Hopp til innhold
Rapport

Dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie

Dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie

Dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie

Kultur- og kirkedepartementet ba i 2004 ABM-utvikling om å gjennomføre en utredning av dokumentasjonssenter/arkiv for pop og rock slik at Kultur- og kirkedepartementet fikk et grunnlag for å legge saken fram for Stortinget i budsjettproposisjonen for 2006. Som en del av utredningsarbeidet ba departementet om at alle interessentene som hadde tatt initiativ i saken, fikk anledning til å presentere sine prosjekter.

Bakgrunnen for dette oppdraget finnes i kapittel 7.12 i St.meld. nr. 48 (2002-2003), Kulturpolitikk fram mot 2014 (Kulturmeldingen). Her heter det: "Det er eit udekt behov for systematisk å samla, oppbevara og leggja til rette brukarvenleg dokumentasjon over norsk rock og populærmusikk."

Kulturmeldingen ble behandlet i Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité i mars 2004. Også komiteen mente det burde etableres et dokumentasjonssenter/arkiv for pop og rock. Flertallet i komiteen (Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti) viste til at det pågikk utredende prosesser på området flere steder i landet og ønsket ikke å ta et standpunkt i lokaliseringsdebatten før de fikk en samlet oversikt over saksfeltet.

Flertallets innstilling til Stortinget ble følgende: "Stortinget ber Regjeringen utrede muligheter for etablering av et dokumentasjonssenter for populærmusikk, og i denne sammenheng starte en prosess med utredning med tanke på etablering av et museum/opplevelsessenter for norsk pop- og rockhistorie."

Om publikasjonen

Dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie

Kulturrådet

2005