Hopp til innhold
Vedtaksliste

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet 129 søknader om tilskudd til 1 275 konserter. Utvalget gav 57 tilskudd til 593 konserter.

Om ordningen

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler (MME) er den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Ordningen stimulerer til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon og gjør at publikum årlig kan oppleve et stort antall kvalitetskonserter over hele landet. Tilskudd gir musikere og musikkensembler profesjonelle rammer og mulighet for utvikling. Søkere er profesjonelle musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat innen alle sjangre.

Utvida rammer

På grunn av koronasituasjonen er rammene på ordningen midlertidig utvidet til også å inkludere ulike typer kunstnerisk fordypningsarbeid som er relevant for ordningen. I tillegg til konsert- og turnévirksomhet kan det under koronapandemien også søkes om tilskudd til:

 • utvikling og kuratering av programmer og produksjoner 
 • materialutvikling, arrangering og annen musikalsk tilrettelegging og skaping av kunstnerisk materiale
 • innøving og preproduksjon i forbindelse med plateinnspilling o.l.

Det kan ikke søkes om tilskudd til ovennevnte aktiviteter isolert. Alle søknader måtte inneholde konsert- og turnévirksomhet.

Stimuleringsmidler til ordningen

Tilskuddsordningen ble i denne søknadsrunden tilført kr 3 millioner kroner i stimuleringsmidler, som del av regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet under koronapandemien. Midlene gjorde det mulig for utvalget å tildele tilskudd til flere enn vanlig, noe tildelingsprosenten på 44% gjenspeiler. Midlene gjorde det også mulig å tildele større tilskudd til flere.
 

Tall i søknader og tildelinger

Litt færre søknader

Fra et rekordhøyt søknadsantall i forrige søknadsrunde (303 søknader) var søknadsantallet i denne søknadsrunden mer normalisert med 129 søknader til behandling. Søknadsantallet er noe lavere enn i tilsvarende søknadsrunder i 2020 og 2019, men på linje med årene før der igjen.

Sjangerfordeling

Søknader og tildelinger fordelte seg slik på sjanger:

Sjanger

Søkn.

Tild.

Tild.% av totalt antall

Tild.% innen hver sjanger

Søknadssum

Tilskuddssum

% av totalsum tilskudd

Jazz/impro

32

15

26 %

47 %

3 227 120

1 177 000

21 %

Klassisk/samtid

41

19

33 %

46 %

5 033 408

1 742 000

31 %

Populær

33

10

18 %

30 %

5 673 011

1 250 000

22 %

Tradisjon

14

7

12 %

50 %

2 159 254

735 000

13 %

Verden

7

5

9 %

71 %

955 430

620 000

11 %

Vokal

2

1

2 %

50 %

382 000

150 000

3 %

Totalsum

129

57

100 %

44 %

17 430 223

5 674 000

100 %

Fra klassisk/samtidsfeltet kom det inn uvanlig mange søknader sammenlignet med tilsvarende søknadsrunde i 2020 (før koronapandemien), med en oppgang på 44%. Både fra jazz/improfeltet og populærmusikkfeltet kom det inn betydelig færre søknader enn ved tilsvarende søknadsrunde i 2020, med en nedgang på henholdsvis ca 25% og ca 40%. Mange innen disse feltene har operert mye i utlandet og turnémulighetene er betydelig redusert. Det kan tenkes at flere av disse søkerne har valgt å satse på andre prosjekter enn turnéprosjekter for en periode, det være seg skaping av musikk, innspillingsprosjekter, workshops, undervisning o.l. 

Fylkesfordeling

Det kom inn søknader fra søkere fra alle landets fylker. Flest søknader kom fra Oslo, Rogaland, Vestland, Viken og Trøndelag. Søknadsmaterialet gir likevel et bilde av aktive utøvermiljøer i store deler av landet.

Konserter i Norge og utlandet

Det er søkt om og gitt tilskudd til langt færre konserter i utlandet enn før. Det ble bevilget tilskudd til totalt 593 konserter, hvor ca 95% er planlagt gjennomført i Norge og 5% i utlandet. Til sammenligning fordelte konserter i Norge og utlandet seg før koronapandemien (i 2019) på ca 60 prosent i Norge og 40% i utlandet.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Utvalget tok i behandlingen av søknadene utgangspunkt i koronasituasjonen slik den fremstod på søknadstidspunktet. De vurderte søknadene ut fra ordningens generelle retningslinjer og de utvida rammene på ordningen. Det ble tatt hensyn til redusert inntektsgrunnlag for mange ifbm koronapandemien, og konsertvirksomhet i Norge ble sterkere vektlagt enn før, jf utlysningen. Det ble videre lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var

 • musikalsk profil
 • kunstnerisk utvikling
 • formidlingsvolum
 • gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • besetning og størrelse 
 • hvorvidt konsertene foregår i Norge eller i utlandet
 • turnérutens geografiske profil 
 • mangfold i uttrykk, sjanger, bakgrunn, alder, kulturuttrykk, kjønn, m.m.
 • utøveres ulike ressursbehov 
 • utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • prosjekts og budsjettets realisme
 • god turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv

Bred prioritering

Utvalget prioriterte bredt i tildelingene, og det ble gitt tilskudd til både større og mindre aktører, veteraner og helt ferske utøvere og konstellasjoner, tradisjonelle programmer og eksperimentelle produksjoner, m.m. Flere søkere benyttet seg også i denne sønadsrunden av de utvidede rammene på ordningen, og inkluderte bl.a. preproduksjon ifbm plateinnspilling, materialutvikling, m.m. i søknaden. Utvalget forsøkte å prioritere tilskuddsstørrelser som gav rom for dette arbeidet.

Redusert mobilitet

Koronasituasjonen har gjort utøverfeltet langt mindre mobilt enn før. Også i denne søknadsrunden var planlagte turnéruter mindre omfattende, og enkelte søknader gjaldt også konsertserier på ett og samme sted. Normalt har ofte turnerende prosjekter blitt prioritert fremfor utøver-konsertserier. Men under den nåværende situasjonen, der alle blir oppfordret til å unngå unødvendige reiser, ble det naturlig for utvalget å også prioritere disse. 

Klima

Klimavennlig turnering har i mange år vært et tilbakevendende tema på ordnigen. I ordningens retningslinjer har det fra 2019 stått at god turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv vektlegges. Høsten 2019 kunne man dessuten søke om tilskudd fra Kulturrådets klima- og miljøinsentivmidler til konkrete klima- og miljøtiltak. Dette som en del av søknaden til MME. Under koronapandemien har temaets aktualitet opphørt litt. Det var kun få som nevnte klima og miljø i søknadene i denne søknadsrunden – antakelig fordi mobiliteten er så redusert. I utvalgsmøtet ble det nevnt at for å opprettholde og kanskje øke søkernes oppmerksomhet rundt problemstillingen kan det være aktuelt å formulere en tydeligere oppfordring til klimavennlig turnering ifbm neste justering av ordningens retningslinjer. 

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 129
Søknadssum: kr 17 430 223
Antall tildelinger: 57
Tildelingssum: 5 674 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 4. - 5.5.2021

 • Vedtak i rådsmøte: 16. - 17.6.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Àlea - Januar - Februar 2022 Andrea Silvia Giordano Jazz/impro Oslo 2021 107290 5.5.2021 Avslått 0 Alta Messingkvintett - Vår 2021 MONIKA HOLST-OLSEN Klassisk/samtid Oslo 2021 100000 5.5.2021 Avslått 0 Anita Hegerland - 01.06.21-15.12.21 Erik Jensen Populær Viken 2021 189666 5.5.2021 Avslått 0 Are Lothe Kolbeinsen - august 2020 Are Lothe Kolbeinsen Jazz/impro Trøndelag 2021 50000 5.5.2021 Avslått 0 Astrid Kallenbach-Gustavson - vår 2021 ÅSHILD SPIKKELAND MUSIKK OG TEATER Klassisk/samtid Rogaland 2021 24100 5.5.2021 Avslått 0 Balkan Brasserie - Mars og april 2022 CHRISTIAN AFTRETH ERIKSEN Verden Trøndelag 2021 245650 5.5.2021 Avslått 0 Barokk Boreal - sommer - høst 2021 CATHRINE JANE BOTHNER-BY Klassisk/samtid Oslo 2021 60000 5.5.2021 Avslått 0 Best Western Swing - 2021 ASLE RØE MUSIKK Tradisjon Oslo 2021 58254 5.5.2021 Avslått 0 Bjørn Charles Dreyer Ensemble - Høst 2021 BJØRN CHARLES DREYER Klassisk/samtid Agder 2021 368330 5.5.2021 Avslått 0 Buljo, Øverli, Bjerck, Maret - høst 2021 AUDIOLAND AS Tradisjon Troms og Finnmark 2021 499000 5.5.2021 Avslått 0 Campanula Circle - 2021 MIRJAM KAMMLER Klassisk/samtid Oslo 2021 60000 5.5.2021 Avslått 0 Christian Ingebrigtsen - Vår 2021 Christian Ingebrigtsen Populær Oslo 2021 200000 5.5.2021 Avslått 0 DATAROCK - Vår 2021 DATAROCK AS Populær Vestland 2021 150000 5.5.2021 Avslått 0 Det Nye Norske Storband - vår2021(mars-juni) DET NYE NORSKE STORBAND Jazz/impro Oslo 2021 35500 5.5.2021 Avslått 0 Drivende Lydbølger - april 2021 ÅSHILD SPIKKELAND MUSIKK OG TEATER Klassisk/samtid Rogaland 2021 34000 5.5.2021 Avslått 0 EbM - ensemblet - 22.-24.Mai DEEM CONSEPTION Eirik Minde Jazz/impro Vestland 2021 30000 5.5.2021 Avslått 0 Elin Aase og Ida Mo Schanche - Mai 2021 - November 2021 ELIN AASE Klassisk/samtid Rogaland 2021 100000 5.5.2021 Avslått 0 Erlend Albertsen - mars - desember 2021 ALBERTSEN BASSPACE Jazz/impro Trøndelag 2021 70000 5.5.2021 Avslått 0 Ersland Organic - Håvard Ersland - 2021 HÅVARD ERSLAND Jazz/impro Rogaland 2021 80000 5.5.2021 Avslått 0 Fredrik Saroea - Våren 2021 DATAROCK AS Populær Vestland 2021 100000 5.5.2021 Avslått 0 GRAS er et band fra Trøndelag. - Høst 2021 GRAS DA Populær Trøndelag 2021 250000 5.5.2021 Avslått 0 Gudim,Bruce,Hernes - Sommer 2021 GUDIM CREATIVITY Ida Gudim Sletner Klassisk/samtid Oslo 2021 100000 5.5.2021 Avslått 0 Haugtussa-Esmeralda - 2021 OPERA DESIGN LAILA THORTVEIT Klassisk/samtid Agder 2021 488000 5.5.2021 Avslått 0 Heidi Solheim og Teater ALO produksjoner - 01.04.21 - 01.07.21 PRISTINE MUSIC PRODUCTION HEIDI SOLHEIM Populær Agder 2021 50000 5.5.2021 Avslått 0 Hey Love - September 2021 Dorothea Kolstø Økland Populær Rogaland 2021 100000 5.5.2021 Avslått 0 Håkon Skogstad - Høst 2021 HÅKON MAGNAR SKOGSTAD Klassisk/samtid Trøndelag 2021 100000 5.5.2021 Avslått 0 Håvard Ersland - 2021 HÅVARD ERSLAND Jazz/impro Rogaland 2021 100000 5.5.2021 Avslått 0 Ida Bryhn, Audun Sandvik, seks unge musikarar - 19.april til 23.april STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Klassisk/samtid Vestland 2021 50000 5.5.2021 Avslått 0 Ida Stein - April 2021 - sept. 2021 IDA STEIN Populær Vestfold og Telemark 2021 115000 5.5.2021 Avslått 0 Jan Junker - Vår 2021 Jan Vesa Ernst Junker Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 70028 5.5.2021 Avslått 0 Jan Junker og Gisle Krogseth - vår 2021 til vinter 2022 GISLE KROGSETH PLEIUS MUSIKK Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 75000 5.5.2021 Avslått 0 Jan Petter Taarland - Vår 2021 Jan Petter Taarland Klassisk/samtid Rogaland 2021 64850 5.5.2021 Avslått 0 Janove - Våren 2021 ARTIST VISION Populær Viken 2021 250000 5.5.2021 Avslått 0 Jeffrey's Trio Reverie - Høst 2021 Vår 2022 HEADWIND WORDS AND MUSIC Jeffrey Allen Wassermann Tradisjon Viken 2021 167000 5.5.2021 Avslått 0 Jenny Augusta og andre profesjonelle musikere - sommer og høst 2021 JENNY AUGUSTA ENGE Populær Oslo 2021 126900 5.5.2021 Avslått 0 Johansen, Haugen, Myklebust, Onarheim - Høst 2021 MOTIV AS Populær Rogaland 2021 400000 5.5.2021 Avslått 0 Junipher Greene - Høst 2021 STEN OLAV HELGELAND MANAGEMENT Populær Rogaland 2021 250000 5.5.2021 Avslått 0 KEiiNO - Vår 2021 KEIINO AS Populær Troms og Finnmark 2021 394700 5.5.2021 Avslått 0 Kristin Sevaldsen - Høst 2021 Kristin Sevaldsen Jazz/impro Oslo 2021 194133 5.5.2021 Avslått 0 Københavns Messingkvintett - Vår 2021 Peder Elias Strandjord Klassisk/samtid Utlandet 2021 150000 5.5.2021 Avslått 0 Lamark - 2022 Sigurd Lamark Populær Oslo 2021 150000 5.5.2021 Avslått 0 Lars Jakob Rudjord - Høst 2021 FYRLYD AS Tradisjon Agder 2021 80000 5.5.2021 Avslått 0 Laupsa Lokomotiv - 11. april LAUPSA MUSIC Jazz/impro Viken 2021 8650 5.5.2021 Avslått 0 Malin Rosa Mertens - Vår 2021 Malin Rosa Mertens Klassisk/samtid Oslo 2021 62260 5.5.2021 Avslått 0 Marit Kristine Risnes, sopran - 2021 MARIT RISNES SOPRAN Klassisk/samtid Rogaland 2021 150000 5.5.2021 Avslått 0 Mellom Produksjoner - 2021 Janne Johansen Kjellevold Populær Oslo 2021 83000 5.5.2021 Avslått 0 Mona Krogstad Quartet - Våren 2021 - Høsten 2021 MONA KROGSTAD Jazz/impro Trøndelag 2021 100000 5.5.2021 Avslått 0 -Mowday, Det Nye Norske Storband, Abildgaard - -Vår2021(Mars-Mai) DET NYE NORSKE STORBAND Jazz/impro Oslo 2021 100000 5.5.2021 Avslått 0 Murmur - Vår og sommer 2021 SUNNIVA MELLBYE Populær Innlandet 2021 51600 5.5.2021 Avslått 0 Myrbakken, Illevold, Berntzen - Høst 2021 Gry Oda Ulvmoen Myrbakken Klassisk/samtid Innlandet 2021 135000 5.5.2021 Avslått 0 Niilas - 2021 Peder Niilas Tårnesvik Populær Vestland 2021 134700 5.5.2021 Avslått 0 Odd-Renè Andersen og SoulCity - April 2021 - April 2022 MY MOTOWN AS Populær Viken 2021 450000 5.5.2021 Avslått 0 Ola A. Rokkones, El Perro Andaluz, Arktisk Sinf. - Jan-Feb 2022 THEROKKONES PRODUCTIONS Ola Asdahl Rokkones Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2021 200000 5.5.2021 Avslått 0 panfløytist Roar Engelberg - vår 2021 PANFLØYTIST ROAR ENGELBERG Verden Innlandet 2021 69780 5.5.2021 Avslått 0 Passion of Bach - Mars 2021-april 2021 ÅSHILD SPIKKELAND MUSIKK OG TEATER Klassisk/samtid Rogaland 2021 34840 5.5.2021 Avslått 0 Radis: Giordano, Moberg, Lysne - 2021  Andrea Silvia Giordano Jazz/impro Oslo 2021 67367 5.5.2021 Avslått 0 Rolf Borch, Anders Vinjar - høst 2021 - vår 2022 ANDERS VINJAR Klassisk/samtid Oslo 2021 200000 5.5.2021 Avslått 0 steinar raknes - Høst 2021 ut 2022 RECKLESS AS Populær Oslo 2021 200000 5.5.2021 Avslått 0 Stilett - Høst 2021-høst 2022 STILETT Vokal Oslo 2021 200000 5.5.2021 Avslått 0 Storbekken, Eli  - 04.06-23.08. 2021 Eli Florhaug Storbekken Tradisjon Oslo 2021 100000 5.5.2021 Avslått 0 The Brazz Brothers - 20.09.2021-26.09.2021 BRAZZ BROS AS Jazz/impro Møre og Romsdal 2021 230000 5.5.2021 Avslått 0 The Young Mothers - Høst 2021 NO EARPLUGS MALWINA WITKOWSKA Jazz/impro Oslo 2021 245000 5.5.2021 Avslått 0 Torbjørn Økland og Halvor Lillesund - Vår og sensommer 2021 ODDAKONSERTENE Tradisjon Vestland 2021 150000 5.5.2021 Avslått 0 Trondheim Sinfonietta + internasjonale gjester - 1. okt. 2021-1. okt. 2022 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Klassisk/samtid Trøndelag 2021 350000 5.5.2021 Avslått 0 Ulver - Resten av 2021 JESTER RECORDS ANS Populær Oslo 2021 200000 5.5.2021 Avslått 0 Vilde Tuv - 2021 VILDE TUVS TJENESTER Populær Vestland 2021 160000 5.5.2021 Avslått 0 VossaFolk (arb.tittel) - H2021 Irene Tillung Tradisjon Vestland 2021 80000 5.5.2021 Avslått 0 Vulture Industries - vår 2021 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Vestland 2021 95000 5.5.2021 Avslått 0 White Ascot - Våren 2021 WHITE NOISE MUSIC DA Populær Troms og Finnmark 2021 70000 5.5.2021 Avslått 0 Why Kai - 2021 Kai Heløe Von Der Lippe Jazz/impro Oslo 2021 105040 5.5.2021 Avslått 0 Wylezol, Baldych, Mika, Jormin, Johansen - Høst 2021 INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP AS Jazz/impro Viken 2021 150000 5.5.2021 Avslått 0 Yawn. Rydh, Lysne, McCormick, Wie, Lienig - 2021 Oskar Johnsen Rydh Jazz/impro Oslo 2021 250000 5.5.2021 Avslått 0 Akmee v Erik Kimestad Pedersen - Juni - August 2021 EIRIK KRISTENSEN Jazz/impro Oslo 2021 40000 5.5.2021 Bevilget 40000 Almir Meskovic og Daniel Lazar duo - 2022-2023 Daniel Lazar Verden Oslo 2022 150000 5.5.2021 Bevilget 150000 Anders Jektvik - 2021 PANDY MUSIC v/Anders Jektvik Populær Trøndelag 2021 175480 5.5.2021 Bevilget 175000 Ary Morais og Band - Vår 2021 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verden Oslo 2021 100000 5.5.2021 Bevilget 100000 Balconies 1962 (arbeidstittel) - Vår og høst 2021 Jan Martin Gismervik Klassisk/samtid Oslo 2021 73200 5.5.2021 Bevilget 70000 Ballrogg - 2021 ROGER ARNTZEN Jazz/impro Oslo 2021 150000 5.5.2021 Bevilget 100000 Bokassa - Høst 2021 vår 2022 BOKASSA AS Populær Trøndelag 2021 280000 5.5.2021 Bevilget 200000 CHARLOTTE BENDIKS, KOHIB, MENTAL OVERDRIVE - 2021 OSLOCLUBCAST DA Populær Oslo 2021 125240 5.5.2021 Bevilget 100000 Corioliskvartetten, Anazawa - 2021 CORIOLISKVARTETTEN Klassisk/samtid Vestland 2021 50000 5.5.2021 Bevilget 50000 Darling West - 12.03.2021 - 6.03.2022 JANSEN PLATEPRODUKSJON AS Populær Oslo 2021 195000 5.5.2021 Bevilget 100000 Du og jeg og vi 2 - 3 - 4 - 2021 DU OG JEG OG VI 2-3-4 SA Populær Oslo 2021 200000 5.5.2021 Bevilget 200000 Early Voices - Høst 2021 EARLY VOICES Vokal Oslo 2021 182000 5.5.2021 Bevilget 150000 Elin Rosseland,Johannes Eick duo - 2021 Elin Rosseland Jazz/impro Oslo 2021 100000 5.5.2021 Bevilget 80000 Elvebyen messingkvartett - juni 2021 - februar 2022 Bente Illevold Klassisk/samtid Viken 2021 357000 5.5.2021 Bevilget 150000 Emmeluth, Hulbækmo, Petersen - Mai-Oktober 2021 JOAKIMRAINERMUSIC JOAKIM RAINER PETERSEN Jazz/impro Trøndelag 2021 35000 5.5.2021 Bevilget 35000 Emmeluth's Amoeba - sommer, høst 2021 Signe Krunderup Emmeluth Jazz/impro Oslo 2021 35000 5.5.2021 Bevilget 35000 Ensemble Eon - Vår 2021 Morten Norheim Klassisk/samtid Vestland 2021 85000 5.5.2021 Bevilget 85000 Ensemble Freithoff  - Høsten 2021  Daniel Rene Sagstuen Sæther Klassisk/samtid Viken 2021 250000 5.5.2021 Bevilget 200000 Eriksson, Myhr, Malmström - 3 mars 2021 - 4 feb 2022 Thomas Gustaf Roland Eriksson Tradisjon Oslo 2021 140000 5.5.2021 Bevilget 65000 Ersland, Økland - Høst, 2021 HÅVARD ERSLAND Jazz/impro Rogaland 2021 60000 5.5.2021 Bevilget 60000 Finn Arve's Orkester - Oktober 2021 MANSARD MANAGEMENT & PRODUCTION ANDERS FREDRIK ERIKSSON Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2021 90000 5.5.2021 Bevilget 90000 Folk Chamber, Odde - Haust 2021 BJØRN KÅRE ODDE Tradisjon Innlandet 2021 45000 5.5.2021 Bevilget 45000 Frøkedal og Familien - vår og haust 2021 Anne Lise Frøkedal Populær Oslo 2021 170000 5.5.2021 Bevilget 170000 Hasse Farmen med sine medmusikere, Livredderne - 3.3.21-15.11.21 FARMEN GRAMOFON HANS KRISTIAN RAABE Populær Oslo 2021 71725 5.5.2021 Bevilget 70000 Heidi Lambach - Høst 2021 Heidi Lambach Populær Vestland 2021 65000 5.5.2021 Bevilget 65000 Hølås, Heier, Brødreskift, Kjøsen, Trio no Treble - Vår 2021 TRIO NO TREBLE DA Klassisk/samtid Trøndelag 2021 120000 5.5.2021 Bevilget 120000 Håvard Stensvold og Johanna-Franziska Wika - 25.11.-01.12.2021 Johanna-Franziska Wika Klassisk/samtid Nordland 2021 60000 5.5.2021 Bevilget 60000 Håvard Stubø Quartet - 17-24 Oktober 2021 Håvard Aasan Stubø Jazz/impro Nordland 2021 115400 5.5.2021 Bevilget 100000 Illevold, Hansen - høsten, 2021 Anders Kregnes Hansen Klassisk/samtid Oslo 2021 12000 5.5.2021 Bevilget 12000 Ingeborg Dalheim m.fl. - Sommer og høst 2021 Ingeborg Dalheim Klassisk/samtid Oslo 2021 110000 5.5.2021 Bevilget 90000 Ingrid Jasmin og Jesús Morente - Høst 2021, vår 2022 EVENSEN Verden Oslo 2021 140000 5.5.2021 Bevilget 120000 Insimul - Sommer og Høst 2021 INSIMUL Klassisk/samtid Rogaland 2021 284000 5.5.2021 Bevilget 250000 Kajsa Balto - vår sommer 2021 KAJSA BALTO Tradisjon Viken 2021 75000 5.5.2021 Bevilget 75000 Ketil Gutvik - Juli-august 2021 KETIL GUTVIK Jazz/impro Oslo 2021 50000 5.5.2021 Bevilget 50000 Klassisk basskvartett og rytmisk sanger - vår og høst 2021 ELINE HELLERUD ÅSBAKK Klassisk/samtid Oslo 2021 80000 5.5.2021 Bevilget 80000 Knut Buen og Håvard Svendsrud - Høst 2021 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Tradisjon Oslo 2021 40000 5.5.2021 Bevilget 40000 Kriminell Kunst - 2021 PANG Tore Arholm Tobiassen Populær Rogaland 2021 90000 5.5.2021 Bevilget 90000 Lights Out Ensemble - Høst 2021 BOYES MUSIKKOMPANI Klassisk/samtid Oslo 2021 60000 5.5.2021 Bevilget 60000 Malstrøm - Sommer og Høst 2021 JONAS FLEMSÆTER HAMRE Jazz/impro Vestland 2021 90000 5.5.2021 Bevilget 90000 Maria Kannegaard trio  - 01.05 - 28.11.2021 MARIA KANNEGAARD Jazz/impro Trøndelag 2021 165000 5.5.2021 Bevilget 150000 Martin Högberg Trio - høst 2021 Martin Högberg Jazz/impro Nordland 2021 37000 5.5.2021 Bevilget 37000 Moenje - 01.11.2021-01.05.2022 Jo Einar Tobias Sterten Jansen Tradisjon Troms og Finnmark 2021 325000 5.5.2021 Bevilget 250000 Morgonrode - Mars 2021- Februar2022 Andreas Skår Winther Tradisjon Viken 2021 340000 5.5.2021 Bevilget 200000 Myrvold, Kvalbein, Rabben, Cardas, Richter - Høst 2021 - vår 2022 Maren Myrvold Klassisk/samtid Oslo 2021 50000 5.5.2021 Bevilget 50000 Reidun Horvei og Inger-Kristine Riber - mai 2021- mars 2022 IK RIBER - KULTURFJORDEN Klassisk/samtid Vestland 2021 125000 5.5.2021 Bevilget 125000 Rothko Chapel - 05.03.2022-12.03.2022 Nikolai Hatløy Matthews Klassisk/samtid Oslo 2022 40000 5.5.2021 Bevilget 40000 Sara Øvinge - Juni-des 2021 COMPANY B. VALIENTE Klassisk/samtid Oslo 2021 60000 5.5.2021 Bevilget 60000 SKRIM - August-September 2021 Morten Qvenild Jazz/impro Viken 2021 134000 5.5.2021 Bevilget 130000 Solfrid Molland Ensemble - 21.03 - 26.03.2020 SOLFRID MOLLAND Verden Oslo 2021 100000 5.5.2021 Bevilget 100000 Stian Carstensen -Musical Sanatorium - Høst 2021-Vår 2022 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Verden Vestfold og Telemark 2021 150000 5.5.2021 Bevilget 150000 Sturle Dagsland - Vår 2022 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2022 130000 5.5.2021 Bevilget 80000 Størdal, Trio Serafin - Sommer 2021 Helga Johanne Størdal Klassisk/samtid Viken 2021 90800 5.5.2021 Bevilget 90000 The Core - 01.08.2021-31.07.2022 ESPEN AALBERG MUSIKKTJENESTE Jazz/impro Trøndelag 2021 122740 5.5.2021 Bevilget 100000 Thomas Torstrup Quartet - Høst 2021 Thomas Eide Torstrup Jazz/impro Rogaland 2021 60000 5.5.2021 Bevilget 60000 TILBUD OG ETTERSPØRSEL  - Høst 2021 Vår 2022 Ruth Wilhelmine Meyer Klassisk/samtid Oslo 2021 60000 5.5.2021 Bevilget 60000 Tindra - Sommar og haust 2021 Irene Tillung Tradisjon Vestland 2021 60000 5.5.2021 Bevilget 60000 Touché Monet - Høst 2021 Johan Tobias Ingskog Bergstrøm Jazz/impro Oslo 2021 110000 5.5.2021 Bevilget 110000