstnerskapet og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Av hensyn til stipendkomiteenes arbeidsmengde, og for å styrke prinsippet om lik behandling av alle søknader, må vedleggsvolumet begrenses.

Vedlegg til søknaden kan lastes opp eller legges til som nettlenker. Tekstfiler legges ved som pdf-filer. Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer. Video legges ved som mp4- eller ogg-filer. Lyd legges ved som mp3-filer. Fysiske vedlegg kan ikke legges ved søknaden. Nettlenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må brukernavn og passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Materialet må være tilgjengelig i minst 6 måneder etter søknadsfristen. Merk at hver nettlenke teller som ett vedlegg!

Det vil være av avgjørende betydning for behandling av søknaden at alle etterspurte vedlegg er vedlagt. Vedlegg kan ikke ettersendes, med unntak av vitnemål/NOKUT-godkjenning for diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Spesifikk informasjon for den enkelte kunstnergruppe

Andre kunstnergrupper

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Samlet varighet på lyd- og videofiler skal ikke overstige 10 minutter. Tekstvedlegg skal begrenses og ikke overstige 10 sider tilsammen. 

Arkitekter

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Barne- og ungdomslitterære forfattere

Oversikt over utgitte arbeider oppgis i CV'en. Vedlegg utover CV er ikke ønskelig. Det skal ikke legges ved bøker og andre utgivelser i søknaden. 

Billedkunstnere/kunsthåndverkere/fotografer

  • I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. En serie eller installasjon, kan defineres som ett kunstverk. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Legg gjerne ved installasjons- og/eller detaljbilder i tillegg til selve verket. 
  • Anbefalt størrelse på tekst- og bildefiler er 2 MB per fil, og ikke mindre enn 72 dpi. En pdf-fil kan inneholde flere bilder av samme verk, men ikke overstige 2 sider. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår kan skrives direkte i pdf-filen, men unngå større mengder tekst i bildevedleggene utover dette.
  • Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke overstige 5 minutters varighet. Det anbefales at materialet er tydelig klippet til i utdrag, eventuelt med lenke til hvor komiteen kan finne verket i full lengde.

Dansekunstnere

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritertrekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Nettlenkevedlegg er ønskelig. Det anbefales å legge ved kunstnerisk representativt og relevant/aktuelt videomateriale. Samlet lengde bør ikke overstige 20 min.

Dramatikere

Oversikt over utgitte arbeider oppgis i CV'en. Vedlegg utover CV er ikke ønskelig. Det skal ikke legges ved bøker og andre utgivelser i søknaden. 

Faglitterære forfattere og oversettere

Oversikt over utgitte arbeider oppgis i CV'en. Vedlegg utover CV er ikke ønskelig. Det skal ikke legges ved bøker og andre utgivelser i søknaden. Oversettere kan vedlegge en samlet oversikt over titler i egen pdf-fil.

Filmkunstnere

  • I tillegg til CV kan det legges ved inntil 3 vedlegg til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Vedlegg skal registreres i prioritert rekkefølge, enten som nettlenkevedlegg eller pdf filer. Pdf filene må ikke overskride 2 sider. 
  • Filmvedlegg skal registreres som nettlenker fortrinnsvis på Vimeo. Nettlenken må peke direkte til det aktuelle materialet. Oppgi passord til de enkelte nettlenkene, disse må være gyldig i hele perioden søknaden er til behandling. Søkerens navn, funksjon, filmens tittel, sjanger, spilletid og innspillingsår, eventuelt synopsis/tagline føres opp i tekstfeltet inne i Vimeolenken. Nettlenkene kan vise til utdrag eller hele filmer.

Folkekunstnere

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Interiørarkitekter

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Journalister

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Komponister og populærkomponister

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Lydvedleggene ønskes fortrinnsvis som mp3-filer. Partiturer eller tekster legges ved som pdf. Vedleggene skal dokumentere nye demoer/prosjekter eller allerede utgitt musikk. Samlet varighet på lydfilene skal begrenses til maksimum 20 minutter.

Kritikere

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg som dokumenterer kunstnerisk virke (anmeldelser, artikler, utgivelser e.l.). Vedleggene legges i prioritert rekkefølge.

Musikere, sangere og dirigenter

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Lydvedleggene ønskes fortrinnsvis som mp3-filer. Det kan også benyttes nettlenker, men ikke til betalingstjenester som Spotify, Tidal osv. Det bør medfølge en beskrivelse av lydvedleggene hvor det fremkommer hvem som spiller på hvert enkelt lydvedlegg dersom det er andre musikere enn søker som deltar. Samlet varighet på lydvedleggene skal begrenses til maksimum 20 minutter.

Sceneinstruktører

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Scenografer og kostymedesignere

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Skjønnlitterære forfattere

Oversikt over utgitte arbeider oppgis i CV'en. Vedlegg utover CV er ikke ønskelig. Det skal ikke legges ved bøker og andre utgivelser i søknaden.

Skjønnlitterære oversettere

Oversikt over utgitte arbeider oppgis i CV'en. Vedlegg utover CV er ikke ønskelig. Det skal ikke legges ved bøker og andre utgivelser i søknaden. Oversettere kan vedlegge en samlet oversikt over titler i egen pdf-fil.

Skuespillere og dukkespillere

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Nettlenkevedlegg er ønskelig. Det kan være en showreel/selftapes med klipp fra tidligere roller, eller en video der skuespilleren framfører et materiale foran kamera. 

Teatermedarbeidere

I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsveiledning

Her kan du se en søknadsveiledning for Statens kunstnerstipend. Ha gjerne filmen åpen mens du fyller ut søknadsskjemaet. Denne videoen viser fjorårets skjema, men inneholder nyttig informasjon og mange tips:

Statens kunstnerstipend - veiledning 2020 from Kulturrådet on Vimeo.

Før du kontaktar ein saksbehandlar i sekretariatet, må du ha lese all tilgjengeleg informasjon på heimesidene våre. Nedanfor står oversikt over tilgjengelege saksbehandlarar med kontaktinformasjon og tidspunkt dei er tilgjengelege. Tekstmeldingar blir ikkje svart på.

Har du spørsmål om søknadsskjema, kan du sende e-post til support@kulturradet.no

Vaktliste for direkte søknadsveiledning:

Uke 39 ( 21.september - 25. september) Telefon E-post Tidspunkt
Berit Skive  481 08 640 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 14:30
Ken Stebergløkken 917 86 224 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 14:30
Kristin Kandschur 413 35 321 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 14:30
       
Uke 40 (28.september - 2. oktober)      
Ken Stebergløkken 917 86 224 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 14:30
Mette Rønning 915 90 990 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 14:30
Berit Skive  481 08 640 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 14:30
       
Uke 41 (5. oktober - 9. oktober)      
Mette Rønning 915 90 990 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 14:30
Berit Skive  481 08 640 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 14:30
Ken Stebergløkken 917 86 224 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 14:30
       
Uke 42 (12.oktober - 16.oktober)      
Berit Skive  481 08 640 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 15:30
Mette Rønning 915 90 990 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 15:30
Kristin Kandschur 413 35 321 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 15:30
Ken Stebergløkken (opptatt mandag 12.10) 917 86 224 kunstnerstipend@kulturradet.no 09.00 - 15:30

Torsdag 15. oktober har vi telefontid 09.00 - 20.00
Fredag 16. oktober har vi telefontid 09.00 - 13.00

 

Vurdering av søknaden

Vurderingen blir gjort av en stipendkomité som innstiller søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av søkerens kunstneriske innsats, dens omfang og den kunstneriske kvaliteten.

Det blir ikke tatt hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner.

Slik behandles søknaden

Se hvordan stipendsøknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Statens kunstnerstipend
 

Når får jeg svar på søknaden?

I mars/april publiserer vi tildelingslister på Kulturrådets nettsider og sender ut vedtaksbrev til alle søkere og kontrakt til de som får tildelt stipend. 

Tidsforløpet for søknadsbehandling ser slik ut:

Medio oktober Søknadsfrist (se nettsidene for mer informasjon).
November Sekretariatet publiserer søknadene til de enkelte stipendkomiteene.
Desember / januar Stipendkomiteene behandler søknadene og leverer innstillinger til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.
Februar Sekretariatet kvalitetssikrer innstillingene i forhold til forvaltningsloven og gjeldende forskrift.
Mars Utvalget behandler stipendkomiteenes innstillinger og fatter vedtak.
Mars/april Tildelingslister publiseres på Kulturrådets nettsider. Vedtaksbrev/kontrakt sendes ut.
Mai Nye arbeidsstipend utbetales med etterbetaling fra januar til april. Nye diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere utbetales. Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere utbetales når stipendhjemmelen blir ledig, se kontrakt for nærmere informasjon.

Rapportering

Alle stipendmottagere skal rapportere på mottatt stipend. Her finner du rapportskjemaer, informasjon om rapportfrister og hva en rapport skal inneholde for stipend for seniorkunstnere.

Se rapportering for stipend for seniorkunstnere