Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

I alt har utvalget behandlet 36 søknader, med et totalt søknadsbeløp på kr 25 497 170. Utvalget har vedtatt at kr 7 975 000 bevilges, fordelt på 19 prosjekter, arenaer, arrangører og festivaler, som samlet spenner over en tidsperiode på fire år.

Antall søknader til behandling er relativt lavt, en tendens som har gjort seg gjeldende over en toårsperiode. Samtidig rommer søknadsbunken en rekke tiltak av svært høy kvalitet, blant dem flere ambisiøse og omfattende flerårige prosjekter, arenaer og arrangørsøknader. Det høye ambisjonsnivået og omfanget gjenspeiles også i søknadsbeløpet; samlet søknadsbeløp for 2019 er nær det dobbelte av fjoråret.

Søknadsrunden er preget av mer sentralisering og mindre geografisk mangfold enn tidligere år. En påfallende tendens er at omfanget av søknader fra Oslo er stabilt, samtidig som svingningene i søknadstallene fra andre fylker er store. Seks av landets fylker er ikke representert blant søknadene denne runden: Aust-Agder, Østfold, Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane.

Stedsutvikling, kunstkritikk og teknologiprosjekter

Åtte prosjektsøknader var til behandling denne runden, med et samlet søknadsbeløp på kr 1 896 020. Prosjektene spenner fra digitale plattformer for kritikk og formidling av kunst og forprosjekter, tiltak i skjæringspunktet mellom stedsutvikling og kunst, til utvikling av komposisjonsverktøy. Utvalget har innvilget kr 606 000 fordelt på fire prosjekter.

Byutvikling, urbanisme og regionreformen peker seg ut som et sentralt tema blant prosjektene denne runden. Blant de prosjektene som ble prioritert for støtte er Kulturbyrået Meséns prosjekt SNART! Kristiansand 2020 og Kristiansand kunsthalls Kommuneforfatteren. De går begge aktivt inn for å tematisere, men også påvirke, den store regionalpolitiske omstillingen som skjer i Agder i 2020. I Kommuneforfatteren inviteres forfatteren Eivind Hofstad Evjemo til å analysere, kontekstualisere og formidle kommune- og fylkessammenslåingen gjennom litterære tekster. Utvalget vurderte at en kunstner som Evjemo kan ha noe substansielt og særegent å bidra med i denne typen politiske omstillingsprosesser, med en egen observasjonskompetanse, et utside-perspektiv og frie undersøkelsesmetoder. Prosjektet berører dermed kjernen i formålet med tverrfaglige tiltak, gjennom å styrke kunstsektorens rolle i samfunnet, nedslagsfelt og endringskraft gjennom tverrfaglig samarbeid.

Arrangementer og nye festivaler i skjæringspunktet mellom kunst og ideologi

Festivaler og arrangementer utgjør hovedvekten av søknadene. Det ble i alt søkt om kr 5 795 000 i støtte til festivaler og arrangementer, fordelt på 21 søknader. Utvalget har i alt innvilget kr 2 795 000, fordelt på åtte av 14 festivaler, ett av tre enkeltarrangementer og to av fire arrangementsrekker.

Majoriteten av festival- og arrangørsøknadene er nyetableringer eller nye på ordningen. Av disse har ni blitt prioritert av utvalget. Et sentralt trekk ved søknadsbunken er at flere av de nye festivalene går aktivt inn i politiske verdispørsmål knyttet til klima, helse, livsløp og ytringsfrihet. Et eksempel på dette er Siste kapittel, en tverrkunstnerisk og -faglig festival om aldring, som utvalget anser som en svært lovende nysatsing i Bergen. Arrangørene ønsker å inspirere til nytenkning på tvers av kunst, humaniora og helsefag, og det er et uttalt mål at festivalen skal ha betydning for hvordan helsevesenet organiserer sitt arbeid med eldre. Utvalget støtter dessuten det tverrfaglige programmet under God nok-festivalen, som har som mål å bidra til en bedre psykisk helse i lokalsamfunnet Steigen. SafeMUSEs nasjonale markering Fri kunst, som nettopp er en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet, er også verdt å nevne blant de nye arrangementene som utvalget har prioritert.

Arrangementstilskuddene favner både teknologi og kulturarv. Blant arrangørene i søknadsbunken kan den nyetablerte arenaen Pedershuset trekkes fram. Gjennom folkemusikk, språk, litteratur og historiefortelling ønsker Pedershuset å løfte det universelle i det lokale, og kombinere samtidskunst med kulturarv. Utvalget har tildelt tilskudd til helårs arrangørvirksomhet og festivalen Pederhusveka ved arenaen. Éndagskonferansen Seven on Seven, som arrangeres av Stavanger kunsthall i samarbeid med nettkunstsamfunnet Rhizome, peker seg også ut i søknadsbunken. Gjennom konferansen møtes ledende teknologitenkere og kunstnere for å skape nye verk, eksperimenter og prototyper i skjæringsfeltet mellom kunst og teknologi.

I vurderingen av festivaler og arrangementer har utvalget vært spesielt opptatt av representasjon og mangfold. Flere av de prioriterte aktørene jobber proaktivt med publikumsutvikling og medvirkende publikumsprosesser. Profesjonalitet, gjennomføringsevne og geografisk spredning har også veid tungt.

Arenautvikling

Under tverrfaglige tiltak er det anledning til å søke om arenautviklingsmidler til etablering eller konsolidering av tverrfaglige/tverrkunstneriske arenaer som har formidling av kunst og kultur til et allment publikum som sitt primære formål. Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak tar et særlig ansvar for arrangører og arenaer som arbeider med formidling og visning av flerkunstnerisk og tverrkunstnerisk innhold, og har et fokus på å bidra til å utvikle nye aktører på områder som i nasjonal sammenheng er svakt dekket.

I denne runden forelå det til sammen syv søknader om arenautviklingstilskudd, samt to søknader om driftsstøtte til tverrfaglige arenaer. Søknadsbunken i 2019 understøtter i stor grad at det er et stort behov for midler for å styrke eksisterende tiltak, gjennom mer langsiktighet og stabilitet i tilskuddene, men ikke minst for å rekruttere og utvikle en større bredde blant arenaene, både gjennom geografisk utbredelse og gjennom større mangfold blant aktørene og i det kunstneriske innholdet som formidles.

I bunken denne gang forelå det søknader fra tre nye aktører som ikke tidligere har søkt om støtte til arenautvikling, og utvalget har fattet vedtak om tilskudd til alle tre. Søknadene representerer initiativ på områder som i liten grad er dekket i kulturlivet i Norge, fra miljøer som er ganske nye søkere til utvalgets portefølje.

Virksomheten Northing søkte støtte å etablere en virksomhet, SPREAD (arb.tittel), som skal drive et visnings-/utstillingslokale i Østre skostrede i Bergen. Northing har arbeidet med kulturutveksling mellom Kina og Norge i flere år, hovedsakelig i form av arrangementer i Kina. Bak Northing står arkitekt Ben Wenhou Yu og visuell designer Yilei Wang, som også i hovedsak står for programmeringen på den nye arenaen. Hovedformålet for SPREAD er å formidle nye kultur- og kunstformer fra Kina og andre asiatiske land i Norge. Det planlegges også etablering av kunstnerleiligheter i tilknytning til utstillingslokalet som legger til rette for at kunstnere fra Kina kan reise til og produsere i Bergen.

Vitenparken Ås har søkt støtte til videre arbeid med å etablere NOBA – Norwegian Bioart Arena på campus for NMBU i Ås, som et tverrkunstnerisk knutepunkt og Norges første permanente arena for biokunst. Gjennom en forprosjektperiode, finansiert bl.a. over rom for kunst, har de etablert produksjons- og visningslokaler for biokunst, avdekket behov i biokunstfeltet, dannet nasjonale og internasjonale nettverk og gjennomført utstillinger og andre formidlingsarrangementer i skjæringspunktet mellom kunst og naturvitenskap. NOBAs mål er å åpne opp kunst og vitenskap for et bredere publikum, og å skape en kultur for tverrfaglig og -kunstnerisk biokunst-arbeid på Ås. Utvalget betrakter denne arenaen som et svært interessant prosjekt, hvor det arbeides for å skape en permanent arena for uttrykksformer som har svært lite annen infrastruktur for produksjon og visning i Norge i dag.

Det ble også bevilget arenautviklingstilskudd til Dáiddadállu Kautokeino kunstnerkollektiv, et flerkunstnerisk samisk kunstnerkollektiv i Kautokeino. Foreningen har som formål å styrke samiske kunstnere kunstfaglig, sosialt og som bedrifter, og bidra til kompetanseheving, profilering, nettverk og internasjonale muligheter for samisk kunst. I 2019 er til sammen 18 profesjonelle kunstnere fra ulike kunstområder, med spesialkompetanse innen samisk kunst og samtidskunst tilknyttet kollektivet. Kollektivet avholder flere arrangementer som er åpne for publikum årlig, bl.a. utstillinger, forestillinger, kunstnersamtaler, konserter m.m.

Utvalget har også videreført arenautviklingstilskudd til fire arenaer for en ny periode: TOU Scene i Stavanger, Kulturhuset Østre og Wrap i Bergen, og TekstLab Ung i Oslo (sistnevnte er omtalt under avsnittet om Barn og unge nedenfor).

TOU scene er en kulturarena i Stavanger, lokalisert i de gamle lokalene til Tou Bryggerier. Arenaen åpnet i 2001, og rommer et kompleks av scener, visningsrom og arbeidslokaler. Stavanger kommune har eid bygningsmassen siden 2009, mens Tou Scene AS drifter og er innholdsleverandør for arenaen, med både egenproduksjon og utleie til eksterne arrangører. En rekke kunstnere og organisasjoner/firmaer leier lokaler og driver sin produksjon på huset. Aktiviteten er høy, med bl.a. konserter, scenekunstproduksjoner, utstillinger, residensprogram, egen formidling rettet mot barn m.m. TOU Scene mottar både arenautviklingstilskudd, og arrangørstøtte over musikk og scenekunst.

Kulturhuset Østre er en spesialisert arena for lydkunst, elektronisk/eksperimentell musikk og annen kunst i Bergen. Østre eies av Foreningen Ekko og stiftelsen Lydgalleriet, som utgjør husets kunstneriske ledelse gjennom året og ivaretar programmering og langsiktig kunstnerisk strategi. Østre har to etasjer produksjons- og formidlingsareal, bl.a. to prosjektrom. I lokalene arrangeres det utstillinger, konserter, festivaler, workshops, samtaler og andre kunstfaglig relevante arrangementer. Søknaden ble behandlet både i det tverrfaglige utvalget og i faglig utvalg for musikk, og begge utvalgene vurderer Østre til å være en enestående arena for lydkunstutstillinger og scene for konserter med ulike musikkuttrykk innen samtidsmusikk, elektronika og annen elektronisk basert og mediert musikk. Østre er per i dag svært godt tilrettelagt for visning og formidling av spesialisert kunst på et høyt nivå, samtidig som dette feltet har et begrenset kommersielt potensial. Huset understøtter feltet og bidrar til produksjon og formidling på høyt nivå.

Wrap i Bergen er et uavhengig produksjonshus, formidlingsarena og katalysator for nye prosjekter og samarbeidsmodeller på tvers av ulike kunstfelt. Wrap er flittig brukt, og fremstår som en viktig komponent i det frie feltets infrastruktur i Bergen og omegn. Fasilitetene dekker tre- og metallarbeid, musikk, film/video/animasjon, fotografi/grafikk, dans/teater/fysisk og elektronikk. Wrap har opparbeidet seg spisskompetanse på å dekke ulike produksjons- og tjenestebehov i ulike kunstfelt i regionen (og ved nasjonale/internasjonale samarbeid). Wrap baserer seg på en særegen modell, som bestreber seg på å gi kunstnere så gode vilkår som mulig for å produsere, inspireres, lære, dele kunnskap og kompetanse, utvide nettverk, møte publikum og formidle (økonomisk, utstyrsmessig og faglig).

Barn og unge

22 av 36 søknader til behandling på tverrfaglige tiltak denne runden gjelder prosjekter som helt eller delvis har barn og unge som målgruppe. Utvalget har gått inn for støtte til 13 av disse. Det totale tilskuddsbeløpet utgjør i overkant av 6 mill., fordelt på fire år. Omfanget av søknader i denne kategorien er isolert sett høyt, men ganske få av disse er rendyrkede barne- og ungdomsprosjekter. Hovedvekten av søknadene er prosjekter, festivaler, arrangementer og arenaer som retter seg mot alle aldersgrupper, men som også omfatter en særskilt satsing for, eller med, barn og unge.

SPKRBOX er et fremtredende eksempel blant søknadene utvalget prioriterte høyt. Arrangøren retter seg mot alle aldersgrupper, men har et særskilt fokus på et ungt publikum, samtidig som de legger til rette for nye kunstneriske praksiser og jobber aktivt for en større bredde i rekrutteringen til kunstfeltet. Utvalget har tildelt treårig støtte til de tverrfaglige delene av SPKRBOX’ virksomhet:

  • InstantSPKRBOX, et utviklingsverksted med utøvere innenfor beatboxing, sang, slampoesi, stepdansing, koreografi, litteratur, fotografi, rap, hiphop, regi, scenografi og lysdesign .
  • Utstillings-jam, utstilling på Nationaltheatret med fotograf og rapper Samir Madad, med bilder fra hiphopmiljøet i Oslo, kombinert med et program med rap, breaking, DJing, fotball-heiarop, bokseopptreden, skuespillere fra Groruddalen med personlige tekster, graffiti, sang, battling og slampoesi.

I denne sammenhengen er det også relevant å løfte TekstLab Ung, som har fått tildelt arenautviklingsmidler. TekstLab er en organisasjon med base og nedslagsfelt i Oslo, som har som intensjon å være en arena som skal bidra til økt mangfold i norsk kunst, samtidig som de skal være et kunstprosjekt som utforsker interkulturelle sceneuttrykk som ikke domineres av etablert kunstforståelse og definisjonsmakt. Organisasjonen produserer forestillinger/scenekunst med profesjonelle scenekunstnere, ofte med høy grad av samskaping med barn og ungdom; de gjennomfører et Outreach-program gjennom skoler, aktivitetsskole, fritidsklubber og bibliotek (med særlig fokus på Grønland, Tøyen, Furuset og Stovner), og de gjennomfører en årlig festival (Scratch), og en lang rekke årlige formidlingsarrangementer. Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak anser TekstLab Ung som et veletablert, velfungerende og vidtrekkende tiltak som treffer godt på rådets strategiske mål om å involvere en større bredde i befolkningen til å bli deltagere i kunst og kultur, og å rekruttere flere til å bli profesjonelle kunstnere.

Miljø og klima

I alt er det ni tverrfaglige og flerkunstneriske festivaler, arrangementer og prosjekter samt en arenaetablering som omtaler eller inneholder refleksjoner om klima og miljø. Av disse er det kun én som har definert ekstrakostnader til slike tiltak inn i søknadsbeløpet, og dermed søkt på rådets avsatte midler til klima- og miljøinsentiver i 2019. Leveld kunstnartun har en uttalt målsetning om å bli en regional spydspiss innen klimakutt og kultur. Som et ledd i denne satsingen har de søkt støtte til ekstrakostnader knyttet til leie av gjenbruksglass og innkjøp av tallerkener lagd av hvetekli under Stabbursfrieri 2020. Festivalen er tildelt støtte fra avsetningen for klima- og miljøinsentiver, øremerket tiltak som bidrar til å senke festivalens klima- og miljøavtrykk, og til festivalen som helhet fra tverrfaglige tiltak.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 36

Søknadsbeløp: kr 25 497 170

Antall tildelinger: 19

Tildelingsbeløp: kr 7 975 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 13. - 14.11.2019

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
DÁIDDADÁLLU/ KAUTOKEINO KUNSTNERKOLLEKTIV Daiddadallu Kautokeino Kunstnerkollektiv - 2020 Finnmark 2020 2300000 11.12.2019 Bevilget 500000 HUSER GARD LISE KRISTENSEN Sansefestival - 2019 Akershus 2019 129000 14.11.2019 Avslått 0 KULTURHUSET ØSTRE AS Kulturhuset Østre AS - 2020 Hordaland 2020 1300000 11.12.2019 Bevilget 500000 HUMAN RIGHTS HUMAN WRONGS AS HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival - 2020 Oslo 2020 130000 14.11.2019 Avslått 0 STILLSCAPE Stillhetsfestivalen 2020 : Lytt til pulsen av Moder Jord - 2020 Akershus 2020 75000 14.11.2019 Avslått 0 KARMØY KOMMUNE KULTURSJEFENS KONTOR Ljufvina - ei mongolskætta dronning på Avaldsnes - 2020 Rogaland 2020 500000 14.11.2019 Avslått 0 STIFTELSEN FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID, LYSEBU Tøyet som tegn - 2019 Oslo 2019 50000 14.11.2019 Avslått 0 ØYAFESTIVALEN AS Sónar Oslo - 2021 Oslo 2020 200000 14.11.2019 Avslått 0 KONGSBERG KANTORI Beethoven-festival 2020 - 2020 Buskerud 2020 300000 14.11.2019 Avslått 0 DOMKIRKEN SOKN Kunst i domkirken Håkon Gullvåg - den bibelske syklus - Kunstutstilling og arrangementer 6. februar - 15. april 2020 Vest-Agder 2020 250000 14.11.2019 Avslått 0 KRISTIANSAND INTERNASJONALE DRAGEFESTIVAL AS Kristiansand Internasjonale Dragefestival - 2020-22 Vest-Agder 2020 250000 14.11.2019 Avslått 0 KRISTIANSAND INTERNASJONALE DRAGEFESTIVAL AS Kristiansand Internasjonale Dragefestival - 2020-22 Vest-Agder 2021 270000 14.11.2019 Avslått 0 KRISTIANSAND INTERNASJONALE DRAGEFESTIVAL AS Kristiansand Internasjonale Dragefestival - 2020-22 Vest-Agder 2022 300000 14.11.2019 Avslått 0 DRIFT BK AS Bergen Kjøtt vol. 2 - 2020 - 2022 Hordaland 2020 1000000 14.11.2019 Avslått 0 DRIFT BK AS Bergen Kjøtt vol. 2 - 2020 - 2022 Hordaland 2021 1000000 14.11.2019 Avslått 0 DRIFT BK AS Bergen Kjøtt vol. 2 - 2020 - 2022 Hordaland 2022 1000000 14.11.2019 Avslått 0 CONCERNED ARTISTS NORWAY Decolonizing Nature? - 2020 Akershus 2020 250000 14.11.2019 Avslått 0 STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING Kulturrikets tilstand - 2019 Telemark 2019 50000 14.11.2019 Avslått 0 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Grendehuset - 2019 Vestfold 2019 100000 14.11.2019 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ æKjøkken - rom på grensen - 2020 Oslo 2020 90000 14.11.2019 Avslått 0 ANDERS VINJAR Kunstig kreativitet - utvikle AI til skapende arbeid - 2020 Akershus 2020 300000 14.11.2019 Avslått 0 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM Lyst heile natta - Senja Barnefestival - 2020 Troms 2020 60000 14.11.2019 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst - 2020-2022 Rogaland 2020 500000 14.11.2019 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst - 2020-2022 Rogaland 2021 500000 14.11.2019 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst - 2020-2022 Rogaland 2022 500000 14.11.2019 Avslått 0 AZRA HALILOVIC Anna og Azra bretter opp ermene - 2020 Trøndelag 2020 150000 12.12.2019 Bevilget 150000 SAFEMUSE, SAFE MUSIC HAVENS INITIATIVE FRI KUNST - markering av kunstnerisk ytringsfrihet - 2020 Oslo 2020 80000 14.11.2019 Bevilget 50000 SOMMER I BERLEVÅG Sommer i Berlevåg - 2020 Rogaland 2020 60000 14.11.2019 Bevilget 60000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kommuneforfatteren - 2020 Vest-Agder 2020 112520 14.11.2019 Bevilget 112500 VITENPARKEN CAMPUS ÅS NOBA- Norwegian BioArt Arena - 2020 Akershus 2020 456150 14.11.2019 Bevilget 300000 SPKRBOX AS SPKRBOX - 2020, 2021, 2022 Oslo 2020 403000 14.11.2019 Bevilget 300000 SPKRBOX AS SPKRBOX - 2020, 2021, 2022 Oslo 2021 300000 14.11.2019 Bevilget 300000 SPKRBOX AS SPKRBOX - 2020, 2021, 2022 Oslo 2022 403000 14.11.2019 Bevilget 300000 STAVANGER KUNSTFORENING Seven on Seven 2020 - 2020 Rogaland 2020 500000 14.11.2019 Bevilget 300000 TOU SCENE AS Tou Scene - 2020 Rogaland 2020 1500000 14.11.2019 Bevilget 1024000 THE GREY BOX The Grey Box - 2020 Oslo 2020 143500 14.11.2019 Bevilget 143500 GOD NOK God Nok-festivalen - 23.-26. juli 2020 Nordland 2020 200000 12.12.2019 Bevilget 200000 PEDERHUSETS VENER Pederhusveka og Pederhuset - 2020-2023 Hordaland 2020 100000 14.11.2019 Bevilget 100000 PEDERHUSETS VENER Pederhusveka og Pederhuset - 2020-2023 Hordaland 2021 100000 14.11.2019 Bevilget 100000 PEDERHUSETS VENER Pederhusveka og Pederhuset - 2020-2023 Hordaland 2022 150000 14.11.2019 Bevilget 150000 KULTURBYRÅET MESÈN AS SNART!Kristiansand 2020-tverrfaglig kunst og stedsutvikling - 2020 Oslo 2020 400000 14.11.2019 Bevilget 200000 FRILANSER LINDA BØRNES Siste kapittel, en aldringsfestival - 2020 Hordaland 2020 500000 14.11.2019 Bevilget 300000 NORTHING YILEI WANG SPREAD (arbeidstittel) - 2019-2020 Hordaland 2020 250000 14.11.2019 Bevilget 250000 STIFTELSEN TEKSTLAB TekstLab Ung - 2020-2022 Oslo 2020 3000000 12.12.2019 Bevilget 700000 FOREININGA LEVELD KUNSTNARTUN Stabbursfrieri - fleirkunstnerisk kulturfestival i Leveld - 2020 Buskerud 2020 210000 14.11.2019 Bevilget 210000 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Bodø Biennale - 2020 Nordland 2020 550000 14.11.2019 Bevilget 400000 HALTI KVENKULTURSENTER IKS Paaskiviikko 2020 - 2020 Troms 2020 325000 14.11.2019 Bevilget 275000 HISTORY DISPOSAL UNIT Wrap - 2020-2022 Hordaland 2020 650000 14.11.2019 Bevilget 650000 HISTORY DISPOSAL UNIT Wrap - 2020-2022 Hordaland 2021 700000 14.11.2019 Bevilget 700000 HISTORY DISPOSAL UNIT Wrap - 2020-2022 Hordaland 2022 750000 14.11.2019 Bevilget 750000