Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak

Søk støtte

Om søknadsrunden

Totalt 78 søknader ble mottatt til denne fristen. Av disse ble 13 avvist administrativt. De aller fleste av disse ble avvist fordi prosjektet faller utenfor ordningens formål, enten pga. at søknaden i sin helhet gjaldt støtte til kunstnerisk verksproduksjon, eller pga. manglende grad av tverrfaglighet, eller fordi prosjektet faller utenfor Norsk kulturfonds formål. Søknader om støtte til kunstnerisk produksjon har i hovedsak blitt henvist til produksjons- og prosjektstøtteordninger på de ulike fagavsetningene. Andelen avviste søknader har generelt ligget høyt på denne ordningen, med en avvisningsprosent på ca 35 % i 2018 og ca 33 % i 2019. En avvisningsprosent på 17% i denne runden er derfor en gledelig reduksjon.

Faglig utvalg for tverrgående ordninger har i denne runden behandlet 63 søknader, og av disse er 31 innvilget.

29 av søknadene gjaldt festivaler og enkeltarrangementer, og i tillegg kom 4 søknader inn i den ganske nyetablerte kategorien arrangørvirksomhet. 17 søknader var i kategorien prosjektstøtte, mens 13 søknader om arenautviklingsmidler var til behandling. De fleste tildelingene, 10 av 31, går til festivaler og arrangementer, men det er også gitt 8 arenautviklingstilskudd og 8 prosjekttilskudd, samt at tre av de fire arrangørstøttesøknadene er innvilget.

Bedre prosjekter, økt press på ordningen og økonomiske prioriteringer

Budsjettrammen for ordningen tverrfaglige tiltak er i 2020 på 9 millioner kroner. Samtidig er det allerede gitt tilsagn på nesten 5,9 millioner for 2020, slik at disponibel ramme for 2020 er på ca 3,6 millioner. Samlet søknadssum i denne runden for søknadene som kvalifiserte for behandling, var på i underkant av 35 millioner kroner, hvorav ca 20 millioner gjaldt for 2020 (det resterende av summen er knyttet til søknader om flerårige tilskudd, særlig innen arenautviklings- og arrangørkategoriene).

Det sees særlig en økning i antall søknader for flerkunstneriske festivaler, og for søknader om arenautviklingstilskudd, og en fremtredende tendens er mange nye søkere/initiativ. I kategorien arrangementer og festivaler er det 13 nye søkere, mens av de 13 søknadene om arenautviklingstilskudd kom kun fire fra aktører som har mottatt arenautviklingstilskudd i kortere eller lengre tid allerede. Samtidig er det et spenn i arenautviklingskategorien, hvor enkelte av søknadene har mer karakter av å være prosjektbasert, tidsavgrenset organisasjonsutvikling for eksisterende aktører/arenaer, andre dreier seg om etablering av helt nye initiativ/arenaer, mens en tredje variant er nært knyttet til videre tilrettelegging for flerkunstnerisk/tverrkunstnerisk formidlingsvirksomhet ved ganske nyetablerte arenaer.

Arenautviklingskategorien er også preget av relativt høye søknadssummer, gjerne over flere år, og trekker dermed den totale søknadssummen i denne runden godt opp med sine 12,5 millioner.

Tverrfaglige tiltak har et bredt formål og flere ulike søknadskategorier. I søknadsbunken denne runden så utvalget en rekke gode prosjekter og tiltak som i høy grad bidrar til en eller flere av ordningens målsettinger. Dette er en svært positiv utvikling, som tyder på at ordningen nå forstås bedre i feltene og at flere aktører ser potensialet og utviklingsmulighetene som ligger i flerkunstnerisk programmering og i tverrkunstneriske og tverrfaglige samarbeid. Samtidig bidrar denne positive utviklingen til et økende press på budsjettrammen for ordningen. Det tydeligste spenningsforholdet i den sammenheng, finnes mellom målsettingen om å bidra til å etablere nye organisatoriske strukturer og arenaer, og målsettingen om å bidra til prosjektbaserte, tidsavgrensede tverrfaglige samarbeid.

Utvalget har bestrebet seg på å finne en balanse mellom ulike hensyn, og har forsøksvis prioritert både å opprettholde stabilitet og forutsigbarhet for tiltak som har mottatt tilskudd over lang tid og å understøtte nye initiativ og nye stemmer. Utvalget har derfor valgt å gi bevilgninger som overskrider disponible midler for 2020 allerede i denne første søknadsrunden, og dekker inn dette samt styrker ordningen med midler i forkant av neste runde, gjennom en overføring av midler fra budsjettrammen for ordningen ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur. Mange av bevilgningene er allikevel nedskalert sammenlignet med søknadssum, og i enkelte tilfeller også sammenlignet med nivå på tidligere tilskudd.

Prosjekter

Prosjektkategorien er den mest mangslungne i ordningen, og profilen på type søknader kan være svært ulik fra runde til runde. Det er ofte også stor bredde i prosjektene, både når det gjelder organisering/utforming, størrelse/omfang, tematikk, grad av tverrfaglighet og samarbeidspartnere, og i grad av profesjonalitet og realisme. Mange av søknadene i denne runden er svært solide – godt begrunnede og forankrede, og med reflekterte redegjørelser omkring kontekst, behov og planer for videre utvikling.

Det søkes bl.a. om tilskudd til utvikling og produksjon av utstillinger i museumsinstitusjoner, utvikling av normkritiske kurs for kulturskoler, mentorprogram for kunstnere med internasjonal bakgrunn, etablering av et nettverk og program for å bedre arbeids- og karriereforhold for kvinnelige kunstnere over 40 år, samt flere prosjekter som har til formål å formidle eller inkludere barn og ungdom i skapende, estetiske prosesser og kunstneriske/ kulturelle produksjoner.

Et prosjekt som kan trekkes frem, er Kunstsone Pilot. Idealist Institute, som drives av designerne i Ralston Bau, vil samarbeide med Bergen kommune, tre skoler i Bergen, organisasjonen Bærekraftige liv, Statens vegvesen, lokalbefolkning og flere kunstnere om å etablere såkalte kunstsoner/hjertesoner omkring skolene, hvor utforming og design skal påvirke trafikkulturen. Prosjektet er genuint tverrfaglig, bidrar til å styrke kunstens rolle og nedslagsfelt og å legge til rette for at barn og ungdom blir sett og møtt av kunst som er relevant for dem samt lar dem være medaktører i skapende prosesser. Prosjektet kan også ha overføringsverdi – en av prosjektets konkrete resultatmål er utarbeidelse av en protokoll (veikart) slik at kunstsoner/hjertesoner enklere kan etableres også andre steder.

Arrangementer og arrangører

Hovedvekten av søknadene gjelder som vanlig arrangementer, totalt 29 søknader. Av disse er 23 festivaler (hvorav én kombinert festival og arrangementsrekke), og seks enkeltstående arrangementer. Arrangementene spenner svært bredt, fra flerkulturelle mønstringer til samtidskunstfestivaler, kulturpolitiske fagkonferanser og -symposier mv. En god del har mottatt tilskudd jevnt over en årrekke, og tilhører en rimelig stabil portefølje av festivaler/mønstringer og seminarer/konferanser som forvaltes av Faglig utvalg for tverrgående ordninger. Andre arrangementer er planlagt som engangstiltak.

Blant de etablerte festivalene, kan særlig Høstpunkt i Skien fremheves i denne runden, som en relativt liten, regional festival med et særegent kuratorisk grep og høy kvalitet i innhold og gjennomføring. Høstpunkt arrangeres for åttende gang i 2020, over to dager ultimo september. Programmet har en klar tverrkunstnerisk profil og spenner vidt – fra stedsspesifikke verk og en forskningsstasjon-installasjon til performancer, konserter, DJ-konsepter, pantomime- og maskeworkshops, dukketeater med pappscenografi og radio. Hovedvekten av utøverne er profesjonelle kunstnere, men flere ikke-profesjonelle er også med, som elever fra Skien vgs. Høstpunkt samarbeider også med en rekke aktører i området, som Grenland friteater og lokalt næringsliv.

Blant nykommerne, kan to samtidskunstfestivaler som gjennomføres på små steder trekkes frem - Billag festival og TronTalks. Billag festival er en flerkunstnerisk internasjonal festival i regi av den kunstnerstyrte arenaen Surnadal billag. 52 visuelle kunstnere, performancekunstnere og musikere vil sette opp utstillinger, forestillinger, stedstilpassede installasjoner og konserter ved arenaen. Et uttalt mål for festivalen er å formidle og aktualisere samtidskunst for det lokale publikummet, og festivalen legger opp til stor grad av lokal medvirkning. TronTalks – Tankefest og utenkelig musikk er også en interessant nysatsing. Festivalen finner sted på Tynset, og er en arena for ny musikk, idéer og kunstneriske ytringer. Initiativtakerne er Studio O, ved dramatiker Heidi Tronsmo og komponist Glenn Erik Haugland.

Arenautvikling

Utvalget har prioritert tilskudd til relativt sett mange arenaer. Flere har mottatt tilskudd over ordningen tidligere, og utvalget ser det er behov for å understøtte stabilitet i en sårbar konsolideringsfase.

Blant nykommerne, kan Rotvoll kunstnerkollektiv løftes frem. Dette er et nyopprettet, profesjonelt arbeidsfellesskap for ulike kunstdisipliner og andre kreative uttrykk i Trondheim. Rotvoll kunstnerkollektiv ønsker å bli en sentral aktør innen formidling av kunst og kultur i Trondheim, og det ble søkt tilskudd til arbeid med utvikling av organisasjons- og administrasjonsstruktur, samt program for formidling og publikumsrettede aktiviteter. Tiltaket har god lokal og regional forankring, og det er potensial for at en bærekraftig driftsmodell kan komme på plass. Tilskudd kan dermed bidra til et godt nytt tilskudd til kulturell infrastruktur for produksjon og formidling i området, som også legger til rette for tettere utveksling mellom lokalbefolkning og kunstnernes arbeidsprosesser.

Tiltak for målgruppen barn og ungdom

Til sammen 26 av søknadene omtaler at tiltakene det søkes tilskudd til forholder seg spesifikt til barn og ungdom som målgruppe, i større eller mindre grad.

Tolv av festival- og arrangementssøknadene er i sin helhet eller delvis rettet mot et ungt publikum. Barnekunstfestivalen i Arendal og Stoppested Verden på Hamar skiller seg ut som veletablerte, solide festivaler med seriøs formidling av kunst for og med barn. Enkelte av de andre rendyrkede barnearrangementene preges av lav bevissthet knyttet til den unge målgruppa, noe som f.eks. gjenspeiles i at det ikke tas hensyn til de utviklingsmessige forskjellene fra barn i treårsalderen til tolvåringer.

I flere av prosjektsøknadene inngår og medvirker barn og unge i profesjonelt fasiliterte kunstneriske prosesser (Identitetsutviklende kunstprosesser, Inderøysommer, Viššalis nuorat, DNA?AND?, Kunstsone Pilot, FRUKT, Digital lokal Plattform og Agenda teXt), og flere av disse er prioritert for tilskudd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 78

Søknadsbeløp: kr 36 942 161

Antall tildelinger: 31

Tildelingsbeløp: kr 5 619 000 (hvorav kr 3 874 000 for 2020)

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.3.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 13. - 15.5.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 10. - 11.6.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
JEUNESSES MUSICALES NORWAY Normkritisk pedagogikk og mangfold i Kulturskolen - 2020-2021 Oslo 2020 575000 15.5.2020 Avslått 0 Kirsten Tangen Tid - 2020 Vestfold og Telemark 2020 200000 15.5.2020 Avslått 0 LOOP Propaganda - 2020-2021 Oslo 2020 90000 15.5.2020 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Contemporary Polish Culture Festival We Do 2020 - 2020 Oslo 2020 537000 15.5.2020 Avslått 0 STILLSCAPE Stillhetsfestivalen 2020: som REIN kommer KLAR - 2020 Viken 2020 30000 15.5.2020 Avslått 0 MADSTUN AS Madstun prosjekter - 2020 2021 Innlandet 2020 260000 15.5.2020 Avslått 0 Mari Martens Kristoffersen Digital lokal Plattform - 2020-2021 Viken 2020 150000 15.5.2020 Avslått 0 UNIVERSITETET I AGDER Nordic Noise - 2021 Agder 2021 200000 15.5.2020 Avslått 0 WORLD ART GAMES NORGE WAG 2021 Norway - "SCREAM" FOR PEACE AND EQUAL RIGHTS - 2021 Vestfold og Telemark 2020 540000 15.5.2020 Avslått 0 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING NPU-konferansen 2020 - Sense of urgency - 2020 Oslo 2020 400000 15.5.2020 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Studio møter Tingenes Internett - 2020 Vestland 2020 1217000 15.5.2020 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst - 2020-2022 Rogaland 2020 600000 11.6.2020 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst - 2020-2022 Rogaland 2021 600000 11.6.2020 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst - 2020-2022 Rogaland 2022 600000 11.6.2020 Avslått 0 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Rare dyr på kunstutstilling - 2020 2021 Trøndelag 2020 304064 15.5.2020 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ RESHOW videre - 2020-2022 Oslo 2020 500000 15.5.2020 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ RESHOW videre - 2020-2022 Oslo 2021 500000 15.5.2020 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ RESHOW videre - 2020-2022 Oslo 2022 500000 15.5.2020 Avslått 0 TENTHAUS Radio Tenthaus - 2020-2021 Oslo 2020 140000 15.5.2020 Avslått 0 Ragna Sofie Grung Moe Sunnivafestivalen - Kven er vi? Kor kjem vi frå? Kor vil vi? - 2020 Vestland 2020 80000 15.5.2020 Avslått 0 ABIRAMI LOGENDRAN elements.media - 2020 - 2021 Oslo 2020 40000 15.5.2020 Avslått 0 FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID LysNatt- kunstarena - 2020 Viken 2020 300000 15.5.2020 Avslått 0 FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID LysNatt- kunstarena - 2020 Viken 2021 350000 15.5.2020 Avslått 0 FROGN KOMMUNE KULTUR OG FRITID LysNatt- kunstarena - 2020 Viken 2022 400000 15.5.2020 Avslått 0 Nadja Simha Maayan Lipsyc D.Part Lab - 2020 Innlandet 2020 250000 15.5.2020 Avslått 0 Transit Film Bazaar EUROPANORAMA in Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø and Tromsø - 2020 - 2021 - 2022 Utlandet 2020 700000 15.5.2020 Avslått 0 Transit Film Bazaar EUROPANORAMA in Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø and Tromsø - 2020 - 2021 - 2022 Utlandet 2021 700000 15.5.2020 Avslått 0 Transit Film Bazaar EUROPANORAMA in Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø and Tromsø - 2020 - 2021 - 2022 Utlandet 2022 700000 15.5.2020 Avslått 0 DITTEKE WAIDELICH AD_VENT 2020 - 2020 Oslo 2020 350000 15.5.2020 Avslått 0 URBAN SPACE LAB AS BOOK ART LAB - 2020 Vestfold og Telemark 2020 210000 15.5.2020 Avslått 0 OSLO INTERNATIONAL RUMI FESTIVAL Oslo International Rumi Festival - 2020 Oslo 2020 750000 15.5.2020 Avslått 0 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førdefestivalen - 2021 2022 2023 Vestland 2020 200000 15.5.2020 Avslått 0 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førdefestivalen - 2021 2022 2023 Vestland 2021 200000 15.5.2020 Avslått 0 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førdefestivalen - 2021 2022 2023 Vestland 2022 200000 15.5.2020 Avslått 0 Rita Patricia Kenny Hjertefred Oslo Frognerparken 01.november 2020 - 2020 Oslo 2020 100000 15.5.2020 Avslått 0 BYEN VÅR DRAMMEN AS Globus- internasjonal mat- og kulturfestival - 2020 Viken 2020 450000 15.5.2020 Avslått 0 BODØ KOMMUNE FRITIDSSENTRENE FRUKT 2020 - 2020 Nordland 2020 85000 15.5.2020 Avslått 0 OSLO PRIDE AS Oslo Pride - 2020 Oslo 2020 1000000 15.5.2020 Avslått 0 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - 2020-2023 Oslo 2020 180000 15.5.2020 Avslått 0 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - 2020-2023 Oslo 2021 290000 15.5.2020 Avslått 0 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - 2020-2023 Oslo 2022 250000 15.5.2020 Avslått 0 SKALDSKUR AS SKÀLD festivalen - Søvnløs - 2021 Viken 2020 450000 15.5.2020 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER MiniFjorden - 2020-2022 Vestfold og Telemark 2020 300000 15.5.2020 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER MiniFjorden - 2020-2022 Vestfold og Telemark 2021 600000 15.5.2020 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER MiniFjorden - 2020-2022 Vestfold og Telemark 2022 700000 15.5.2020 Avslått 0 DRIFT BK AS Gyldenpris Kunsthall - pilot - 2020 - 2022 Vestland 2020 334250 15.5.2020 Avslått 0 DRIFT BK AS Gyldenpris Kunsthall - pilot - 2020 - 2022 Vestland 2021 668500 15.5.2020 Avslått 0 DRIFT BK AS Gyldenpris Kunsthall - pilot - 2020 - 2022 Vestland 2022 334250 15.5.2020 Avslått 0 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Fossekleiva kultursenter - 2021 Viken 2021 757000 15.5.2020 Bevilget 300000 BOLLYWOOD FEST INDISK DANS- OG FILMFESTIVAL Bollywood festival Norge 2020 - 2020 Viken 2020 450000 15.5.2020 Bevilget 150000 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Her og der 2020 - 2020 - 2021 Oslo 2020 200000 15.5.2020 Bevilget 150000 LAGER11 AS Lager 11 - 2020 Trøndelag 2020 200000 15.5.2020 Bevilget 150000 DANS I TRØNDELAG AS Inderøysommer - Møter på tvers - 2021 Trøndelag 2021 215000 15.5.2020 Bevilget 200000 NORSK KRITIKERLAG Kritikerlagets høstseminar, Kritikk og romantikk - 2020 Oslo 2020 200000 15.5.2020 Bevilget 150000 SURNADAL BILLAG AS Billag Festival - 2020 Møre og Romsdal 2020 100000 15.5.2020 Bevilget 100000 GAMVIK KUNSTFORENING Kulturdugnad Gamvik - 2020 Troms og Finnmark 2020 60000 15.5.2020 Bevilget 60000 DAGFINN HOVLAND Kulturarv Luster - 2020-2025 Vestland 2020 50000 15.5.2020 Bevilget 50000 STOPPESTED VERDEN Stoppested Verden - 2020 Innlandet 2020 550000 15.5.2020 Bevilget 350000 KRISTINA MELBØ VALVIK Prøverommet - 2021 Vestland 2021 250000 15.5.2020 Bevilget 175000 INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP AS POLSKE FILMDAGER I FREDRIKSTAD OG OSLO - 2020 Viken 2020 100000 15.5.2020 Bevilget 100000 STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Bjørkestemmer - kunst og naturvitenskap i samklang - 2020 Nordland 2020 200000 15.5.2020 Bevilget 40000 SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER Kunstnerisk bidrag til utstilling om hverdagsrasisme - 2020 – 2021 Oslo 2020 750000 11.6.2020 Bevilget 250000 MÁRKOMEANNU SEARVI Viššalis nuorat - 2020 Troms og Finnmark 2020 44106 15.5.2020 Bevilget 44000 STUDIO O AS TronTalks. Tankefest og utenkelig musikk. - 2020 Innlandet 2020 60000 15.5.2020 Bevilget 60000 IDEALIST INSTITUTE DA Kunstsone Pilot - 2020-2021 Vestland 2020 220000 15.5.2020 Bevilget 150000 IDEALIST INSTITUTE DA Kunstsone Pilot - 2020-2021 Vestland 2021 250000 15.5.2020 Bevilget 200000 TEATER FOT Lise Hovik LYDHØR i Kongsgården - 2020-2021 Trøndelag 2021 200000 15.5.2020 Bevilget 150000 ANTIRASISTISK SENTER Agenda teXt - 2020-2021 Oslo 2020 210500 15.5.2020 Bevilget 200000 BLÅSEN KUNSTHAVN AS Barnekunstfestivalen - 2020 Agder 2020 300000 15.5.2020 Bevilget 250000 KHARTOUM CONTEMPORARY ART CENTER Khartoum Contemporary Art Center - 2020, 2021, 2022 Oslo 2020 1315200 15.5.2020 Bevilget 225000 DANS FOR VOKSNE DNA? AND? tverrkunstnerisk - 2020 Oslo 2020 250000 15.5.2020 Bevilget 175000 HØSTPUNKT Høstpunkt 2020 - 2020 Vestfold og Telemark 2020 120000 15.5.2020 Bevilget 100000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Indentitetsutviklende kunstprosesser - 2020 Trøndelag 2020 165000 15.5.2020 Bevilget 100000 DRIFT BK AS Gyldenpris Kunsthall - 2020 - 2021 Vestland 2020 900000 15.5.2020 Bevilget 250000 DRIFT BK AS Gyldenpris Kunsthall - 2020 - 2021 Vestland 2021 1200000 15.5.2020 Bevilget 350000 MARTIN SMIDT Rotvoll Kunstnerkollektiv - 2020-2022 Trøndelag 2020 198200 15.5.2020 Bevilget 100000 MARTIN SMIDT Rotvoll Kunstnerkollektiv - 2020-2022 Trøndelag 2021 198200 15.5.2020 Bevilget 150000 MARTIN SMIDT Rotvoll Kunstnerkollektiv - 2020-2022 Trøndelag 2022 198200 15.5.2020 Bevilget 150000 ROSENDAL INTERNASJONALE TEATER Mørkerommet, Rosendal Teater - 2020 Trøndelag 2020 312000 15.5.2020 Bevilget 175000 UNIVERSITETET I AGDER Arts in Action - Urgencies in Art and Art Education (ny) - 2020 Agder 2020 50000 15.5.2020 Bevilget 50000 KOMAFEST AS Komafest - 2020 Troms og Finnmark 2020 500000 15.5.2020 Bevilget 250000 SIMBA ARTS Afro Arts Festivalen i Bergen - 2020 Vestland 2020 300000 15.5.2020 Bevilget 125000 MARIE KAADA HOVDEN The Dinghy AiR - 2020 2021 Oslo 2020 150000 15.5.2020 Bevilget 70000 MARIE KAADA HOVDEN The Dinghy AiR - 2020 2021 Oslo 2021 150000 15.5.2020 Bevilget 70000