Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknadene er offentlige dokumenter, og ved en innsynsbegjæring vil Kulturrådets praksis følge offentlighetslovens bestemmelser.

Søknadsfrist

okt

18

2022

Kl. 13:00

Formål 

Den kollektive erstatningen/oppreisningen, heretter kalt ordningen, skal bidra til å bevare, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie.

Åpne alle

Om ordningen

I 2017 vedtok Stortinget at det skulle utvikles en ny modell for forvaltning av den kollektive oppreisningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet konkluderte i fellesskap med at forvaltningen av den kollektive oppreisningen skulle overføres til Kulturrådet fra 2019.

Hva kan få tilskudd?

Innenfor ordningens formål kan det søkes tilskudd til:

  • Prosjekter som bidrar til å synliggjøre, styrke og videreføre romanifolket/taternes kultur og historie
  • Prosjekter som bidrar til å styrke språket romani
  • Dokumentasjon og formidling av kunnskap om romanifolket/taternes situasjon
  • Dokumentasjon av diskriminering
  • Selvhjelpsvirksomhet
  • Holdningsskapende arbeid

Det kan søkes om driftsstøtte til nye tiltak, til prosjekter og tilflerårige tiltak.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, institusjoner, organisasjoner og virksomheter med tilknytning til romanifolket/taterne. Det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

Ved vurdering av søknadene vil språkprosjekter og prosjekter som omfatter barn og unge bli prioritert.

For øvrig vil det vektlegges:

  • hvordan prosjektet kan bidra til å nå målene for ordningen
  • søkerens gjennomføringsevne (herunder om det er levert rapport/regnskap for tidligere mottatte tilskudd)
  • i hvilken grad prosjektet har fått annen finansiering.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet må være utfylt. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, ufullstendige søknader eller søknader som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Kulturrådet har anledning til å innhente tilleggsopplysninger og til å kontrollere at opplysninger i søknaden er korrekte.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler det å benytte følgende nettlesere: MAC = Safari. Wondows =Chrome.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Tildelingskriterier

For å få tilskudd er det en forutsetning at søker kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt støtte fra Kulturrådet og ha god økonomistyring. Prosjekter det søkes tilskudd til må være tidsavgrenset og ikke være en del av den ordinære driften hos søker.

Vilkår for utbetaling av tilskudd

Utbetaling

Dersom søknaden blir innvilget, vil søker få bekreftelse og en kontrakt. Denne kontrakten må aksepteres og returneres til Kulturrådet. Det vil framgå av tilskuddsbrevet om tilskuddet utbetales i delutbetalinger, dette vil avhenge av prosjektets omfang og tilskuddets størrelse. Tilskuddet skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden og etter de vilkår som er gitt i tilsagnsbrevet. En eventuell omdisponering av tilskuddet må godkjennes av Kulturrådet.

Bortfall av tilskudd

Tildelingen faller bort dersom mottatt kontrakt ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Dersom det skjer vesentlige endringer i prosjektet, i budsjett eller tidsplan, må søker sende skriftlig varsel om endringen. En eventuell omdisponering av tilskuddet må først godkjennes av Kulturrådet.

 

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport og regnskap innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttrapporten skal beskrive hvilke aktiviteter som er gjennomført i prosjektperioden, og en vurdering av i hvilken grad målene for prosjektet er oppnådd.

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Det kan gjøres dersom det avdekkes at tilskuddet ikke har blitt brukt i tråd med forutsetningene, at tilskuddet er gitt på grunn av feil opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på kontraktsvilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet ber om det.

Andre betingelser

Den som får tilskudd, skal gjøre det kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.