Hopp til innhold
Evaluering

Organisering av museene

En evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen

$imageText.getData()

I denne rapporten evalueres ulike aspekter ved museenes organisering i kjølvannet av museumsreformen. Arbeidet med reformen kom i gang i 2001, og målet var å skape sterkere museumsfaglige institusjoner. Prosesser for regional sammenslåing av museer over hele landet har grepet inni eierstrukturer, eiendomsforhold, organisasjonsformer og organisering.

Med utgangspunkt i fire casestudier av museer som mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet ser denne rapporten på styrker og svakheter ved organisasjonsformene som er etablert i kjølvannet av museumsreformen, og på hvordan de fungerer med tanke på å styrke det faglige arbeidet ved museene. 

Evalueringen er gjennomført av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Om publikasjonen

Organisering av museene

Kulturrådet

Knut Fossestøl, Eric Breit og Hanne Heen
2013
978-82-7081-161-8