Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne

Se vedtakslister

Formål 

Den kollektive erstatningen/oppreisningen, heretter kalt ordningen, skal bidra til å bevare, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie.

Åpne alle

Om ordningen

I 2017 vedtok Stortinget at det skulle utvikles en ny modell for forvaltning av den kollektive oppreisningen, i dialog med romanifolket/taterne. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet har i fellesskap konkludert med at forvaltningen av den kollektive oppreisningen skal overføres til Norsk kulturråd fra og med 2019. 

I 2019 utlyses det kr. 5 400 000 til prosjektarbeid.

Hva kan få tilskudd?

Innenfor ordningens formål kan det søkes tilskudd til:

 • Prosjekter som bidrar til å synliggjøre, styrke og videreføre romanifolket/taternes kultur og historie
 • Prosjekter som bidrar til å styrke språket romani
 • Dokumentasjon og formidling av kunnskap om romanifolket/taternes situasjon
 • Dokumentasjon av diskriminering
 • Selvhjelpsvirksomhet
 • Holdningsskapende arbeid

Det kan ikke søkes tilskudd til:

 • Det kan ikke søkes tilskudd til drift av eksisterende tiltak

Hvem kan søke?

Institusjoner og virksomheter med tilknytning til romanifolket/taterne, frivillige organisasjoner og privatpersoner. Det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. 

Hva blir vektlagt i vurderingen?

Ved vurdering av søknadene vil språkprosjekter og prosjekter som omfatter arbeid for og med barn og unge bli prioritert.

For øvrig vil det bli lagt vekt på:

 • hvordan prosjektet kan bidra til å nå målene for ordningen
 • søkerens gjennomføringsevne (herunder om det er levert rapport/regnskap for tidligere mottatte tilskudd)
 • i hvilken grad prosjektet har fått annen finansiering.

Krav til søknaden

Søker skal benytte søknadsskjema som ligger på Kulturrådets nettside. Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • informasjon om søker (navn, adresse, personnummer/organisasjonsnummer)
 • navn på kontaktperson med kontaktinformasjon
 • beskrivelse av:
  • mål for prosjektet
  • målgruppe (for eksempel alder; anslått antall personer som blir nådd)
  • antall aktiviteter (inkludert anslått antall personer som deltar)
  • prosjektperiode (datert)
  • framdriftsplan for prosjektet
 • Budsjett med:
  • forventede inntekter (inkl. egeninnsats)
  • forventede utgifter
  • presisering av eventuelle administrative kostnader
  • presisering av eventuelle tilskuddsbeløp fra andre kilder
 • Vedlegg:
  • intensjonsavtaler for prosjekter som involverer flere parter

Søknaden sendes på e-post til post@kulturradet.no

Se lenke til søknadsskjema under fanen "søknadsskjema" lenger ned på siden.

Norsk kulturråd har anledning til å innhente tilleggsopplysninger og til å kontrollere at opplysninger i søknaden er korrekte.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet er lukket.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig cirka en måned før neste søknadsfrist.

 

Slik behandles søknaden

Om tilskudd og beløp

Norsk kulturråd kan i kontrakt for tilskudd stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Vilkår for utbetaling av tilskudd

Utbetaling

Dersom søknaden blir innvilget, vil søker få bekreftelse og en kontrakt. Denne kontrakten må fylles ut og sendes tilbake til Norsk kulturråd. Når det er gjort, er kontrakten akseptert. 

Bortfall av tilskudd

Tildelingen faller bort dersom utfylt kontrakt ikke er akseptert innen fristen. Fristen er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon

For tilskudd over kr 200 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjektet har fått tilskudd fra flere ordninger og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Endringer i prosjektet

Dersom det skjer vesentlige endringer i prosjektet, i budsjett eller tidsplan, må søker sende skriftlig varsel om endringen. Endringen må godkjennes av Norsk kulturråd.

 

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport og regnskap innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av hvilke aktiviteter som er gjennomført i prosjektperioden, og en vurdering av i hvilken grad  målene for prosjektet er oppnådd.

Dersom tilskuddet er gitt til kurs eller arrangement, må det oppgis hvor mange personer som har deltatt.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført. Tilskuddsmidler som ikke benyttes i tråd med den kontakten som er inngått, skal betales tilbake til Norsk kulturråd.

Norsk kulturråd kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Det kan gjøres dersom det avdekkes at tilskuddet ikke har blitt brukt i tråd med forutsetningene, at tilskuddet er gitt på grunn av feil opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på kontraktsvilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Norsk kulturråd krever det.

Andre betingelser

Den som får tilskudd, skal gjøre det kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned fra Norsk kulturråds nettsider.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Hvordan sende inn rapporten?

Rapporten sendes på e-post til post@kulturradet.no

Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport og -regnskap innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av hvilke aktiviteter som er gjennomført i prosjektperioden, og en vurdering av i hvilken grad prosjektets målsettinger er blitt oppfylt.

Dersom tilskuddet er gitt til kurs eller arrangement, må det oppgis hvor mange som har deltatt.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor.