Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak (Avsluttet)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kulturrådet har denne runden gitt tilskudd til en rekke tverrfaglige prosjekter, arrangementer, festivaler og arenaer over hele landet. 43 søknader ble behandlet, med et samlet søknadsbeløp på i overkant av 18 millioner kroner. I alt ble 20 søknader prioritert for støtte. I tillegg er tre søknader som ble behandlet på driftstilskuddsordningen støttet med midler fra tverrfaglige tiltak. Til sammen er ca. 7,7 millioner kroner bevilget.

Søknadsrunden preges særlig av en rekke innovative prosjekter og tiltak som bidrar til å skyve eksisterende praksiser og metodikk i nye retninger gjennom utforskning, forsøksvirksomhet og utvikling av kunnskap og metoder. Omfanget av solide og interessante tverrfaglige og flerkunstneriske arenaer spredt over hele landet, har også økt kraftig de siste årene. Disse arenaene danner grobunn for kunstpraksiser der grensene mellom sjangre, fag- og samfunnsområder, verk og publikum, kunst og sted, stadig krysses og flyttes. Arenaene er en sentral infrastruktur for både kunstproduksjon, nye samarbeidskonstellasjoner, formidling, og økt kunnskap om og tilgang til kunstopplevelser for befolkningen.

Søknadstallet er relativt likt som i første runde i 2020, men er noe høyere enn gjennomsnittlig søknadstall på høstrunden. Den geografiske fordelingen er ganske normal i Kulturfondssammenheng, med en sterk sentrering omkring hovedstaden, og med Vestland på andre plass, men det er positivt at alle fylker er representert. For øvrig er søknadsrunden preget av både kjente og etablerte aktører, kombinert med mange nye initiativer og søkere.

Hovedtyngden av søknadene gjelder tverrfaglige prosjekter – i alt ble 18 prosjektsøknader behandlet, og av disse har Kulturrådet prioritert ni for støtte. Videre er tolv søknader om tilskudd til arrangementer og festivaler behandlet, i tillegg til ti søknader om arenautviklingsmidler og tre søknader om arrangørstøtte. Kulturrådet har gitt tilskudd til ni av festivalene/arrangementene og fem av arenautviklingssøknadene.

Sterke søknader og stort økonomisk press på ordningen

Budsjettrammen for ordningen tverrfaglige tiltak er i 2020 på 9 millioner kroner. Samlet søknadsbeløp for de to søknadsrundene i 2020 utgjør 53 millioner kroner.

Søknadsrunden er preget av en rekke gode prosjekter og tiltak som i høy grad oppfyller ordningens målsettinger. Dette er en svært positiv utvikling som Kulturrådet har sett over tid, og som tyder på at ordningen nå forstås bedre i feltene og at flere aktører ser potensialet og utviklingsmulighetene som ligger i flerkunstnerisk programmering og i tverrkunstneriske og tverrfaglige samarbeid. Samtidig bidrar denne positive utviklingen til et økende press på budsjettrammen for ordningen. Det tydeligste spenningsforholdet i den sammenheng, finnes mellom målsettingen om å bidra til å etablere nye organisatoriske strukturer og arenaer, og målsettingen om å bidra til prosjektbaserte, tidsavgrensede tverrfaglige samarbeid.

Utvalget har bestrebet seg på å finne en balanse mellom ulike hensyn, og har forsøksvis prioritert både å opprettholde stabilitet og forutsigbarhet for tiltak som har mottatt tilskudd over lang tid og å understøtte nye initiativ og nye stemmer. Kulturrådet har i 2020 løst situasjonen gjennom å overføre midler fra ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur til tverrfaglige tiltak, i tillegg til å ha gitt en rekke tilskudd fra tverrfaglige tiltak sine budsjettrammer for 2021.

Økt omfang og stor bredde i tverrfaglige prosjektsøknader

Omfanget av prosjektsøknader er høyere enn normalt, og prosjektsøknadene representerer en stor bredde. Denne runden er det eksempler på utvikling av kurs/metoder for stressmestring for unge kunstnere, oppslagsverk som skal bidra til bidra til kunnskapsutvikling i krysningsfeltet mellom kunst, design, arkitektur og biologi, nomadiske visningsprogrammer, sideprogram til den samiske festivalen Márkomeannu, og rundebordsamtaler om bærekraft og gjenbruksstrategier i kunst- og kulturinstitusjoner. I tillegg foreligger det flere prosjekter som har til formål å formidle eller inkludere barn og ungdom i skapende, estetiske prosesser og kunstneriske/kulturelle produksjoner.

Mange av prosjektsøknadene er svært solide – godt begrunnede og forankrede, og med reflekterte redegjørelser omkring kontekst, behov og planer for videre utvikling. Av særlig interesse å trekke frem, er prosjektet Interregnum, som er initiert av Stjørdal kommune. Prosjektet har som overordnet målsetting å bygge sterke ytringsarenaer og aktive medborgere som fremmer demokrati og levende steds- og byutvikling. Prosjektet vil styrke satsingen på kunst av høy kvalitet og profesjonell samtidskunst, og koble den til en offentlig samtale om kritiske faktorer i samfunnsutviklingen. Prosjektet skal også støtte opp om lokale kulturarenaer (kulturhus) som ønsker å utvikle seg som arena for ytring, meningsdannelse og refleksjon i et steds- og byutviklingsperspektiv, og med fokus på medvirkning og aktiv deltagelse fra befolkningen.

Flerkunstneriske festivaler, konferanser

Arrangementene spenner svært bredt, fra flerkulturelle mønstringer til samtidskunstfestivaler, kulturpolitiske fagkonferanser og -symposier. En god del har mottatt tilskudd jevnt over en årrekke, og tilhører en rimelig stabil portefølje av festivaler/mønstringer og seminarer/konferanser som forvaltes av faglig utvalg for tverrgående ordninger. Andre arrangementer er engangstiltak. I sine prioriteringer har fagutvalget vært opptatt av publikumsutvikling, reell tverrfaglighet og/eller flerkunstnerisk forankring, profesjonalitet, gjennomføringsevne og geografisk fordeling.

Blant tiltakene som har fått støtte, er samtidskunstfestivalene Polish Arts and Culture Festival We Do og TronTalks. Norsk kulturforums ungdomssatsing Ung kulturytring er også prioritert – det samme er Safemuses landsdekkende markering for kunstnerisk ytringsfrihet, FRI KUNST. Fagutvalget var særlig begeistret for festivalen Vårpunkt i Langesund, som gjennomføres for første gang våren 2021. Vårpunkt er en energisk og eklektisk samtidskunstfestival som i 2021 finner sted i et galleri, en pub, et tomt butikklokale, en gammel kino og en familiegård. På programmet står blant annet en performance om berøring og hudhunger, en fotoutstilling om døden og kommunearbeidere på kirkegårder, støymusikk og akustisk elektronika. Initiativtakerne for festivalen står også bak Høstpunkt-festivalen i Skien.

Arenautvikling

Omfanget av arenaer som støttes med arenautviklingstilskudd på ordningen har gradvis økt i perioden siden tilskuddsordningen ble etablert, fra ett tilskudd i 2016 til tre i 2017, 10 i 2018, 14 i 2019 og 15 i 2020. Det er stort spenn i søknadene, både når det gjelder omfang, soliditet og hvordan tiltakene treffer ordningens formål og kriterier. Fire av søkerne denne runden mottar allerede arenautviklingstilskudd for 2020, og disse er prioritert for tilskudd denne runden også: Northing Space i Bergen, NOBA – Norwegian BioArt Arena i Ås, Komafest i Vardø/Teriberka og Tou Scene i Stavanger. Kulturrådet har også gitt arenautviklingsmidler til den nyoppstartede debattarenaen, visningsstedet, produksjonslokalet og mediaressursen Loop i Urtegata, Oslo. Videre er tre arenautviklingstilskudd gitt til søknader på driftstilskuddsordningen, til Stiftelsen Lásságámmi i Skibotn, Kulturhuset Østre i Bergen og Dáiddádallu Kautokeino kunstnerkollektiv.

I tillegg har rådet, etter anbefaling fra fagutvalget, bevilget arenautviklingsmidler til etableringen av det nye kvenske nasjonalteatret Kvääniteatteri i Nordreisa. Kvääniteatteri har som mål å involvere publikum i identitetsprosesser og dialog rundt hvordan det er å være kven i dag, i en moderne og global kontekst. Etableringsperioden skal blant annet brukes til å utforske teaterformer og visuelle uttrykk som ivaretar dette. Kvääniteatteri vil ha en tverrkunstnerisk profil, og kombinerer egenproduksjoner med satsinger på oppsøkende og medvirkende teater med ikke-profesjonelle (bl.a. egen barne- og ungdomsteatersatsing og landsbyspelet Kyläpeli). Videre vil Kvääniteatteri være en arena for nettverksbygging og talentutvikling for kvenske kunstnere. Teateret skal ha base i Nord-Troms, ved Halti kulturscene, men vil i stor grad turnere i kvenske kjerneområder og nasjonalt. Kulturrådet mener Kvääniteatteri er et svært støtteverdig initiativ, med solid forankring både i det kvenske feltet og i en kunstfaglig kontekst. Etableringen representerer en svært viktig infrastruktur for det kvenske scenekunstfelter, og legger til rette for nye stemmer, kulturuttrykk og estetiske praksiser.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 43

Søknadsbeløp: kr 18 192 000

Antall tildelinger: 20

Tildelingsbeløp: kr 7 719 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 17. - 19.11.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 15. - 16.12.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Ivar Orvedal HILDR ARBEIDSVERKSTAD - STAD 2021  - 2021 Vestland 2020 80000 18.11.2020 Avslått 0 BLOKK Flokk - 2021-2023 Vestland 2020 400000 18.11.2020 Avslått 0 BLOKK Flokk - 2021-2023 Vestland 2021 400000 18.11.2020 Avslått 0 BLOKK Flokk - 2021-2023 Vestland 2022 400000 18.11.2020 Avslått 0 EPIONE MOKAL BREDEVANG Improvisatoriet - 2021 Innlandet 2020 500000 18.11.2020 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS Arrangørstøtte 2021-2023 - 2021-2023 Oslo 2021 500000 18.11.2020 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS Arrangørstøtte 2021-2023 - 2021-2023 Oslo 2022 500000 18.11.2020 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS Arrangørstøtte 2021-2023 - 2021-2023 Oslo 2023 500000 18.11.2020 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Arkitekturfilm Oslo - 2021 Oslo 2020 150000 18.11.2020 Avslått 0 GABRIELE'S MANAGEMENT/ GABRIELE SABUNAITE The Less Stress Toolbox - 2021 Oslo 2021 168000 18.11.2020 Avslått 0 BARNEFESTIVALEN AS Miniøyas jul - 2021 Oslo 2020 250000 18.11.2020 Avslått 0 Tiril Nørgaard Breili Av, for, og med naturen - 2020 + 2021 Utlandet 2020 180000 18.11.2020 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ Utforsking av Norges flagg - barneverksteder - 2021 Oslo 2020 85000 18.11.2020 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM STUDIO - 2021 Oslo 2020 500000 18.11.2020 Avslått 0 NORSKE FESTIVALER SA Faglig utviklingstiltak for festivalarrangører. - 2021 Vestfold og Telemark 2021 120000 18.11.2020 Avslått 0 ÅRAM PLUSS Livskunst - 2021 Møre og Romsdal 2020 230000 18.11.2020 Avslått 0 Annett Busch International Evening Class - 2022 Trøndelag 2020 10000 18.11.2020 Avslått 0 Annett Busch International Evening Class - 2022 Trøndelag 2021 50000 18.11.2020 Avslått 0 Annett Busch International Evening Class - 2022 Trøndelag 2022 140000 18.11.2020 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN Social Digital - initiating and developing a platform - 2020, 2021 Agder 2020 217500 18.11.2020 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN Social Digital - initiating and developing a platform - 2020, 2021 Agder 2021 202500 18.11.2020 Avslått 0 David Vid Breida mellem__rummet - 2020-2021 Trøndelag 2021 380000 18.11.2020 Avslått 0 ANDREA LANGE Knatten kulturarena - 2021 Oslo 2020 263000 18.11.2020 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ æCornerstone: DEG15 - 2021 Oslo 2020 52000 18.11.2020 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Mikrolabs Bergen - 2021 2022 Vestland 2021 150000 18.11.2020 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Mikrolabs Bergen - 2021 2022 Vestland 2022 150000 18.11.2020 Avslått 0 DYBDAHL & BERG AS House of Everysome - 2021 Oslo 2021 570000 18.11.2020 Avslått 0 SOMMER I BERLEVÅG Sommer i Berlevåg - 2021 Rogaland 2021 70000 18.11.2020 Bevilget 60000 VILLA LOFOTEN AS Jeg, midt i historien 2020 - 2020-2021 Nordland 2021 200000 18.11.2020 Bevilget 150000 Andre Steenbuch Marandon Havportrett - 2020-2022 Vestland 2021 90000 18.11.2020 Bevilget 90000 NORTHING AS Northing Space - 2021-2023 Vestland 2021 450000 18.11.2020 Bevilget 450000 NORTHING AS Northing Space - 2021-2023 Vestland 2022 500000 18.11.2020 Bevilget 500000 NORTHING AS Northing Space - 2021-2023 Vestland 2023 600000 18.11.2020 Bevilget 550000 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Polish Arts and Culture Festival We Do 2021-22 - 2021 2022 2023 Oslo 2021 630000 18.11.2020 Bevilget 250000 ANTIRASISTISK SENTER Agenda teXt - 2021 Oslo 2021 350000 18.11.2020 Bevilget 350000 DITTEKE WAIDELICH AD_VENT 2020 - 2020 Oslo 2020 350000 18.11.2020 Bevilget 200000 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall 1 : 1 del 2 - 2020 Vestland 2020 150000 18.11.2020 Bevilget 100000 KRISTIAN GRENNES Vårpunkt 2021 - 2021 Vestfold og Telemark 2021 50000 18.11.2020 Bevilget 50000 LOOP Urtegata - 2021 Oslo 2021 400000 16.12.2020 Bevilget 245000 NORSK KULTURFORUM Ung kulturytring - 2021 Oslo 2021 200000 18.11.2020 Bevilget 100000 SCENEFOLK SámiNuoraidLávdi, SaemienNoeriLåajtoe, SámeNuorraSedna - 2020 og 2021 Troms og Finnmark 2021 700000 18.11.2020 Bevilget 525000 VITENPARKEN CAMPUS ÅS NOBA, Norwegian BioArt Arena - 2021 Viken 2021 450000 18.11.2020 Bevilget 400000 STUDIO O AS TronTalks 2021 - Høre til - 2021 Innlandet 2021 180000 16.12.2020 Bevilget 180000 TOU SCENE AS Tou Scene - 2021 Rogaland 2021 1050000 18.11.2020 Bevilget 1050000 HÆRK Bilder i transitt - 2021 Nordland 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 HALTI KVENKULTURSENTER IKS Paaskiviikko 2021 - 2021 Troms og Finnmark 2021 325000 18.11.2020 Bevilget 275000 KOMAFEST AS Komafest - 2021 Troms og Finnmark 2021 600000 18.11.2020 Bevilget 450000 ITU TEATTERIFOREENINKI Kvääniteatteri - 2020-2022 Troms og Finnmark 2021 875000 16.12.2020 Bevilget 875000 MARKOMEANNU SEARVI Sápmelaš 101 - 2021 Troms og Finnmark 2021 235000 16.12.2020 Bevilget 235000 ANTIPODES CAFÉ reshow rundt bordet - 2020 Oslo 2020 70000 18.11.2020 Bevilget 35000 SAFEMUSE, SAFE HAVENS FOR ARTISTS FRI KUNST- markering av kunstnerisk ytringsfrihet - 2021 Oslo 2021 150000 18.11.2020 Bevilget 100000 OSLO INTERNATIONAL RUMI FESTIVAL Oslo International Rumi Festival - 2021 Oslo 2021 750000 18.11.2020 Bevilget 300000 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Interregnum - 2020-2021 Trøndelag 2021 400000 18.11.2020 Bevilget 400000 STIFTELSEN LÁSSÁGÁMMI Stiftelsen Lassagammi - Driftstilskudd 2021 Troms og Finnmark 2021 300000 16.12.2020 Bevilget 200000 STIFTELSEN TEKSTLAB Stiftelsen TekstLab - Driftstilskudd 2021 Oslo 2021 1200000 16.12.2020 Bevilget 850000 KULTURHUSET ØSTRE AS Østre  - Driftstilskudd 2021 Vestland 2021 1400000 16.12.2020 Bevilget 911500 DÁIDDADÁLLU/ KAUTOKEINO KUNSTNERKOLLEKTIV Daiddadallu-Kautokeino Kunstnerkollektiv - Driftstilskudd 2021 Troms og Finnmark 2021 500000 16.12.2020 Bevilget 500000