Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Tverrfaglige tiltak

Se vedtakslister

Søknadsfrister

mar

05

2019

Kl. 13:00

sep

03

2019

Kl. 13:00

Formål

Ordningen for tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og prosjekter som har høy grad av tverrfaglighet og som ikke egner seg for vurdering innenfor eller på tvers av de etablerte støtteordningene på de ulike fagområdene for visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur og kulturvern. Ordningen skal bidra til dynamikk, eksperimentering og fornyelse samt kompetansebygging og langsiktig utvikling på kunst- og kulturfeltet, slik at kunst og kultur av høy kvalitet kan skapes, utøves, formidles og oppleves i hele landet.

Åpne alle

Om ordningen

Ordningen Tverrfaglige tiltak ble etablert i 2016, og er Kulturrådets virkemiddel for å ivareta kunst- og kulturrelaterte tiltak og prosjekter som går på tvers av fagområdene i Norsk kulturfond. Tverrfaglighet kan anta ulike former og betegne ulike dimensjoner ved et prosjekt.  I Kulturrådssammenheng skilles det mellom tverrfaglig, flerkunstnerisk og tverrkunstnerisk: 

 • Tverrfaglig betegner prosjekter som ikke har kunstnerisk produksjon som formål og som har bidragsytere fra flere ulike kunstfelt, eller innebærer samarbeid på tvers av faggrenser og/eller med disipliner utenfor kunstfeltene. Dette kan være humanistiske, teknologiske, økonomiske fag, eller kulturelle fag som ikke faller innenfor Norsk kulturfonds portefølje.
 • Flerkunstnerisk brukes i formidlingssammenheng om arrangementer som festivaler, mønstringer, kulturdager, arrangementsrekker og enkeltarrangementer hvor det vises og formidles ulike kunstarter og kunstneriske uttrykk.
 • Tverrkunstnerisk brukes hovedsakelig om produksjon som integrerer ulike kunstarter eller uttrykk fra ulike kunstfelt, både når verket har en enkeltstående opphaver eller det står en gruppe bak

Under Tverrfaglige tiltak kan det kun søkes støtte til tverrfaglige prosjekter og til tverrfaglige/flerkunstneriske arrangementer. Det gis ikke tilskudd til prosjekter som har utvikling, produksjon og visning av kunstverk/åndsverk/oppsetninger/forestillinger som primærformål under ordningen, og dette gjelder også for tverrkunstneriske produksjoner. De øvrige ordningene i Norsk kulturfond skal ivareta sjangeroverskridende og tverrkunstneriske praksiser og nyskapende/uetablerte uttrykk, og søknader om støtte til kunstnerisk produksjon skal rettes mot de ulike produksjonsstøtteordningene på fagområdene, eventuelt til flere ordninger parallelt.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak/prosjekter med forankring i eller innretning mot kunst- og kultursektoren og med høy grad av tverrfaglighet. Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kulturarbeidere. 

Mer informasjon om kravet til tverrfaglighet kan finnes under fanen «Vurdering av søknaden».

Det kan søkes tilskudd til:

a) Enkeltarrangementer eller arrangementsrekker/festivaler innenfor en overordnet definert ramme og som er tilgjengelig for et allment publikum, hvor det vises/formidles flere ulike kunstneriske/kulturelle uttrykk, eller som bidrar til refleksjon, analyse, kritikk, dialog og kunnskapsformidling om kunst og/eller kulturarv. 

b) Publikasjoner/bøker og dokumentarfilmer for et allment publikum, som har kunst- og kulturfaglig innhold av tverrfaglig karakter, eller som behandler overordnede kunst-/kulturfaglige problemstillinger, eller som tematisk omhandler og/eller dokumenterer flere av kunstfeltene Norsk kulturråd har ansvar for.

c) Prosjekter og satsninger av tverrfaglig karakter som bidrar til kompetansebygging og langsiktig utvikling for mer enn ett kunst- eller kulturfelt, og/eller som bidrar til feltenes mulighet til å nå ut til publikum, og/eller som bidrar til at kunsten og kulturens betydning og verdi for enkeltmennesket og for samfunnet synliggjøres og at kunstens posisjon styrkes. 

d) Virksomheter kan søke tilskudd til etablering eller konsolidering av tverrfaglige/tverrkunstneriske arener som har formidling av kunst og kultur til et allment publikum som sitt primære formål. Virksomheten må ha et styre og vedtekter. Det kan gis tilskudd til driftsmessige etableringskostnader, samt faglig og organisatorisk utvikling, i inntil tre år av gangen. 

Det kan også gis tilskudd til arenautvikling for eksisterende tverrfaglige/tverrkunstneriske arenaer. Dette kan inkludere: 

 • programmering
 • lønn/honorar
 • utstillingsvederlag og kunstnerhonorar
 • lokaler (leie, internett, strøm)
 • andre administrative kostnader

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1. 

Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som i sin helhet kunne vært rettet mot en eller flere andre ordninger innenfor Norsk kulturfond. Denne typen søknader kan bli administrativt avvist. 

Under støtteordningen for tverrfaglige tiltak gis det ikke tilskudd til:

 • kunstnerisk produksjon
 • ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • investering i utstyr og fysisk infrastruktur
 • markedsføringstiltak
 • manusutvikling for publikasjoner
 • manus- og pilotutvikling for film eller serier
 • manus-, pilot- og/eller teknisk utvikling av dataspill

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. 

Søknader til prosjekter som har fått avslag vil ikke bli behandlet på nytt innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Hvem kan søke?

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen.

Institusjoner med fast årlig tilskudd skal som hovedregel ikke innvilges støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes blant annet for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet. 

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som ikke tilfredsstiller de formelle kriteriene nedfelt i disse retningslinjene, vil bli avvist. 

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Vedlegg skal kun legges ved for å utdype eller dokumentere opplysninger som også er gitt i selve søknadsskjemaet, eksempelvis detaljert budsjett som begrunner beregnet søknadsbeløp. 

Det er spesielle krav til vedlegg for enkelte av kategoriene: 

a)    Enkeltarrangementer/arrangementsrekker: søknader om støtte til arrangementer må inneholde omtale og/eller CV’er for medvirkende kunstnere og fagpersoner, samt program/programskisse. Etablerte arrangører som har eksistert i minimum tre år og har et styre og vedtekter, kan søke om tilskudd for inntil tre år frem i tid. Da må vedtekter, oversikt over styrets sammensetning, siste års regnskap og årsberetning legges ved søknaden, og det må redegjøres for programmerings- og formidlingsstrategi, programmeringsplaner, budsjett og finansieringsplaner for hele perioden det søkes støtte til.
b)    Publikasjoner/bøker/dokumentarfilmer: søknader om støtte til tverrfaglige publikasjoner/bøker må inneholde ferdigstilt manus. I tillegg kan det legges ved fagkonsulentuttalelser og eksempler på illustrasjoner. Søknader om støtte til tverrfaglige dokumentarfilmer må inneholde manus/synopsis og/eller pilot, og budsjettoppsett tilsvarende krav fra Norsk filminstitutt, samt planer for formidling, distribusjon og etterbruk.
c)    Flerårige prosjekter og arenautvikling: ved eventuell søknad om flerårig støtte, må det presenteres konkrete planer for hele perioden det søkes støtte til. For søknader om arenautvikling må siste års regnskap og årsberetning legges ved, og det må redegjøres for programmerings- og formidlingsstrategi, programmeringsplaner, budsjett og finansieringsplaner for hele perioden det søkes støtte til.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål, fagområdeplan for Tverrfaglige tiltak og Kulturrådets overordnede strategi vurderes også. Gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold er andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader. Prosjektet må involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kulturarbeidere. 

Grad av tverrfaglighet vurderes utfra sammensetning av fagkompetanse hos søker, blant de medvirkende og/eller utfra prosjektets formål, målgruppe eller tematiske innretning. Det er et minstekrav at prosjektet har nytte og relevans for mer enn to kunstfelt, og/eller at det har bidragsytere (kunstnerisk eller faglig) fra flere enn to kunstfelt/fagfelt/disipliner.

Etablerte arrangører som har eksistert i minimum tre år og har et styre og vedtekter, kan søke om tilskudd for inntil tre år av gangen. Arrangører som mottar offentlige tilskudd fra egen region/kommune vil bli prioritert. 

Manglende rapport/regnskap eller forsinkelser som det ikke er gitt beskjed om innenfor oppgitte frister i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet. Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak vurderer søknaden på grunnlag av faglig kunstnerisk skjønn i samsvar med formålene til Norsk kulturfond og tverrfaglige tiltak.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. For denne ordningen kan Kulturrådet normalt støtte inntil 50 % av prosjektets totalkostnad. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. 

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for av tilskuddet skjer i rater. Vanligvis vil de første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Dersom mottakere av flerårige tilskudd over tid har vesentlig reduksjon i aktivitet sett opp mot søknadsgrunnlaget tilskuddet er basert på, kan tilskuddet reduseres eller falle bort. Dette kan også skje dersom mottaker ikke lenger anses å ha et reelt tilskuddsbehov. 

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke er nyttet etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. 

Logo kan lastes ned her

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Dersom det er gitt tilskudd til en publikasjon/bok, skal tilskuddsmottaker sende ett eksemplar av ferdig trykt bok til Kulturrådet. Dersom det er gitt tilskudd til en digital utgivelse, andre former for digitalt distribuert innhold eller dokumentarfilmer, skal Kulturrådet gis tilgang.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd. 

Revisjon

For tilskudd over kr 200 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

Dersom det blir aktuelt med evaluering av prosjektet det er gitt tilskudd til, plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon om Kulturrådet krever det.