Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band (tidl. Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Inntil 3 millioner kroner er satt av til ekstra satsing på nye stemmer og utøvere i etableringsfasen. Se mer informasjon lenger ned på siden.

 

Er konserter avlyst og planene endret som følge av koronasituasjonen? 
Se her for informasjon om hvordan du som har mottatt tilskudd fra Kulturrådet kan bruke tilskuddet under koronapandemien.

Søknadsfrist

des

02

2022

Kl. 13:00

Om ordningen

Det kan søkes om tilskudd til konsert- og turnéprosjekter og til helårig virksomhet og drift. Tilskuddsordningen er sjangeråpen og retter seg mot profesjonelle musikere, artister, ensembler og band. Ordningen har fire søknadsfrister i året, med en hovedsøknadsfrist i september.

Formål

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til turnévirksomhet og konsertproduksjon slik at et bredt spenn av musikkuttrykk blir tilgjengelig for publikum over hele landet.

Ordningen skal bidra til å gi musikere, artister, ensembler og band profesjonelle rammer og mulighet for kunstnerisk utvikling og formidling både nasjonalt og internasjonalt.

Åpne alle

Satsing på nye stemmer og utøvere i etableringsfasen 

Musikkutvalget for turné- og virksomhetstilskudd har i 2022 satt av inntil tre millioner kroner til ekstra satsing på nye stemmer. 

Utvalget ønsker gjennom satsingen å gi flere tilskudd til turnéprosjekter som representerer mangfold og bredde innen utøvermiljøer, kunstnerisk og musikalsk uttrykk, programkonsepter, kjønn, m.m. De ønsker gjennom satsingen å særlig støtte utøvere i etableringsfasen, slik at flere kan komme i gang med sin profesjonelle konsertkarriere i et konsertmarked som er hardt rammet av koronapandemien.

Hvordan søke tilskudd?

Satsingen er en del av den ordinære tilskuddsordningen for turné- og virksomhetstilskudd. Les ordningens nettsider og retningslinjer nøye og fyll ut søknadsskjema (se lenger ned på siden).

Merk at det på denne tilskuddsordningen normalt ikke kan søkes om tilskudd til konsertvirksomhet med utøvere som er under utdanning når prosjektet skal gjennomføres. 

Til fristen 2. september

Utvidede søknadsmuligheter videreføres

Koronasituasjonen og ettervirkningen av den har fortsatt stor påvirkning på prosjekter, produksjoner og arrangementer som søker tilskudd fra Kulturrådet, og Kulturrådet viderefører derfor midlertidige tilpasninger på ordningen til fristen 2. september. Vi oppfordrer samtidig søkere til å utforske nye måter å gjennomføre konserter på – både fysisk og digitalt. 

Midlertidig utvidet ordning

Til fristen 2. september kan du som vanlig søke om tilskudd til:

 • Konsert- og turnéprosjekter

Utgifter til innøving, preproduksjon og administrasjon knyttet til konsert - og turnévirksomheten kan inngå i søknaden. Prosjektperioden kan være på inntil ett år.

I tillegg kan du inkludere ulike typer kunstnerisk fordypningsarbeid som er relevant for ordningen. I en søknad om tilskudd til konsert- og turnévirksomhet har du derfor fortsatt mulighet til å også inkludere:

 • Materialutvikling, arrangering og annen musikalsk tilrettelegging og skaping av kunstnerisk materiale
 • Innøving og preproduksjon i forbindelse med plateinnspillinger, o.l.
 • Utvikling og kuratering av programmer og produksjoner

Det kan ikke søkes om tilskudd til ovennevnte aktiviteter isolert. Alle søknader må inneholde konsert- og turnévirksomhet, og det kunstneriske fordypningsarbeidet må munne ut i konserter/fremføringer som er en del av søknaden.

I hvilken grad kunstnerisk fordypningsarbeid imøtekommes med et tilskuddsbeløp avhenger blant annet av hvordan konsert- og fremtidsutsiktene for perioden du søker om tilskudd til er på søknadstidspunktet. Dette sett opp mot koronasituasjonen og ettervirkningene av den.

Konsertvirksomhet i Norge blir sterkere vektlagt

Jamfør retningslinjenes punkt «Hva blir vektlagt i vurderingen» blir konsertvirksomhet i Norge særlig vektlagt i den samlede prioriteringen på ordningen. Ved søknadsfristen 2. september vil konsertvirksomhet i Norge fortsatt bli sterkere vektlagt enn før koronapandemien. Dette avhenger likevel av hvordan konsert- og fremtidsutsiktene for konserter i utlandet er på søknadstidspunktet for perioden du søker om tilskudd til, sett opp mot koronasituasjonen og ettervirkningene av den.

Redusert inntektsgrunnlag

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter, og det forutsettes derfor at søker også budsjetterer med andre finansieringskilder. Det vil likevel bli tatt hensyn til redusert inntektsgrunnlag for mange på grunn av ettervirkninger av koronapandemien.

Detaljert budsjett og tydelig beskrivelse

Alle søknader må som vanlig inneholde et detaljert budsjett og en tydelig beskrivelse av arbeidet som skal utføres og eventuelt av prosjektet/produksjonen som skal utvikles. Budsjettet må samsvare med arrangementslisten og det som beskrives i prosjektbeskrivelsen. Arrangementslisten skal kun inneholde planlagte konserter/fremføringer. Eventuelt kunstnerisk fordypningsarbeid skal ikke markeres i arrangementslisten, men beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Se hjelpetekstene under enkeltpostene i søknadsskjemaets budsjettskjema for detaljer om hva det spesifiserte budsjettet skal inneholde. Noen hovedmomenter: 

 • Støtteordninger/fond, offentlige og private tilskudd og salgsinntekter skal spesifiseres og navngis. 
 • Billett-/honorarinntekter skal spesifiseres per arrangement
 • Musikerhonorarer (konsert, innøving, preproduksjon osv.), andre honorarer (tekniker, produsent, dirigent osv.) og reise/opphold/diett skal spesifiseres pr arrangement pr person. 
 • Eventuelle utgifter til administrasjon og management må spesifiseres. Beregningsgrunnlaget (årslønn, satser, timeantall, prosentandel osv.) skal fremkomme i budsjettet. 
 • Eventuelle driftsutgifter skal spesifiseres

For øvrig gjelder ordningens formål og retningslinjer.

Les forøvrig spørsmål og svar om Kulturrådets tilskudd som følge av koronasituasjonen

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er sjangeråpen, og små og store aktører innen det profesjonelle utøverfeltet kan søke: musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat. Støtteapparat plikter å involvere partene de representerer når de søker for dem. Det stilles ingen krav til organisasjonsform.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke tilskudd fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Konsert- og turnéprosjekter. Utgifter til innøving, preproduksjon og administrasjon knyttet til konsert- og turnévirksomheten kan inngå i søknaden. Prosjektperioden kan være på inntil ett år.
 • Helårig eller flerårig virksomhet og drift av ensembler og band. Søknaden må være bygget opp rundt utbredt konsert- og turnévirksomhet. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift isolert. Flerårig tilskudd forutsetter at ensemblet/bandet har vært i sammenhengende drift i minimum tre år.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

Det kan ikke søkes om tilskudd til

Det kan normalt* ikke søkes om tilskudd til

 • konsertvirksomhet som ikke er offentlig eller allment tilgjengelig
 • en enkeltstående konsert
 • konsertvirksomhet uten billett- eller honorarinntekter
 • konsertvirksomhet der det ikke er budsjettert med utøverhonorar 
 • konsertvirksomhet med utøvere under utdanning

* Unntak kan vurderes ved særskilte forhold eller behov.

Vurdering av søknadene

I vurderingen av søknadene blir det lagt overordnet vekt på kunstnerisk og faglig innhold, profesjonalitet og kunstneriske kvaliteter. Søknadens relevans i forhold til tilskuddsordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også.

I den samlede vurderingen av søknadene blir det lagt vekt på at ordningen skal

 • ivareta et mangfold av uttrykk og musikalske sjangre, og prioritere et bredt spekter av ulike prosjekter med blikk for både tradisjoner, nye strømninger og musikkfeltets ytterpunkter
 • ivareta et mangfold av utøvermiljøer og komme både etablerte aktører og nye konstellasjoner til gode
 • bidra til at konserter og turneer når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn
 • bidra til konsertvirksomhet i både inn- og utland, med særlig vekt på virksomhet i Norge i den samlede prioriteringen 
 • ta hensyn til kjønnsbalanse og geografisk bredde i utøvermiljøer, repertoar og nedslagsfelt

I vurderingen av den enkelte søknad blir det lagt vekt på

 • prosjektets og utøvernes kunstneriske kvaliteter og egenart 
 • aktivitetsomfang, gjennomføringsevne og kunstnerisk utviklingspotensial
 • prosjektets og budsjettets realisme  
 • bærekraftig og hensiktsmessig ressursutnyttelse, for eksempel gjennom merbruk av verk og produksjoner, og gjennom god turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere tildelinger vil også bli lagt vekt på i vurderingen av søknaden. 

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter eller enkeltvirksomheter, og det forutsettes at søker kan vise til andre finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå. Unntak kan vurderes ved særskilte forhold eller behov. 

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor tilskuddsordningen, kan tilskuddet bli redusert deretter.

Søkere som over en uavbrutt periode på tre år eller mer har mottatt tilskudd til helårig eller flerårig virksomhet kan forvente forutsigbarhet. Fast eller prisjustert tilskuddsnivå kan ikke forventes, men eventuelle vesentlige reduksjoner eller bortfall av tilskudd vil skje gradvis og/eller etter forutgående varsling. Dette med mindre søkers virksomhet endrer grunnleggende karakter fra ett år til et annet. Da kan det vedtas vesentlig reduksjon eller opphør av videre tilskudd uten forutgående varsling.

Krav til søknaden

Les hjelpetekstene i søknadsskjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Kulturrådets søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, som mangler obligatoriske vedlegg eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Velg riktig søknadsfrist

Tilskuddsordningen har fire søknadsfrister i året. Man kan søke om tilskudd til alle fristene, men om man oppfyller ett eller flere av følgende kriterier kan man kun søke om tilskudd for hele kalenderår, og kun ved hovedsøknadsfristen i september:

 • Dersom du søker om et beløp på kroner 500 000 eller mer.
 • Dersom du søker om flerårig tilskudd (to eller tre år).
 • Dersom du har vesentlige utgifter til fast lokalleie, ansatte, kontordrift o.l.

Dersom ingen av punktene er relevante, står man fritt til å søke ved alle de fire søknadsfristene.

Konkretiser og beskriv aktiviteten

Søknaden må inneholde konkrete konsert- og turnéplaner og en presentasjon av musikken/programmet som skal fremføres og eventuelt sammenhengen det inngår i. Ved søknad om flerårig tilskudd gjelder det samme for samtlige søknadsår.

Det er ikke krav om at det er inngått avtaler med arrangører eller spillesteder på søknadstidspunktet, men grunnlaget for de oppsatte konsert- og turnéplanene bør kommenteres i søknaden.

Statstilskudd

For at samarbeidsprosjekter som involverer institusjoner som orkestre og kor med fast årlig statstilskudd unntaksvis skal kunne bli prioritert, forventes det at den aktuelle institusjonen bidrar betydelig økonomisk inn i prosjektet. Dette skal fremkomme av budsjettet, og kan eventuelt omtales nærmere i prosjektbeskrivelsen.

Legg ved obligatoriske vedlegg

 • 3-5 representative og relevante lydeksempler i mp3-format. Dersom det er relevant for å belyse prosjektet kan også videoeksempler i mp4-format legges ved. 
 • Spesifisert budsjett. For hjelp til utfylling: Se hjelpetekstene under enkeltpostene i søknadsskjemaets budsjettskjema. Noen hovedmomenter:
 • Støtteordninger/fond, offentlige og private tilskudd og salgsinntekter skal spesifiseres og navngis. 
 • Billett-/honorarinntekter skal spesifiseres per arrangement
 • Musikerhonorarer (konsert, innøving, preproduksjon osv.), andre honorarer (tekniker, produsent, dirigent osv.) og reise/opphold/diett skal spesifiseres pr arrangement pr person. 
 • Eventuelle utgifter til administrasjon og management må spesifiseres. Beregningsgrunnlaget (årslønn, satser, timeantall, prosentandel osv.) skal fremkomme i budsjettet. 
 • Eventuelle driftsutgifter skal spesifiseres

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari. Windows = Chrome.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Hvem vurderer?

Søknadene behandles i musikkutvalget for turné- og virksomhetstilskudd, som oppnevnes av Kulturrådet.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden

Vilkår for tilskuddsmottakere ved tildeling

Utbetaling

Tilskuddet utbetales i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap, se punktet under.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom kontrakten ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon

For tilskudd på over kr 400 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

For prosjekter som har mottatt tilskudd før denne søknadsfristen er gjeldende revisjonsgrense kr 200 000, som fastsatt i kontrakt for tilskudd.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjettet eller tidsplanen må søkes om skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. Avhengig av endringenes omfang og art kan tilskuddet i noen tilfeller bli redusert eller falle bort.

Søknad sendes til post@kulturradet.no. Husk å oppgi prosjektnummer.

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap i Altinn senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. En eventuell utsettelse av rapporteringsfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. 

Tilskuddsmottakere med revisjonsplikt og tilskudd for hele kalenderår vil, dersom det søkes om det, automatisk få utvidet rapporteringsfristen til 1. juni i året etter det aktuelle tilskuddsåret.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Rapporten må inneholde en komplett konsertoversikt, informasjon om medvirkende, program og eventuell øvrig virksomhet som omfattes av tilskuddet.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Søkere som opererer med årsregnskap, må i tillegg legge ved et detaljert prosjektregnskap. Vesentlige poster som utøverhonorarer, reisekostnader, honorarer fra spillesteder og tilskudd skal spesifiseres. I tillegg skal hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere spesifiseres. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Les kontrakten nøye for fullstendig informasjon om krav til rapporten og regnskapet.

Se eventuelt også generelle tips til hva rapporten og regnskapet bør inneholde. 

Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Tilbakehold, tilbakebetaling, reduksjon og bortfall av tilskudd

Ved manglende innsending av rapport og regnskap innen fastsatt frist vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake, og vil kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet. Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Dersom det i rapporten fremkommer vesentlige endringer i prosjektet i forhold til søknaden eller godkjente oppdaterte planer, kan tilskuddet bli redusert eller falle bort - avhengig av endringenes omfang og art.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet har fått tilskudd fra Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal fremkomme av rapport og regnskap.

Tilskuddsmottakere må på forespørsel gi akkreditering til konserter til minimum to representanter fra Kulturrådet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere skal rapportere via Altinn. Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første varselet kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i meldingsboksen din i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller siste del av tilskuddet automatisk.

Navnene på budsjettpostene i rapportskjemaet er noe forskjellige fra navnene på budsjettpostene i søknadsskjemaet. Her finner du et referansebilde som viser budsjettpostene slik de originalt var navngitt i søknadsskjemaet og slik de nå er navngitt i rapporteringsskjemaet:

Budsjettpostene i søknadsskjemaet Budsjettpostene i rapportskjemaet
Administrasjonsutgifter Egen administrasjon
Andre driftsutgifter Driftsutgifter
Andre utgifter (skal kommenteres) Andre utgifter
Honorar artist/utøver Konserthonorar musikere
Honorar kunstnere Annet honorar musikere
Honorar/lønn andre Honorar andre
Leie av lokaler Leie av lokaler
Leie av teknisk utstyr Leie av teknisk utstyr
Management Management
Markedsføring Markedsføring
Materialer Produksjonskostnader/materialer
Reise/diett/opphold Reise, diett, overnatting
Booking Booking