Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Utstyrs­støtte til felles­verksteder

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknadsfristen for utstyrsstøtte til fellesverksteder er flyttet fra 2. mars til 2. juni 2021, kl. 13.00.

Søknadsfrist

jun

02

2021

Kl. 13:00

Formål

Ordningen har som formål å gi fellesverksteder for billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer tilskudd til anskaffelse av felles produksjonsutstyr.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Anskaffelse av felles produksjonsutstyr for billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer. Med felles produksjonsutstyr forstås verktøy og utstyr som skal nyttes til produksjon av kunst og som skal kunne brukes av eksterne og faste brukere av fellesverkstedet.

Fellesverkstedet skal stå som eier av utstyret.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er igangsatt før søknad om støtte er innsendt.

Søknader om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i ny søknad. (Nytt budsjettår starter 1. desember).

Det gis ikke tilskudd til:

 • drift av fellesverksteder
 • produksjonsutstyr som er anskaffet før søknaden er sendt Norsk kulturråd
 • utstyr som skal nyttes til administrasjon av fellesverkstedet eller til den enkelte kunstners administrative arbeid
 • materialer som skal nyttes i kunstnerisk virksomhet
 • flerårige prosjekter

Hvem kan søke?

Fellesverksteder organisert som en enhet med et kollektivt styrende organ og en ansvarlig daglig ledelse som kan gi virksomheten kontinuitet, med minst tre faste brukere og arbeidsmuligheter for eksterne brukere. Kun fellesverksteder organisert i Brønnøysundregisteret kan søke. Husk å opprette egen bankkonto for verkstedet.

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i søknadsskjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden skal leveres via Altinn innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden må inneholde:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
 • beskrivelse av formell driftsorganisasjon og hva som er fellesverkstedets økonomiske driftsgrunnlag
 • prosjektbeskrivelsen skal inneholde:
  • beskrivelse av fellesverkstedets formål og kunstfaglige profil
  • beskrivelse av utstyret som planlegges anskaffet, samt faglig begrunnelse for anskaffelsen
 • framdriftsplan med forventet start- og avslutningspunkt
 • budsjett og finansieringsplan
 • søknadssum

Obligatoriske vedlegg:

 • CV for kunstnerne
 • kopi av langsiktig leiekontrakt
 • pristilbud av nytt utstyr

Andre relevante vedlegg

 • årsmelding, årsplan, driftsbudsjett for inneværende år
 • samarbeidsavtaler og/eller uttalelser fra lokale myndigheter og relevante partnere

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

 

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknadene til Kulturrådet legges det overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for visuell kunst vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene vurderes av Arrangørutvalget for visuell kunst, oppnevnt av rådet, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets og ordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for Utstyrsstøtte til fellesverksted skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betinglser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av budsjetter, rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.