Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Utviklingsprogram for kulturinstitusjoner

Se vedtakslister

Formål

Utviklingsprogrammet retter seg mot etablerte kulturinstitusjoner som ønsker å utvikle nye verktøy, metoder og modeller med vekt på det digitale markedet, for markedsføring, effektivisering av inntektsmodeller og tilrettelegging av informasjon til publikum.

Programmet skal bidra til å styrke verdikjedene i kulturøkonomien for å nå et større marked og et bredere publikum, og stimulerer til økt egeninntjening.

Utviklingsprogrammet har erfaringsutveksling mellom institusjonene som et definert mål. Institusjoner som mottar tilskudd blir en del av et nettverk hvor erfaringer skal deles underveis og etter prosjektperioden. 

 

Åpne alle

Hva kan få tilskudd?

Prosjekter der utvikling av verktøy, metoder og modeller med vekt på det digitale markedet står sentralt. Det kan søkes tilskudd til prosjekter med inntil 12 måneders varighet. 

Det kan for eksempel gis tilskudd til prosjekter som utvikler verktøy, metoder og modeller som kan bidra til:

 • å nå nye og eksisterende publikumsgrupper
 • å bedre kunnskapen om institusjonens publikum og/eller kunder
 • å gi økt inntjening og bærekraft
 • styrke kulturturismen

Hva kan ikke få tilskudd

Det kan ikke søkes tilskudd til:

•    Ordinær drift

•    Innholdsproduksjon og kulturarrangementer

•    Tiltak som er gjennomført før søknadsfrist

•    Ordinære markedsføringskampanjer

•    Innkjøp av utstyr

Hvem kan søke

Programmerende, produserende og formidlende kulturinstitusjoner med helårsdrift og fast ansatte kan søke.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknaden vil det spesielt bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Muligheter for økt inntjening
 • Mål for å nå nye publikumsgrupper
 • Fokus på økt samhandling innenfor- eller på tvers av kunstfeltet
 • Relevans for andre aktører
 • Innovasjon og nyskaping
 • Prosjektets kvalitet
 • Profesjonalitet i organisering og planer for gjennomføring
 • Prosjektets forankring i institusjonens mål- og strategiplan

Om tilskudd og beløp

For 2020 er det satt av totalt fem millioner kroner. Det kan søkes om inntil kroner 400 000. I prosjekter som har tre eller flere institusjoner/samarbeidspartnere kan en høyere sum vurderes. 

Tilskuddets størrelse fastsettes på grunnlag av faglig skjønn og helhetlig vurdering av søknaden. Hvis tilskudd er lavere enn søknadssum, kan Kulturrådet avgrense tilskuddet til deler av aktiviteten beskrevet i søknaden eller forutsette at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen.


 

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av søkeren og eventuelle samarbeidspartnere, samt nedslagsfelt og målgruppe for prosjektet. Søknaden må beskrive hvordan prosjektet kan bidra til et større marked og nå et bredere publikum. 

Prosjektet må ha tydelige mål og en konkret plan for hvordan målene skal nås. Søknaden må også beskrive hvordan programmet skal resultere i verktøy, metoder og modeller som har overføringsverdi til andre aktører.

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. For søknader til utviklingsprogrammet vil det stilles krav til egenfinansiering. Egenfinansiering kan være egne midler og/eller bruk av institusjonens faste stillingsressurser. Egenfinansiering skal kvantifiseres med kronebeløp i prosjektbudsjettet.

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Obligatorisk vedlegg:

Et prosjektbudsjett som viser alle relevante inntekter og utgifter skal vedlegges søknaden. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden for kreativ næring

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling
Hele tilskuddet fra utviklingsprogrammet utbetales under ett når søker har akseptert kontrakten. 

Andre betingelser
Det stilles krav til at tilskuddsmottaker deltar i programmets nettverk underveis i prosjektet for å dele erfaringer.

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.
Logo kan lastes ned her 

Bortfall av tilskudd - akseptfrist
Tilskuddet faller bort dersom det ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet
Dersom det oppstår vesentlige endringer i prosjektet, budsjettet eller tidsplaner, må det søkes skriftlig godkjenning fra Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd
Kulturrådet kan kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering
I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.
 

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Krav til hva regnskapet skal inneholde fremkommer i kontrakten.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn.  Les artikkel om strengere oppfølging. 

Hvis du har behov for å utsette rapporteringsfristen, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at en utsettelse kan vurderes. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut kan utbetalte midler kreves tilbakebetalt. Tibakeførte midler vil komme annen kunst og kultur til gode.